Kreu II Deputetët

Neni 68 [1] 

1.   Kandidatët  për  deputetë  paraqiten  në  nivel  zone  zgjedhore  nga  partitë politike,  koalicionet  zgjedhore  të  partive  politike,  si  dhe  nga  zgjedhësit.  Një kandidat  mund  të  paraqitet  vetëm  për  një  nga  subjektet  propozuese,  sipas  kësaj pike.  Renditja  e  kandidatëve  për  deputetë  në  listat  shumemërore  nuk  mund  të ndryshohet  pas  paraqitjes  së  listës  në  komisionin  zgjedhor  përkatës.  Rregullat për regjistrimin  e  kandidatëve  për deputetë  përcaktohen  në  ligjin  për zgjedhjet.

2.  Në  ligjin  për  zgjedhjet  përcaktohen  edhe  kritere  dhe  rregulla  të  tjera  të nevojshme  për  organizimin  dhe  zhvillimin  e  zgjedhjeve,  duke  përfshirë  ato  për regjistrimin  e  zgjedhësve,  zhvillimin  e  fushatës  zgjedhore,  administrimin, vlefshmërinë  e  zgjedhjeve  dhe  shpalljen  e  rezultateve  të  tyre.

Neni 69

1. Nuk mund të kandidojnë e as të zgjidhen deputetë, pa hequr dorë nga detyra:

a) gjyqtarët, prokurorët;

b) ushtarakët e shërbimit aktiv;

c) punonjësit e policisë dhe të sigurimit kombëtar;

ç) përfaqësuesit diplomatikë;

d) kryetarët e bashkive dhe të komunave, si dhe prefektët në vendet ku kryejnë detyrat e tyre;

dh) kryetarët dhe anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve;

e) Presidenti i Republikës dhe funksionarët e lartë të administratës shtetërore të parashikuar nga ligji.

2. Mandati i fituar në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni është i pavlefshëm.

Neni 70

1. Deputetët përfaqësojnë popullin dhe nuk lidhen me asnjë mandat detyrues.

2. Deputetët nuk mund të ushtrojnë njëkohësisht asnjë detyrë tjetër shtetërore, përveç asaj të anëtarit të Këshillit të Ministrave. Rastet e tjera të papajtueshmërisë caktohen me ligj.

3. Deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre.

4. Për çdo shkelje të paragrafit 3 të këtij neni, me mocion të kryetarit të Kuvendit ose të një së dhjetës së anëtarëve të tij, Kuvendi vendos për dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese, e cila konstaton papajtueshmërinë.

Neni 71

1. Mandati i deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga komisioni përkatës i zgjedhjeve.

2. Mandati i deputetit mbaron ose është i pavlefshëm, sipas rastit:

a) kur ai nuk bën betimin;

b) kur heq dorë nga mandati;

c) kur vërtetohet një nga kushtet e pazgjedhshmërisë ose papajtueshmërisë të parashikuara në nenet 69, 70 paragrafët 2 dhe 3;

ç) kur mbaron mandati i Kuvendit;

d) kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në Kuvend;

dh) kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi.

Neni 72

Para fillimit të ushtrimit të mandatit deputetët bëjnë betimin në Kuvend.

Neni 73 [2] 

1.  Deputeti  nuk  mban  përgjegjësi  për  mendimet  e  shprehura  në  Kuvend dhe  votat  e  dhëna  prej  tij  në  ushtrim  të  funksionit.  Kjo  dispozitë  nuk  zbatohet  në rastin  e  shpifjes.

2.  Deputeti  nuk  mund  të  arrestohet  ose  t’i  hiqet  liria  në  çfarëdo  lloj  forme apo  ndaj  tij  të  ushtrohet  kontroll  personal  ose  i  banesës,  pa  autorizimin  e Kuvendit.

3.  Deputeti  mund  të  ndalohet  ose  të  arrestohet  pa  autorizim  kur  kapet  në kryerje  e  sipër  ose  menjëherë  pas  kryerjes  së  një  krimi  të  rëndë.  Prokurori  i Përgjithshëm  ose  Drejtuesi  i  Prokurorisë  së  Posaçme  njofton  menjëherë Kuvendin,  i  cili,  kur  konstaton  se  nuk  ka  vend  për  procedim,  vendos  për  heqjen  e masës.

4.  Për  çështjet  e  parashikuara  në  paragrafët  2  dhe  3  të  këtij  neni,  Kuvendi mund  të  diskutojë  në  seancë  me  dyer  të  mbyllura,  për  arsye  të  mbrojtjes  së  të dhënave.  Vendimi merret  me  votim  të  hapur. 


[1] Ndryshuar me  ligjin nr. 9904, datë 21.04.2008
[2] Ndryshuar me  ligjin nr. 88/2012. Paragrafi  3 ndryshuar me ligjin nr. 76/2016, datë  22.7.2016

 • 1 votë. Mesatarja e 2.00 të 5.

Komentet

 • adreamoftrains web hosting company

  1 adreamoftrains web hosting company Më 12/08/2020

  Thank you for every other great article. Where else may just anyone get that kind of info in such a perfect manner of writing?
  I've a presentation subsequent week, and I am at the look for such information. adreamoftrains web hosting providers
 • web hosting services

  2 web hosting services Më 11/08/2020

  There's definately a lot to find out about
  this issue. I love all of the points you have made.
 • Norris

  3 Norris Më 13/10/2016

  So far, the only known way to fix this matter is, ironically somewhat, restarting your gadget.
 • Porfirio

  4 Porfirio Më 13/10/2016

  Other notable adjustments include fixes to issues associate with the previous Android 5.0.2 Lollipop upgrade.
 • Maryann

  5 Maryann Më 02/10/2016

  The Galaxy S6 is of training course running Google android Lollipop out the box and advantages from all of its exceptional and well executed optimisations and tweaks.
 • Tobias

  6 Tobias Më 30/09/2016

  Apple loves to use its first event after the launch of a new iOS update to discuss iOS 8 adoption.
 • Reynaldo

  7 Reynaldo Më 30/09/2016

  Samsung also streamlined its cellular SDK, released a new version of its clever Television SDK, and up to date its business SDK.
 • Camille

  8 Camille Më 30/09/2016

  Next year, Samsung shall introduce 15 to 20 new smart-phone versions using Android, Windows, and Brada os's.
 • Estella

  9 Estella Më 26/09/2016

  If that's the case, it could be unusual to exclude the popular 4.7-in . iPhone from the experiment.
 • Candida

  10 Candida Më 26/09/2016

  You need to remember a couple of years ago Samsung was a player in SSDs, OCZ and Intel were the big males.
 • Jeremiah

  11 Jeremiah Më 26/09/2016

  With Video game Booster set up, tap on the ‘+' button, pick the game you intend to boost and then tap onto it.
 • Kristeen

  12 Kristeen Më 26/09/2016

  Another issue that you may encounter presently when running the program is that the new firmware isn't detected by it.
 • Wilfredo

  13 Wilfredo Më 25/09/2016

  A somewhat strange error message can occur randomly on iOS, typically for iPhone users, that states Struggling to Download Item.
 • Jonelle

  14 Jonelle Më 25/09/2016

  Keep in mind that the 4.7-inch iPhone 6 is also smaller all-around than the 5.1-inch S6.
 • Junko

  15 Junko Më 25/09/2016

  The upgrade and the image 'will' arrive to Nexus 4. Individually I hate the waiting around and flash the simple aosp instead.
 • Sherry

  16 Sherry Më 25/09/2016

  In both U.S. and Germany again, both accounted for approximately 60% of period spent in apps on Android smartphones.
 • Ila

  17 Ila Më 23/09/2016

  The iPhone regularly samples its location based on this approximate area system and caches this result.
 • Elva

  18 Elva Më 15/09/2016

  Lollipop includes Google's Material Design language, battery-conserving features, Wise Lock, and even more.
 • Lloyd

  19 Lloyd Më 14/09/2016

  The reduces annotation can be used to confirm termination of the loop by providing a manifestation whose worth is non-negative and strictly decreasing.
 • Johnette

  20 Johnette Më 13/09/2016

  The Galaxy S6, nevertheless, produced a slightly warmer image while the HTC One M9 added that familiar greenish tone to its picture.
 • Allison

  21 Allison Më 05/09/2016

  So it occurs to become your decision - in this article at you may get both similarly variants with the mobile strike gold Creator Compromise.

Shto një koment