Créer un site internet

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal

Dispozitë kalimtare

(E parashikuar me ligjin nr. 23/2012, datë 1.3.2012)  

Pushohen ndjekjet penale për çështjet në hetim, për çështjet e pashqyrtuara nga gjykatat, si dhe për kallëzimet, që ndodhen në këto organe dhe në organet e rendit publik, për veprat penale, të cilat shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji. 

Treguesi alfabetik i Kodit Penal

 - A -   
Amnisti  
- kuptimi         71  
Armë 
- prodhim e mbajtje pa leje      278 
- trafikim         278/a 
- të ftohta         279 
- armë gjahu e sportive      280 
- stërvitja për prodhimin dhe përdoriminne paligjshëm të armëve dhe lëndëve të tjera    të rrezikshme        282/b  
Atentat 
- kuptimi         219 
 - B -  
Bandë e armatosur    
- kuptimi         28/3 
- krijimi, pjesëmarrja       234/b  
Bashkëjetesë 
- shtrëngim        130  
Bashkëpunëtor 
- kuptimi         26 
Bashkëpunimi 
- forma të veçanta       28  
Bashkim 
- i dënimeve        56  
Botim 
- i veprës së tjetrit       149  
Braktisje 
- e fëmijëve të mitur       124 
- e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve        330/a  
Burgim 
- dënimi         32
- i të miturit        52 
- i përjetshëm        31 
- mënyra e vuajtjes       33 
- copëzimi         58 
- pezullimi         59  
Bursë 
- regjistrimi i titujve në mënyrë të paautorizuar  143/a/5   
- C -  
Caktim 
- i dënimeve për disa veprave penale    55   
- D -  
Dashja 
- kuptimi         15  
Deklarata të rreme 
- përpara prokurorit       305/a 
- përpara oficerit të policisë gjyqësore     305/b    
Detyrë     
- shpërdorim        248  
Detyrim 
- gjatë kohës së provës      61 
- për të marrë pjesë në grevë     264 
- për të kallëzuar provën      304  
Dëmtime 
- të tjera me dashje       90 
- të objekteve mbrojtëse      215 
- me dashje i materialit zgjedhor      326/a  
Dënim             
- kryesor         29    
- plotësues         30 
- me burgim të përjetshëm      31 
- me burgim        32   
- me gjobë         34 
- me burgim për të mitur      51 
- ulja nën kufij        53 
- caktimi         55 
- bashkimi         56 
- në provë         59-61 
- përjashtimi nga dënimi      254/2 
- qëndrimi në shtëpi       59/a
Dëshmi 
- e rreme         306 
- refuzimi         307  
Disinformim      
- i ekipeve të urgjencës      271  
Dokumente 
- vjedhje         192/a  
Dorëzim 
- i territorit        208 
- i forcave të armatosura      209  
Drejtim 
- i automjetit duke qenë i dehur     291   
- DH -  
Dhënie 
- e mjeteve për ndërprerje të shtatzanisë   95 
- e informacioneve të rreme     168 
- e informatave sekrete      213 
- e shpërblimeve punonjësve shtetëror    245 
- ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit   298  
Dhuna 
- në familje        130/a  
Dhunim 
- i banesës         112 
- i varreve         118   
- E -  
Ekspertim 
- i rremë         309  
Ekstradim 
- kur lejohet        11  
Emetim 
- i parregullt i aksioneve      166   
- F -  
Faji
- kuptimi         14  
Falimentim
- i provokuar        193 
- fshehje e gjendjes       194 
- fshehje e pasurisë       195 
- shkelje detyrimesh       196 
Falja 
- kuptimi         70  
Falsifikimi 
- i nënshkrimeve       165 
- i monedhave        183 
- i letrave me vlerë      184 
- prodhimi i mjeteve       185, 192 
- i dokumenteve        187 
- i dokumenteve shkollore      187 
- i dokumenteve shëndetësore     188 
- i letërnjoftimeve dhe vizave     189 
- i vulave, stampave dhe formularëve    190 
- i akteve të gjendjs civile      191 
- i dokumenteve dhe rezultateve të zgjedhjeve   326 
- kompjuterik        186/a  
Fëmijë  
- braktisja e të miturve      124 
- keqtrajtimi i të miturve      124/b 
- mosdhënia e mjeteve për jetesë     125 
- marrja e padrejtë       127 
- ndërrimi         128 
- fshehja         128/a 
- trafikimi         128/b 
- shtytje në krim        129  
Fillimi 
- i paligjshëm i ndjekjes penale     313  
Fshehja 
- e pronësisë         143/a/6 
- e të ardhurave        180 
- e gjendjes së falimentimit      194 
- e pasurisë pas falimentimit     195 
- e kufomës        303  
Fuqi 
