Créer un site internet

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal

Dispozitë kalimtare

(E parashikuar me ligjin nr. 23/2012, datë 1.3.2012)  

Pushohen ndjekjet penale për çështjet në hetim, për çështjet e pashqyrtuara nga gjykatat, si dhe për kallëzimet, që ndodhen në këto organe dhe në organet e rendit publik, për veprat penale, të cilat shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji. 

Treguesi alfabetik i Kodit Penal

 - A -   
Amnisti  
- kuptimi         71  
Armë 
- prodhim e mbajtje pa leje      278 
- trafikim         278/a 
- të ftohta         279 
- armë gjahu e sportive      280 
- stërvitja për prodhimin dhe përdoriminne paligjshëm të armëve dhe lëndëve të tjera    të rrezikshme        282/b  
Atentat 
- kuptimi         219 
 - B -  
Bandë e armatosur    
- kuptimi         28/3 
- krijimi, pjesëmarrja       234/b  
Bashkëjetesë 
- shtrëngim        130  
Bashkëpunëtor 
- kuptimi         26 
Bashkëpunimi 
- forma të veçanta       28  
Bashkim 
- i dënimeve        56  
Botim 
- i veprës së tjetrit       149  
Braktisje 
- e fëmijëve të mitur       124 
- e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve        330/a  
Burgim 
- dënimi         32
- i të miturit        52 
- i përjetshëm        31 
- mënyra e vuajtjes       33 
- copëzimi         58 
- pezullimi         59  
Bursë 
- regjistrimi i titujve në mënyrë të paautorizuar  143/a/5   
- C -  
Caktim 
- i dënimeve për disa veprave penale    55   
- D -  
Dashja 
- kuptimi         15  
Deklarata të rreme 
- përpara prokurorit       305/a 
- përpara oficerit të policisë gjyqësore     305/b    
Detyrë     
- shpërdorim        248  
Detyrim 
- gjatë kohës së provës      61 
- për të marrë pjesë në grevë     264 
- për të kallëzuar provën      304  
Dëmtime 
- të tjera me dashje       90 
- të objekteve mbrojtëse      215 
- me dashje i materialit zgjedhor      326/a  
Dënim             
- kryesor         29    
- plotësues         30 
- me burgim të përjetshëm      31 
- me burgim        32   
- me gjobë         34 
- me burgim për të mitur      51 
- ulja nën kufij        53 
- caktimi         55 
- bashkimi         56 
- në provë         59-61 
- përjashtimi nga dënimi      254/2 
- qëndrimi në shtëpi       59/a
Dëshmi 
- e rreme         306 
- refuzimi         307  
Disinformim      
- i ekipeve të urgjencës      271  
Dokumente 
- vjedhje         192/a  
Dorëzim 
- i territorit        208 
- i forcave të armatosura      209  
Drejtim 
- i automjetit duke qenë i dehur     291   
- DH -  
Dhënie 
- e mjeteve për ndërprerje të shtatzanisë   95 
- e informacioneve të rreme     168 
- e informatave sekrete      213 
- e shpërblimeve punonjësve shtetëror    245 
- ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit   298  
Dhuna 
- në familje        130/a  
Dhunim 
- i banesës         112 
- i varreve         118   
- E -  
Ekspertim 
- i rremë         309  
Ekstradim 
- kur lejohet        11  
Emetim 
- i parregullt i aksioneve      166   
- F -  
Faji
- kuptimi         14  
Falimentim
- i provokuar        193 
- fshehje e gjendjes       194 
- fshehje e pasurisë       195 
- shkelje detyrimesh       196 
Falja 
- kuptimi         70  
Falsifikimi 
- i nënshkrimeve       165 
- i monedhave        183 
- i letrave me vlerë      184 
- prodhimi i mjeteve       185, 192 
- i dokumenteve        187 
- i dokumenteve shkollore      187 
- i dokumenteve shëndetësore     188 
- i letërnjoftimeve dhe vizave     189 
- i vulave, stampave dhe formularëve    190 
- i akteve të gjendjs civile      191 
- i dokumenteve dhe rezultateve të zgjedhjeve   326 
- kompjuterik        186/a  
Fëmijë  
- braktisja e të miturve      124 
- keqtrajtimi i të miturve      124/b 
- mosdhënia e mjeteve për jetesë     125 
- marrja e padrejtë       127 
- ndërrimi         128 
- fshehja         128/a 
- trafikimi         128/b 
- shtytje në krim        129  
Fillimi 
- i paligjshëm i ndjekjes penale     313  
Fshehja 
- e pronësisë         143/a/6 
- e të ardhurave        180 
- e gjendjes së falimentimit      194 
- e pasurisë pas falimentimit     195 
- e kufomës        303  
Fuqi 
- e vendimeve penale të huaja     10  
Fyerje
- e gjyqtarit        318 
- me motive racizmi ose ksenofobie nëpërrmjet sistemit kompjuterik    119/b       
- G -  
Genocid 
- kuptimi         73   
Goditje  
- për shkak të detyrës       237 
- ndaj pjesëtarëve të familjes     243  
Grupi i strukturuar kriminal 
- krijimi pjesëmarrja       333/1   
- GJ -  
Gjakmarrje 
- nxitja         83/b  
Gjyqtar 
- kundërshtim e goditje      316 
- kanosja         317 
- fyerja         318   
- H -  
Heqje 
- dorë nga vepra penale      24 
- e të drejtës për detyra publike     35 
- e dekoratave dhe titujve      38 
- e të drejtës së veprimtarisë     39 
- e të drejtës së detyrave drejtuese    40 
- e paligjëshme e lirisë       110  
Humbje 
- e dokumenteve sekrete      296 
- e përgjegjësisë prindërore      43/a   
- J -  
Jeta private 
- ndërhyrje e padrejtë       121 
- përhapje sekretesh        122 
Juridiksioni 
- universal         7/a
 - K-  
Kalimi 
- i paligjshëm i kufirit       297  
Kallëzimi 
- i rremë         305  
Kanosja 
- për hakmarrje ose gjakmarrje     83/a 
- për vrasje        84 
- për shkak të detyrës       238 
- për të mos kallzuar       311 
- për dëshmi të rreme       312/a 
- e gjyqtarit        317 
- e zgjedhësit        329 
- e kandidatit        330 
- për kryerjen e veprave me qëllime terroriste  232/b 
- për të moskallëzuar       311 
- me motive racizmi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik     84/a  
Kërkim 
- për dhënie mite       259 
- i shpërblimit        319  
Kodi Penal
- parimet         1/c 
- veprimi në kohë       3  
Komplot 
- kuptimi         220  
Konfiskim 
- i mjeteve të kryerjes së veprës penale          36  
Kondrabandë 
- me mallra të ndaluar       171 
- me mallra për të cilat paguhet akcizë    172 
- me mallra të licencuara      173 
- me mallra të tjera       174 
- nga punonjës të doganave     175 
- e vlerave kulturore       176 
- me mallra me regjim të ndërmjetëm    177 
- tregtimi e transporti       178 
- ruajtja e depozitimi        179  
Korrespondencë
- pengim ose shkelje e fshehtësisë                123, 255  
Korrupsioni
- aktiv privat        164/a 
- pasiv privat        164/b 
- aktiv i personave publikë      244 
- aktiv i punonjësve të huaj publikë    244/a 
- aktiv i funksionarëve të lartë     245 
- pasiv i personave publikë      259 
- pasiv i nëpunësve të huaj publikë    259/a 
- pasiv i funksionarëve të lartë     260 
- aktiv i dëshmitarit, ekspertit dhe përkthyesit    312 
- aktiv i gjyqtarit, prokurorit etj     319 
- aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare       319/a 
- aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj    319/b 
- aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja  319/c 
- pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare       319/d
- pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj    319/dh 
- pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja  319/e 
- pasiv i gjyqtarit, prokurorit etj     319/ç   
Korruptim 
- për të dëshmuar       312  
Krijim 
- i partive antikushtetuese      224 
- i turmave të armatosura      233 
- i bandës së armatosur      333  
Krime
- kundër njerëzimit       74 
- të luftës         75 
- moskallëzim        300 
- përkrahje autorësh       302  
Kryengritje
- kuptimi         221  
Kryerje 
- e veprës penale në gjendje të dehur    18 
- e funksionit pas dhënies fund të tij   249 
- e veprimeve arbitrare      250 
- e krimeve nga banda      224  
Kufi 
- kalimi i paligjshëm       297
- dhënie ndihme       298   
Kultivim 
- i bimëve narkotike       284  
Kundërshtim 
- i punonjësit shtetëror      235 
- i punonjësit të policisë      236 
- i gjyqtarit         316  
Kuptim 
- i tentativës        22 
- i bashkëpunimit       25    
- L -  
Largim 
- nga vendi i aksidentit      273 
- i të burgosurit        323 
Legjislacioni penal 
- bazat         1/a 
- detyrat         1/b 
- parimet         1/c 
- zbatimi për shtetas të huaj     7, 7/a, 9, 9/a  
- zbatimi për persona pa shtetësi     8  
Lëndë të rrezikshme 
- stërvitja për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera   të rrezikshme        282/b  
Ligji penal        1-11 
- zbatimi       
Lirim 
- para kohe me kusht       64, 65   
- LL -  
Llogaritje 
- e paraburgimit        57  
Llotari 
- e palejuar            197 
- përdorim lokalesh       198     
- M - 
Manifestimi 
- pengimi          261 
- i paligjshëm        262 
- me të armatosur       263  
Manipulim 
- i tregut         143/a/1 
- i çmimeve dhe përhapje e informacionit  të rremë         143/a/3  
Marrëdhënie seksuale 
- me dhunë me të mitur      100 
- me dhunë me të mitur 14-18 vjeç    101 
- me dhunë me të rritura       102 
- homoseksuale me dhunë me të rritur          102/a    
- me të pazotë për t’u mbrojtur     103 
- me kërcënim me armë       104 
- duke shpërdoruar detyrën      105 
- me persona në gjini ose nën kujdestari    106 
- në vende publike        107  
Marrëveshje 
- për dorëzim territori       210 
- për ndërhyrje të armatosur     212  
Marrje 
- e padrejtë e fëmijës       127 
- e shpërblimeve        217 
- e mitës          260  
Masë 
- penale për personat juridik      45 
- mjekësore dhe edukuese       46 
- e vënies në provë       60  
Mashtrim 
- me gënjeshtër        143/1 
- në bashkëpunim        143/2 
- ndaj disa personave       143/2 
- më se një herë        143/2 
- në skema piramidale       143/a 
- në subvencione        144 
- në sigurime         145 
- në kredi          146 
- për veprat e artit        147 
- botimi i veprës së tjetrit në emër të vet   148 
- riprodhimi i padrejtë i veprës së tjetrit   149
 - kompjuterik        143/b  
Mbajtje 
- e lokaleve për prostitucion     115 
- e padrejtë e dy cilësive       167    
- e padrejtë e uniformës      247 
- në burg pa vendim       252 
- e pajisjeve për prodhim narkotikësh    285  
Mbrojtja e nevojshme 
- kuptimi         19 
Mënyrë 
- e vuajtjes së dënimit       35 
- e vuajtjes së dënimeve plotësuese     44 
- e caktimit të dënimit       47  
Mita 
- kërkim për dhënie       259 
- marrja          260    
Mjekim 
- i pakujdesshëm        96  
Mosbindje 
- ndaj urdhërit të policit       242  
Mosdënim 
- pa ligj          2  
Mosdhënie 
- e ndihmës         97 
- e ndihmës oga kapiteni i anijes      98 
- e mjeteve për jetesë        125  
Moskallëzim 
- i krimit          300  
Mosmarrje 
- e masave për gjendjen e paligjshme     251  
Mosnjoftim 
- i ndryshimit të vendimit       126  
Mosnjohje e ligjit 
- kuptimi          4  
Mospagim 
- i taksave          181 
Mosparaqitje 
- e dëshmitarit, ekspertit a përkthyesit     310  
Mosparashkrimi i ndjekjes penale 
- nuk i nënshtrohen       67  
Moshë 
- për përgjegjësi penale       12   
