Kodi Penal i RSH

LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për
dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

  • Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale (leksion)

    Veprat me të cilat cenohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet. E drejta penale ushtron mbrojtjen nga kriminaliteti duke përcaktuar me ligj se cilat vepra apo sjellje të rrëzikshme konsiderohen vepra penale dhe cilat lloje të dënimeve apo sanksioneve të tjera penale mund tu shqiptohen kryesve të këtyre veprave. Me termin e dr. penale nënkuptojmë një degë të legjislacionit pozitiv të shtetit të caktuar dhe një degë të shkencave juridike, përkatësisht të shkencës së të dr. penale. Si degë e legjislacionit pozitiv, e dr. penale është sistem i normave ligjore me të cilat përcaktohet se cilat vepra të njerëzve konsiderohen vepra penale dhe çfarë lloj të dënimeve apo sanksioneve penale do tu shqiptohen kryesve të tyre.