- e vendimeve penale të huaja     10  
Fyerje
- e gjyqtarit        318 
- me motive racizmi ose ksenofobie nëpërrmjet sistemit kompjuterik    119/b       
- G -  
Genocid 
- kuptimi         73   
Goditje  
- për shkak të detyrës       237 
- ndaj pjesëtarëve të familjes     243  
Grupi i strukturuar kriminal 
- krijimi pjesëmarrja       333/1   
- GJ -  
Gjakmarrje 
- nxitja         83/b  
Gjyqtar 
- kundërshtim e goditje      316 
- kanosja         317 
- fyerja         318   
- H -  
Heqje 
- dorë nga vepra penale      24 
- e të drejtës për detyra publike     35 
- e dekoratave dhe titujve      38 
- e të drejtës së veprimtarisë     39 
- e të drejtës së detyrave drejtuese    40 
- e paligjëshme e lirisë       110  
Humbje 
- e dokumenteve sekrete      296 
- e përgjegjësisë prindërore      43/a   
- J -  
Jeta private 
- ndërhyrje e padrejtë       121 
- përhapje sekretesh        122 
Juridiksioni 
- universal         7/a
 - K-  
Kalimi 
- i paligjshëm i kufirit       297  
Kallëzimi 
- i rremë         305  
Kanosja 
- për hakmarrje ose gjakmarrje     83/a 
- për vrasje        84 
- për shkak të detyrës       238 
- për të mos kallzuar       311 
- për dëshmi të rreme       312/a 
- e gjyqtarit        317 
- e zgjedhësit        329 
- e kandidatit        330 
- për kryerjen e veprave me qëllime terroriste  232/b 
- për të moskallëzuar       311 
- me motive racizmi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik     84/a  
Kërkim 
- për dhënie mite       259 
- i shpërblimit        319  
Kodi Penal
- parimet         1/c 
- veprimi në kohë       3  
Komplot 
- kuptimi         220  
Konfiskim 
- i mjeteve të kryerjes së veprës penale          36  
Kondrabandë 
- me mallra të ndaluar       171 
- me mallra për të cilat paguhet akcizë    172 
- me mallra të licencuara      173 
- me mallra të tjera       174 
- nga punonjës të doganave     175 
- e vlerave kulturore       176 
- me mallra me regjim të ndërmjetëm    177 
- tregtimi e transporti       178 
- ruajtja e depozitimi        179  
Korrespondencë
- pengim ose shkelje e fshehtësisë                123, 255  
Korrupsioni
- aktiv privat        164/a 
- pasiv privat        164/b 
- aktiv i personave publikë      244 
- aktiv i punonjësve të huaj publikë    244/a 
- aktiv i funksionarëve të lartë     245 
- pasiv i personave publikë      259 
- pasiv i nëpunësve të huaj publikë    259/a 
- pasiv i funksionarëve të lartë     260 
- aktiv i dëshmitarit, ekspertit dhe përkthyesit    312 
- aktiv i gjyqtarit, prokurorit etj     319 
- aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare       319/a 
- aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj    319/b 
- aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja  319/c 
- pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare       319/d
- pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj    319/dh 
- pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja  319/e 
- pasiv i gjyqtarit, prokurorit etj     319/ç   
Korruptim 
- për të dëshmuar       312  
Krijim 
- i partive antikushtetuese      224 
- i turmave të armatosura      233 
- i bandës së armatosur      333  
Krime
- kundër njerëzimit       74 
- të luftës         75 
- moskallëzim        300 
- përkrahje autorësh       302  
Kryengritje
- kuptimi         221  
Kryerje 
- e veprës penale në gjendje të dehur    18 
- e funksionit pas dhënies fund të tij   249 
- e veprimeve arbitrare      250 
- e krimeve nga banda      224  
Kufi 
- kalimi i paligjshëm       297
- dhënie ndihme       298   
Kultivim 
- i bimëve narkotike       284  
Kundërshtim 
- i punonjësit shtetëror      235 
- i punonjësit të policisë      236 
- i gjyqtarit         316  
Kuptim 
- i tentativës        22 
- i bashkëpunimit       25    
- L -  
Largim 
- nga vendi i aksidentit      273 
- i të burgosurit        323 
Legjislacioni penal 
- bazat         1/a 
- detyrat         1/b 
- parimet         1/c 
- zbatimi për shtetas të huaj     7, 7/a, 9, 9/a  
- zbatimi për persona pa shtetësi     8  
Lëndë të rrezikshme 
- stërvitja për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera   të rrezikshme        282/b  
