Kreu III Rekursi në Gjykatën e Lartë

Seksioni I Rregulla të përgjithshme

Neni  431 
Rekursi i drejtpërdrejtë  në  Gjykatën e Lartë 
(Ndryshuar me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1. Janë  objekt  rekursi  të  drejtpërdrejtë  në  Gjykatën  e  Lartë  vendimet  e  gjykatës  për mosmarrëveshjet  lidhur  me  juridiksionin  dhe  kompetencat,  si  dhe  rastet  e  veçanta  të  parashikuara  me ligj. 

Neni  432 
Rekursi kundër  vendimeve  të formës  së prerë
(Ndryshuar me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1.  Rekursi  në  Gjykatën  e  Lartë  kundër  vendimeve  të  gjykatës  së  apelit  mund  të  bëhet  për  këto shkaqe: 

a) për mosrespektimin ose  për zbatimin e gabuar të ligjit penal;   
b)  për  shkelje  që  kanë  si  pasojë  pavlefshmërinë  absolute  të  vendimit  të  gjykatës,  sipas  nenit  128  të këtij Kodi; 
c) për shkelje  procedurale  që  kanë  ndikuar në dhënien e vendimit. 

Neni  432/a 
Rekursi në interes  të ligjit 
(Shfuqizuar me vendimin  nr.55/1997  të Gjykatës  Kushtetuese) 

Neni  433 
Mospranimi i rekursit 

1. Rekursi nuk pranohet në qoftë se bëhet për shkaqe të  ndryshme nga  ato që lejon ligji. 
2.  Mospranimi  i  rekursit  vendoset  nga  kolegji  i  Gjykatës  së  Lartë  në  dhomën  e  këshillimit,  pa pjesëmarrjen e palëve. 

Neni  434 
Kufijtë e shqyrtimit  në  Gjykatën e Lartë 

1.  Gjykata  e  Lartë  e  shqyrton  çështjen  brenda  kufijve  të  shkaqeve  të  ngritura.  Por  për  çështjet ligjore  që  duhet  të  shihen  kryesisht  nga  gjykata  në  çdo  gjendje  e  shkallë  të  procesit,  të  cilat  nuk  janë parë, Gjykata  e  Lartë ka  të  drejtë të  vendosë. 

Neni  435   
Paraqitja e rekursit   

1.  Rekursi  duhet  të  paraqitet  me  shkrim  brenda  tridhjetë  ditëve  nga  data  që  vendimi  ka  marrë formën e  prerë. Ai duhet të përmbajë  tregimin e  saktë të  shkaqeve  të paligjshmërisë së vendimit. 
2.  Akti  i  rekursit  dhe  memoriet  duhet  të  nënshkruhen,  me  pasojë  mospranimi,  nga  mbrojtësit.  Kur i  pandehuri  nuk  ka  mbrojtës  të  zgjedhur,  kryetari  i  kolegjit  cakton  një  mbrojtës  kryesisht  dhe  në  këtë rast lajmërimet  i bëhen edhe  të pandehurit. 

Seksioni II Shqyrtimi në Gjykatën e Lartë

Neni  436 
Veprimet paraprake 

1. Kryetari i Gjykatës së Lartë cakton kolegjet përkatëse për shqyrtimin e rekurseve. 
2. Kryetari i kolegjit cakton datën për shqyrtimin e rekursit. 
3.  Sekretaria  e  gjykatës  njofton  prokurorin  pranë  Gjykatës  së  Lartë  për  depozitimin  e  akteve  që lidhen me rekursin dhe  të  paktën dhjetë  ditë para datës  së seancës e afishon atë. 

Neni  437 
Shqyrtimi gjyqësor 
(Ndryshuar me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1.  Gjykata  e Lartë gjykon  në  kolegj me  pesë gjyqtarë.
2.  Normat  që  lidhen  me  publicitetin,  rregullin  e  seancës  dhe  me  drejtimin  e  diskutimit  në  gjykimet e shkallës  së parë dhe  të dytë  respektohen në Gjykatën e  Lartë,  për aq sa  janë të zbatueshme. 
3. I  pandehuri dhe  palët private  përfaqësohen nga  mbrojtësit. 
4. Kryetari i kolegjit bën  verifikimin e  legjitimimit  të  palëve  dhe të  rregullsisë së lajmërimeve. 
5.  Gjyqtari  i  ngarkuar  relaton  çështjen.  Pas  fjalës  së  prokurorit,  mbrojtësit  dhe  përfaqësuesit  e palëve  private bëjnë  mbrojtjen.  Replika  nuk lejohet.

Neni  438 
Njehsimi ose ndryshimi  i praktikës gjyqësore
(Ndryshuar me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1.  Kur  lind  nevoja  për  njehsimin  ose  ndryshimin  e  praktikës  gjyqësore,  Gjykata  e  Lartë  ka  të  drejtë të  tërheqë  për shqyrtim në kolegjet e bashkuara çështje të  ardhura  për gjykim në Kolegjin Penal. 
2. Tërheqja  e  çështjeve  bëhet me vendim të Kryetarit  të Gjykatës  së Lartë ose të Kolegjit Penal. 
3. Kolegjet  e bashkuara gjykojnë  sipas  rregullave  të  caktuara  për  kolegjin. 
4.  Vendimi  i  kolegjeve  të  bashkuara  është  i  detyrueshëm  për  gjykatat  në  gjykimin  e  çështjeve  të ngjashme.

Seksioni III Vendimi

Neni  439 
Marrja e vendimit 

1.  Vendimi  merret  menjëherë  pas  mbarimit  të  seancës,  me  përjashtim  të  rasteve  kur  për  shkak  të natyrës  së  ndërlikuar  ose  të  rëndësisë  së  çështjes  kryetari  i  kolegjit  e  çmon  të  domosdoshme  ta  shtyjë marrjen e  vendimit për aq  ditë sa  është e  nevojshme.
2.  Vendimi  nënshkruhet  nga  të  gjithë  anëtarët  e  kolegjit  dhe  shpallet  në  seancë  duke  u  lexuar  nga kryetari ose një gjyqtar. 

Neni  440 
Zbatimi i detyrueshëm  i  detyrave  të vendimit 

1.  Detyrat  dhe  konkluzionet  e  vendimit  të  Gjykatës  së  Lartë    janë  të  detyrueshme  për  gjykatën  që rishqyrton çështjen. 

Neni  441 
Dispozitivi i vendimit 
(Shtuar  shkronja  ”d” me ligjin  nr.8813,  datë 13.6.2002)

1. Pas shqyrtimit  të çështjes Kolegji Penal ose kolegjet e bashkuara të Gjykatës  së Lartë vendosin: 

a) lënien në  fuqi të  vendimit ndaj  të cilit është bërë  rekurs; 
b)  ndryshimin  e  vendimit  për  cilësimin  ligjor  të  veprës,  për  llojin  dhe  masën  e  dënimit,  për  pasojat civile  të veprës penale; 
c) prishjen e vendimit dhe  zgjidhjen e  çështjes  pa  e  kthyer për rishqyrtim; 
ç) prishjen e vendimit dhe  kthimin e  akteve për rishqyrtim; 
d)  prishjen  e  vendimit  të  gjykatës  së  apelit  dhe  lënien  në  fuqi  të  vendimit  të  gjykatës  së  shkallës  së parë.

Neni  442 
Prishja e vendimit  dhe  zgjidhja e çështjes  pa e kthyer  për  rishqyrtim 

1.  Gjykata  e  Lartë  vendos  prishjen  e  vendimit  dhe  zgjidhjen  e  çështjes  pa  e  kthyer  për  rishqyrtim kur:

a)  fakti  nuk  parashikohet  si  vepër  penale,  vepra  penale  është  shuar  ose  ndjekja  penale  nuk  duhet  të fillonte e  të vazhdonte; 
b) vendimi është i pavlefshëm për rastet e parashikuara në  këtë Kod; 
c) vendimi është dhënë  me gabim në  person;
ç)  ka  kontradikta  midis  vendimit  të  ankimuar  dhe  një  tjetri  të  mëparshëm,  lidhur  me  të  njëjtin person dhe  me të njëjtën  vepër penale,  të dhëna  nga  e  njëjta  ose një tjetër gjykatë penale. 

2.  Në  rastet  e  parashikuara  nga  shkronja  “a”  gjykata  vendos  pushimin  e  çështjes,  për  ato  të parashikuara  nga  shkronjat  “b”  dhe  “c”  vendimi  i  njoftohet  prokurorit  për  të  marrë  masat  e  nevojshme, për  ato  të  parashikuara  nga  shkronja  “ç”  urdhërohet  që  të  zbatohet  vendimi  që  ka  caktuar  dënimin  më pak të rëndë. 

Neni  443 
Prishja e vendimit  dhe  kthimi i akteve për  rishqyrtim 

1.  Me  përjashtim  të  rasteve  të  parashikuara  nga  neni  442  Gjykata  e  Lartë,  kur  prish  një  vendim  ia dërgon aktet gjykatës  që ka  dhënë vendimin e  prishur.
2.  Kur  prishja  nuk  është  bërë  për  të  gjitha  disponimet  e  vendimit,  Gjykata  e  Lartë  deklaron  në dispozitiv se cilat pjesë të  vendimit prishen. 

Neni  444 
Prishja e vendimit  vetëm  për  pasojat civile 

1.  Kur  prish  vetëm  disponimet  ose  pikat  që  kanë  të  bëjnë  me  padinë  civile  ose  kur  pranon rekursin  e  paditësit  civil  kundër  vendimit  të  pafajësisë  së  të  pandehurit,  Gjykata  e  Lartë  ia  dërgon  aktet përkatëse gjykatës  civile  kompetente. 

Neni  445 
Ndreqja e gabimeve 

1. Gabimet ligjore në  arsyetimin e  vendimit ose tregimi i gabuar i tekstit  të ligjit nuk sjellin  prishjen e  vendimit  të  ankimuar,  në  qoftë  se  nuk  kanë  patur  ndikim  vendimtar  mbi  dispozitivin.  Por,  gjykata specifikon në  vendim gabimet dhe  ndreqjet e duhura. 

Neni  446 
Pasojat  e vendimit  mbi  masat e sigurimit 

1.  Kur  në  bazë  të  vendimit  të  Gjykatës  së  Lartë  duhet  të  pushojë  vazhdimi  i  një  burgimi,  ose  i  një dënimi  plotësues,  ose  një  mase  sigurimi,  sekretaria  ia  komunikon  menjëherë  dispozitivin  e  vendimit prokurorit pranë  gjykatës  përkatëse. 

Neni  447 
Rigjykimi pas  prishjes 

1. Në  rigjykim nuk lejohet  diskutimi i  kompetencës së njohur me vendimin e  prishjes. 
2.  Gjykata  e  rigjykimit  i  përmbahet  vendimit  të  Gjykatës  së  Lartë  për  çdo  çështje  të  së  drejtës  që është vendosur  me të. 
3.  Në  rigjykim  nuk  mund  të  ngrihen  pavlefshmëritë  e  vërtetuara  në  gjykimet  e  mëparshme  ose gjatë hetimeve  paraprake. 
4.  Prishja  e  vendimit  vlen  edhe  për  të  pandehurin  që  nuk  ka  bërë  rekurs,  përveçse  kur  shkaku  i prishjes  është personal.

Neni  448 
Ankimi kundër  vendimit të gjykatës  së rigjykimit 

1.  Vendimi  i  gjykatës  së  rigjykimit  mund  të  ankimohet  me  rekurs  në  Gjykatën  e  Lartë  kur  është dhënë  nga  gjykata  e  apelit  dhe me  apel kur është dhënë  nga  gjykata  e shkallës  së parë. 
2.  Vendimi i  gjykatës  së  rigjykimit  mund  të  ankimohet  vetëm  për  shkaqet  që  nuk  lidhen  me  pikat e vendosura  nga  Gjykata  e  Lartë ose për mosrespektimin e  nenit 447, paragrafi 2.

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!