Seksioni I Krime kundër jetës të kryera me dashje

Neni 76 Vrasja me dashje

Vrasja e kryer me dashje dënohet me  burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

Neni 77 Vrasja me dashje në lidhje me një krim tjetër

(Ndryshuar me ligjin nr.   8733, datë 24.1.2001, neni 9)

Vrasja me dashje, që paraprin, shoqëron, fsheh  ose pason një krim tjetër, dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet. 

Neni 78 Vrasja me paramendim

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 10;  shtesë në paragrafin e dytë me  ligjin nr. 9686, datë 26.2.2007, neni 7; ndryshuar paragrafi i dytë  me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013, neni 14)

Vrasja me paramendim dënohet me burgim nga  pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë vjet. Vrasja e kryer për interes apo hakmarrje dënohet  me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 78/a Vrasja për gjakmarrje

(Shtuar me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013, neni 15)

Vrasja me dashje për gjakmarrje dënohet me burgim jo më pak  se tridhjetë vjet ose me  burgim të përjetshëm.

Neni 79 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese

(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 11;  ndryshuar shkronja “c” me  ligjin nr. 9275, datë 16.9.2004, neni 9; shtuar nenet 79/a,  79/b, 79/c me ligjin nr. 144, datë  2.5.2013, neni 16; shfuqizuar shkronja “c” me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013, neni 48)

Vrasja me dashje e kryer:
a) ndaj të miturit;
b) ndaj personit me mangësi fizike ose  psikike, të sëmurë rëndë ose shtatzënë, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura;
c) shfuqizuar;
ç) ndaj kallëzuesit, dëshmitarit, të dëmtuarit ose palëve të tjera ndërgjyqëse;
d) më shumë se një herë;
dh) kundër dy ose më shumë personave;
e) në mënyrë të tillë që i shkakton mundime të veçanta viktimës;
ë) në mënyrë  të rrezikshme për jetën  e shumë personave, dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 79/a Vrasja e funksionarëve publikë

(Shtuar me ligjin nr.  144/2013)

Vrasja me dashje e deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, ushtarakut apo  e funksionarëve të tjerë publikë, gjatë detyrës ose për shkak të saj,  kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim jo më pak se tridhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 79/b Vrasja e punonjësve të Policisë së Shtetit

(Shtuar me ligjin nr.  144/2013)

Vrasja me dashje e punonjësve të Policisë së Shtetit, gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim  jo më pak se tridhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 79/c Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare

(Shtuar me ligjin nr.  144/2013)

Vrasja me dashje e personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ishbashkëjetues,  gjini e afërt ose krushqi e afërt me autorin e veprës  penale,  dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 80

Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje dënohet me burgim gjer në pesë vjet.

Neni 81 Vrasja e foshnjës

(Ndryshuar fjalët me ligjin nr.  144, datë 2.5.2013, neni 17)

Vrasja e foshnjës e kryer me dashje nga nëna,  menjëherë pas lindjes, dënohet me burgim deri në pesë vjet.

Neni 82 Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike

Vrasja me dashje e kryer  në gjendje të tronditjes së  fortë psikike të çastit shkaktuar nga dhuna ose fyerja e rëndë e viktimës dënohet me burgim gjer në tetë vjet.

Neni 83 Vrasja e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme

Vrasja e kryer në kushtet e kapërcimit të kufijve të mbrojtjes së nevojshme dënohet me burgim gjer në shtatë vjet.

Neni 83/a Kanosja serioze për hakmarrje ose për gjakmarrje

(Shtuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 12;  ndryshuar me ligjin nr. 9686, datë 26.2.2007, neni 8; pjesa që parashikon edhe dënimin me gjobë,  si dënim kryesor, krahas dënimit me burgim, shfuqizohet me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013, neni 48)

Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje, që  i bëhet një personi për t’u mbyllur në  shtëpi, dënohet me  burgim deri në tre vjet.

Neni 83/b Nxitja për gjakmarrje

(Shtuar me ligjin nr. 9686, datë 26.2.2007, neni 9; pjesa  që parashikon edhe dënimin me  gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me burgim, shfuqizohet me  ligjin nr. 144, datë 2.5.2013, neni 48)

Nxitja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje,  kur nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në tre vjet.

Neni 84 Kanosja

Kanosja serioze për vrasje ose për plagosje të rëndë që i bëhet një personi, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Neni 84/a Kanosja me  motive racizimi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik

(Shtuar me ligjin nr. 10 023,  datë 27.11.2008, neni 12)

Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, që  i bëhet një personi, nëpërmjet sistemeve kompjuterike, për shkak përkatësie etnike, kombësie, race apo feje, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.

Pjesa e posaçme

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal
  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment