Kodi Penal i RSH

LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për
dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

Kushtetuta e RSh

Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale (leksion)

Veprat me të cilat cenohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet. E drejta penale ushtron mbrojtjen nga kriminaliteti duke përcaktuar me ligj se cilat vepra apo sjellje të rrëzikshme konsider