- N -  
Narkotikë 
- prodhim e shitje       283 
- trafikim          283/a 
- lehtësi përdorimi        283/b 
- kultivimi          284 
- zbulimi         284/b 
- fabrikimi         284/c 
- përshtatje lokali për prodhim      285/a 
- hedhje shiringash       285/b 
- nxitja për përdorim        286 
- përdorimi i teknologjisë       286/a   
Nevojë ekstreme 
- kuptimi         20  
Ndalim 
- për të drejtuar automjete      37 
- për të qëndruar në njësi administrative   41  
Ndarje 
- e veprave penale       1  
Ndërhyrje 
- të padrejta në jetën private      121  
Ndërprerje 
- e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas     93 
- e shtatzanisë e kryer në vende të ndaluara    94  
Ndërrim 
- i fëmijëve         128  
Ndihmë 
- mosdhënia        97 
- nga kapiteni i anijes       98  
Ndotje
- e ajrit          201 
- e ujërave         203  
Ndryshim 
- në aparatet matëse        182  
Nxitje 
- e urrejtjes ose grindjeve kombëtare     265 
- për përdorim droge        286 
- për gjakmarrje  ose hakmarrje     83/b       
Nxjerrje 
- jashtë territorit të Republikës      42   
- Nj -   
Njoftim 
- i rremë në organet e rendit     272   
- O -  
Organe 
- heqje e shitje         89/a  
Organizatë kriminale 
- kuptimi          28/1 
- krijimi, pjesëmarrja        333  
Organizatë terroriste 
- kuptimi          28/2 
- krijimi, pjesëmarrja        234/a   
Organizim 
- i llotarive të palejuara      197 
- e pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme     262 
- i grumbullimeve të paligjshme nga persona të armatosur         263   
- P -  
Pakujdesi 
- kuptimi         16  
Papërgjegjshmëri 
- për shkak të gjendjes mendore      17  
Paraburgim 
- llogaritja         57 
Paraqitje 
- e të dhënave të rreme dhe shpërndarje e paautorizuzar e tyre      143/a/4  
Parashkrim 
- i ndjekjes penale       66 
- i ekzekutimit  të dënimit      68  
Peshkim 
- i ndaluar          204  
Pengim 
- i fshehtësisë së korrespondencës       123 
- i veprimtarive të organizatave fetare     131 
- i ceremonive fetare        133 
- me dhunë i veprimtarive të partive politike  269 
- shkelja e fshehtësisë së korrespondencës   255 
- në ushtrimin e të drejtës për t’u shprehur   261 
- i qarkullimit të mjeteve të transportit    293 
- për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës   320 
- i subjekteve për zgjedhjet në organet përfaqësuese   325  Pezullim 
- i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë       59 
- i detyrimit për kryerje të një pune     63  
Përdorim 
- me keqdashje i thirrjeve telefonike    275 
- pa të drejtë  i emblemës së Kruqit të Kuq   276 
- i dhunës gjatë hetimeve      314  
Përfitim 
- i paligjshëm i interesave       257  
Përgjegjësi 
- për personat e huaj që gëzojnë imunitet   9/a 
- mosha         12 
- për tentativën         23 
- e bashkëpunëtorëve       27  
Përhapje 
- e sekreteve vetjake        122 
- e informatave të rreme që ngjallin panik   267 
Përjashtim 
- i të miturit nga dënimi       52
Përkrahje 
- e autorit të krimit       302  
Përkthim 
- i rremë         308  
Përpilim 
- i deklaratave të rreme      163  
Përvetësim 
- i titullit apo detyrës shtetërore      246 
- i parave ose mallrave të vjedhura    287/b  
Plagosje 
- e rëndë me dashje       88 
- e rëndë në tronditje psiqike     88/a 
- e rëndë në kapërcim të mbrojtjes së nevojshme   88/b 
- e lehtë me dashje       89 
- e rëndë nga pakujdesia      91 
- e lehtë nga pakujdesia       92  
Pornografi 
- prodhimi, shpërndarja dhe shitja    117  
Poshtërim 
- i Republikës dhe simboleve të saj    268  
Pranim 
- i pagimit të gjobës       54  
Prerje 
- e paligjshme e pyjeve      205 
- e drurëve dekorativë dhe frutorë    206  
Prishje 
- e qetësisë publike       274  
- e vulave dhe shenjave       322  
Prodhim 
- i mjeteve për falsifikim       185 
- i mjeteve për falsifikim të dokumenteve   192 
- i armëve luftarake        234 
- dhe mbajtja e armëve luftarake      278 
- dhe mbajtja e armëve të ftohta      279 
- the mbajtja e armëve të gjuetisë     280 
- dhe shitja e narkotikëve      283 
- dhe shitja e ushqimeve dhe lëndëve të rrezikshme për shëndetin       288  
Propozim 
- për shpërblim        244  
Prostitucion 
- ushtrimi          113 
- shfrytëzimi         114 
- shfrytëzimi në rrethana rënduese    114/a 
- mbajtja e lokaleve        115  
Provokim 
- i luftës          211  
Publikim 
- i vendimit gjyqësor       43  
Punësim 
- i paligjshëm         170/a   
- R -  
Rebelim 
- i të burgosurve        270  
Refuzim 
- për të dëshmuar        307   
Rehabilitim 
- kuptimi         69  
Rekrutimi 
- i personave për kryerjen e veprave  me qëllime terroriste ose të financimit    të terrorizmit        231  
Riprodhim 
- pa të drejtë i veprës së tjetrit     149  
Ruajtje 
- apo depozitim i mallrave kontrabandë    179    
- Rr -  
Rrahje          90   
Rrethanë 
- lehtësuese         48 
- rënduese         50  
Rrëmbim 
- i personit         109 
- në rrethana lehtësuese      109/a 
- i armëve, anijeve dhe mjeteve të tjera    111   
- S -  
Sigurim 
- i kushteve dhe mjeteve për vrasje    81 
- i kushteve dhe mjeteve për vjedhje    102 
- i informatave        214 
- i mjeteve për shkatërrim       216  
Sigurime shoqërore 
- dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera      248/a  
Stërvitja 
- për kryerjen e veprave me qëllime terroriste         232 
- për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera të rrezikshme      282/b        
- SH -   
Shkaktim 
- i vetvrasjes         99 
Shkatërrim i pronës 
- ose dëmtim i objekteve të kultit     132 
- e të drejtave të pronësisë industriale    149/a 
- e të drejtave të topografisë të qarkut të gjysmëpërçuesit       149/b 
- me dashje i lehtë       150 
- me zjarr        151 
- me eksploziv        152 
- me përmbytje         153 
- me mjete të tjera        154 
- i rrugëve          155 
- i rrjetit elektrik        156 
- i rrjetit të ujitjes        157, 158 
- i rrjetit të ujësjellësit       159 
- i veprave kulluese       160 
- i pronës nga pakujdesia       161 
- i mjeteve të transportit masiv     162 
Shkelje 
- e detyrimeve         196 
- e karantinës         207 
- e barazisë së shtetasve      253 
- e paprekshmërisë së banesës      254 
- e barazisë së pjesëmarrësve në tendera    258 
- e rregullave mbi lëndët helmuese     281 
- e rregullave mbi lëndët plasëse e djegëse    282 
- e rregullave të mbrojtjes në punë    289 
- e rregullave të qarkullimit rrugor     290 
- e disiplinës në transport       292 
- e rregullave të fluturimit      299 
- e fshehtësisë së votimit      327 
- e së drejtës së zgjedhjes       331 
- e kushteve dhe e detyrimeve gjatë kohës së provës       62  
Shpërblim 
- propozimi         244 
- dhënia          245  
Shpërdorim 
- i kompetencave        164 
- i tokës          199 
- i detyrës          248 
- i kontributeve         256 
- i autoritetit ushtarak       332  
Shpërndarje 
- e shkrimeve antikushtetuese      225 
- shpërndarje kompjuterike e materialeve pro  gjenocid ose krimeve kundër njerëzimit   74/a 
- e materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik     119/a  
Shpifje 
- kuptimi          120 
- për shkak të detyrës        240 
- ndaj Presidentit të Republikës      241  
Shtatzania 
