1. Paditësi Adam Kaja, u paraqit në gjykatë në datën 5 maj 2016 me padi kundër E. Bregu dhe I. Krutja, për detyrimin solidar të tyre, në shumën prej 100.000 eurosh, së bashku me kamatëvonesat ligjore, që prej 1 janarit 2008 – duke dhënë si arsye për pagesën, fitimin që i takonte në cilësinë e ortakut në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Dinamo”, për vitet 2008-2015. Duke u larguar në vitin 2016, nga firma “Dinamo”, në fakt pjesa e tij në shoqëri u likujdua nga dy ortakët e tjerë të paditur, porse, këta nuk i kishin paguar fitimin për gjithë kohën e funksionimit të shoqërisë. Në kundërshtimin që dy të paditurit i bënë padisë, në fakt nuk ngritën asnjë shqetësim për vërtetësinë e pretendimit, por e mbështetën kundërshtimin e tyre në faktin, që shoqëria e kishte marrë vendimin në përputhje me ligjin. Ortaku paditës ishte larguar vetë, kuotat e tij në shoqëri ishin të pamjaftueshme për t’i shpërndarë atij fitime, sepse, ortaku gëzonte vetëm 5% të kuotave në shoqëri, ndërkohë që ortakët e tjerë, gëzonin 95% të kuotave. Fillimisht për një periudhë 4 vjecare, nga viti 2008 deri në vitin 2012, ata i kishin paguar ortakut në pakicë edhe një pagë administratori prej 250,000 lekësh në muaj, dhe kjo atij i kishte mjaftuar. Tekefundit, edhe ortakët në shumicë, për tre vjetët e fundit nuk kishin marrë asnjë fitim, pasi shoqëria kishte dalë me humbje.
Lutem vlerësoni këtë situatë faktike në këndvështrimin ligjor. Në vecanti, përcaktoni, nëse prapësimet e ortakëve shumicë janë të vlefshme, apo jo? Si merret vendimi për shpërndarjen e fitimit? Kundër kujt duhet ngritur padia e ortakut pakicë? A ndikon largimi i ortakut dhe likuidimi i kuotës në një rast të tillë? Po fakti, që shoqëria ka dalë me humbje në tre vjetët e fundit, a ka ndonjë rëndësi nga pikëpamja juridike?