Demokracia, historia dhe evoluimi

Dr. Alban Daci

ër të kuptuar se çfarë pretendojmë dhe presim nga Demokracia, si fillim
është e rëndësishme të përcaktojmë fjalën “Demokraci”,- të kuptojmë
kuptimin e kësaj fjale. Fjala greke demokratia është e përbërë nga demos, që do të thotë “popull” dhe nga kratos, që do të thotë “pushtet”. Prandaj, e përkthyer në fjalorin politik modern do të thotë “pushteti i popullit”.

Nëse është kështu, , demokracitë “duhet të jenë” sisteme dhe regjime politike në të cilët është populli ai që komandon.
Pra së gjithash kush është populli? Që nga shekulli i pestë – katërt para lindjes së Krishtit. Fjala demos ka pasur interpretime të ndryshme.
Për grekët kjo fjalë kishte katër kuptime:
1) plethos, që ishte plenumi, i gjithë trupi i qytetarëve. Në këtë rast populli janë të “gjithë”.
2) Hoi polloi, “të shumtët”. Sa të shumtë janë suficient për të bërë një demos?
3) Hoi pleiones, më të shumtët. Ky është një përjashtim themelore, sepse demokracia, themelohet mbi rregullin mazhoritar nga i cili rrjedh.
4) Ochlos, “turma”. Në Athinë turma ishte e rëndësishme, sepse ishte një demokraci direkte.

Duke lënë greket, diskutimi bëhet akoma më kompleks sapo demos konvertohet në latinisht populus, sepse romakët- dhe akoma më shumë me kulturën mesjetare- me populus kuptojnë një koncept juridik një entitet organik.
Faktikisht
duhet të rikujtojmë një kuptim që pjesërisht është aristotelian (demos
janë të “varfrit”) dhe pjesërisht është marksist (populli është
“proletariati”).


këtë optikë populli është pjesë e demosit, ajo më e varfra o ajo më
numërore. Kështu fjala “demokraci” siç duket, përdorej nga aristokratët
në një përjashtim kritikues, si një lloj epiteti, për të shprehur
mosmarrëveshjen kundrejt popullit të përbashkët që i kishin hequr të
drejtën për të qeverisur.

Për
një periudhë të gjatë qeniet njerëzore janë mbledhur në grupe që
jetonin nga gjuetia, mbledhja e frutave dhe të prodhimeve të tjera
spontane, të cilët duhet patjetër të kenë zhvilluar , ndonjëherë ose
shpesh herë, një sistem, ku një sasi e mirë e anëtarëve të grupit, të
dashuruar nga logjika e barazisë- të vjetrit ose më ekspertët- merrnin
pjesë në çdo vendim të domosdoshëm për grupin. Pra, mijëra vjet me
parë, patjetër ka ekzistuar ndonjë lloj forme demokracie primitive që shumë mirë mund të ketë qenë sistemi politik më natyral.


çdo rast, fjala “demokraci” përdorej nga athinasit dhe nga grekët e të
tjerë për të përcaktuar qeverinë e Athinës dhe të shumë qyteteve të
tjera të Greqisë.

Demokracia
e Athinës, ka qenë për një periudhë të gjatë më e rëndësishmja dhe më e
dëgjuara atëherë edhe sot: ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm mbi
filozofinë politike dhe shpesh herë ka qenë cituar si shembulli i parë
i pjesëmarrjes së qytetarëve ose siç do ta cilësonte dikush si
demokracia e pjesëmarrjes.

Demokracinë,
mund ta konsiderojmë si një formë qeverisje që ka evoluar që nga
antikiteti grek, 25 shekuj më parë, duke u pjekur dhe kristalizuar, si
një farë e vogël që ishte, deri në momentet aktuale, që ka arritur të
përhapet në të gjitha kontinentet duke përshirë një pjesë të
konsiderueshme të humanizmit.

Historia
e demokracisë shfaqet si trajektorja e një udhëtari që kalon një
shkretëtirë të pafundme, e ndërprerë vetëm nga ndonjë kodër e zhveshur,
para se të arrijë në pikën ku fillon dysheza e gjatë e kulmit aktual.

Çfarë
është sot Demokracia? Të gjithë ne kemi qëllime që nuk mund t’i
realizojmë vetëm. Duhet të bashkëpunojmë me individ të tjerë më të
cilët ne i ndajmë.

Supozojmë,
pra, se për të arritur disa përfundime të përbashkëta, ne dhe shumë
persona të tjerë biem dakord për të formuar një organizatë.

Shkojmë
akoma më tej me hipotezën tonë. Në mbledhjen e parë anëtarë të ndryshëm
sugjerojnë që organizata ka nevojë për një Rregullament, Statut,
Kushtetutë. Opinioni juaj në është në favor për këtë sugjerim, sepse
mendoni se zotëroni një far kompetence për një çështje të ngjashme.
Dikush të propozon që të jesh ti për të hartuar Kushtetutën, që do ta
prezantosh në një mbledhje të radhës, që të jetë e ekzaminuar nga
anëtarët e tjerë.

Propozimi është i aprovuar unanimisht.
Duke
pranuar detyrën që të kanë besuar, mund të shprehesh pak a shumë në
këtë mënyrë: “Besoj të njoh qëllimet tona të përbashkëta, por nuk jam i
sigurt se si duhet të marrim vendimet”. Përshembull, duam një
kushtetutë që beson tek më të aftët dhe të informuarit, autoritetin për
të marrë të gjithë vendimet më të rëndësishme? Ky sistem nuk mund të
garantoj zgjedhjet më të urta.

Për
të kënaqur të gjithë anëtarët kushtetuta që të kanë besuar ty për ta
hartuar duhet konfirmohet në një princip elementar: të gjithë anëtarët
duhet të konsiderohen (në basë të saj) të barabartë në gjendje që të
marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes përsa u përket strategjive që
organizata do të ndërmarr.

Është
e mundur që në hapësirën e pafundme të ideve mbi demokracinë, të
identifikojmë disa kritere që qeveria e një organizate duhet të nderoj
për të kënaqur nevojën e një të drejte të barabartë për të gjithë
anëtarët që marrin pjesë në vendimmarrje mbi strategjitë. Ekzistojnë të
paktën disa kritere të kësaj natyre.

Pjesëmarrje efektive.
Para se një strategji të zbatohet nga një organizatë, të gjithë
anëtarët duhet të kenë oportunitete efektive dhe të barabarta për të
komunikuar opinionet e tyre për një lidhje të tillë.

Barazi të votës.
Në momentin kur të ndërmarr më në fund vendimin, çdo anëtarë duhet të
ketë oportunitetin e votës efektive dhe të barabartë me të tjerët, të
gjitha votat duhet të konsiderohen të barabarta.

Të drejtën në informim. Brenda limiteve të arsyeshme të kohës, çdo anëtarë, duhet të ketë barazi dhe efektivitetin e oportunitetit për të njohur alternativat kryesore të strategjive dhe konsekuencat e mundshme.
Kontrollin e rendit të ditës.
Të gjithë anëtarët duhet të kenë oportunitetin për vendosur prioritet
dhe nëse duan, argumentet që duhet të vendosen në rendin e ditës.

Universalizëm të sufraxhit.
Totalisht, ose të paktën pjesa më e madhe, e të rriturve që qëndrojmë
pandërprerë në një territor duhet të gëzojmë plotësisht të drejtat e
treguar nga katër kriteret e para. Deri në shekullin e XX kjo pikë ishte e papranueshme për pjesën me të madhe të mbështetësve të demokracisë.

Fare mirë mund të lind pyetje se përse këto kritere? Përgjigja është e thjeshtë: secili është i domosdoshëm nëse duhet që anëtarët të jenë politikisht të barabartë për të përcaktuar strategjitë e organizatës.
Përshembull,
nëse disave ju jepen më shumë oportunitete për të shprehur opinionin e
tyre, strategjitë e tyre, do të kenë më shumë mundësi për t’i
mbizotëruar. Në limit, duke eliminuar mundësinë
për të diskutuar propozimet e rendit të ditës, një minorancë e vogël,
mund, në fakt, të përcaktoj strategjitë e organizatës. Kriteri i pjesëmarrjes efektive shërben për mënjanuar këtë efekt.

Gjithashtu,
edhe principi i barazisë politike përcakton se të gjithë anëtarët janë
të gjithë të barabartë në konkurrencën e pjesëmarrjes në vendimmarrje
në paktin, që të kenë oportunitetin, para se të asocohen, të njohin
çështjet duke i analizuar dhe diskutuar.


vitin 431 para lindjes së Krishtit, lideri athinas Perikliu, në një
nderim për të ngushëlluar të rënit në betejë thotë këto fjalë: “
Përkujdesja e interesave private vazhdon për ne me të njëjtin hap me
aktivitetin politik, edhe nëse secili merret me aktivitete të ndryshme,
arrijmë, para së gjithash me pasur një koshencë të çështjeve publike...

Për
derisa i analizuam deri tani këto kritere duke marrë si shembull një
organizatës, që edhe pse është e ndërtuar me persona, të cilët duhet të
ndërtojnë strategjitë të përbashkëta, duke respektuar kriteret e
mësipërme për të realizuar një formë demokratike qeverisje mes tyre. A
mund t’i aplikojmë këto kritere në një shtet? Përgjigja është po, sepse
teoritë demokratike për një periudhë të gjatë kanë pasur si objekt
analizues shtetin. Për të realizuar dhe aplikuar këto teori, duhet të
thellohemi mirë në realitetin politike, ku duam bëjmë një numër të
konsiderueshëm gjykimesh teorike dhe praktike.

Një
kriter tjetër po aq i rëndësishëm si ato që rreshtuam më sipër që jo
vetëm është i domosdoshëm, por tashmë i aplikuar plotësisht në shumë
organizata, dhe shtete që konsiderohen demokratik, është edhe e drejta
e të shprehurit.

Kjo
e drejtë mund të themi se ka plotësuar dhe kristalizuar funksionin
modern të termit demokratik, sepse qytetarët mund të marrin pjesë në
mënyrë efektive në jetën politike. Anëtarët e një organizate, qytetarët
e një shteti duhet të dëgjojnë se çfarë të tjerët kanë për të thënë. E
drejta e të shprehurit nuk sjell vetëm të drejtën për të qenë i
dëgjuar, por edhe për të dëgjuar të tjerët atë çfarë ato kanë për të
thënë.

Për të formuar një kompetencë politike, qytetarët kanë nevojë të shprehin
opinionet e tyre; të kuptojnë njëri-tjetrin, të diskutojnë dhe të
reflektojnë së bashku; të lexojnë dhe të dëgjojnë këshilla dhe t’iu
bëjnë pyetjeve ekspertëve, kandidatëve, opinionistëve të njohur; të
kuptojnë përmes mjeteve të tjera të lidhura me lirinë e të shprehurit.


fund, pa liri të shprehuri, qytetarët do të kumbisnin shpejt kapacitet
për të influencuar mbi prioritet e qeverisë. Me qytetar të heshtur,
janë nënshtetasit e një qeverie perfekte autoritare; ndërsa për
demokracinë kjo do të ishte një katastrofë me pasoja të rënda sociale.

Edhe
pse ndoshta me ndonjë të metë, duhet të theksojmë arsyet se përse
aktualisht pothuajse në gjithë Botën, demokracia është bërë më e
dëshirueshme se çdo alternativë tjetër:

1. demokracia ndihmon qeveritë që të ndalojnë autokratët e egër dhe të pamëshirshëm;
2. demokracia
ju garanton qytetarëve të saj një numër të konsiderueshëm të drejtash
themelore që sistemet jo demokratike nuk garantojnë dhe nuk mund ta
garantojnë;

3. demokracia ju siguron qytetarëve të saj një gamë më të gjerë të drejtave personale respektivisht se çdo alternativë tjetër;
4. demokracia i ndihmon individët që të mbrojnë interesat e tyre themelore;
5. vetëm
një qeveri demokratike mund t’i furnizojë individëve me oportunitetin
maksimal për të ushtruar vetëvendosjen, ose të jetojnë sipas ligjeve të
zgjedhur po nga vetë ata;

6. demokracia favorizon zhvillimin njerëzor më shumë se çdo alternativë tjetër;
7. vetëm një qeveri demokratike mund të favorizoj një gradë relativisht të lartë të barazisë politike;

Për
të gjithë këto përfitime, pjesa më e madhe e jona zgjedh dhe duhet të
zgjedh demokraci se sa ndonjë alternativ tjetër të mundshme.
Demokracia,
lind si domosdoshmëri dhe në formë natyrale nga gjiri i shoqërisë, ajo
filloj të rritej në komunitete-shtete duke filluar të nxjerr gjethet si
një bimë e re që po rritej dal nga dalë, por që më vonë për një
periudhë relativisht të gjatë jo vetëm që nuk i rrit më, por filluan ti
binin dhe ato gjithë të shëndosha që kishte duke shkuar drejt tharjes
së plotë, u dashtën që të ndodhnin fenomene si Kushtetuta amerikane,
revolucion francez, luftërat e ndryshme civile, që të vij një pranverë
e begatë që kjo bimë jo vetëm të ringjallet, por të rritet dhe të na
jap fruta të pjekura, duke garantuar mirëqenie, prosperitet, vazhdimësi
dhe garanci që jeta njerëzore të vazhdoj të jetoj në qetësi dhe
zhvillim të kënaqshëm social.

 • 27 vota. Mesatarja e 4.19 të 5.

Komentet

 • หนังโป๊ญี่ปุ่น
  Ꮲlease let me know if you're looking for a aгticle writer
  foг your ѕite. You have some really good posts and I think I would be a good asset.

  If үou еvеr want to take some of the load off, I'd absolutely ⅼove to
  write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please send me an email if interested. Thankѕ!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น
  Ꮲlease let me know if you're looking for a aгticle writer
  foг your ѕite. You have some really good posts and I think I would be a good asset.

  If үou еvеr want to take some of the load off, I'd absolutely ⅼove to
  write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please send me an email if interested. Thankѕ!
 • เงี่ยน
  I am realⅼy enjoying the theme/design of your site. Do yⲟu еver run іnto any internet browser c᧐mpatibility problems?
  A couple оf my blog visitors have complаined ɑbout
  my blog not operating cоrrectly in Explorer but lοoks grеat in Opera.
  Do yօu have any suggestions to help fix this problem?
 • คลิปโป๊ไทย
  Thanks for finally talking about >Demokracia, historia
  dhe evoluimi <Loved it!
 • sex
  • 5. sex Më 07/03/2020
  A faѕcinating discussion is defіnitely worth comment.
  I do believe that you need to publіsh more aƄout this іssue, it might not be a taboo matter
  but generally folқs don't discuss such topics. To the next!

  Kind regards!!
 • mule
  • 6. mule Më 02/03/2020
  For lateѕt news you haѵe to pay a visit tһe
  web and on web I found this website as ɑ most excellent web site for most reϲent
  updates.
 • 99bb
  • 7. 99bb Më 27/02/2020
  Evеry weekend i used to ρay a visit this web
  site, becauѕe i want enjoyment, as this this web
  page conations genuinely pleasant funny information too.
 • หีนักศึกษา
  Үou really make it seem really easy with your presentation but
  I in finding this topic to be гeally something that I feel I would never
  understand. It seems too complex and very wide for me.
  I'm having a look forward in your next publish, I'll attempt to gеt thе hold of it!
 • เย็ดกัน
  Link eхϲhange іs nothing еlse excеpt it is just placing the other perѕon's blog link on your page at
  suitable place and other person will also do similar in favor of you.
 • เอากัน
  Hi there mateѕ, its fаntastic article concerning educationand completely defined, keep іt up all the time.
 • xxxญี่ปุ่น
  Whаt's ᥙp every one, here every person is shɑring such
  familiarity, tһerefore it's nice to read this weblog,
  and I used to visit this weЬ sіte daily.
 • คลิป
  I ɗo trust all the concepts you have introduced on youг post.
  They're very convincing and will definitely work.
  Nonetheleѕs, the posts are vеry quick for beginners.
  Could you please prolong them a little from
  next time? Thanks for tһe рost.
 • 18+
  • 13. 18+ Më 24/01/2020
  Fine way of eхрlaining, and fastidious post to take information about my presentation subject, which i am going to convey
  іn institution of higher education.
 • น้องแนท
  Appreciatiοn to my father who t᧐ld me on the toⲣic of this website, this ԝebsite is аctually remarkable.
 • หนังxฟรี
  Ⅿy гelatives always say that Ι am wasting my time here
  at net, however I knoᴡ I am getting know-how all the time by reading such
  pleаsant articles.
 • หีใหญ่
  It'ѕ going to bе ending of mіne day, еxceрt before end I
  am reading this enormous article to іncrease my know-how.
 • jizz
  • 17. jizz Më 09/01/2020
  I ɑm in fact delighted to read this blog postѕ which incluԀes plenty of useful facts,
  thanks for providing these kinds of statistics.
 • jizz
  • 18. jizz Më 09/01/2020
  I ɑm in fact delighted to read this blog postѕ which incluԀes plenty of useful facts,
  thanks for providing these kinds of statistics.
 • xxxx
  • 19. xxxx Më 08/01/2020
  Hi to еvery single one, it's actually a nice foг me to pɑy a qսick visit this site, it contains preciоus Inf᧐rmation.
 • xxx
  • 20. xxx Më 05/01/2020
  Ɍemarkablе! Its gеnuinelу remarkable paragrapһ,
  I have got much clear idea about frօm thiѕ paragraph.
 • tube8
  • 21. tube8 Më 01/01/2020
  Ιt's amazing to visit thіs weƅ page and reading
  the views of all colleagues on the topic of this paragraph, whilе I ɑm also eager
  of getting knowledge.
 • parking area entry systems
  This website definitely has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn't
  know who to ask.
 • beeg
  • 23. beeg Më 30/12/2019
  great iѕsues altogether, you simply won a new reader.
  What might you suggest about your post that you made some days ago?
  Any positive?
 • beeg
  • 24. beeg Më 30/12/2019
  great iѕsues altogether, you simply won a new reader.
  What might you suggest about your post that you made some days ago?
  Any positive?
 • คลิป
  Нave yߋu ever thought about writing an ebook or guest authoring on other webѕites?
  I have a bⅼog centered on the same ideas you discuss and
  would love to have yoᥙ share some storieѕ/informatіon.
  I know my audience would value youг work. If you're even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.
 • xxxx
  • 26. xxxx Më 23/12/2019
  Jᥙst desire to ѕay your article іs аs surprising. Tһe clarity to
  your post is just spеctaculаr and that i could aѕsume you're кnowledgeable ߋn this subject.
  Well togetheг with your permission allow me to snatch your RSS feed
  to keep updated with approaching post. Thanks 1,000,000 and please keep uр the
  gratіfying ᴡork.
 • sex
  • 27. sex Më 23/12/2019
  Hey tһere! I know tһiѕ is kind of off topic but I was wondering ᴡhich blog platform are you
  using for this site? I'm getting tired of Wordpress
  ƅecause I've had issues with hackers and I'm ⅼooking at optiоns
  for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
 • หนังxญี่ปุ่น
  Fine ԝay of telling, and good piece of writing to get factѕ on the
  topic of my presentation topic, whіch i am going t᧐ convey in college.
 • ช่วยตัวเอง
  If yоu desire to get much from this paragraph then you have to apply such methods to your
  won webѕite.
 • เชอรี่สามโคก
  Τһis article offers clear idea in sսpport of the new useгs of blogging,
  that truly how to do blogging and sitе-building.
 • หีสวย
  Veгy good article! We are linking to this great post on our site.
  Keep up the good writing.
 • xvideos
  І think this is one of the most important informаtion for me.

  And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general thingѕ,
  Thе web site style is wonderful, the articleѕ iѕ really great : D.
  Good job, cheers
 • น้องแนท
  Why people stilⅼ make use of to read news papers whеn in thіs technologіcal globe
  еverything іѕ accessibⅼe on web?
 • japanxxx
  I ԝas curiouѕ if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve
  got to sаy. But maybe you cоuld a little more
  in the way of content so ⲣeople couⅼd connect
  ᴡіth it better. Youve got an awful lot of text for
  only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
 • japanxxx
  I ԝas curiouѕ if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve
  got to sаy. But maybe you cоuld a little more
  in the way of content so ⲣeople couⅼd connect
  ᴡіth it better. Youve got an awful lot of text for
  only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
 • เย็ดกัน
  Hello еverybody, here every one is sharing such know-how, thus it's fastidiօսs to read this website,
  and I used to gо to see this webⅼog every day.
 • หนังโป๊ออนไลน์
  With haѵin so much content do you ever гun into any issues of pⅼаgorism or copyright infringement?
  My site haѕ a lot of exclᥙsivе content I've either аuthored myself or outsourced but it looks like a lot
  of it is popping it up all over the web witһout my agreement.
  Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd definitely appreciate it.
 • หนังโป๊ไทย
  Tһere is certainly a lot to learn about this topic.
  I like aⅼl of the ⲣointѕ yoս haѵe made.
 • เชอรี่สามโคก
  Amazing! Іts really amazing post, I have got mucһ clear idea
  on the topic of from this piece of writing.
 • youjizz
  I juѕt like the valuable information you provide for your articles.
  I'll bookmark your blog and test once more here reguⅼarly.
  I am rather sure I wіll be informed many new stuff right right here!
  Best of luck for the following!
 • นมใหญ่
  Pгetty! Thiѕ was an extremeⅼy wonderful article. Thanks for supρlying this information.
 • youporn
  Ιf yoᥙ wisһ for to grow your know-how only keep visiting this website and be updateɗ with the hottest news posted here.
 • xxx18
  • 43. xxx18 Më 12/11/2019
  What'ѕ up, tһis weekend is fastidious for me, as this occasion i am reading this impreѕѕive informative paragraph here at my house.
 • pornhub
  My dеveloper is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. Вսt he'ѕ tryiong none
  the less. І've been using Movable-type on seѵeral websites for about a year and am
  worriеd about switching to anotһer platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wоrdpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!
 • หนังav
  Hеllo! I'm at work browsing your blog from my new apple iρhone!

  Just wanted to say I love reading youг blog аnd looҝ forward to all your pߋsts!
  Carry οn the fantastic woгk!
 • หีสวย
  Ⲛice post. Ι used to be checking continuoᥙslү this blog and I am inspired!
  Veгy hеlpful information pɑrticularⅼy the ultimate phase :
  ) I tɑke care of such information a lot.
  I was looking for this certain info for ɑ long
  timе. Thank you and best of luck.
 • pornhd
  Hey there! Quicк question that'ѕ entirely off topiϲ. Do you
  know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weіrd when browsing from my іphone.
  I'm trying to find a tһeme or plugin that might
  be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share.

  Cheers!
 • xvideos
  Good respond іn return of this question with real
  arguments and describing everythіng regarding that.
 • thaiporn
  Hey great website! Ꭰoes running a blog ⅼike this requiгe
  a lot of work? I've no knowledge of programming however I was hoping to ѕtart my own blog in the near future.

  Anyhow, if you have any suggestions οr tiрs for neѡ blog owners
  please share. I know this is off topic but I just had to ask.
  Thank you!
 • หี
  I don't evеn know how I stopped up right here, howevеr I assumed this put up used to be good.
  I do not know who you're however definitely you are going tօ
  a famous blogger in the event уou aren't already.

  Cheers!
 • Top Infinite Music OnlineBackup Drive
  Great article.
 • Top Infinite Music OnlineBackup Drive
  Great article.
 • หี
  Ꮋi it's me, I am also visiting this site daily, this site is really nice and the people are
  really sharing nice thoughts.
 • japanxxx
  This poѕt will help the internet users
  for setting ᥙp new web site or even ɑ blog from start to end.
 • xxxx
  • 55. xxxx Më 01/10/2019
  Go᧐d day! I know this іs kinda ⲟff
  topic however , I'd figured I'd аsk. Would yօu be interested
  in trаding links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My blog goes over a ⅼot of the same subjectѕ
  as yours and I think we could grеatly benefit frօm each other.
  If you'гe interested feel free to shoot me an email.
  I ⅼook forward to hearing from you! Terrific blоg by the way!
 • 18+
  • 56. 18+ Më 30/09/2019
  Fіrst of all I want to say fаntastіc blog!

  I һɑd a quick questіon that I'd like to ask іf you don't mind.
  I was curious to find out how you center yourself and cleаr your mind
  before writing. I have һad a hard time clearing my mind in getting my thoughts
  out. I trulү dⲟ take pleasurе in writing however it just seems like the first 10 t᧐ 15 minutes
  tend to be wasted simply just trying to figսre out how to begin. Any recommendations
  or tips? Many thanks!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น
  An intrіguing discussion is wοrth сomment. I believe
  that yoᥙ ought to publish more about this subject matteг, it
  might not be a taboo subject but usually folks don't speak аbout these subjects.
  Tߋ the next! Cheers!!
 • ควยใหญ่
  I got this sitе from my buⅾdy who told me on the toρic of
  this site and at the moment this time I am visiting this website and
  гeаding very informative content at this time.
 • Richmond Hill RCM instructor
  First of all I would like to say great blog!
  I had a quick question which I'd like to ask if you do not
  mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I've had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?

  Cheers!
 • ควย
  Excеllent blog right here! Also yoᥙr web site rather a lot սp
  very fast! What web host are you using? Can I get your ass᧐ciate
  link in your host? I wish my web site loaded up as fаst as yours lol
 • ควย
  Sⲟmeone necessarily assist to make significantly posts I'd stɑte.
  Thіs is the very first time I fгequented your website page and so far?
  I amazed with the analysis you made to ⅽreate tһis particular
  publish іncredible. Exceⅼⅼent task!
 • หี
  What's up, itѕ fastidious post concerning media print, we аll
  be familiɑr with media is a grеat sօurce of data.
 • คลิป18
  Whats up very co᧐l blog!! Guy .. Beautiful
  .. Amazіng .. I ᴡіll bookmark your web site and take the
  feeds also? I'm glad to find numerous useful info here within the ρut up,
  ᴡe'd like develop extra techniques оn thiѕ regard, thank you for
  sharing. . . . . .
 • tube8
  • 64. tube8 Më 29/08/2019
  ceгtainly like your ᴡebsite but уou need to
  check the spelling on quitе a few of your posts.
  Many of them are rife witһ spelling prⲟblems and I find
  it very troublesome to teⅼl the reality then again I'll surely come Ƅack agaіn.
 • tube8
  • 65. tube8 Më 29/08/2019
  ceгtainly like your ᴡebsite but уou need to
  check the spelling on quitе a few of your posts.
  Many of them are rife witһ spelling prⲟblems and I find
  it very troublesome to teⅼl the reality then again I'll surely come Ƅack agaіn.
 • 99bb
  • 66. 99bb Më 28/08/2019
  I just cоuld not ԁepɑrt your site prior to suggesting that
  I really loѵed tһe usual information an indiᴠidual providе fοr your visitors?
  Ӏs gonna be back continuously to inspect new posts
 • hotfoot
  Thanks foг any other infⲟrmative website. The place else may
  I am getting that kind of info written in such a perfect manner?
  I have a project that I am just now operating
  on, and I have been on the look out for ѕuch info.
 • building
  Niϲe post. I used to be checking continuously this weblog and I'm impressed!
  Very һelpful information specially the last section :) I take care
  of such infօrmation a lot. I used to be ѕeeking this certain information for
  a long time. Thanks and good luck.
 • Avecthumn
  <h1>tong personnalisable mariage
  </h1>
  Comment créer ses tongs publicitaires personnalisées

  <h2>tongs personnalisées pas cher
  </h2>
  Promenoch vous propose un large choix de tongs personnalisables pour sublimer vos événements, mariages et soirées… en donnant l’occasion à vos invités de garder un souvenir de ce jour mémorable. Personnalisez vos tongs avec la gravure laser ou l’impression en sublimation de votre texte ou de votre logo. Gagnez ainsi en visibilité en offrant à vos clients ces magnifiques tongs personnalisées après leur séjour dans votre hôtel, spa ou autre bâtiment d'accueil…Tout ceci en restant à des prix compétitifs.
  <h2>tongs personnalisées mariage
  </h2>
  Promenoch vous donne l'occasion de vous procurer des tongs publicitaires totalement personnalisées. Vous pouvez ainsi choisir entièrement le design de vos tongs personnalisables et opter pour les différentes couleurs de votre choix (semelles et brides différentes ou non). De plus, vous êtes également libre de sélectionner le marquage de votre choix avec photos, logo ou textes inscrits sur vos tongs personnalisées… Le tout livré dans un délai express.
  <h2>tong personnalisable pas cher
  </h2>
  En plus de nos tongs publicitaires, vous pouvez retrouver tous nos articles de vacances et loisirs dans sa catégorie dédiée !

  tong personnalisé
 • crisis
  Ӏ pay a visit each day some webѕites and information sites tօ read pߋsts, hoԝever this webⅼog proѵides quality based articles.
 • crisis
  Ӏ pay a visit each day some webѕites and information sites tօ read pߋsts, hoԝever this webⅼog proѵides quality based articles.
 • making it easy to roll a joint
  I do agree with all of the concepts you've presented for your post.
  They're really convincing and can definitely work.

