Créer un site internet

Seksioni XI Vepra që cenojnë regjimin juridik të tokës dhe të ndërtimeve

(Ndryshuar me ligjin nr.   176/2014, datë 18.12.2014)

Neni 199 Shpërdorimi i tokës

Shpërdorimi i tokës në kundërshtim me destinacionin e saj përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj.

Neni 199/a Ndërtimi i paligjshëm

(Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008, neni  21; ndryshuar me ligjin nr.  176/2014, datë 18.12.2014) 

Ndërtimi i kryer pa  leje, në  shkelje të rëndë të lejes ose në kushtet e një lejeje të shfuqizuar në tokën në pronësi të vet,  dënohet  me burgim deri në një  vit. 

Po kjo vepër, e kryer në tokën publike ose shtetërore apo në tokën  e tjetrit,  dënohet me burgim nga një deri në  pesë vjet. 

Po kjo vepër, kur ka sjellë pasoja të rënda apo e kryer  për qëllime fitimi, dënohet me burgim  nga tre deri në tetë vjet. 

Neni 199/b Dhënia e ndihmës  për ndërtim të  paligjshëm 

(Shtuar me ligjin nr. 176/2014, datë 18.12.2014) 

Cilido që ofron dhe kryen shërbime  sipërmarrjeje,  mbikëqyrjeje, zbatim  punimesh  në një ndërtim të paligjshëm, dënohet me  burgim  deri në  3 vjet. 

Neni 200 Pushtimi i tokës 

Pushtimi i tokës përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer  në dy vjet. 

Pjesa e posaçme

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal
  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment