A, lidh një kontratë sipërmarrje me shoqërinë ndërtuese B

 • juridiksi
  (E drejta administrative)

  A, lidh një kontratë sipërmarrje me shoqërinë ndërtuese B me qëllim ndërtimin e një godine 10 katëshe në truallin me sipërfaqe 1000 m2. Pas marrjes së lejes së sheshit të ndërtimit dhe lejes së ndërtimit me afat 2 vjeçar shoqëria B filloj të ndertoj objektin e miratuar. Me vendim të Bashkisë A prishi vilën 2 katëshe ekzistuese në terrenin ku do të ndërtohej godina e re .
  Për rreth 1 vit punimet për ndërtimin e godinës u pezulluan pasi në truall u gjeten objekte me vlerë historike të cilat u dërguan në muzeun arkiologjik.
  Në përfundim të afatit dy vjeçar duke pasur parasysh se godina 10 katëshe nuk kishte përfunduar shoqëria B i kërkoi Bashkisë zgjatjen e lejes së ndërtimit. Shoqëria nuk mori përgjigje për kërkesën e saj.
  Pas përfundimit të objektit , organet përkatese vendosen që ai duhet të prishej pasi ishte ngritur jashtë afatit të parashikuar të lejes së ndërtimit e si i tillë konsiderohej si e ndërtuar pa lejen e ndërtimit të lëshuar nga Bashkia e qytetit.

  Pyetje
  1. Cila është rruga që duhet të ndjekë A dhe shoqëria B për të mbrojtur interesat e tyre?
  2. A mund të themi se është në juridiksionin e gjykatës kundërshtimi i vendimeve të inspektoriatit të ndërtimit pranë bashkisë?
  3. Si avokat të A dhe shoqërisë B mund të këshilloni klientet të padisin Bashkinë në Gjykatë duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të prishjes së objektit?
  4. Fakti se nuk është marrë asnjë përgjigje në lidhje me kërkesën e depozituar për zgjatje të lejes së ndërtimit , mund të konsiderohet se ajo është dhënë sipas parimit “të pranimit të heshtur “ të parashikuar në Kodin e Proceduarve Administrative dhe në ligjin e urbanistikës.
 • Av.Malvina
  • Av.Malvina
  1. Pezullimi i punimeve nuk eshte shkaktuar per faj te subjekteve a dhe b, por te nje rendesie madhore. 2. Kane te drejte qe te kundershtijne vendimin e bashkise sepse perben akt adm,3. Jemi perpara parimit te miratimit ne heshtje nese nga degimi i kerkeses nuk eshte kthyer pergjigje brenda afatit lihjor prej 45 diteve max

Përgjigjju këtij mesazhi

Ju nuk jeni i autorizuar për të postuar një mesazh në forum.