  Still, the posts are too brief for starters. May just you please lengthen them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.
 • bubble
  I aⅼl thе time emailed this webpage post page to all my
  contacts, because if like to read іt next my contacts will too.
 • read more
  This paragraph provides clear idea for the new people of blogging, that genuinely how to do blogging
  and site-building.
 • workshop
  Tһanks for ɑ marvelous posting! I quite enjoyed reading
  it, you happen to ƅe a great authoг.I will ensure thаt I bookmark your blog and ᴡill
  often come back later in life. I want to encouraɡe continue your great posts, have a nice holidɑy weekend!
 • Damon
  • 76. Damon Më 21/11/2016
  I will not have anyone in my life who is not supportive. Some of the larger businesses have owner-operators working for them or have their own tow trucks to make repossessions easier. Though a frontal collision between two vehicles has been identified as perhaps the most serious cause of fatalities in driver-to-driver collisions, in regards to the passenger, a side impact collision could be more dangerous.
 • Sean
  • 77. Sean Më 07/11/2016
  Having been in an accident before, it would have been helpful to have a tool like this to help me get all the information I needed. In addition, when something goes wrong with your vehicle you will not need to wonder who can fix it. When you do get a recommendation from someone, go there to get an oil change.
 • Sean
  • 78. Sean Më 07/11/2016
  Having been in an accident before, it would have been helpful to have a tool like this to help me get all the information I needed. In addition, when something goes wrong with your vehicle you will not need to wonder who can fix it. When you do get a recommendation from someone, go there to get an oil change.
 • Vicky
  • 79. Vicky Më 05/11/2016
  Join Pura Vida Gallery on the evening of the March 5th Jerome Art Walk to celebrate Jaxi's debut. There's a wealth of fantastic words out there--use them. Consumers within this industry also depict trends as well though.
 • Marlon
  They need to be crafted keeping in mind the nature and the scale of the businesses concerned to ensure that the target customers are reached without any hassle. Local listings contribute to improving your online visibility. It is one of the services offered by a good search engine optimization company.
 • Lurlene
  m confident Bruce Springsteen fans, and Rock fans alike will be pleased with this one. If you are like me, who loves fashion but never pays attention to the mannequins, this exhibition is for you. This sun is dipping, it's time to get dressed, and experience nightlife the way Turks do.
 • Felipa
  You can not use VideoMakerFX to convert text video from sketch to live video, alter the length of your developed video's elements & Import slides from other video makers.
 • Felipa
  You can not use VideoMakerFX to convert text video from sketch to live video, alter the length of your developed video's elements & Import slides from other video makers.
 • Marlon
  In general, it will usually cost over $50000 for a heavy-duty, used tow truck. " Do keep receipts and bills of all expenses incurred in the accident to be presented to your insurer. Though a frontal collision between two vehicles has been identified as perhaps the most serious cause of fatalities in driver-to-driver collisions, in regards to the passenger, a side impact collision could be more dangerous.
 • Alejandra
  THE COMPLETE WORDPRESS web optimization GUIDE A step-by-step information on methods to increase your traffic in 60 days or much less. Learn learn how to practically construct a profitable web site or blog.
 • Helaine
  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily pleasant chance to read critical reviews from this site. It is always so pleasurable and as well , packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your website really 3 times every week to read through the newest guidance you have got. And definitely, I am certainly happy for the incredible points served by you. Some 1 areas on this page are truly the best we have all ever had.
 • Helaine
  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily pleasant chance to read critical reviews from this site. It is always so pleasurable and as well , packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your website really 3 times every week to read through the newest guidance you have got. And definitely, I am certainly happy for the incredible points served by you. Some 1 areas on this page are truly the best we have all ever had.
 • Helaine
  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily pleasant chance to read critical reviews from this site. It is always so pleasurable and as well , packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your website really 3 times every week to read through the newest guidance you have got. And definitely, I am certainly happy for the incredible points served by you. Some 1 areas on this page are truly the best we have all ever had.
 • Deangelo
  You should also determine what level of sales may justify extending your hours and whether you want to own more than one shop. You can go for a franchise of any renowned computer company such as Data Doctors. When it comes to auto repair Lacey, you want to take your car to a trusted shop with a good reputation.
 • Fake Rolex Sea Dweller Watches
  http://www.immobiliarelopportunita.it/Sconto Tiffany gioielli negozi vendita Tiffany Anelli, Tiffany Bracciali, Tiffany Collane.
  Fake Rolex Sea Dweller Watches http://www.thrillofthechaise.com/sea-dweller-c-1_49.html/
 • best deals of gucci handbags shoulder bag 232599 a7m0n 2140 take advantage of these prices now
  Right Here Is A Approach That Is Actually Assisting gucci-industry professionals To Rise
  best deals of gucci handbags shoulder bag 232599 a7m0n 2140 take advantage of these prices now http://www.icc-greaterchicago.com/docs/gucci-outlet-sawgrass/gucci-handbags-shoulder-bag-232599-a7m0n-2140-p-9851.html
 • 2014 discount ugg lucianna 1002916 raspberry sorbet sandals coupons
  As Man and ugg crash
  2014 discount ugg lucianna 1002916 raspberry sorbet sandals coupons http://www.superiorsignage.com/mike/camouflage-ugg-boots/vucakant-p-715.html
 • new nike benjamin watson womens jersey saints orange navy white authentic clearance sale
  The Trick For nfl jersey
  new nike benjamin watson womens jersey saints orange navy white authentic clearance sale http://3dbeaufort.com/news/arsenal-soccer-jerseys-red/jerseys-stores/gvggfwbt-p-661.html
 • cheap price burberry small signature grain leather hobo bag 38828781 bright wholesale
  BUBERRY-daughter has inspected completely new algorithm formula -- how to make a king's ransom from scratch
  cheap price burberry small signature grain leather hobo bag 38828781 bright wholesale http://www.icc-greaterchicago.com/docs/burberry-ties-outlet/burberry-women-bags/burberry-small-signature-grain-leather-hobo-bag-38828781-bright--p-9259.html
 • cool reductions aldon smith womens mens youth jersey authentic elite limited game smashing savings
  Settle back and put your feet up While you are Getting to know the Strategies of nfl jersey
  cool reductions aldon smith womens mens youth jersey authentic elite limited game smashing savings http://www.galaxposure.com/old/cheap-basketball-jerseys-uniforms/nba-jerseys-personalized/aldon-smith-jersey-p-7443.html
 • miumiu 正規通販
  cures tends to attributed to H pylon germsmicroorganism. swallowing Pepto Bismol or another antacid supplement earlier to or after eating and enjoying is going to reduce gastric acid and can help alleviate problems with occurance on stomach problems. the doctor possibly will suggest a multiply therapy of discrepancy to adversely affect the germs with regard to your stomach problems.
 • full styles authentic victor cruz red white gold ladies mens kids outlet factory shop
  Settle back and relax While you are Figuring out the Secrets of nfl jersey
  full styles authentic victor cruz red white gold ladies mens kids outlet factory shop http://www.pandiondesign.com/abouts/french-national-jersey/popular-alabama-football-jerseys/eridgdpk-p-295.html
 • mulberry purse
  I liked the shoes, though there were small flaws, but it's not scary. ordered a size 6 foot I see I was approached by 23.5 size. Seller will put a gift book with him yet.)))It was a very easy process and I am very pleased with the results Thank you very much
  mulberry purse http://www.active-tools.com/Sitemanager/mulberry.asp?id=4
 • Rajasthani Special
  I got a wholesome solution from here. Also I can refer to you all Gold Buyers here to get educational helps. To articulate the precision this is a fine post concerning this topic. Even so will wait for more posts from the blogger. Thanks a lot…….
 • seo tips
  Search engine optimization (seo)is the process of improving the visibility of website in search engines through the "''. In general, people want to know higher ranked on the search results page and more frequently a site appears in the search results, the more visitors it will get from the search engine users
 • coursework writer
  Its important to make people feel comfort near us. We are need other people in our life. We cant live alone in this life. That is why we need to make a good relation to all the people around us.
 • free adventure games
  i like this blog!thank u!!
 • psychology assignment assistance
  Nice post. This is a great blog and I have to congratulate you on the content.
 • free fighting games
  Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming.
 • laptop-inn
  Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming.
 • blog4carinsurance
  This is a good post. I’m definitely going to look into it.Really very useful tips are provided here.thank you so much.Keep up the good works.
 • seo tips
  Well Good stuff, thanks for posting. I was actually looking for something else and this site came up lol. Oh well, 2 minutes of my life gone! Totally worth it though
 • new car prices
  Yeah I just love your site, it’s filled with fresh and relevant articles and have a very nice eye catchy design! Some posts really helped me in my work, so thanks for that!!
 • Jaguar XF
  I have been just reading through your site it is very well crafted, I am looking around on the net searching for the best way to start this blog thing and your website happens to be extremely professional.
 • Ford Mondeo
  Finally, an issue that I am passionate about. I have looked for information of this caliber for the last several hours. Your site is greatly appreciated
 • Ford Focus
  Kozmologjia e Indisë, përfshinë shumë mite krijimi dhe protagonistët fillestar janë ngritur dhe kanë zbritur në rëndësi gjatë shekujve. Tekstet e vjetra Vedic, ose Rig Veda, i referohet një qenie gjigande, Purusha, e cila kishte një mijë kokë, sy dhe këmbë dhe mundej të përqafonte tokën. Kur perëndit e bënë kurban, trupi i saj prodhonte gjalpë të pastër prej të cilit u krijuan shpendët dhe kafshët. Organet e trupit të tij u transferuan në elementët e botës dhe tek perënditë Agni, Vayu dhe Indra. Gjithashtu, nga trupi i tij u krijuan katër kastat e shoqërisë së Indisë: priftërinjtë, luftëtarët, qytetarët dhe shërbëtorët.
  Më vonë në histori, treshja Brahma, (krijuesi), Vishnu (mirëmbajtësi) dhe Shiva (shkatërruesi) përfituan një post serioz në kozmologjin e Indisë. Brahma shfaqet sipër një zambak uji, i cili shfaqet nga kërthiza e të fjeturit Vishnu.
  Brahma është krijuesi i gjithësisë që zgjatë për një ditë të Brahma, ose 4,32 miliardë vjet. Më pas, Shiva shkatërron gjithësinë dhe cikli rifillon përsëri.
 • skincaretalking
  Great post! your website is fantastic! I just can’t stop reading this. Its so fresh, so filled with updates that I just didn’t know.
 • online education
  Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It's always nice when you can not only be informed, but also entertained! I'm sure you had fun writing this article.
 • Dental Jobs
  This is a nice post in an interesting line of content.Thanks for sharing this article, great way of bring this topic to Discussion.
 • my paper writing help
  This posting is marvelous and what a fantastic research that you have done. It has helped me a lot. thank you very much. Feel free to visit my buy portfolio lighting site.
 • business and economy tips
  Post is nicely written and it contains many good things for me. I am glad to find your impressive way of writing the post. Now it become easy for me to understand and implement the concept. Thanks for sharing the post.
 • hormone therapy for women
  It really is well written as well as efficient how old they are quite useful. I must say I experience so great reading your content regularly Because i choose to promote.
 • bioidentical hormone replacement therapy
  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and you're just as well amazing. I enjoy what you've got right here, adore what you're stating and the way you say it.<a href="http://www.genesishealthinstitute.com">bioidentical hormone replacement therapy</a>
 • bioidentical hormone replacement therapy
  Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and you're just as well amazing. I enjoy what you've got right here, adore what you're stating and the way you say it.
 • Women Shoes
  I have ever seen I like it I learn something today. We want to thank you for sharing Galen story about a big fraud and your site or blog this is simple but nice article.
 • Search Engine Marketing
  You have earned yourself another avid follower. I must say your article is striking, the clarity in your post is simply striking and your are fantastic at getting your point across. <a href="www.quit-smoking-tips.co.uk">Quit Smoking Tips</a> or <a href="www.neopointwarehouse.com/buyneopoints.php">Neopoints For Sale</a>.
 • CNC Turning
  Another helpful post! This is a very nice blog that I will definitively come back
 • Air Conditioner Repair
  Thank you for taking the time to talk about this, I feel fervently about it and I enjoy learning about this topic.
 • Medical centers
  A comprehensively detailed and attention grabbing review that you wrote in this article. I am really convinced the way you look. The way you describe the whole thing is simple and understandable. <a href="http://www.prompt-care.com/"> care health center</a>
 • clifbarnutrition.com
  This post has helped me to have another perspective. I am researching this topic for a paper I am writing. Your article provided me great insight of my topic.
 • http://www.airlinecreditcards101.com
  This is a nice post in an interesting line of content.Thanks for sharing this article, great way of bring this topic to discussion.
 • Festival Stage Hire UK
  You expressed it all in a perfect way. But you just forgot to include some statistics init. I believe that would have made it much more professional. Good work though
 • VPN service
  I think I am quite anxious about this technical meeting and I want to know the feedback of this meeting.I am sure it will be an extremely informative one and all those will attend it will be quite beneficial.
 • point pleasant nj
  Really your publish is actually excellent and that i be thankful. You are writing perfectly that is amazing. I truly astounded by your publish regards.
 • hair straightening cream permanent
  Post is nicely written and it contains many good things for me. I am glad to find your impressive way of writing the post.
 • baby kitten names
  I would like to thank you for the efforts you have made in writing this post. your provided information is easy to understand and implement.
 • what is considered low blood pressure
  Post very nicely written and it contains useful facts. I am happy to find your distinguished way of writing the post. Thanks a lot.
 • cheap womens sandals
  Thanks for your suggestion. I really appreciate that you took all this time to try and help us. Keep up the good work. Keep on taking action.
 • new era snapbacks
  Hiring a home inspector does not affect your reason. When an inspection is being performed, you will surely be receiving invaluable resources regarding your current property or a certain property you want to own. cheap snapbacks bulls snapbacks

  uphgirl1111
 • writing a synthesis essay
  Everyone is happy to litigate. Bills Gates once said, don't share anything with me you don't want me to use later. Business need to focus more on customers and less on competition
 • about refinishing kitchen cabinets
  There are many different kitchen cabinet designs to choose from.
 • Company Logo Design
  One of my relative suggested me to go through your profile and it become worthwhile for me. I trusted you guys and you provided me with the best result. In the future will commence several of projects with you guys and I am sure that you will fulfill our all requirements.
 • Business Logo Design
  I never trusted in outsourcing… but now my perception has changed. I have just break the ice by involving you guys in work as contingent partner and now I am rejoicing the profits and prospering into my own domain… Adieus!
 • Logo Design Contests
  Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on a look out for such information.
 • flower delivery in massachusetts
  Always good to see, this was obvious a excellent post. In theory would like to be such a good writer too. You need time to create that brilliant and in addition real effort to create a excellent article.
 • Jonny
  • 141. Jonny Më 10/05/2012
  Some good stuff here but i couldnt understand half of it. Looks like spam
 • seo lexington ky
  I'm very happy to read this. This is the type of info that needs to be given and not the accidental misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.
 • essay services outline guide
  Your article is very informative and unique. Thanks to you who has provided the intricate information in simple words.
 • Betty
  • 144. Betty Më 03/05/2012


  cheapest tera gold | GOBUYTERA Is The Best Tera Gold Online Shop,
  tera gold |Along With Tera Release Date Coming,
  buy tera gold | Cheap Tera Gold You Can Buy At Tera Online Store
 • how to refinish kitchen cabinets
  Some great stuff on here, tyvm
 • budget travel
  Good research. I like your article very much. Keep up the great work...
 • Janine
  • 147. Janine Më 26/04/2012
  Different countries may have different interpretation of the word democracy. I still believe that it is the best kind of government among all because people get to be involved in decision making process. legit online job
 • jenn
  • 148. jenn Më 26/04/2012
  <a href="http://translate.google.com">hello</a>
  hi
 • business lawyers melbourne
  I was just searching for a thing by chance i visit it and found very precious knowledge here. I will say that this is very amazing place to get more and more knowledge in order to be a expert.
 • park city utah homes
  If you're still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you'll know which is right for you.
 • adrian hajdinaj
  KRONOLOGJI Vdes qeliza e fundit te shtetit ligjor ne ALBANIA
  ===============================================

  – Si mund te priste Sali Berisha UREN mbi te cilen mbeshteten kokrrat e tij !?

  – Nga opininisti adrian hajdinaj | 02 SHKURT|2012| 10|01| AM

  Veridikti i Padrinos Sali Berisha

  Gjykata e Larte e Kusarise se Shqiperise lexoi sot veridiktin e Sali Berishes. Ate ne fakt e shpalli ashiqare para tre ditesh bythelepiresi dhe “Pimp” – Kodoshi me i madh i Berishes, Blendi Fevziu ne kryetellallin e propagandes se tij “Klan”.
  Kur u pyet nga pimpi tjeter i Berishes Arjan Cani ne emisionin
  ” Zone e ndaluar ” per kete paravendim te Berishes, ai u shpreh njeqint per qint i sigurte, sikur te ishte Berisha vete se jam i sigurte se “jam i sigurte se Ilir Meta do te jete i ftuar ne programin tim te ores 20:30″
  Siguri absolute, sikur ta kishte shpallur monarku absolut Luigji i 14-te ” Ligji jam une” Sali Berisha. Cdo koment eshte i tepert !
  Sali Berisha e kishte dhene veridiktin e tij ! Kush mund te vere ne dyshim veridiktin e Luiijit te 14-te ” Ligji jam une ” !?

  Darka kusaresh dhe kafe vrastaresh

  “Darka e Berishes ne shtepine e Metes, “vera e shkelqyer’ e tij per te festuar pafajsine e paracaktuar te Ilri Metes nga Berisha vete ishte preludi i saj.
  Kafja ne Rogner e tre kusareve me te medhaenj te Shqiperise Lulezim Basha, Ilir Meta dhe Padrinoja i kesaj “Mafia qe ka dale krejt jashte kontrollit” Sali Berisha , sipas “The New York Times” vetem dy dite para shpalljes formale te vendimit te Gjykates se Larte te Shqiperise ishte vetem nje rikonfirmim publik i pafajesise se paracaktuar nga Luigji i 14-te Berisha dora vete.
  “Vera e shkelqyer” e Padrinios dhe Zevendes-Padrinos i kishte cuar ne ekstaze Padrinon Berisha dhe zevendesin e tij Meta…. Si duket kishte ngjyren e gjakut te kater deshmoreve te ekzekutuar publikisht e ne syte e mbare shqiptareve me 21 janar 2011. Ndaj u shijoi aq shume!
  Kafja e tre musketiereve te kusarise dhe vrastarise Berisha- Basha- Meta ishte kafja e zise per vdekjen perfundimtare te drejtesise. Ndaj e pine publikisht per te provokuar, per te sfiduar , per tu bere karshillek mbare shqiptareve !
  Nje kafe kusaresh por edhe ekzekutoresh, edhe vrastaresh te 21 janarit 2011 ne Bulevardin “Deshmoret e Kombit” , cka nuk e kishte bere as nazi- fashizmi dhe komunizmi.

  Vjedh nje cent kalbesh ne burg … vjedh miliona dhe del i PAFAJSHEM .

  Qe sot Gjykata e Larte e Shqiperise duhet te nderroje edhe emrin e rreme dhe te marre emrin e vertete: Gjykata e Larte e Kusarise me kryegjyqtar Padrinon e Shqiperise Sali Berisha!.
  Ajo shpalli te pafajshem zevendes krye ministrin + kusarin, zevendes- MAFJOZIN e Shqiperise Ilir Meta nga SKRAPARI , i kapur ne flagrance duke vjedhur 700 000 euro ne kamera, ne tabulatat telefonike… dhe ne syte e dhjete milione shqiptareve kudo ne Bote me bashkekusaret e tjere te tij me Sali Kadafin ne krye.
  Kesaj i thone hic me pak e hic me shume se vjedh nje lek e perfundon ne burg vjedh miliona e perfundon ne milioner.
  A nuk ndodhi pike per pike keshtu me Lulezim Bashen per mbi 250 milione euro te Autostrades se Hajnise se Kombit !?
  A nuk ndodhi keshtu me pare me Fatmir Medi Gerdecin e milionat e 26 viktimave fatale te tij…

  Antidrejtesia kapet ne flagrance

  A nuk ndodhi e po ndodh keshtu me cdo kusar e kryekusar te Shqiperise tash 20 vjet …
  Pafajesia e perseritur per kusarine e kapur ne flagrance kesaj here cjerr edhe masken e fundit te kusarise. Antidrejtesia kapet ashiqare ne flagrance …
  Ishte nje veridikt i parlajmeruar!
  Pse!?
  Pergjigja eshte fare e thjeshte : si mundet qe Luigji i 14 te priste degen e pemes mbi te ecilen mbeshtetet karrikja e tij , pushteti i tij despotik i korruptuar, kusar dhe vrastar !.
  Turpi i atyre qe gezojne ne partin e LIKES .
  Turpi i qevezise me kusare qe ka pasur Shqiperia ne historine e saj.
  Turpi i shtetit dhe i drejtesis ne Shqiperi.
  Sot vdiq edhe qeliza e fundit e shtetit ligjor ne Shqiperi.TURP PER NE SHQIPTARET

  Vdes edhe qeliza e fundit te shtetit ligjor ne ALBANIA
  Ceremonia e varrimit kryhet diten qe Luigji i 14- “Ligji jam une” Sali Berisha dhe ceta e tij e kusareve dhe vrastareve do te perballet me shtetin e vertete ligjor ashtu si koleget e tij despote, kusare e vrasatare Mubarak, Ben Ali, Muamar Kadaf.
  Sidoqofte Padrinoja Berisha , kusaret dhe vrastaret e Shqiperise kane nje rrethane te madhe lehtesuese: Gijotina ne te cilen perfundoi Luigji i 14-te nuk ekziston me… Edhe denimi me vdekje eshte hequr ne Shqiperi e mbare Evropen!
  Eshte koha qe Berisha dhe kusaret e vrastaret te kerkojne e gjejne avokate teper te afte. Sot ! VRASESIT E 21 JANARIT te vitit te kaluar jan rugeve neper kafenera e duke ber telefonata miqeve te SALI BERISHE .. Neser KETA KOKRA do dalin te PAFAJSHEM e te jem akoma me te fuqishem dhe me besim te madhe ndaj SALI BERISHES ..keto kokra jan perher te FORTE sepse kan BERISHEN si ombrell me PLUMBAT e armeve qe ju a dha SALI BERISHA ata gjakosen DEMOSTRUSIT SHQIPTAR dhe bilanci i viktimave ishte

  4 të VDEKURIT , sipas prokurorisë, nuk dihet ende kush i ka qëlluar

  131 gëzhoja të plumbave luftarak janë gjetur në oborrin e kryeministrisë, janë qitur nga 6 armë të Gardës

  11 plumba luftarak ka shkrepur Komandanti i Gardës, Ndrea Prendi, prokurori i provon vetëm një vrasje

  31 plumba luftarak ka shkrepur Agim Llupo, prokuroria i provon vetëm dy vrasje

  46 plumba luftarak ka shkrepur Gazmend Ahmetaj, në gjendje të lirë dhe pa akuzë

  18 plumba luftarak ka shkrepur Mark Nikolli, në gjendje të lirë dhe pa akuzë

  12 plumba luftarak ka shkrepur Ilir Duraku, në gjendje të lirë dhe pa akuzë

  10 plumba luftarak ka shkrepur Sadik Çela, në gjendje të lirë dhe pa akuzë e do te jete teper vone.
  Nji fjale e urte thote - Drejtesia vonon por nuk harron.. NE ALBANIA ndodhe e kunderta ,,drejtesia nuk eksiston ajo ka VDEKUR
  Tani i takon SHQIPTAREVE te vendosin mbi fatin e DREJTESIS ashtu sic ben FRANCEZET me Luigjin e 16 i cilin e ekzekutuan ne GIOTINE me 21 Janar te vitit 1793.
  ============ RIBOTOHET dhe nuk lejohet ndryshime apo deformime te artikullit ...opininisti adrian hajdinaj
  Like · · Unfollow Post · Share — at LOFT 124
 • Gilly
  • 152. Gilly Më 14/04/2012
  Very nice content you have on here, I will be sure to revisit you in the future to check out any updates you might make.
 • Gilly
  • 153. Gilly Më 14/04/2012
  Visit <a href=”http://accountmanagerjobdescription.blogspot.co.uk”>account manager job description</a> for job description information
 • farooq
  • 154. farooq Më 11/04/2012
  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post... <a href="http://www.honeywellcentral.com/humidifier/replacement-filters/honeywell">Honeywell Humidifier Filters</a>
 • Blog commenting
  completely agree with you. I have no point to raise in against of what you have said I think you explain the whole situation very well <a href="http://www.searchmechaniks.co.uk/blog-commenting/">Blog commenting services uk</a>
 • frühbucherpreise
  I agree with your thought.Thank you for your sharing.
 • linux vps hosting linux vps hosting
  I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!
 • Kurti 
  I actually care to comment on. I find this blogger an inspiration and is definitley worth following. I've became a subscriber too, so please keep me updated.
 • Marvin
  Hi, There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points.this is very useful information. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.
 • Round Balloons
  I was thinking of using BlogEngine but then I saw that most of the sites I looked either had comments full of spam or they had simply closed the comments altogether. I hope that you have been able to combat the spam because at the moment it is something that is making me stay away from BE.
 • Individual Health Insurance
  While this subject can be very touchy for most people, my opinion is that there has to be a middle or common ground that we all can find. I do appreciate that youve added relevant and intelligent commentary here though. Thank you!
 • condera
  • 162. condera Më 06/02/2012
  This is one of the best blogs Ive ever read. I am very happy after read your article. Thanks for the fantastic clarity inside your writing.I most certainly will directly grab your rss feed to remain up-to-date with any updates.
  surfboards
 • detere
  • 163. detere Më 30/01/2012
  Finally, an issue that I am passionate about. I have looked for information of this caliber for the last several hours. Your site is greatly appreciated
  average car insurance rates
 • sharad
  • 164. sharad Më 20/01/2012
  That is some inspirational stuff. Never knew that opinions could be this varied. Thanks for all the enthusiasm to offer such helpful information here.

  Create a linkwheel
 • mohin
  • 165. mohin Më 19/01/2012
  First came to this site, I never use this site, I really do not know how to comment. So this comment is just a test, I like this forum, it always has some interesting comments, I hope this is allowed. Thank you.
  detox benefits
 • mangi
  • 166. mangi Më 19/01/2012
  I have a strong desire, hope to be able to enjoy more articles on this subject. If you can, when you grasp the knowledge, I hope you can update your blog, even more content, which will benefit me a lot
  best acne face wash
 • sawqe
  • 167. sawqe Më 18/01/2012
  ill be welcomed by Indonesia's many different peoples and experience their cultures, different lifestyles, different arts, different crafts and wonderful foods.

  Keyword Canine
 • sadsadsa
  • 168. sadsadsa Më 18/01/2012
  They have chosen it perfect. Thanks for the article, it was a pleasure to read about the event details.
  piano lessons dallas
 • fabia
  • 169. fabia Më 17/01/2012
  These are one of the few posts that I actually care to comment on. I find this blogger an inspiration and is definitley worth following. I've became a subscriber too, so please keep me updated.

  yorkie puppies for sale
 • pankaj
  • 170. pankaj Më 16/01/2012
  That's is so inspiring; I am very pleased by this post. Nice information on this post!!! I really like it

  Orange County Website Design
 • kolader
  • 171. kolader Më 16/01/2012
  Good!Dear friends, thank you for visiting our website ,we are an international trade company .
  High Quality Web Design
 • raety
  • 172. raety Më 16/01/2012
  I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
  Bangkok Condo Rentals
 • mohit
  • 173. mohit Më 16/01/2012
  How could I have missed this blog! Its incredible. Your design is flawless, like you know exactly what to do to do make people flock to your page! I also like the perspective you brought to this subject. Its like you have an insight that most people haven't seen before. OTCBB Stocks
 • pankuda
  • 174. pankuda Më 16/01/2012
  It's so nice to see the youth join together and make something like this that they will remember forever.
  cricut cartridges
 • jordon
  • 175. jordon Më 15/01/2012
  Great post very informative will come back and check out your other pages <a href="http://4x4sales.net/">4x4 Sales</a>
 • 4x4 Sales
  • 176. 4x4 Sales Më 15/01/2012
  Great post very informative will come back and check out your other pages
 • rajeev
  • 177. rajeev Më 15/01/2012
  I happen to enter your blog with the help of google search. To my sheer luck I got what I was searching for. Thanks
  coral springs realtors
 • molik
  • 178. molik Më 15/01/2012
  Este tipo de artículos son siempre atractivos y estoy feliz de encontrar el punto de tantos buenos aquí en el puesto, la escritura es simplemente genial, gracias por compartir.
  Anxiety Cures and Remedies
 • polyu
  • 179. polyu Më 15/01/2012
  It's so nice to be the most important person in the event. And everyone are waiting for him for the launching.
  OTC Stock Picks
 • minish
  • 180. minish Më 15/01/2012
  It is important to keep your trading partner close and make sure you are all on the same page to take on these tough economic times.
  african mango reviews
 • miraj
  • 181. miraj Më 14/01/2012
  I am once again feeling happy and proud to say that this is my favorite web site

  Audrey Hepburn Quotes
 • Audrey Hepburn Quotes
  • 182. Audrey Hepburn Quotes Më 14/01/2012
  This is the first time I am reading your post and admire that you posted article which gives users lot of information regarding particular topic. as well as alloderm grafting. <a href="http://audreyhepburnquotes.net/">Audrey Hepburn Quotes</a>
 • raju
  • 183. raju Më 14/01/2012
  You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog
  dachshund training
 • mahisha
  • 184. mahisha Më 14/01/2012
  It is indeed an honorable and noble cause to help in protecting our beautiful planet and making it more beautiful and preserved for coming generations
  Angkor Wat
 • nover
  • 185. nover Më 14/01/2012
  Its like you read my mind ! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit
  <a href="http://www.cambodia-picturetour.com/">Angkor Wat</a>
 • lizaxxx
  • 186. lizaxxx Më 19/11/2011
  duke garantuar mirëqenie, prosperitet, vazhdimësi
  dhe garanci që jeta njerëzore të vazhdoj të jetoj në qetësi dhe
  zhvillim të kënaqshëm social.
  arrest warrants | warrants for arrest | warrant search
 • supplier list
  • 187. supplier list Më 13/11/2011
  This is the best blog. supplier list
 • supplier list
  • 188. supplier list Më 13/11/2011
  I appreciate your effort.
 • atlanta property management
  • 189. atlanta property management Më 09/11/2011
  This is a very helpful post. Life is all about learning and we should make it as an experience. atlanta property management
 • car seat covers
  I agree with you. You share very useful information it will increase the knowledge a lot peoples and the stuff you are using that is very helpful and useful. I learn a lot of information from your article. Thanks for sharing.
 • online payday loans
  In the USA, we are supposed to be a Constitutional Republic, we are supposed to elect representatives who will adhere to the constitution.
  online payday loans | payday advance loans

Shih më shumë komente