Créer un site internet

Aneks

Rivlerësimi  kalimtar  i  gjyqtarëve  dhe  prokurorëve

Neni A Kufizimi  i  të  drejtave  të  parashikuara  nga  Kushtetuta

1.  Me  qëllim  kryerjen  e  procesit  të  rivlerësimit,  zbatimi  i  disa  neneve  të  kësaj Kushtetute,  veçanërisht  i  neneve  që  lidhen  më  të  drejtën  për  respektimin  e  jetës private,  si  dhe  nenet  36  dhe  37,  dispozitat  që  lidhen  me  barrën  e  provës,  nenet 128,  131,  nënparagrafi  “f”,  135,  138,  140,  145,  paragrafi  1,  147/a,  paragrafi  1, nënparagrafi  “b”,  149/a,  paragrafi  1,  nënparagrafi  “b”,  kufizohen  pjesërisht,  sipas nenit  17  të  Kushtetutës.

2.  Subjektet  që  kalojnë  me  sukses  rivlerësimin,  sipas  parashikimeve  të  këtij Aneksi,  i  nënshtrohen  sistemit  të  përhershëm  të  llogaridhënies,  sipas  rregullave të  përgjithshme  të  parashikuara  në  Kushtetutë  dhe  në  ligj.

Neni B Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit

1.  Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit  do  të  mbështesë  procesin  e rivlerësimit  nëpërmjet  monitorimit  dhe  mbikëqyrjes  së  gjithë  procesit. Ky Operacion  përfshin  partnerët  në  kuadër  të  procesit  të  integrimit  europian  dhe bashkëpunimit  euro-atlantik dhe  udhëhiqet  nga  Komisioni  Europian.

2.  Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit  i  ushtron  detyrat  e  veta  sipas marrëveshjeve  ndërkombëtare. Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit  emëron vëzhguesit  ndërkombëtarë  pas  njoftimit  të  Këshillit  të  MinistraveVëzhguesit emërohen  nga  radhët  e  gjyqtarëve  ose  prokurorëve  me  jo  më  pak  se  15  vjet eksperiencë  në  sistemin  e  drejtësisë  së  vendeve  të  tyre  përkatëse. Mandati  i vëzhguesit  ndërkombëtar  ndërpritet  nga  Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit për shkelje  të  rënda.

3.  Vëzhguesi ndërkombëtar  ushtron  këto  detyra:

a)  i  jep  rekomandime  Kuvendit  lidhur  me  kualifikimin  dhe  përzgjedhjen  e  kandidatëve  për pozicionin  e  anëtarit  të  Komisionit,  gjyqtarit  të  Kolegjit  të  Apelimit  dhe  Komisionerit  Publik;

b)  paraqet  gjetje  dhe  mendime  mbi  çështje  që  shqyrtohen  nga  Komisioni dhe  nga  Kolegji  i  Apelimit,  si  dhe  kontribuon  për  kontrollin  e  figurës  sipas  nenit DH.  Lidhur  me  këto  gjetje,  vëzhguesi  ndërkombëtar  mund  të  kërkojë  që Komisioni  ose  Kolegji  i  Apelimit  të  marrë  në  shqyrtim  prova  ose  të  paraqesë prova  të  marra  nga  organet  shtetërore,  entitetet  e  huaja  ose  personat  privatë, sipas ligjit;  

c)  u  jep  komisionerëve  publikë  rekomandime  me  shkrim  për  të  paraqitur ankim.  Në  rast  se  Komisioneri  Publik  nuk  i  zbaton  rekomandimet,  ai  përgatit  një raport  me  shkrim  duke  dhënë  arsyet  e  refuzimit; 

ç)  kanë  të  drejtën  të  marrin  të  gjithë  informacionet  menjëherë,  të  dhënat për  persona  dhe  dokumentet  e  nevojshme,  me  qëllim  monitorimin  e  procesit  të rivlerësimit në  të  gjitha  nivelet  dhe  fazat.

Neni C Dispozita  të  përgjithshme  për Komisionin  dhe  Kolegjin e  Apelimit  

1.  Komisioni  i  Pavarur  i  Kualifikimit  përbëhet  nga  katër  trupa  gjykues  të përhershëm  me  tre  anëtarë secili.

2.  Dy  komisionerë  publikë  përfaqësojnë  interesin  publik  dhe  mund  të paraqesin  ankim  kundër vendimit të  Komisionit.

3.  Komisioni  dhe  Kolegji  i  Posaçëm  i  Apelimit  ushtrojnë  përgjegjësitë  e tyre  bazuar  në  parimet  e  llogaridhënies,  integritetit  dhe  transparencës  për  krijimin e  një  sistemi  gjyqësor  të  pavarur  dhe  profesional  të  çliruar  nga  korrupsioni.  Gjatë ushtrimit  të  mandatit  të  tyre,  anëtarët  e  Komisionit  dhe  komisionerët  publikë gëzojnë  statusin  e  anëtarit  të  Gjykatës  së  Lartë.  Gjyqtarët  e  Kolegjit  të  Apelimit gëzojnë  statusin  e  gjyqtarit  të  Gjykatës  Kushtetuese  dhe  mandati  i  tyre  nuk kufizohet  për  shkak  të  moshës,  me  përjashtim  të  rasteve  kur  parashikohet ndryshe  me  ligj.

4.  Anëtarët  e  Komisionit,  gjyqtarët  e  Kolegjit  të  Apelimit,  komisionerët publikë,  si  dhe  punonjësit  e  tjerë  të  këtyre  institucioneve  nënshkruajnë  deklaratë me  shkrim,  sipas  ligjit,    për  të  autorizuar  kryerjen  e  kontrollit  vjetor  të  pasurisë  së tyre,  monitorimin  sistematik  të  llogarive  dhe  transaksioneve  financiare,  si  dhe  kufizimet  e  posaçme  të  së  drejtës  së  fshehtësisë  së  komunikimeve  gjatë  gjithë kohëzgjatjes  së  qëndrimit  të  tyre  në  detyrë.  Deklaratat  e  pasurisë  së  tyre  bëhen publike.

5.  Anëtarët  e  Komisionit  dhe  gjyqtarët  e  Kolegjit  të  Apelimit  kanë  arsim  të lartë  juridik  dhe  jo  më  pak  se  15  vjet  përvojë  si  gjyqtar,  prokuror,  lektor  i  së drejtës,  avokat,  noter,  jurist  i  nivelit  të  lartë  në  administratën  publike,  ose  në profesione  të  tjera  ligjore  që  lidhen  me  sistemin  e  drejtësisë.  Kandidatët  për anëtarë  të  Komisionit  dhe  gjyqtarë  të  Kolegjit  nuk  duhet  të  kenë  qenë  gjyqtarë, prokurorë  ose  këshilltarë  ligjorë  apo  ndihmës  ligjorë  gjatë  dy  vjetëve  të  fundit përpara  kandidimit.  Kandidatët  nuk  duhet  të  kenë  mbajtur  funksione  politike  në administratën  publike  dhe  funksione  drejtuese  në  partitë  politike  gjatë  10  vjetëve të  fundit  përpara kandidimit.

6.  Presidenti  i  Republikës  së  Shqipërisë  organizon  procesin  e  hapur  dhe transparent  të  aplikimit  për  pozicionin  e  anëtarit  të  Komisionit  të  Pavarur  të Kualifikimit,  gjyqtarit  të  Kolegjit  të  Posaçëm  të  Apelimit  dhe  të  Komisionerit Publik.  Kandidatët  i  paraqesin  Presidentit  aplikimet  dhe  të  gjitha  deklaratat shoqëruese,  sipas  ligjit.  Brenda  7  ditëve  nga  përfundimi  i  procesit  të  aplikimit, Presidenti  përpilon  një  listë  me  kandidatë,  të  cilët  plotësojnë  kriteret  formale  për secilin  pozicion  dhe  një  listë  me  kandidatë,  të  cilët  nuk  i  plotësojnë  kriteret formale.  Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit  monitoron  këtë  proces.  Nëse Presidenti  nuk  e  përfundon  procesin  brenda  45  ditëve  nga  hyrja  në  fuqi  e  këtij Aneksi, kjo  kompetencë  i kalon  Avokatit  të  Popullit.

7.  Një  komision  i  përbërë  nga  të  paktën  tre  përfaqësues  të  Operacionit Ndërkombëtar  të  Monitorimit  vlerëson  kandidatët,  sipas  ligjit.  Jo  më  vonë  se katërmbëdhjetë  ditë  nga  paraqitja  e  dy  listave  nga  Presidenti,  Komisioni,  bazuar në  vlerësimet  e  tij,  i  dërgon  rekomandimet  Presidentit,  i  cili  ia  përcjell  ato Kuvendit.    Nëse  Presidenti  nuk  e  ushtron  këtë  kompetencë  brenda  5  ditëve,  kjo kompetencë  i kalon  Avokatit  të  Popullit.

8.  Brenda  tre  ditëve  nga  marrja  e  listës së  kandidatëve,  të  cilët  i plotësojnë kriteret  formale,  listës  së  kandidatëve,  të  cilët  nuk  i  plotësojnë  kriteret  formale dhe  listës  së  rekomandimeve  të  Operacionit  Ndërkombëtar  të  Monitorimit, Kuvendi  krijon  një  komision  ad  hoc  me  gjashtë  anëtarë  të  ndarë  në  mënyrë  të barabartë  midis  shumicës  dhe  pakicës  parlamentare.  Komisioni,  me  të  paktën katër  vota,  mund  të  kalojë  një  kandidat  nga  lista  e  kandidatëve,  të  cilët  nuk  i plotësojnë  kriteret  formale  tek  lista  e  kandidatëve,  të  cilët  i  plotësojnë  kriteret formale.  Komisioni,  me  të  paktën  pesë  vota,  mund  kalojë  një  kandidat  nga  lista  e kandidatëve  të  rekomanduar  nga  Operacioni  Ndërkombëtar  i  Monitorimit  tek  lista e  kandidatëve  për  votim.  Brenda  dhjetë  ditëve  nga  krijimi  i  tij,  komisioni  ad  hoc  i përcjell  listën  e  kandidatëve  për  votim  për  secilin  pozicion  komisioneve  ad  hoc përzgjedhëse.  Dy  listat  e  tjera  nuk  dërgohen  për votim.

9.  Kuvendi  krijon  brenda  dhjetë  ditëve  dy  komisione  ad  hoc  përzgjedhëse të  ndarë  në  mënyrë  të  barabartë  midis  shumicës  dhe  pakicës  parlamentare,  ku një  komision  ka  12  anëtarë dhe  një  ka  6  anëtarë.

10.  Brenda  30  ditëve  nga  konstituimi  i  komisionit  ad  hoc,  secili  anëtar  i komisioni  me  12  anëtarë  përzgjedh  një  kandidat  për  komisioner  nga  lista  e kandidatëve  për  votim  pa  debat  përmes  një  votimi  të  fshehtë  elektronik  ku  secili anëtar  i  komisionit  voton  për  një  kandidat.  Komisioni  përzgjedh  më  pas  dy kandidatë  nga  lista  e  kandidatëve  për  votim  për  komisionerë  publikë  përmes  një votimi  ku  dy  kandidatët  me  më  shumë  vota  quhen  të  përzgjedhur.  Në  rast barazie  të  votave,  fituesit  përzgjidhen  me  short.  Dy  kandidatë  zëvendësues  për secilin  pozicion  përzgjidhen  në  të  njëjtën  mënyrë si  për Komisionerin  Publik.

11.  Brenda  30  ditëve  nga  konstituimi  i  komisionit  ad  hoc,  secili  prej  6 anëtarëve  të  komisionit  përzgjedh  nga  lista  e  kandidatëve  për  votim  një  kandidat për  gjyqtar  të  Kolegjit  të  Posaçëm  të  Apelimit  pa  debat  përmes  një  votimi  të fshehtë  elektronik  ku  secili  anëtar  i  komisionit  voton  për  një  kandidat.  Komisioni më  pas  përzgjedh  gjyqtarin  e  shtatë  nga  kandidatët  e  mbetur  të  listës  së kandidatëve  për  votim  përmes  një  votimi  të  thjeshtë  ku  kandidati  me  më  shumë vota  quhet  i  përzgjedhur.  Në  rast  barazie  të  votave,  fituesi  përzgjidhet  me  short. Dy  gjyqtarë  zëvendësues  për  secilin  pozicion  përzgjidhen  në  të  njëjtën  mënyrë  si për gjyqtarin  e  shtatë.

12.  Emrat  e  kandidatëve  të  përzgjedhur  nga  dy  komisionet  ad  hoc përzgjedhëse  përmblidhen  në  një  listë  të  vetme  dhe  i  dërgohen  Kryetarit  të Kuvendit.  Brenda  10  ditëve,  Kuvendi miraton  listën  e  kandidatëve  në  bllok me  3/5 e  votave  të  të  gjithë  anëtarëve.  Në  rast  se  Kuvendi  nuk  e  miraton  listën  e kandidatëve  në  bllok,  Kryetari  i  Kuvendit  ia  kthen  atë  komisioneve  ad  hoc  për përsëritjen  e  procesit  të  përzgjedhjes  dhe  dërgimin  e  një  liste  të  dytë  brenda  10 ditëve.    Kuvendi,  brenda  10  ditëve,  mund  ta  rrëzojë  në  bllok  listën  e  kandidatëve me  2/3  e  të  gjithë  anëtarëve.  Në  rast  se  lista  nuk  rrëzohet,  kandidatët  e përzgjedhur konsiderohen  të  zgjedhur. Procedura e  detajuar rregullohet  me  ligj.

13.  Anëtari  i  Komisionit  të  Pavarur  të  Kualifikimit,  gjyqtari  i  Kolegjit  të Posaçëm  të  Apelimit  dhe  Komisioneri  Publik  ushtrojnë  detyrën  me  kohë  të  plotë dhe  nuk  mund  të  mbajnë  asnjë  pozicion  apo  të  ushtrojnë  ndonjë  detyrë  tjetër gjatë  kohëzgjatjes  së  mandatit.

14.  Komisioni,  Kolegji  i  Apelimit  dhe  Komisionerët  Publikë  kanë  buxhet, administratë  dhe  mjedise  të  mjaftueshme  për të  kryer  funksionet  e  tyre  si  dhe  për ushtrimin  e  funksioneve  të  vëzhguesve  ndërkombëtarë,  sipas  ligjit.

15.  Gjuhët  zyrtare  të  Komisionit,  të  Kolegjit  të  Apelimit  dhe  komisionerëve publikë  janë  gjuha  shqipe  dhe  angleze.  Të  dyja  organet  punësojnë  përkthyes  për këtë  qëllim.

16.  Anëtari  i  Komisionit,  gjyqtari  i  Kolegjit  të  Apelimit  dhe  Komisioneri Publik  mban  përgjegjësi  disiplinore.  Rastet  e  shkeljes  disiplinore  shqyrtohen  nga Kolegji  i Apelimit,  sipas  ligjit.

17.  Anëtarit  të  Komisionit,  gjyqtarit  të  Kolegjit  të  Apelimit,  Komisionerit Publik,  vëzhguesit  ndërkombëtar,  punonjësit  të  administratës  dhe  familjarëve  të tyre u  garantohet  mbrojtje  e  nivelit  më  të  lartë,  sipas ligjit. 

Neni Ç Rivlerësimi

1.  Rivlerësimi  përfshin  kontrollin  e  pasurisë,  të  figurës  dhe  të  aftësive profesionale,  sipas  neneve  D,  DH  dhe  E  të  këtij Aneksi  dhe  ligjit.

2.  Komisioni  dhe  Kolegji  i  Apelimit  publikojnë  vendimet  e  tyre  si  dhe  çdo informacion  tjetër  të  nevojshëm  të  marrë  nga  publiku.  Këto  organe  marrin  në shqyrtim  informacione  nga  publiku  duke  respektuar  parimin  e  proporcionalitetit midis privatësisë  dhe  nevojave  të  hetimit,  si dhe  duke  garantuar të  drejtën  për një proces të  rregullt.

3.  Institucionet  shtetërore  të  Republikës  së  Shqipërisë  bashkëpunojnë  me Komisionin  dhe  Kolegjin  e  Apelimit,  duke  vënë  në  dispozicion  të  tyre informacionin  e  kërkuar,  si  dhe  duke  siguruar  akses  të  drejtpërdrejtë  në  të dhënat.  Ata  mund  të  japin  mendime  ose  të  bëjnë  propozime  konkrete,  sipas  ligjit.

4.  Komisioni  ose  Kolegji  i  Apelimit,  sipas  rastit,  përmes  personelit  të  tyre, Komisionerit  Publik  ose  vëzhguesit  ndërkombëtar,  shqyrton  deklaratat  e  subjektit të  rivlerësimit për të  shkuarën  e  tij, interviston  personat  e  përmendur në  deklaratë ose  persona  të  tjerë,  si  dhe  bashkëpunon  me  institucione  të  tjera  shtetërore  ose të  huaja  për  të  konfirmuar  vërtetësinë  dhe  saktësinë  e  deklarimeve.  Komisioni, Kolegji  dhe  vëzhguesit  ndërkombëtarë  kanë  akses  të  drejtpërdrejtë  në  të  gjitha bazat  e  të  dhënave  qeveritare,  përveç  atyre  që  janë  klasifikuar  “sekret  shtetëror”, duke  përfshirë  edhe  dosjet  personale  të  të  rivlerësuarit,  të  dhënat  statistikore, dosje  të  përzgjedhura  për  rivlerësim,  vetëvlerësimet,  mendimet  e  eprorëve,  të dhënat  për  trajnimet  dhe  ankimet  ndaj  të  rivlerësuarve,  rezultatet  e  verifikimit  të ankesave,  vendimet  për  marrjen  e  masave  disiplinore  ndaj  të  rivlerësuarve,  të dhënat  për  pronat  e  të  rivlerësuarit,  llogaritë  bankare,  të  dhënat  tatimore,  të dhënat  për  automjetet,  të  dhënat  për  hyrje-daljet  në  kufi,  si  dhe  çdo  dokument tjetër  të  dobishëm.  Komisioni  ose  Kolegji  mund  të  urdhërojë  individë  dhe  shoqëri tregtare të  dëshmojnë  ose  të  japin  prova  në  përputhje  me  ligjin.

5.  Barra  e  provës  i  kalon  subjektit  të  rivlerësimit  vetëm  për  këtë  proces, duke  përjashtuar çdo  proces tjetër, në  veçanti  procesin  penal.

Neni D Vlerësimi  i  pasurive

1.  Subjektet  e  rivlerësimit  i  nënshtrohen  deklarimit  dhe  kontrollit  të pasurive  të  tyre,  me  qëllim  që  të  identifikohen  ata  që  kanë  në  pronësi  ose  në përdorim  pasuri  më  të  mëdha  nga  sa  mund  të  justifikohen  ligjërisht,  ose  ata  që nuk i kanë  deklaruar saktësisht  dhe  plotësisht  pasuritë  e  tyre dhe  të  personave  të lidhur.

2.  Subjekti  i  rivlerësimit  dorëzon  një  deklaratë  të  re  dhe  të  detajuar  të pasurisë  në  përputhje  me  ligjin.  Inspektorati  i  Lartë  i  Deklarimit  dhe  Kontrollit  të Pasurive  dhe  Konfliktit  të  Interesave  kontrollon  deklaratën  e  pasurisë  dhe  i dorëzon  Komisionit  një  raport  për  ligjshmërinë  e  pasurive,  për  saktësinë  dhe plotësinë  e  deklarimit,  sipas ligjit.

3.  Subjekti  i  rivlerësimit  duhet  të  shpjegojë  bindshëm  burimin  e  ligjshëm  të pasurive  dhe  të  të  ardhurave.  Pasuri  të  ligjshme  për  qëllimet  e  këtij  ligji konsiderohen  të  ardhurat  që  janë  deklaruar  dhe  për  të  cilat  janë  paguar  detyrimet tatimore.  Elemente  të  tjera   të  pasurisë  së  ligjshme  përcaktohen  me  ligj.

4.  Nëse  subjekti  i  rivlerësimit  ka  një  pasuri  më  të  madhe  se  dyfishi  i pasurisë  së  ligjshme,  ai  prezumohet  fajtor  për  shkeljen  disiplinore,  përveçse  kur ai paraqet  prova  që  vërtetojnë  të  kundërtën.

5.  Nëse  subjekti i rivlerësimit nuk e  dorëzon  deklaratën  e  pasurisë  në  kohë sipas  ligjit,  ai  shkarkohet  nga  detyra.  Nëse  subjekti  i  rivlerësimit  përpiqet  të fshehë  ose  të  paraqesë  në  mënyrë  të  pasaktë  pasuritë  në  pronësi,  posedim  ose në  përdorim  të  tij,  zbatohet  parimi  i  prezumimit  në  favor  të  masës  disiplinore  të shkarkimit  dhe  subjekti ka  detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

Neni DH Kontrolli  i  figurës

1.  Subjektet  e  rivlerësimit  dorëzojnë  një  deklaratë  dhe  i  nënshtrohen  një kontrolli  të  figurës,  me  qëllim  identifikimin  e  atyre  që  kanë  kontakte të papërshtatshme  me  persona  të  përfshirë  në  krimin  e  organizuar.  Kontrolli  i figurës  për  lidhje  me  personat  e  përfshirë  në  krimin  e  organizuar  bazohet  në deklaratën  për  figurën  dhe  prova  të  tjera,  përfshirë  vendimet  e  gjykatave shqiptare ose  të  huaja.

2.  Subjektet  e  rivlerësimit  plotësojnë  dhe  i  dorëzojnë  Komisionit  një deklaratë  të  detajuar  për  figurën  e  tyre  që  mbulon  periudhën  nga  data  1  janar 2012  deri  në  ditën  e  deklarimit,  sipas  ligjit.  Deklarata  mund  të  përdoret  si  provë vetëm  në  këtë  proces  dhe  në  asnjë  rast  gjatë  një  procesi penal.

3.  Nëse  subjekti  i  rivlerësimit  ka  kontakte  të  papërshtatshme  me  persona të  përfshirë  në  krimin  e  organizuar  zbatohet  prezumimi  në  favor  të  masës disiplinore të  shkarkimit dhe  subjekti ka  detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

4.  Nëse  subjekti  i  rivlerësimit  nuk  e  dorëzon  në  kohë  deklaratën  për figurën  sipas  ligjit,  ai  shkarkohet.  Nëse  subjekti  i  rivlerësimit  përpiqet  të  bëjë deklarime  të  pasakta,  ose  të  fshehë  kontaktet  me  persona  të  përfshirë  në  krimin e  organizuar,  zbatohet  prezumimi  në  favor  të  masës  disiplinore  të  shkarkimit  dhe subjekti ka  detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

Neni E Vlerësimi  i  aftësive  profesionale

1.  Subjektet  e  rivlerësimit  i  nënshtrohen  një  rivlerësimi  të  aftësisë profesionale,  me  qëllim  identifikimin  e  atyre  të  cilët  nuk  janë  të  kualifikuar  për  të kryer  funksionin  e  tyre  dhe  të  atyre  të  cilët  kanë  mangësi  profesionale  që  mund të  korrigjohen  përmes  edukimit.

2.  Vlerësimi  i  aftësisë  zhvillohet  me  ndihmën  e  nëpunësve  që  ushtrojnë detyrën  e  vlerësimit  etik  dhe  profesional  të  gjyqtarëve  ose  prokurorëve  në  kohën kur  kryhet  rivlerësimi.  Vlerësimi  i  aftësisë  për  gjyqtarët,  këshilltarët  ligjorë  ose ndihmësit  ligjorë  përfshin  aftësinë  për  të  gjykuar,  aftësitë  organizative,  etikën  dhe angazhimin  ndaj  vlerave  gjyqësore,  cilësitë  personale  dhe  angazhimin profesional,  bazuar  në  standardet  e  parashikuara  në  ligj.  Vlerësimi  i  aftësisë  për prokurorët  përfshin  aftësinë  për  të  hetuar  dhe  për  të  ngritur  akuzën  publike, aftësitë  organizative,  etikën  dhe  angazhimin  ndaj  vlerave  profesionale,  si  dhe cilësitë  personale  bazuar  në  standardet  e  parashikuara  në  ligj.  Vlerësimi  i aftësisë  për  këshilltarët  ose  ndihmësit  ligjorë  përfshin  testimin  pranë  Shkollës  së Magjistraturës.  Vlerësimi  i  aftësisë  nuk  shtrihet  ndaj  çështjeve  që  janë  në shqyrtim.