Ligji penal        1-11 
- zbatimi       
Lirim 
- para kohe me kusht       64, 65   
- LL -  
Llogaritje 
- e paraburgimit        57  
Llotari 
- e palejuar            197 
- përdorim lokalesh       198     
- M - 
Manifestimi 
- pengimi          261 
- i paligjshëm        262 
- me të armatosur       263  
Manipulim 
- i tregut         143/a/1 
- i çmimeve dhe përhapje e informacionit  të rremë         143/a/3  
Marrëdhënie seksuale 
- me dhunë me të mitur      100 
- me dhunë me të mitur 14-18 vjeç    101 
- me dhunë me të rritura       102 
- homoseksuale me dhunë me të rritur          102/a    
- me të pazotë për t’u mbrojtur     103 
- me kërcënim me armë       104 
- duke shpërdoruar detyrën      105 
- me persona në gjini ose nën kujdestari    106 
- në vende publike        107  
Marrëveshje 
- për dorëzim territori       210 
- për ndërhyrje të armatosur     212  
Marrje 
- e padrejtë e fëmijës       127 
- e shpërblimeve        217 
- e mitës          260  
Masë 
- penale për personat juridik      45 
- mjekësore dhe edukuese       46 
- e vënies në provë       60  
Mashtrim 
- me gënjeshtër        143/1 
- në bashkëpunim        143/2 
- ndaj disa personave       143/2 
- më se një herë        143/2 
- në skema piramidale       143/a 
- në subvencione        144 
- në sigurime         145 
- në kredi          146 
- për veprat e artit        147 
- botimi i veprës së tjetrit në emër të vet   148 
- riprodhimi i padrejtë i veprës së tjetrit   149
 - kompjuterik        143/b  
Mbajtje 
- e lokaleve për prostitucion     115 
- e padrejtë e dy cilësive       167    
- e padrejtë e uniformës      247 
- në burg pa vendim       252 
- e pajisjeve për prodhim narkotikësh    285  
Mbrojtja e nevojshme 
- kuptimi         19 
Mënyrë 
- e vuajtjes së dënimit       35 
- e vuajtjes së dënimeve plotësuese     44 
- e caktimit të dënimit       47  
Mita 
- kërkim për dhënie       259 
- marrja          260    
Mjekim 
- i pakujdesshëm        96  
Mosbindje 
- ndaj urdhërit të policit       242  
Mosdënim 
- pa ligj          2  
Mosdhënie 
- e ndihmës         97 
- e ndihmës oga kapiteni i anijes      98 
- e mjeteve për jetesë        125  
Moskallëzim 
- i krimit          300  
Mosmarrje 
- e masave për gjendjen e paligjshme     251  
Mosnjoftim 
- i ndryshimit të vendimit       126  
Mosnjohje e ligjit 
- kuptimi          4  
Mospagim 
- i taksave          181 
Mosparaqitje 
- e dëshmitarit, ekspertit a përkthyesit     310  
Mosparashkrimi i ndjekjes penale 
- nuk i nënshtrohen       67  
Moshë 
- për përgjegjësi penale       12   
- N -  
Narkotikë 
- prodhim e shitje       283 
- trafikim          283/a 
- lehtësi përdorimi        283/b 
- kultivimi          284 
- zbulimi         284/b 
- fabrikimi         284/c 
- përshtatje lokali për prodhim      285/a 
- hedhje shiringash       285/b 
- nxitja për përdorim        286 
- përdorimi i teknologjisë       286/a   
Nevojë ekstreme 
- kuptimi         20  
Ndalim 
- për të drejtuar automjete      37 
- për të qëndruar në njësi administrative   41  
Ndarje 
- e veprave penale       1  
Ndërhyrje 
- të padrejta në jetën private      121  
Ndërprerje 
- e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas     93 
- e shtatzanisë e kryer në vende të ndaluara    94  
Ndërrim 
- i fëmijëve         128  
Ndihmë 
- mosdhënia        97 
- nga kapiteni i anijes       98  
Ndotje
- e ajrit          201 
- e ujërave         203  
Ndryshim 
- në aparatet matëse        182  
Nxitje 
- e urrejtjes ose grindjeve kombëtare     265 
- për përdorim droge        286 
- për gjakmarrje  ose hakmarrje     83/b       
Nxjerrje 
- jashtë territorit të Republikës      42   
- Nj -   
Njoftim 
- i rremë në organet e rendit     272   
- O -  
Organe 
- heqje e shitje         89/a  
Organizatë kriminale 
- kuptimi          28/1 
- krijimi, pjesëmarrja        333  
Organizatë terroriste 
- kuptimi          28/2 
- krijimi, pjesëmarrja        234/a   
Organizim 
- i llotarive të palejuara      197 
- e pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme     262 
- i grumbullimeve të paligjshme nga persona të armatosur         263   