- ndërpreje pa pëlqim       93 
- ndërprerje pa autorizim       94 
- dhënie mjetesh        95  
Shtrëngim 
- ose pengim për të bashkëjetuar     130
Shtytje 
- e të miturve në krim       129   
- T -  
Territor 
- i Republikës         5 
- dorëzimi          208 
- marrëveshja         210  
Terrorizëm 
- financimi         230/a   
Tjetërsim 
- i pasurisë          287  
Toka  
- shpërdorimi        199 
- pushtimi          200  
Torturë 
- kuptimi         86 
- me pasoja të rënda       87  
Trafikim 
- i njerëzve         110/a 
- i femrave për prostitucion     114/b 
- mbajtje lokalesh        115 
- i veprave të artit dhe të kulturës    138/a 
- i mjeteve motorike       141/a 
- i armëve         278/a 
- i lëndëve plasëse dhe helmuese     282/a 
- i narkotikëve         283/a 
Transportim 
- i mbeturinave toksike      202  
Tregim 
- i sekretit shtetëror nga personi  i autorizuar  294 
- i sekretit shtetëror nga shtetasi      295  
Tregtim 
- i paligjshëm i titujve       143/a/7 
- i mallrave që janë kontrabandë     178   
- Th -   
Thirrje
- për armatosje        222 
- publike për veprime të dhunshme    223 
- për urrejtje nacionale       266    
- U-  
Ulje 
- e dënimit nën minimum      53  
Ushtrim 
- i një të drejte apo përmbushjeje të detyrës   21 
- i profesionit të ekspertit kontabël dhe i shoqërisë audituese pa qenë i regjistruar   246/a    
- V -  
Vepër 
- e turpshme        108  
- e dhunshme ndaj të huajve     226 
- e dhunshme ndaj vendeve të punës    228 
- me qëllime terroriste      230  
Vepra me qëllime terroriste 
- kuptimi         230  
- rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose  për financimin e terrorizmit     231 
- stërvitja për kryerjen       232 
- nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen         232/a
- kanosja për kryerjen       232/b        
Vepra penale 
- ndarja         1 
- pastrim i produkteve       287 
Veprim 
- në kohë i ligjit penal      
- që pengon zbulimin e së vërtetës    301 
- në kundërshtim me vendimin e gjykatës   320  
Veprimtari bankare 
- ushtrimi pa licencë       170/c  
Veprimtari financiare 
- ushtrimi pa licencë       170/c 
Vetëgjyqësi
- kuptimi         277  
Vetëvrasje 
- shkaktimi         99   
Vënie 
- në dispozicion e lokaleve      198 
- në  shërbim të shteteve të huaja     218  
Vjedhje 
- e thjeshtë        134/1 
- në bashkëpunim        134/2 
- më se një herë        134/2 
- me pasoja të rënda       134/2 
- duke shpërdoruar detyrën      135 
- e bankave dhe arkave të kursimit     136 
- e energjisë elektrike dhe impulseve telefonike   137 

- e rrjetit të komunikimeve elektronike    137/a
- e veprave të artit e kulturës     138 
- me dhunë         139 
- me armë          140 
- me pasojë vdekjeje        141 
- e dokumenteve       192/a  
Votim 
- më shumë se një herë ose pa u identifikuar  127/a  
Vrasje 
- me  dashje         76 
- me dashje në lidhje me një krim tjetër   77 
- me paramendim        78 
- në rrethana cilësuese      79 
- sigurim kushtesh       80 
- e foshnjës        81 
- në gjendje tronditjeje psiqike     82 
- me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme        83 
- nga pakujdesia        85  
- Z -  
Zbatim 
- i ligjit penal për vepra të kryera nga shtetas shqiptarë      
- i ligjit penal për vepra të kryera nga të huaj   7 
- i ligjit penal për vepra të kryera nga persona pa shtetësi        8
Zbulim 
- i sekreteve të shoqërisë       169
- i akteve ose të dhënave sekrete   295/a  

Pjesa e posaçme

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal
  • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.

Shto një koment