Kodi Penal i RSH

LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për
dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI: