Créer un site internet

Pjesa XIV Kontrolli i Lartë i Shtetit

Neni  162

1.    Kontrolli  i  Lartë  i  Shtetit  është  institucioni  më  i  lartë  i  kontrollit  ekonomik  e financiar.   Ai u  nënshtrohet  vetëm Kushtetutës dhe  ligjeve.
2.     Kryetari  i  Kontrollit  të  Lartë  të  Shtetit  zgjidhet  dhe  shkarkohet  nga  Kuvendi me  propozim  të  Presidentit  të Republikës.  Ai  qëndron  në  detyrë  për  7  vjet,  me  të drejtë  rizgjedhjeje. 

Neni  163

Kontrolli i Lartë  i Shtetit  kontrollon:

a)     veprimtarinë  ekonomike  të  institucioneve  shtetërore  e  të  personave  të  tjerë juridikë  shtetërorë;
b)    përdorimin  dhe  mbrojtjen  e  fondeve  shtetërore  nga  organet  e  pushtetit qendror dhe  atij  vendor;
c)     veprimtarinë  ekonomike  të  personave  juridikë,  në  të  cilët  shteti  ka  më  shumë se  gjysmën  e  pjesëve  ose  të  aksioneve,  ose  kur  huat,  kreditë  dhe  detyrimet  e tyre garantohen  nga  shteti.

Neni  164

1.     Kontrolli i Lartë  i  Shtetit  i  paraqet  Kuvendit:

a)   raport  për zbatimin  e  buxhetit  të  shtetit;
b)     mendim  për  raportin  e  Këshillit  të  Ministrave  për  shpenzimet  e  vitit  të  kaluar financiar  para se  të  miratohet  nga  Kuvendi;
c)   informacion  për rezultatet  e  kontrolleve  sa  herë që  kërkohet  nga  Kuvendi.
2.     Kontrolli  i  Lartë  i  Shtetit  i  paraqet  Kuvendit  raportin  vjetor  të  veprimtarisë  së tij.

Neni  165

1.     Kryetari  i  Kontrollit  të  Lartë  të  Shtetit  mund  të  ftohet  të  marrë  pjesë  dhe  të flasë  në  mbledhjet  e  Këshillit  të  Ministrave,  kur  shqyrtohen  çështje  që  lidhen  me funksionet  e  tij.
2.     Kryetari  i  Kontrollit  të  Lartë  të  Shtetit  ka  imunitetin  e  gjyqtarit  të  Gjykatës  së Lartë.

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment