Kreu V Kompensimi për burgim të padrejtë

Neni  268 
Kushtet e zbatimit 

1.  Ai  që  është  deklaruar  i  pafajshëm  me  vendim  të  formës  së  prerë  ka  të  drejtën  e  kompensimit për  paraburgimin  e  vuajtur,  me  përjashtim  të  rasteve  kur  është  provuar  që  vendimi  i  gabuar  ose moszbulimi në  kohën e duhur i faktit të panjohur është shkaktuar tërësisht ose pjesërisht prej  tij. 
2. E  njëjta  e drejtë i takon  edhe  të dënuarit  që ka  qenë  i paraburgosur, kur me vendim të formës  së prerë  vërtetohet  se  akti  me  të  cilin  është  caktuar  masa  është  nxjerrë  pa  qenë  kushtet  e  parashikuara  nga nenet 228 dhe  229.
3.  Dispozitat  e  paragrafëve  1  dhe  2  zbatohen  edhe  në  favor  të  personit  për  të  cilin  është  vendosur pushimi i çështjes  nga  gjykata ose prokurori. 
4.  Kur  me  vendim  të  gjykatës  është  vërtetuar  se  fakti  nuk  parashikohet  nga  ligji  si  vepër  penale, për  shkak  të  shfuqizimit  të  dispozitës  përkatëse,  e  drejta  e  kompensimit  nuk  njihet  për  atë  pjesë  të paraburgimit të vuajtur  para shfuqizimit. 

Neni  269 
Kërkesa  për  kompensim 

1.  Kërkesa  për  kompensim  duhet  të  bëhet,  ndryshe  nuk  pranohet,  brenda  tre  vjetëve  nga  data  në të cilën vendimi i pafajësisë ose i pushimit të çështjes  ka  marrë formë të  prerë. 
2.  Masa  e  kompensimit  dhe  mënyra  e  llogaritjes,  si  dhe  rastet  e  kompensimit  për  arrestin  në  shtëpi caktohen me  ligj të  veçantë. 

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!