- P -  
Pakujdesi 
- kuptimi         16  
Papërgjegjshmëri 
- për shkak të gjendjes mendore      17  
Paraburgim 
- llogaritja         57 
Paraqitje 
- e të dhënave të rreme dhe shpërndarje e paautorizuzar e tyre      143/a/4  
Parashkrim 
- i ndjekjes penale       66 
- i ekzekutimit  të dënimit      68  
Peshkim 
- i ndaluar          204  
Pengim 
- i fshehtësisë së korrespondencës       123 
- i veprimtarive të organizatave fetare     131 
- i ceremonive fetare        133 
- me dhunë i veprimtarive të partive politike  269 
- shkelja e fshehtësisë së korrespondencës   255 
- në ushtrimin e të drejtës për t’u shprehur   261 
- i qarkullimit të mjeteve të transportit    293 
- për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës   320 
- i subjekteve për zgjedhjet në organet përfaqësuese   325  Pezullim 
- i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë       59 
- i detyrimit për kryerje të një pune     63  
Përdorim 
- me keqdashje i thirrjeve telefonike    275 
- pa të drejtë  i emblemës së Kruqit të Kuq   276 
- i dhunës gjatë hetimeve      314  
Përfitim 
- i paligjshëm i interesave       257  
Përgjegjësi 
- për personat e huaj që gëzojnë imunitet   9/a 
- mosha         12 
- për tentativën         23 
- e bashkëpunëtorëve       27  
Përhapje 
- e sekreteve vetjake        122 
- e informatave të rreme që ngjallin panik   267 
Përjashtim 
- i të miturit nga dënimi       52
Përkrahje 
- e autorit të krimit       302  
Përkthim 
- i rremë         308  
Përpilim 
- i deklaratave të rreme      163  
Përvetësim 
- i titullit apo detyrës shtetërore      246 
- i parave ose mallrave të vjedhura    287/b  
Plagosje 
- e rëndë me dashje       88 
- e rëndë në tronditje psiqike     88/a 
- e rëndë në kapërcim të mbrojtjes së nevojshme   88/b 
- e lehtë me dashje       89 
- e rëndë nga pakujdesia      91 
- e lehtë nga pakujdesia       92  
Pornografi 
- prodhimi, shpërndarja dhe shitja    117  
Poshtërim 
- i Republikës dhe simboleve të saj    268  
Pranim 
- i pagimit të gjobës       54  
Prerje 
- e paligjshme e pyjeve      205 
- e drurëve dekorativë dhe frutorë    206  
Prishje 
- e qetësisë publike       274  
- e vulave dhe shenjave       322  
Prodhim 
- i mjeteve për falsifikim       185 
- i mjeteve për falsifikim të dokumenteve   192 
- i armëve luftarake        234 
- dhe mbajtja e armëve luftarake      278 
- dhe mbajtja e armëve të ftohta      279 
- the mbajtja e armëve të gjuetisë     280 
- dhe shitja e narkotikëve      283 
- dhe shitja e ushqimeve dhe lëndëve të rrezikshme për shëndetin       288  
Propozim 
- për shpërblim        244  
Prostitucion 
- ushtrimi          113 
- shfrytëzimi         114 
- shfrytëzimi në rrethana rënduese    114/a 
- mbajtja e lokaleve        115  
Provokim 
- i luftës          211  
Publikim 
- i vendimit gjyqësor       43  
Punësim 
- i paligjshëm         170/a   
- R -  
Rebelim 
- i të burgosurve        270  
Refuzim 
- për të dëshmuar        307   
Rehabilitim 
- kuptimi         69  
Rekrutimi 
- i personave për kryerjen e veprave  me qëllime terroriste ose të financimit    të terrorizmit        231  
Riprodhim 
- pa të drejtë i veprës së tjetrit     149  
Ruajtje 
- apo depozitim i mallrave kontrabandë    179    
- Rr -  
Rrahje          90   
Rrethanë 
- lehtësuese         48 
- rënduese         50  
Rrëmbim 
- i personit         109 
- në rrethana lehtësuese      109/a 
- i armëve, anijeve dhe mjeteve të tjera    111   
- S -  
Sigurim 
- i kushteve dhe mjeteve për vrasje    81 
- i kushteve dhe mjeteve për vjedhje    102 
- i informatave        214 
- i mjeteve për shkatërrim       216  
Sigurime shoqërore 
- dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera      248/a  
Stërvitja 
- për kryerjen e veprave me qëllime terroriste         232 
- për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera të rrezikshme      282/b        
- SH -   
Shkaktim 
- i vetvrasjes         99 
Shkatërrim i pronës 
- ose dëmtim i objekteve të kultit     132 
- e të drejtave të pronësisë industriale    149/a 
- e të drejtave të topografisë të qarkut të gjysmëpërçuesit       149/b 
- me dashje i lehtë       150 
- me zjarr        151 
- me eksploziv        152 
- me përmbytje         153 
- me mjete të tjera        154 
- i rrugëve          155 
- i rrjetit elektrik        156 
- i rrjetit të ujitjes        157, 158 
- i rrjetit të ujësjellësit       159 
- i veprave kulluese       160 
- i pronës nga pakujdesia       161 
- i mjeteve të transportit masiv     162 
Shkelje 
- e detyrimeve         196 
- e karantinës         207 
- e barazisë së shtetasve      253 
- e paprekshmërisë së banesës      254 
- e barazisë së pjesëmarrësve në tendera    258 
- e rregullave mbi lëndët helmuese     281 
- e rregullave mbi lëndët plasëse e djegëse    282 
- e rregullave të mbrojtjes në punë    289 
- e rregullave të qarkullimit rrugor     290 
- e disiplinës në transport       292 
- e rregullave të fluturimit      299 
- e fshehtësisë së votimit      327 
- e së drejtës së zgjedhjes       331 
- e kushteve dhe e detyrimeve gjatë kohës së provës       62  
Shpërblim 
- propozimi         244 
- dhënia          245  
Shpërdorim 
- i kompetencave        164 
- i tokës          199 
- i detyrës          248 
- i kontributeve         256 
- i autoritetit ushtarak       332  
Shpërndarje 
- e shkrimeve antikushtetuese      225 
- shpërndarje kompjuterike e materialeve pro  gjenocid ose krimeve kundër njerëzimit   74/a 
- e materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik     119/a  
Shpifje 
- kuptimi          120 
- për shkak të detyrës        240 
- ndaj Presidentit të Republikës      241  
Shtatzania 
- ndërpreje pa pëlqim       93 
- ndërprerje pa autorizim       94 
- dhënie mjetesh        95  
Shtrëngim 
- ose pengim për të bashkëjetuar     130
Shtytje 
- e të miturve në krim       129   
- T -  
Territor 
- i Republikës         5 
- dorëzimi          208 
- marrëveshja         210  
Terrorizëm 
- financimi         230/a   
Tjetërsim 
- i pasurisë          287  
Toka  
- shpërdorimi        199 
- pushtimi          200  
Torturë 
- kuptimi         86 
- me pasoja të rënda       87  
Trafikim 
- i njerëzve         110/a 
- i femrave për prostitucion     114/b 
- mbajtje lokalesh        115 
- i veprave të artit dhe të kulturës    138/a 
- i mjeteve motorike       141/a 
- i armëve         278/a 
- i lëndëve plasëse dhe helmuese     282/a 
- i narkotikëve         283/a 
Transportim 
- i mbeturinave toksike      202  
Tregim 
- i sekretit shtetëror nga personi  i autorizuar  294 
- i sekretit shtetëror nga shtetasi      295  
Tregtim 
- i paligjshëm i titujve       143/a/7 
- i mallrave që janë kontrabandë     178   
- Th -   
Thirrje
- për armatosje        222 
- publike për veprime të dhunshme    223 
- për urrejtje nacionale       266    
- U-  
Ulje 
- e dënimit nën minimum      53  
Ushtrim 
- i një të drejte apo përmbushjeje të detyrës   21 
- i profesionit të ekspertit kontabël dhe i shoqërisë audituese pa qenë i regjistruar   246/a    
- V -  
Vepër 
- e turpshme        108  
- e dhunshme ndaj të huajve     226 
- e dhunshme ndaj vendeve të punës    228 
- me qëllime terroriste      230  
Vepra me qëllime terroriste 
- kuptimi         230  
- rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose  për financimin e terrorizmit     231 
- stërvitja për kryerjen       232 
- nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen         232/a
- kanosja për kryerjen       232/b        
Vepra penale 
- ndarja         1 
- pastrim i produkteve       287 
Veprim 
- në kohë i ligjit penal      
- që pengon zbulimin e së vërtetës    301 
- në kundërshtim me vendimin e gjykatës   320  
Veprimtari bankare 
- ushtrimi pa licencë       170/c  
Veprimtari financiare 
- ushtrimi pa licencë       170/c 
Vetëgjyqësi
- kuptimi         277  
Vetëvrasje 
- shkaktimi         99   
Vënie 
- në dispozicion e lokaleve      198 
- në  shërbim të shteteve të huaja     218  
Vjedhje 
- e thjeshtë        134/1 
- në bashkëpunim        134/2 
- më se një herë        134/2 
- me pasoja të rënda       134/2 
- duke shpërdoruar detyrën      135 
- e bankave dhe arkave të kursimit     136 
- e energjisë elektrike dhe impulseve telefonike   137 

