Pjesa VII Aktet normative dhe marrëveshjet ndërkombëtare