Kreu II Shqyrtimi gjyqësor

Seksioni I Rregulla të përgjithshme

Neni  339   
Publiciteti i seancës   

1. Seanca  gjyqësore është publike, përndryshe quhet  e  pavlefshme. 
2.  Nuk  pranohen  në  seancë  të  miturit  nën  moshën  gjashtëmbëdhjetë  vjeç  dhe    ata  që  janë  në gjendje  dehje,  intoksikimi  ose çrregullimi mendor. 
3.  Ndalohet  prania  në  seancë  e  personave  të  armatosur,  me  përjashtim  të pjesëtarëve  të  forcave  të ruajtjes  së rendit. 

Neni  340   
Rastet e gjykimit  me dyer  të mbyllura   

1. Gjykata vendos që shqyrtimi gjyqësor  ose disa  veprime të  tij të zhvillohen  me  dyer të mbyllura: 

a)  kur  publiciteti  mund  të  dëmtojë  moralin  shoqëror  ose  mund  të  sjellë  përhapjen  e  të  dhënave  që duhet të mbahen sekret në interes  të shtetit, në qoftë se një  gjë  e tillë  kërkohet nga  organi kompetent; 
b) kur  nga  ana  e  publikut ka  shfaqje  që prishin zhvillimin e  rregullt të seancës; 
c) kur është e  nevojshme të  mbrohet siguria e  dëshmitarëve ose e  të  pandehurve; 
ç) kur gjykohet e nevojshme në  pyetjen e  të miturve. 

2.  Vendimi  i  gjykatës  për  zhvillimin  e  seancës  me  dyer  të  mbyllura  revokohet  kur    pushojnë shkaqet që e  sollën atë. 

Neni  341   
Drejtimi i seancës   

1.  Drejtimi  i  seancës  bëhet  nga  kryetari. Urdhrat  e  tij  për  ruajtjen  e  rendit  e  të    qetësisë  janë  të detyrueshme  për  palët  e  pjesëmarrësit  dhe  të  zbatueshme  nga    organet  e  rendit.  Ata  që  pengojnë zhvillimin  e  rregullt  të  seancës  nxirren  jashtë  me    urdhër  të  kryetarit  dhe  kur  nuk  binden  dënohen  me gjobë  deri në  dhjetë mijë  lekë.  Urdhri është i paankimueshëm.
2.  Kur  kryhet  një  vepër  penale  në  sallën  e  gjykimit,  prokurori  procedon  në  bazë  të  ligjit  dhe,  kur është rasti urdhëron arrestimin e  autorit. 

Neni  342   
Gjykimi i pandërprerë 
(Shtuar pika  “4”  me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002)   

1.  Kur  shqyrtimi  gjyqësor  nuk  mund  të  përfundohet  në  një  seancë  të  vetme,  gjykata  vendos  që  të vazhdojë ditën  e mëpasme të  punës. 
2.  Gjykata  mund  të  ndërpresë  shqyrtimin  gjyqësor,  vetëm  për  arsye  të  veçanta,    deri  në pesëmbëdhjetë ditë. 
3.  Shtyrja  dhe  ndërprerja  e  shqyrtimit  gjyqësor  shpallen  nga  kryetari  në  seancë.  Shpallja zëvendëson njoftimin për ata  që janë të  pranishëm ose që  duhet të quhen të pranishëm. 
4.  Kur  për  shkaqe  të  përligjura  ndryshon  përbërja  e  trupit  gjykues,  anëtari  i  ri  duhet  të  njihet  me përmbajtjen  e  procesit  gjyqësor,  përveç  rastit  kur  kërkohet  prej  tij  që  çështja  të  shqyrtohet  nga  fillimi. Kur  ndryshon  më  shumë  se  një  nga  anëtarët  e  trupit  gjykues  që  gjykon  me  tre  gjyqtarë  dhe  më  shumë se dy  nga  anëtarët e trupit gjykues  që gjykon me pesë  gjyqtarë,  gjykimi fillon nga  e  para. 

Neni  343   
Pezullimi i shqyrtimit  gjyqësor   

1.  Kur    përfundimi  i  çështjes  penale  varet  nga  zgjidhja  e  një  mosmarrëveshje  civile  ose administrative,  për  të  cilën  zhvillohet  një  gjykim,  gjykata  mund  të  vendosë  pezullimin  e  shqyrtimit gjyqësor  derisa  çështja  të zgjidhet me vendim të formës  së prerë. 
2. Kundër vendimit të pezullimit mund të bëhet ankim. 
3.  Kur  gjykimi  civil  ose  administrativ  nuk  përfundohet  brenda  gjashtë  muajve,    gjykata  mund  të revokojë vendimin e  pezullimit, edhe kryesisht. 

Neni  344   
Prania e të pandehurit në seancë 
(Shtuar pika  “4”  me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002)   

1.  I  pandehuri  merr  pjesë  në  seancë  si  person  i  lirë  edhe  kur  është  i  paraburgosur,  me  përjashtim të rasteve  kur duhen marrë masa  të domosdoshme për të parandaluar rrezikun e ikjes  a  të dhunës. 
2. I pandehuri që me  sjelljen e  tij pengon zhvillimin e  rregullt të seancës, edhe   pse i  është  tërhequr vëmendja, largohet nga  salla  me urdhër të kryetarit. 
3.  I  pandehuri  i  larguar  quhet  i  pranishëm  dhe  përfaqësohet  nga  mbrojtësi.  Ai   mund  të  ripranohet në  sallë  në çdo kohë. 
4.  Mungesa  e  të  pandehurit  që  largohet  nga  salla  dhe  nuk  ka  pranuar  të  ketë  mbrojtës,  nuk  e pengon  zhvillimin  e  gjykimit.  Në  këtë  rast  caktohet  një  mbrojtës  kryesisht  dhe  vazhdon  gjykimi.  I pandehuri ose mbrojtësi i caktuar prej  tij mund të pranohet në  sallë  në çdo kohë. 

Neni  345   
Procesverbali i seancës   

1. Sekretari mban procesverbalin e  seancës, në të  cilin tregohen: 

a)  vendi, data, ora e  hapjes dhe e mbylljes së seancës;
b) përbërja e  gjykatës; 
c) emri dhe  mbiemri i prokurorit dhe të  dëmtuarit  akuzues;
ç)  gjeneralitetet  e  të  pandehurit  ose  të  dhëna  të  tjera  personale  që  vlejnë  për ta identifikuar, gjeneralitetet e  mbrojtësve, të palëve private dhe  të përfaqësuesve  të  tyre. 

2.  Menjëherë  pas  mbylljes  së  seancës,  procesverbali,  i  nënshkruar  në  fund  të  çdo  flete  nga  ai  që  e ka  mbajtur, i paraqitet kryetarit  për ta vistuar. 
3. Procesverbali i  seancës  përfshihet në fashikullin për shqyrtimin gjyqësor. 

Neni  346   
Përmbajtja e procesverbalit   

1.  Procesverbali  përshkruan  veprimet  e  kryera  në  seancë  dhe  pasqyron  në  mënyrë  të  përmbledhur kërkesat  dhe  konkluzionet  e  prokurorit,  të  të  dëmtuarit  akuzues,  mbrojtësve  dhe  përfaqësuesve  të palëve  private. 
2.  Urdhrat  e  dhëna  me  gojë  nga  kryetari  riprodhohen  tërësisht.  Urdhrat  e shpallura  në  seancë  me anë  të leximit i bashkohen  procesverbalit. 

Neni  347   
Kërkesat e palëve për  procesverbalin   

1.  Palët  kanë  të  drejtë  të  kërkojnë  shënimin  në  procesverbal  të  çdo  deklarimi    për  të  cilin  kanë interes.  Memoriet  me  shkrim  të  paraqitura  nga  palët,  në  mbështetje  të  kërkesave  dhe  konkluzioneve  të tyre, i bashkohen procesverbalit. 
2.  Kryetari  mund  të  urdhërojë,  edhe  kryesisht,  që  sekretari  të  lexojë  pjesë  të    veçanta  të procesverbalit  me  qëllim  që  të  verifikojë  saktësinë  dhe  plotësinë  e  tij.  Mbi    kërkesat  për  korrigjim  ose shuarje, si dhe  mbi ato që  parashikohen në paragrafin 1,  kryetari disponon me vendim.

Seksioni II Veprimet paraprake

Neni  348   
Verifikimi i  paraqitjes  së palëve   

1. Para  se të  fillojë  shqyrtimi gjyqësor, kryetari kontrollon paraqitjen e palëve. 
2.  Kur  mbrojtësi  i  caktuar  kryesisht  nuk  është  i  pranishëm,  kryetari  cakton  si    zëvendës  një mbrojtës  tjetër, sipas  nenit  49, paragrafi 5. 

Neni  349   
Përsëritja e thirrjes   

1.  Gjykata  urdhëron,  edhe  kryesisht,  që  të  përsëritet  thirrja  për  gjykim  kur  del  që  i  pandehuri  ose personi  ndaj  të  cilit  është  bërë  kërkesë  për  gjykim  nga  i  dëmtuari  akuzues  nuk  ka  marrë  njoftim  ose njoftimi është i  dyshimtë. 

Neni  350 
Mungesa  e të pandehurit  ose  e mbrojtësit 

1.  Kur  i  pandehuri,  qoftë  edhe  i  paraburgosur,  ose  personi  ndaj  të  cilit  ka  bërë    kërkesë  për  gjykim i  dëmtuari  akuzues,  nuk  paraqitet  në  seancë  dhe  del  se  mungesa  është  shkaktuar  nga  forca  madhore  ose ndonjë  pengesë  tjetër  që  e  përjashton  nga  përgjegjësia,  gjykata,  edhe  kryesisht,  shtyn  ose  pezullon shqyrtimin gjyqësor, cakton datën e  seancës së re dhe  urdhron që të përsëritet thirrja.
2.  Leximi  i  vendimit  që  cakton  seancën  e  re  zëvendëson  njoftimin  për  të  gjithë  ata  që  janë  ose duhet të quhen të pranishëm. 
3.  Gjykata  vendos  në  bazë  të  paragrafit  1  edhe  kur  mungon  mbrojtësi,  me    përjashtim  të  rasteve kur  i  pandehuri  ndihmohet  nga  dy  mbrojtës  dhe  pengesa  për  paraqitje  lidhet  me  njërin  prej  tyre  ose  kur mbrojtësi  i  penguar  ka  caktuar  një    zëvendësues,  ose  kur  i  pandehuri  kërkon  që  të  procedohet  në mungesë të  mbrojtësit të penguar. 
4.  Kur  del  që  njoftimi  nuk  ka  qenë  i  rregullt,  gjykata  vendos  shtyrjen  e  shqyrtimit  gjyqësor  dhe urdhëron përsëritjen e njoftimit. 

Neni  351 
Deklarimi i  mungesës   

1. Kur i pandehuri i lirë ose i  paraburgosur  nuk paraqitet në seancë ndonëse është njoftuar dhe nuk ka  patur  shkaqe  të  ligjshme  për  t’u  paraqitur,  gjykata,  pasi  dëgjon  palët,  deklaron  mungesën  e  tij.  Në këtë rast ai  përfaqësohet nga  mbrojtësi.   
2.  Vendimi  që  deklaron  mungesën  është  i  pavlefshëm  kur  provohet  se  ajo  ka    ardhur  nga mosmarrja e  njoftimit ose  nga  pamundësia absolute  për t’u paraqitur. 
3.  Në  qoftë  se  i  pandehuri  paraqitet  pas  shpalljes  së  vendimit,  gjykata  revokon  vendimin  që  ka deklaruar  mungesën.  Kur  paraqitja  bëhet  para  fillimit  të  diskutimit  përfundimtar,  i  pandehuri  mund  të kërkojë  të  pyetet.  Mbeten  të  vlefshme  veprimet  e    kryera  më  parë,  por  kur  i  pandehuri  provon  se njoftimi  është  bërë  me  vonesë  jo  për    fajin  e  tij,  gjykata  urdhëron  marrjen  ose  përsëritjen  e  veprimeve që  çmon se kanë  rëndësi për marrjen e vendimit. 

Neni  352   
Mungesa  dhe largimi i  vullnetshëm i  të pandehurit   

1.  Kur  i  pandehuri  kërkon  ose  jep  pëlqimin  që  shqyrtimi  gjyqësor  të  bëhet  në    mungesë  të  tij,  ose duke  qenë  i burgosur, refuzon të marrë pjesë, përfaqësohet nga   mbrojtësi. 
2.  I  pandehuri,  i  cili  pasi  është  paraqitur,  largohet  vetë  nga  salla,  konsiderohet  i    pranishëm,  me kusht që të përfaqësohet nga  mbrojtësi. 
3.  Dispozitat  e  paragrafit  2  zbatohen  edhe  kur  i  pandehuri  i  paraburgosur  ikën  në  çdo  moment  të shqyrtimit  gjyqësor  ose gjatë intervaleve  të tij. 
4. Gjykimi në  mungesë mund të bëhet edhe  kur provohet që i pandehuri fshihet. 

Neni  353   
Shoqërimi  i detyrueshëm  i të pandehurit   

1.  Gjykata  mund  të  urdhërojë  shoqërimin  e  detyrueshëm  të  të  pandehurit  ose  të    personit  ndaj  të cilit  është  bërë  kërkesë  për  gjykim  nga  i  dëmtuari  akuzues,  kur  nuk  është  paraqitur  ose  është  deklaruar në  mungesë,  në qoftë  se prania  e  tij është e   domosdoshme për marrjen e një prove, por jo për pyetjen e tij. 

Neni  354   
Kërkesat paraprake   

1.  Kërkesat  që  kanë  të  bëjnë  me  juridiksionin,  kompetencën,  me  bashkimin  ose  ndarjen  e procedimeve,  me  legjitimimin  e  paditësit  dhe  të  të  paditurit  civil,  nuk  mund  të    parashtrohen  më  vonë në  qoftë  se  nuk  janë  ngritur  menjëherë  pas  legjitimimit  të    palëve  përveçse  kur  mundësia  për  t’i  ngritur lind vetëm gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
2.  Për  kërkesat  paraprake  kanë  të  drejtë  të  flasin  prokurori,  i  dëmtuari  akuzues,  i  pandehuri  ose mbrojtësi i tij dhe  nga  një  përfaqësues  për çdo palë  private. Nuk lejohet replika.
3. Për kërkesat paraprake  gjykata disponon me vendim. 

Neni  355   
Deklarimi i hapjes së shqyrtimit gjyqësor   

1.  Pasi  kryhen  veprimet  e  treguara  në  nenet  e  mësipërme,  kryetari  e  deklaron  të    hapur  shqyrtimin gjyqësor  dhe tregon identitetin e  të pandehurit dhe  akuzën në  ngarkim të tij. 

Neni  356   
Parashtrimi hyrës  dhe kërkesat për  prova   

1.  Prokurori  ose  i  dëmtuari  akuzues  parashtron  në  mënyrë  të  përmbledhur  faktet  objekt  akuze  dhe tregon provat që kërkon të shqyrtohen. 
2.  Sipas  radhës,  mbrojtësi  i  të  pandehurit,  përfaqësuesit  e  paditësit  dhe  të    paditurit  civilë  tregojnë faktet që  synojnë  të provojnë  dhe kërkojnë  marrjen e provave. 
3.  Lejohet  marrja  e  provave  që  nuk  janë  kërkuar  paraprakisht  kur  pala  që  i  kërkon  pretendon  se nuk ka  patur  mundësi t’i kërkonte. 

Neni  357   
Disponimet e gjykatës lidhur  me provat   

1. Gjykata,  pasi dëgjon palët, jep vendim për marrjen e provave. 
2.  Gjatë  shqyrtimit  gjyqësor  palët  mund  të  bëjnë  pretendime  lidhur  me  marrjen  e  provave.  Gjykata mund  të  revokojë  me  vendim  marrjen  e  provave  që  dalin  të    panevojshme  ose  të  pranojë  marrjen  e provave  që kanë qenë  refuzuar. 

Neni  358   
Deklarimet e të pandehurit   

1.  Kryetari  i  bën  të  ditur  të  pandehurit  se  ai  ka  të  drejtë  të  bëjë  në  çdo  fazë  të    shqyrtimit  gjyqësor deklarimet  që  çmon  të  përshtatshme.  Kur  gjatë  deklarimeve  i    pandehuri  nuk  i  përmbahet  objektit  të akuzës, kryetari  e paralajmëron dhe  kur ai   vazhdon i  heq të  drejtën e  fjalës. 
2.  Sekretari  riprodhon  tërësisht  deklarimet  e  të  pandehurit,  përveçse  kur  kryetari  urdhëron  që procesverbali të mbahet në formë të  përmbledhur.

Seksioni III Marrja e provave

Neni  359   
Radha e marrjes  së provave   

1.  Hetimi  gjyqësor  fillon  me  marrjen  e  provave  të  kërkuara  nga  prokurori  ose  i    dëmtuari  akuzues dhe vazhdon  me marrjen  e atyre që  kërkohen nga  i  pandehuri, mbrojtësi dhe palët e tjera. 

Neni  360   
Paraqitja dhe betimi i dëshmitarit    

1.  Para  se  të  fillojë  pyetja,  kryetari  e  paralajmëron  dëshmitarin  për  detyrimin  dhe  përgjegjësinë ligjore  që  ka  për  të  thënë  të  vërtetën,  me  përjashtim  të  rasteve  kur    dëshmitari  është  i  mitur  deri katërmbëdhjetë vjeç. 2. Sekretari i gjykatës  lexon deklaratën e  betimit të dëshmitarit:
“Betohem  se  do  të  them  të  vërtetën,  të  gjithë  të  vërtetën  dhe  të    mos  them  asgjë  që  nuk  është  e vërtetë.” Pas  kësaj dëshmitari deklaron: “betohem” dhe  tregon gjeneralitetet e  tij. 
3. Mosrespektimi i dispozitave të  paragrafëve 2  dhe  3 sjell pavlefshmërinë  e veprimit të kryer. 

Neni  361   
Pyetja e dëshmitarëve   
(Shtuar pika  “7  “  me ligjin  nr.9276, datë 16.9.2004) 

1.  Pyetja  e  dëshmitarëve  bëhet  fillimisht  nga  prokurori  ose  nga  mbrojtësi  a  përfaqësuesi  që  ka kërkuar pyetjen.  Më pas  pyetja  vazhdon  nga  palët, sipas  radhës. 
2. Kush ka kërkuar pyetjen mund të bëjë  pyetje edhe mbasi mbarojnë palët e   tjera.   
3.  Ndalohen  pyetjet  që  ndikojnë    keq  në  paanësinë  e  dëshmitarit  ose  që  synojnë    në  sugjerimin  e përgjigjeve. 
4.  Për  të  ndihmuar  kujtesën,  dëshmitari  mund  të  lejohet  nga  kryetari  që  të    shikojë  dokumentet  e hartuara prej tij. 
5.  Pyetja  e  dëshmitarëve  të  mitur  mund  të  bëhet  nga  kryetari,  mbi  kërkesat  dhe    kundërshtimet  e palëve.  Kryetari  mund  të  ndihmohet  nga  një  familjar  i  të  miturit  ose    nga  një  specialist  i  fushës  së edukimit  të  fëmijëve.  Kur  çmohet  se  pyetja  e    drejtpërdrejtë  e  të  miturit  nuk  e  dëmton  gjendjen psikologjike  të  tij,  kryetari  urdhëron    që  pyetja  të  vazhdojë  sipas  dispozitave  të  paragrafëve  1  dhe  2. Urdhri mund të  revokohet gjatë pyetjes. 
6.  Gjatë  pyetjes  së  dëshmitarit  kryetari  mund  të  bëjë  pyetje  dhe,  kur  është    rasti,  ndërhyn  për  të siguruar  radhën  e  pyetjeve,  vërtetësinë  e  përgjigjeve,  saktësinë  e    pyetjeve  dhe  të  kundërshtimeve,  si  dhe për të garantuar respektimin e  personit. 
7.  Dëshmitari  mund  të  pyetet  në  distancë,  brenda  ose  jashtë  vendit,  me  anë  të  lidhjes  audiovizive, duke  respektuar  rregullat  e  marrëveshjeve  ndërkombëtare  dhe  dispozitat  e  këtij  Kodi. Personi  i autorizuar  nga  gjykata  qëndron  në  vendin  ku  ndodhet  dëshmitari  dhe  bën  vërtetimin  e  identitetit  të  tij, si  dhe  kujdeset  për  zhvillimin  e  rregullt  të  marrjes  në  pyetje  e  për  zbatimin  e  masave  të  mbrojtjes. Këto veprime ai i pasqyron në  procesverbal. 

Neni  361/a 
Pyetja e bashkëpunëtorëve  të drejtësisë dhe e  dëshmitarëve  të mbrojtur 
(Shtuar me ligjin  nr.9276,  datë 16.9.2004) 

1.  Pyetja  e  bashkëpunëtorëve  të  drejtësisë  dhe  e  dëshmitarëve  të  mbrojtur  zhvillohet  nën  masa  të veçanta për mbrojtjen e tyre, të cilat përcaktohen nga  gjykata,  kryesisht ose me  kërkesën  e palëve. Kur  disponon  mjete  teknike,  gjykata  mund  të  vendosë  që  marrja  në  pyetje  e  tyre  të  zhvillohet  në distancë me  anë  të lidhjes  audiovizive,  sipas  rregullave  të parashikuara në  pikën 7 të nenit 361.   
2.  Kur  ndaj  personit  që  do  të  pyetet  është  vendosur  ndryshimi  i  identitetit,  gjykata  urdhëron marrjen  e  masave  të  përshtatshme  për  të  bërë  të  mundur  që  fytyra  dhe  zëri  i  personit  të  mos  jenë  të dallueshme për palët. Në  rast  se  është  e  domosdoshme  njohja  e  identitetit  ose  këqyrja  e  personit,  gjykata  urdhëron thirrjen  ose  shoqërimin  e  detyrueshëm  për  përmbushjen  e  këtij  veprimi.  Në  këtë  rast  gjykata  urdhëron marrjen  e  masave  të  nevojshme  për  të  mënjanuar  pamjen  e  dallueshme  të  fytyrës  së  personit,  të  cilit  i është ndryshuar identiteti. 

Neni  362   
Kundërshtimi  i dëshmisë 
(Shtuar pikat  “1” ,  “2”,  “3”,  “4”  me ligjin nr.8813,  datë 13.6.2002) 

1.  Për  të  kundërshtuar,  tërësisht  ose  pjesërisht,  përmbajtjen  e  dëshmisë  ose  kur  refuzon  të dëshmojë,  palët    mund  të  përdorin  thëniet  e  bëra  më  parë  nga  dëshmitari  para  prokurorit  ose  policisë gjyqësore  dhe  që  ndodhen  në  fashikullin  e  prokurorit,  por  vetëm  pasi  dëshmitari  ka    deponuar  mbi faktet dhe rrethanat që kundërshtohen. 
2.  Këto  thënie  nuk  përbëjnë  provë  në  vetvete  për  faktet  që  pohohen  në  to,  por  ato  mund  të vlerësohen  nga  gjykata  për  të  përcaktuar  besueshmërinë  e  personit  të  pyetur  dhe    përfshihen  në fashikullin e  shqyrtimit  gjyqësor. 
3.  Deklarimet  e  dhëna  para  prokurorit  ose  policisë  gjyqësore  mund  të  vlerësohen  si  provë,  nëse ato lidhen me prova  të tjera që  konfirmojnë  vërtetësinë  e  tyre. 
4.  Deklarimet  e  mëparshme,  të  përfshira  në  fashikullin  e  gjykimit,  sipas  pikës  2  të  këtij  neni, çmohen  si  prova  edhe  kur  rezulton  se  dëshmitari  qoftë  edhe  gjatë  pyetjes  në  seancë  i  nënshtrohet dhunës,  kanosjes,  premtimit  për  t’i  dhënë  para  ose  përfitime  të  tjera,  me  qëllim  që  të  mos  dëshmojë  ose të  bëjë  dëshmi  të  rreme,  si  dhe  kur  rezultojnë  rrethana  të  tjera  që  kanë  dëmtuar  sinqeritetin  e  përgjigjeve të tij. 

Neni  363   
Pyetja e ekspertëve   
(Shtuar pika  “3”  me ligjin  nr.9276,  datë 16.9.2004) 

1.  Për  pyetjen  e  ekspertëve  respektohen  dispozitat  mbi  pyetjen  e  dëshmitarëve,  për  aq  sa  janë  të zbatueshme. 
2. Eksperti ka  të drejtë në  çdo rast të konsultohet me dokumentet, shënimet dhe  botimet që mund të merren edhe kryesisht. 
3.  Eksperti  mund  të  pyetet  në  distancë,  duke  respektuar  rregullat  e  parashikuara  në  pikën  7  të  nenit 361 të  këtij Kodi. 

Neni  364   
Pyetja në shtëpi e dëshmitarëve  dhe ekspertëve
(Ndryshuar pika  “1” me ligjin nr.8813,  datë 13.6.2002)   

1.  Në  rast  pamundësie  absolute  për  t’u  paraqitur,  me  kërkesën  e  palëve,  gjykata  mund  të  vendosë që  pyetja  e  dëshmitarit    ose  e  ekspertit  të  bëhet  në  vendin  ku    ndodhet  duke  njoftuar  ditën,  orën  dhe vendin e  pyetjes. Pyetja  mund të bëhet edhe  vetëm  nga  një  anëtar i trupit  gjykues, në  prani të  palëve. 
2.  Pyetja  bëhet  në  format  e  parashikuara  nga  nenet  e  mësipërme  pa  praninë  e  publikut.  I pandehuri dhe  palët private përfaqësohen nga  mbrojtësi dhe  përfaqësuesit e tyre.  Gjykata mund të lejojë ndërhyrjen e  të pandehurit në pyetje. 

Neni  365 
Pyetja e palëve  private 

1.  Pyetjen  e  palëve  private  e  fillon  ai  që  e  ka  kërkuar  këtë  gjë  dhe  vazhdon  me    pyetjet  e prokurorit,  të  mbrojtësve,  të  përfaqësuesve  të  palëve  dhe  të  pandehurit.  Ai që  ka  filluar  pyetjen  mund të bëjë  pyetje  edhe pas  palëve të  tjera.   
2.  Për  të  kundërshtuar  përmbajtjen  e  deponimit,  mund  të  shfrytëzohen  deklarimet  e  bëra  gjatë hetimeve  paraprake  nga  pala  e  pyetur  dhe  që  ndodhen  në    fashikullin  e  prokurorit,  me  kusht  që  pala  të ketë deponuar mbi faktet  dhe rrethanat që kundërshtohen. 

Neni  366 
Caktimi i ekspertimit  gjatë gjykimit   

1.  Në  qoftë  se  gjykata,  kryesisht  ose  me  kërkesën  e  palëve,  disponon  për  një    ekspertim,  eksperti thirret  menjëherë  dhe  duhet  të  shprehë  mendimin  e  tij  në  të  njëjtën    seancë.  Kur  nuk  është  e  mundur  të veprohet  në  këtë  mënyrë,  gjykata  ndërpret  shqyrtimin  gjyqësor  dhe  cakton  datën  e  seancës  së  re,  jo  më larg se tridhjetë ditë. 

Neni  367 
Marrja e provave të reja 

1.  Pas  marrjes  së  provave  të  kërkuara,  gjykata,  në  qoftë  se  është    e  nevojshme,  mund  të  bëjë  pyetje shtesë  dhe  të  disponojë,  edhe  kryesisht,  marrjen  e    provave  të  reja.  Kur  nuk  është  e  mundur  të procedohet në të njëjtën seancë, ndërpritet gjykimi  dhe caktohet data  e  seancës së re. 

Neni  368 
Procesverbali i marrjes  së  provës 

1.  Në  procesverbalin  e  marrjes  së  provës  shënohen  gjeneralitetet  e  dëshmitarëve,  ekspertëve  e  të përkthyesve,  si  dhe  paralajmërimi  që  u  bëhet  për  të  thënë  të  vërtetën  dhe  për  përgjegjësinë  që  kanë  në rast se bëjnë  dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë.
2.  Sekretari  i  gjykatës  riprodhon  pyetjet  e  bëra  nga  palët  dhe  nga  kryetari,  si  dhe  përgjigjet  e personave  të pyetur. 
3.  Kur  gjykata  vendos  që  procesverbali  të  mbahet  në  formë  të  përmbledhur,    kontrolli  për saktësinë  e  tij bëhet nga  kryetari. 

Neni  369 
Leximet e lejueshme 
(Shtuar pika  “3”  me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1.  Gjykata  edhe    kryesisht,  vendos  që  të  lexohen,  tërësisht  ose  pjesërisht  aktet  që  përmbahen  në fashikullin për shqyrtimin  gjyqësor.   
2.  Me  kërkesën  e  palëve,  gjykata  mund  të  vendosë  që  të  lexohen  aktet  e  marra  gjatë  hetimeve paraprake kur  për shkak të rrethanave  të paparashikuara ato nuk  mund të përsëriten më. 
3.  Leximi  i  deklarimeve  të  bëra  nga  shtetasi  shqiptar  ose  i  huaj,  banues  jashtë    shtetit,  mund  të bëhet  në  qoftë  se  ai  është  thirrur  dhe  nuk  është  paraqitur  ose  kur    nuk  gjendet,  me  gjithë  kërkimet  e bëra  nga  policia  gjyqësore,  si  dhe  kur  refuzon  të  dëshmojë.  Në  këtë  rast  akti  vlerësohet    duke  u  lidhur me provat e tjera.    
4.  Oficeri  ose  agjenti  i  policisë  gjyqësore,  që  pyetet  si  dëshmitar,  mund  t’i  përdorë  aktet  e  policisë gjyqësore për të ndihmuar  kujtesën. 
5. Në  vend të leximit, gjykata,  edhe kryesisht, mund të tregojë aktet që lidhen  me procedimin. 

Neni  370 
Leximi i deklarimeve  të  bëra nga i pandehuri 
(Shtuar pika  “2”  me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

1.  Për  të  kundërshtuar,  tërësisht  ose  pjesërisht,  përmbajtjen  e  deklarimeve  të  të    pandehurit,  palët mund  të  përdorin  deklarimet  e  bëra  më  parë  nga  ai  dhe  që    ndodhen  në  fashikullin  e  prokurorit,  në qoftë se ka  folur për faktet dhe rrethanat që  kundërshtohen.
2.  Kur  i  pandehuri  është  deklaruar  në  mungesë  ose  nuk  është  paraqitur  ose  refuzon  të  përgjigjet për  deklarimet  që  ka  bërë  në  prani  të  mbrojtësit,  gjykata  vendos  që  të  lexohen  procesverbalet  e deklarimeve të bëra nga  ai  gjatë hetimeve  paraprake. 
3.  Kur  deklarimet  janë  bërë  nga  persona  të  marrë  si  të  pandehur  në  një  procedim  të  lidhur,  gjykata vendos  shoqërimin  e  detyrueshëm.  Kur  nuk  mund  të    sigurohet  prania  e  deklaruesit,  gjykata,  pasi dëgjon palët, vendos leximin e   procesverbaleve  që  përmbajnë  deklarimet. 

Neni  371
Futja e akteve  në fashikullin e gjykatës   

1.  Procesverbalet  dhe  aktet  që  janë  lexuar,  si  dhe  dokumentet  e  paraqitura  nga  palët  e  të  pranuara nga  gjykata,  futen bashkë  me procesverbalin e seancës në fashikullin e  gjykatës. 

Seksioni IV Akuzat e reja

Neni  372 
Ndryshimi  i akuzës 

1.  Kur  gjatë  shqyrtimit  gjyqësor  fakti  del  ndryshe  nga  ç’është  përshkruar  në  kërkesën  për  gjykim dhe  gjykimi  i  tij  është    në  kompetencën  e  asaj  gjykate,  prokurori  ndryshon  akuzën  dhe  procedon  me akuzën përkatëse. 

Neni  373 
Akuza për  një vepër  tjetër 

1.  Kur  gjatë  shqyrtimit  gjyqësor  del  një  vepër  penale  tjetër  që  ka  lidhje  me  atë  që  gjykohet,  sipas nenit  79  gërma  “b”,  ose  një  rrethanë  rënduese  që  nuk  është    përmendur  në  kërkesën  për  gjykim, prokurori  i  komunikon  të  pandehurit  veprën  penale  ose  rrethanën,  por  me  kusht  që  gjykimi  të  mos  jetë në  kompetencë të një gjykate më  të lartë. 

Neni  374 
Akuza për  një fakt  të ri 

1.  Kur  gjatë  shqyrtimit  gjyqësor  del  një  fakt  i  ri  në  ngarkim  të  të  pandehurit  që    nuk  është përmendur  në  kërkesën  për  gjykim  dhe  për  të  cilin  duhet  proceduar  kryesisht,  prokurori  procedon  në format  e  zakonshme,  duke  tërhequr  dosjen  për  të    vazhduar  hetimet  paraprake.  Megjithatë,  në  qoftë  se prokurori  kërkon,  gjykata  mund    të  lejojë  shqyrtimin  në  të  njëjtën  seancë  kur  i  pandehuri  jep  pëlqimin dhe nuk dëmtohet  shpejtësia  e  procedimit. 

Neni  375   
Ndryshimi  i cilësimit  juridik të veprës
(Ndryshuar me ligjin  nr.8813, datë 13.6.2002) 

Me vendimin përfundimtar gjykata mund t’i  japë  faktit  një  përcaktim të ndryshëm nga  ai që  ka  bërë prokurori  ose  i  dëmtuari  akuzues,  më  të  lehtë  ose  më  të  rëndë,  me  kusht  që  vepra  penale  të  jetë  në kompetencën e  saj. 

Neni  376 
Të drejtat  e palëve   

1.  Në  rastet  e  parashikuara  nga  nenet  372,  373  dhe  374,  kryetari  i  bën  të  ditur  të  pandehurit  se mund  të  kërkojë  një  afat  për  mbrojtjen.  Kur  i  pandehuri  kërkon  afat,  kryetari  ndërpret  shqyrtimin gjyqësor  për  një  kohë  të  përshtatshme,  por  jo  më  shumë  se  dhjetë  ditë.  Edhe  palët  e  tjera  mund  të kërkojnë  marrjen e  provave të  reja.   
2. Kryetari urdhëron thirrjen e  të dëmtuarit, duke respektuar një  afat jo më të   vogël  se pesë ditë. 
3.  Kur  i  pandehuri  gjykohet  në  mungesë,  prokurori  i  kërkon  gjykatës  që  akuza  e    re  të  përfshihet në  procesverbalin  e  shqyrtimit  gjyqësor  dhe  që  ekstrati  i    procesverbalit  t’i  njoftohet  të  pandehurit.  Në këtë  rast  kryetari  ndërpret  shqyrtimin  gjyqësor  dhe  cakton  një  seancë  të  re,  duke  respektuar  afatet  e treguara në   paragrafin 1. 

Neni  377 
Kalimi i akteve  prokurorit 

1.  Kur  prokurori  e  tërheq  akuzën  dhe  në  gjendjen  që  janë  provat  vërtetohet  se  i pandehuri  nuk ka faj  ose  del  që  ekziston  një  nga  rastet  e  pushimit  të  çështjes,  gjykata    vendos  pafajësinë  e  të  pandehurit ose pushimin e çështjes. Në rast të kundërt, gjykata  vendos kalimin e  akteve  prokurorit.

Seksioni V Diskutimi përfundimtar

Neni  378 
Zhvillimi i diskutimit   

1.  Pas  marrjes  së  provave,  prokurori,  mbrojtësi  i  të  pandehurit  dhe  përfaqësuesit  e  palëve  të  tjera formulojnë  dhe parashtrojnë  konkluzionet  përkatëse. 
2.  Paditësi  civil  paraqet  konkluzione  me  shkrim,  të  cilat  duhet  të  përfshijnë,  kur    është  kërkuar shpërblimi i dëmit, edhe  përcaktimin e  fitimit të munguar. 
3. Prokurori, mbrojtësit dhe  përfaqësuesit e palëve  mund të bëjnë  replikë. 
4. Në  çdo  rast i pandehuri  dhe mbrojtësi duhet të kenë  fjalën e fundit në qoftë  se e  kërkojnë. 
5.  Diskutimi  përfundimtar  nuk  mund  të  ndërpritet  për  të  marrë  prova  të  reja,  përveçse  kur  gjykata e çmon të domosdoshme. 
6. Me mbarimin e  diskutimit kryetari e  deklaron  të mbyllur shqyrtimin gjyqësor.

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!