3.  Në  rast  se  rezulton  se  subjekti  i  rivlerësimit  ka  njohuri,  aftësi,  gjykim  ose sjellje  të  cekëta,  ose  ka  një  mënyrë  pune  që  nuk  pajtohet  me  pozicionin  e  tij, atëherë  kjo  konsiderohet  mangësi  profesionale  dhe  zbatohet  prezumimi  në  favor të  masës  disiplinore  të  pezullimit,  shoqëruar  me  detyrimin  për  të  ndjekur programin  e  edukimit  dhe  subjekti ka  detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

4.  Në  rast  se  rezulton  se  subjekti  i  rivlerësimit  ka  njohuri,  aftësi,  gjykim  ose sjellje  të  papërshtatshme,  ose  ka  një  mënyrë  pune  që  nuk  pajtohet  me  pozicionin e  tij  dhe  mangësia  e  vërejtur  nuk  mund  të  korrigjohet  përmes  programit  njëvjeçar të  edukimit,  zbatohet  prezumimi  në  favor  të  masës  disiplinore  të  shkarkimit  dhe subjekti ka  detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

5.  Në  rast  se  subjekti  i  rivlerësimit  kryen  veprime  për  të  penguar  ose vështirësuar  vlerësimin  e  tij,  ose  rezulton  se  ka  njohuri,  aftësi,  gjykim,  qëndrime, ose  një  model  pune  aq  të  dobët  saqë  rrezikon  ose  cenon  të  drejtat  e  qytetarëve, ai  konsiderohet  i  papërshtatshëm  për  të  ushtruar  funksionin.  Në  këtë  rast zbatohet  prezumimi  në  favor  të  masës  disiplinore  të  shkarkimit  dhe  subjekti  ka detyrimin  të  provojë  të  kundërtën.

Neni Ë Masat disiplinore

1.  Komisioni  ose  Kolegji  i  Apelimit  në  përfundim  të  shqyrtimit  të  çështjes, vendos  masat  disiplinore,  pezullimin  e  subjektit  të  rivlerësimit  nga  detyra  për  një vit,  të  shoqëruar  me  edukim  të  detyrueshëm,  ose    shkarkimin  e  tij  nga  detyra.  Në çdo  rast  vendimi jepet  i  arsyetuar.

2.  Vendimi  që  urdhëron  pezullimin  nga  detyra,  shoqëruar me  detyrimin  për trajnim  identifikon  mangësitë.  Gjatë  periudhës  së  pezullimit,  të  rivlerësuarit  i njihet  e  drejta  e  pagës  në  masën  75  për  qind  të  saj.  Subjekti  i  rivlerësuar urdhërohet  të  ndjekë  një  program  edukimi  njëvjeçar  pranë  Shkollës  së Magjistraturës,  i  hartuar  për  të  plotësuar  mangësitë.  Në  fund  të  programit  ai testohet  për  aftësitë  e  tij.  Ky  testim  mbikëqyret  nga  Operacioni  Ndërkombëtar  i Monitorimit.  Subjekti  i  rivlerësimit  që  nuk  e  kalon  testimin  shkarkohet  nga Komisioni.

3.  Në  çdo  rast,  shkarkimi  i  një  gjyqtari  ose  prokurori  nuk  është  shkak  për rihapjen  e  çështjeve  të  gjykuara  ose  të  hetuara  prej  tij,  përveçse  kur  ekzistojnë shkaqet,  mbi të  cilat  realizohet  kërkesa  për rishikim,  sipas parashikimeve  në  ligjet procedurale.

Neni F Kolegji  i  Apelimit

1.  Kolegji  i  Apelimit  përbëhet  nga  shtatë  gjyqtarë  dhe  është  organi  i  vetëm gjyqësor  që  shqyrton  ankimet  kundër  vendimeve  të  Komisionit,  sipas  këtij  Aneksi dhe  ligjit.  Kolegji  vendos në  trupa  gjykuese  me  pesë  anëtarë secili.

2.  Ndaj  vendimeve  të  Komisionit  mund  të  ushtrojnë  ankim  pranë  këtij Kolegji  subjekti  i  rivlerësimit  dhe  Komisioneri  Publik,  sipas  ligjit,  me  përjashtim  të vendimeve  të  marra  sipas nenit  Ë,  paragrafi  2,  të  Aneksit.

3.  Kolegji  mund  të  kërkojë  mbledhjen  e  fakteve  ose  të  provave,  si  dhe  të korrigjojë  çdo  gabim  procedural  të  kryer  nga  ana  e  Komisionit,  duke  mbajtur parasysh  të  drejtat  themelore  të  subjektit  të  rivlerësuar.  Kolegji  vendos  në  lidhje me  çështjen  dhe  nuk  mund  t’ia  kthejë  atë  Komisionit  për  rishqyrtim.  Juridiksioni kushtetues  nuk  lejon  të  vihen  në  diskutim  parimet  e  kushtetutshmërisë,  mbi  të cilat  është  bazuar  procesi  i  rivlerësimit  dhe  si  i  tillë  bazohet  tek  kriteret  e përcaktuara në  këtë  ligj.

4.  Vëzhguesi  ndërkombëtar  në  Kolegjin  e  Apelimit  gëzon  të  njëjtat  të drejta  si dhe  vëzhguesi ndërkombëtar  pranë  Komisionit.

5.  Gjatë  periudhës  së  shqyrtimit  të  ankimit  subjekti  i  rivlerësimit  paguhet në  masën  75  për  qind  të  pagës.  Nëse  Kolegji  pranon  ankimin  duke  shfuqizuar vendimin  e  Komisionit,  pjesa  prej  25  për  qind  e  pagës  i  paguhet  subjektit  për  të gjithë  periudhën  e  ndërprerjes.  Vendimi  përfundimtar  që  urdhëron  shkarkimin nga  detyra,  hyn  në  fuqi  menjëherë.

6.  Kur  ushtron  ankim  kundër  masës  disiplinore  të  shkarkimit,  subjekti  i rivlerësimit pezullohet  nga  detyra deri në  marrjen  e  vendimit nga  Kolegji.

7.  Kolegji  lë  në  fuqi,  ndryshon  ose  rrëzon  vendimin  e  Komisionit,  duke dhënë  vendim  me  shkrim  të  arsyetuar.  Në  rastet  e  ankimeve  nga  Komisioneri Publik,  Kolegji  nuk  mund  të  vendosë  një  masë  disiplinore  më  të  rëndë,  pa  i dhënë  subjektit  të  rivlerësimit  kohë  të  mjaftueshme  për  t’u  përgatitur  dhe  për  t’u dëgjuar në  seancë.

8.  Subjektet  që  rivlerësohen  mund  të  ushtrojnë  ankim  në  Gjykatën Europiane  për të  Drejtat  e  Njeriut.

Neni G Dorëheqja

1.Subjekti  i  rivlerësimit  mund  të  japë  dorëheqjen  nga  detyra  dhe  në  këtë rast  procesi i rivlerësimit ndërpritet.

2.  Subjekti  i  rivlerësimit  që  dorëhiqet  sipas  kësaj  dispozite,  nuk  mund  të emërohet  gjyqtar  ose  prokuror  i  çdo  niveli,  anëtar  i  Këshillit  të  Lartë  Gjyqësor  ose i Këshillit  të  Lartë  të  Prokurorisë,  Inspektor  i  Lartë  i  Drejtësisë  ose  Prokuror  i Përgjithshëm,  për një  periudhë  15-vjeçare. 

Emri i dokumentit: Kushtetuta rsh 2016

Filesize: 866.95 KB

get_app Shkarko

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

Shto një koment