Seksioni II Krime kundër rendit kushtetues

Neni 219 Atentati   

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 79) 

Kryerja e vrasjeve, rrëmbimeve, torturave apo akteve të tjera të dhunës kundër përfaqësuesve më të lartë të shtetit, me qëllim për të përmbysur  rendin kushtetues, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

 Neni 220 Komploti 

Marrja e vendimeve dhe krijimi i kushteve materiale  nga një grup njerëzish për të kryer  atentat dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. 

Neni 221 Kryengritja   

(Ndryshuar paragrafi II me ligjin  nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 79)  

Pjesëmarrja në veprime masive të dhunshme, si vendosje pengesash apo barrikadash për të ndalur forcat e rendit, rezistenca me  armë apo çarmatosja e tyre, pushtimi me forcë i ndërtesave, kryerja e plaçkitjeve, grumbullimi apo vënia në  dispozicion e armëve, municioneve dhe njerëzve, krijimi i lehtësirave në favor të kryengritësve, të bëra për të përmbysur rendin kushtetues, dënohen më burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë  vjet.

 Marrja pjesë  si udhëheqës apo organizator në veprimet e mësipërme dënohet me burgim të përjetshëm.  

Neni 222 Thirrjet për armatosje ose marrja pa  të drejtë e komandës 

Thirrjet për armatosje kundër rendit kushtetues, krijimi apo organizimi i forcave të armatosura në kundërshtim me ligjin, marrja pa të drejtë e  komandës së forcave të armatosura  për të kryer veprime luftarake, me qëllim për t’iu kundërvënë  rendit kushtetues, dënohen me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.  

Neni 223 Thirrjet publike për veprime të dhunshme 

Thirrjet e bëra publikisht për të kryer  vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 

Neni 224 Krijimi i partive dhe shoqatave antikushtetuese

Krijimi apo pjesëmarrja në parti, organizata apo shoqata që synojnë përmbysjen me dhunë të rendit kushtetues, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 

Rikrijimi i një partie, organizate ose shoqate të  shpërndarë si antikushtetuese apo vazhdimi i veprimtarisë në mënyrë të fshehtë ose të hapur,  dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet. 

Neni 225 Shpërndarja  e shkrimeve antikushtetuese 

Shpërndarja e shkrimeve apo përdorimi i simboleve që i përkasin një partie, organizate apo shoqate antikushtetuese ose që  është e shpërndarë si e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 

Shpërndarja apo futja e materialeve, shkrimeve  apo simboleve nga jashtë në Republikën e Shqipërisë, të cilat synojnë përmbysjen e rendit kushtetues a  cenimin e tërësisë tokësore të vendit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 

Pjesa e posaçme

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!