- e rrjetit të komunikimeve elektronike    137/a
- e veprave të artit e kulturës     138 
- me dhunë         139 
- me armë          140 
- me pasojë vdekjeje        141 
- e dokumenteve       192/a  
Votim 
- më shumë se një herë ose pa u identifikuar  127/a  
Vrasje 
- me  dashje         76 
- me dashje në lidhje me një krim tjetër   77 
- me paramendim        78 
- në rrethana cilësuese      79 
- sigurim kushtesh       80 
- e foshnjës        81 
- në gjendje tronditjeje psiqike     82 
- me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme        83 
- nga pakujdesia        85  
- Z -  
Zbatim 
- i ligjit penal për vepra të kryera nga shtetas shqiptarë      
- i ligjit penal për vepra të kryera nga të huaj   7 
- i ligjit penal për vepra të kryera nga persona pa shtetësi        8
Zbulim 
- i sekreteve të shoqërisë       169
- i akteve ose të dhënave sekrete   295/a  

Pjesa e posaçme

Dispozitë kalimtare dhe treguesi alfabetik i Kodit Penal
 • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.

Komentet

 • web hosting sites

  1 web hosting sites Më 31/08/2020

  Does your blog have a contact page? I'm having problems
  locating it but, I'd like to send you an email. I've got some
  creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward
  to seeing it expand over time.
 • black mass

  2 black mass Më 31/08/2020

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but
  other than that, this is magnificent blog. A great read.
  I'll certainly be back.
 • black mass

  3 black mass Më 28/08/2020

  Howdy excellent website! Does running a blog such as this require a great
  deal of work? I have no understanding of programming but I was hoping to start my own blog
  soon. Anyway, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just needed to ask. Thanks!
 • cheap flights

  4 cheap flights Më 28/08/2020

  Hi, after reading this remarkable post i am as well happy to share my experience here with mates.
 • cheap flights

  5 cheap flights Më 28/08/2020

  I like the valuable information you supply in your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once
  more right here frequently. I'm moderately certain I will be informed a lot of new stuff
  right right here! Good luck for the following!
 • cheap flights

  6 cheap flights Më 26/08/2020

  I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!

  Keep up the awesome works guys I've added you guys to blogroll.
 • cheap flights

  7 cheap flights Më 26/08/2020

  Hi there, this weekend is pleasant in favor of me, for the reason that this occasion i am reading this
  great educational paragraph here at my house.
 • cheap flights

  8 cheap flights Më 24/08/2020

  Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new to the
  blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated! y2yxvvfw cheap flights
 • adreamoftrains web host

  9 adreamoftrains web host Më 12/08/2020

  You are so cool! I do not think I have read through a single
  thing like that before. So nice to discover another person with
  a few unique thoughts on this subject matter. Really..

  thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the
  internet, someone with a bit of originality!
  adreamoftrains webhosting
 • web hosting service

  10 web hosting service Më 11/08/2020

  Awesome! Its actually remarkable piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.

Shto një koment