Kuiz nga E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave ???

Kuiz i thjeshtë deri mesatar nga E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave

© Përgatitur nga M.Daci, Webmaster - STUDENTI I SË DREJTËS

 • 1/ Është : pretium iustum (i drejtë)+real+i përcaktuar apo i përcaktueshëm :

  Është : pretium iustum (i drejtë)+real+i përcaktuar apo i përcaktueshëm :
 • 2/ Cilit parim i përket ky përkufizim : "Pala, e cila përmbush detyrimin në emër të një personi tjetër gëzon të drejtën të kërkoj kthimin e të hollave apo sendit nga debitori i marrdhënies kryesore, kjo pasi është shuar marrdhënia kryesore e detyrimit"

  Cilit parim i përket ky përkufizim : "Pala, e cila përmbush detyrimin në emër të një personi tjetër gëzon të drejtën të kërkoj kthimin e të hollave apo sendit nga debitori i marrdhënies kryesore, kjo pasi është shuar marrdhënia kryesore e detyrimit"
 • 3/ A mundet debitori solidar t'i kundrejtoj kreditorit prapësimet personale të debitorëve të tjerë ?

  A mundet debitori solidar t'i kundrejtoj kreditorit prapësimet personale të debitorëve të tjerë ?
 • 4/ "Nëse përmbajtja e një detyrimi përcaktohet me anë të elementëve, të cilët karakterizojnë një grup sendesh të të njëjtit lloj ku ky detyrim bën pjesë", detyrimi është:

  "Nëse përmbajtja e një detyrimi përcaktohet me anë të elementëve, të cilët karakterizojnë një grup sendesh të të njëjtit lloj ku ky detyrim bën pjesë", detyrimi është:
 • 5/ Kontrata për shitjen e një trualli banimi është :

  Kontrata për shitjen e një trualli banimi është :
 • 6/ Duke i klasifikuar nga fakti se si lindin hipotekat janë :

  Duke i klasifikuar nga fakti se si lindin hipotekat janë :
 • 7/ .. kontratë me anën e së cilës një personi i jepet e drejta të përdorë dhe të përmirësoj një pasuri të paluajtshme kundrejt një shpërblimi në të holla ose në natyrë që paguhet në afate periodike; një kontratë formale, nënkontrata e së cilës s'lejohet

  .. kontratë me anën e së cilës një personi i jepet e drejta të përdorë dhe të përmirësoj një pasuri të paluajtshme kundrejt një shpërblimi në të holla ose në natyrë që paguhet në afate periodike; një kontratë formale, nënkontrata e së cilës s'lejohet
 • 8/ Si kontrata e Furnizimit ashtu edhe ajo e Sipërmarrjes janë të dyanshme, por dallojnë nga të qenit formale apo joformale :

  Si kontrata e Furnizimit ashtu edhe ajo e Sipërmarrjes janë të dyanshme, por dallojnë nga të qenit formale apo joformale :
 • 9/ Kujt i takon e drejta e zgjedhjes në një marrdhënie juridike detyrimi, ku ky i fundit është alternativ, nëse debitori nuk i ekzekuton ndonjërin nga llojet e detyrimeve alternative, në afatin e caktuar :

  Kujt i takon e drejta e zgjedhjes në një marrdhënie juridike detyrimi, ku ky i fundit është alternativ, nëse debitori nuk i ekzekuton ndonjërin nga llojet e detyrimeve alternative, në afatin e caktuar :
 • 10/ Në dallim nga kontrata e qirasë, sendet-objekt i kontratës së furnizimit mund të jenë edhe në gjini edhe të konsumueshme ?

  Në dallim nga kontrata e qirasë, sendet-objekt i kontratës së furnizimit mund të jenë edhe në gjini edhe të konsumueshme ?
 • 11/ Në cilin nga këto kombinime kontratash, sendi(ose e drejta)-objekt i kontratës tjetërsohet :

  Në cilin nga këto kombinime kontratash, sendi(ose e drejta)-objekt i kontratës tjetërsohet :
 • 12/ Në qoftë se trazhgimtari i depozitarit duke mos e ditur se sendi është në pronësi të depozituesit(i lënë në depozitë) e tjetërson atë(duke vepruar kështu në mirëbesim), detyrohet :

  Në qoftë se trazhgimtari i depozitarit duke mos e ditur se sendi është në pronësi të depozituesit(i lënë në depozitë) e tjetërson atë(duke vepruar kështu në mirëbesim), detyrohet :
 • 20 vota. Mesatarja e 3.40 të 5.

Komentet

 • kadri
  • 1. kadri Më 28/08/2014
  vertet e qelluar
 • Neshe Kollari
  • 2. Neshe Kollari Më 04/10/2012
  should rnmcas
 • fatos rugova
  • 3. fatos rugova Më 15/09/2012
  kompkimete per ket test koleg.