Créer un site internet

Seksioni I Krime kundër pavarësisë dhe integritetit

Neni 208 Dorëzimi i territorit   

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 79) 

Dorëzimi plotësisht apo  pjesërisht i  territorit një shteti apo  fuqie të huaj, me qëllim për të cenuar pavarësinë dhe integritetin e vendit, dënohet  me burgim jo më pak  se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.  

Neni 209 Dorëzimi i forcave të armatosura

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 79) 

Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i forcave të armatosura apo materialeve mbrojtëse ose furnizimi me armë e municion i një shteti apo fuqie  të huaj, me qëllim për të cenuar pavarësinë dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më  pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.   

Neni 210 Marrëveshja për dorëzim territori

Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për  dorëzim pjesërisht ose tërësisht të territorit apo të forcave të armatosura e materialeve mbrojtëse, me qëllim për të cenuar integritetin e vendit, dënohet me  burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 211 Provokimi i luftës 

Kryerja e veprimeve që synojnë  të provokojnë luftë apo të vënë Republikën e Shqipërisë përpara rrezikut të ndërhyrjes nga fuqi të huaja,  dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet. 

Neni 212 Marrëveshja për ndërhyrje të armatosur 

Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja  për të shkaktuar ndërhyrje të armatosur kundër territorit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me  burgim nga dhjetë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. 

Neni 213 Dhënia e informatave sekrete 

Dhënia e informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër një fuqie të huaj për të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me  burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.  

Neni 214 Sigurimi i informatave 

Sigurimi i informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër, me qëllim që t’i jepen një fuqie të huaj, për të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me  burgim nga tre gjer në dhjetë vjet. 

Neni 215 Dëmtimi i objekteve mbrojtëse 

Shkatërrimi apo dëmtimi  i mjeteve, pajisjeve, aparaturave, armatimit, teknikës luftarake apo objekteve mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. 

Neni 216 Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake 

Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të shkatërruar  ose dëmtuar pajisjet, aparaturat, armatimin, mjetet e teknikës luftarake apo objektet mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet. 

Neni 217 Marrja e shpërblimeve 

Marrja apo marrëveshja për të marrë shpërblim apo përfitime të tjera materiale, për të kryer në favor të shteteve apo fuqive të huaja një nga krimet e parashikuara në këtë seksion, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet. 

Neni 218 Vënia në shërbim të shteteve të huaja

Vënia në shërbim të një shteti apo  një fuqie të huaj të çdo shtetasi  shqiptar, me qëllim kryerjen e veprave kundër pavarësisë dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.

Pjesa e posaçme

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal
  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment