Kuiz nga E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave ???

Kuiz i thjeshtë deri mesatar nga E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave

© Përgatitur nga M.Daci, Webmaster - STUDENTI I SË DREJTËS

1/ Është : pretium iustum (i drejtë)+real+i përcaktuar apo i përcaktueshëm :

2/ Cilit parim i përket ky përkufizim : "Pala, e cila përmbush detyrimin në emër të një personi tjetër gëzon të drejtën të kërkoj kthimin e të hollave apo sendit nga debitori i marrdhënies kryesore, kjo pasi është shuar marrdhënia kryesore e detyrimit"

3/ A mundet debitori solidar t'i kundrejtoj kreditorit prapësimet personale të debitorëve të tjerë ?

4/ "Nëse përmbajtja e një detyrimi përcaktohet me anë të elementëve, të cilët karakterizojnë një grup sendesh të të njëjtit lloj ku ky detyrim bën pjesë", detyrimi është:

5/ Kontrata për shitjen e një trualli banimi është :

6/ Duke i klasifikuar nga fakti se si lindin hipotekat janë :

7/ .. kontratë me anën e së cilës një personi i jepet e drejta të përdorë dhe të përmirësoj një pasuri të paluajtshme kundrejt një shpërblimi në të holla ose në natyrë që paguhet në afate periodike; një kontratë formale, nënkontrata e së cilës s'lejohet

8/ Si kontrata e Furnizimit ashtu edhe ajo e Sipërmarrjes janë të dyanshme, por dallojnë nga të qenit formale apo joformale :

9/ Kujt i takon e drejta e zgjedhjes në një marrdhënie juridike detyrimi, ku ky i fundit është alternativ, nëse debitori nuk i ekzekuton ndonjërin nga llojet e detyrimeve alternative, në afatin e caktuar :

10/ Në dallim nga kontrata e qirasë, sendet-objekt i kontratës së furnizimit mund të jenë edhe në gjini edhe të konsumueshme ?

11/ Në cilin nga këto kombinime kontratash, sendi(ose e drejta)-objekt i kontratës tjetërsohet :

12/ Në qoftë se trazhgimtari i depozitarit duke mos e ditur se sendi është në pronësi të depozituesit(i lënë në depozitë) e tjetërson atë(duke vepruar kështu në mirëbesim), detyrohet :

17 vota. Mesatarja e 3.18 të 5.

Komentet (3)

kadri
  • 1. kadri | 28/08/2014

vertet e qelluar

Neshe Kollari
  • 2. Neshe Kollari | 04/10/2012

should rnmcas

fatos rugova
  • 3. fatos rugova | 15/09/2012

kompkimete per ket test koleg.

Shto një koment