Kreu III Gjendja gjyqësore

Neni  481 
Zyra e gjendjes  gjyqësore 

1.  Pranë  Ministrisë  së  Drejtësisë,  në  zyrën  e  regjistrit  gjyqësor,  depozitohen  shkurtimet  e vendimeve  për personat e gjykuar penalisht. 

Neni  482 
Shënimet në regjistrin  gjyqësor 

1. Në  regjistrin gjyqësor  regjistrohen me shkurtim: 

a)  vendimet e dënimit me  të marrë formë të  prerë; 
b)  vendimet e dhëna  nga  gjykata në fazën  e ekzekutimit; 
c)  vendimet që  lidhen me  zbatimin e vendimeve plotësuese; 
ç)  vendimet gjyqësore të  pafajësisë e  të pushimit të  çështjes. 

Neni  483 
Heqja e shënimeve 

1.  Shënimet  në  regjistër  hiqen  pas  marrjes  së  njoftimit  zyrtar  të  vdekjes  së  personit,  të  cilit  i referohen kur ai  bëhet tetëdhjetë  vjeç. 
2. Hiqen edhe shënimet lidhur  me: 

a) vendimet e revokuara për shkak të rishikimit ose të shfuqizimit të veprës penale; 
b)  vendimet  e  pafajësisë  ose  të  pushimit  kur  kanë  kaluar  dhjetë  vjet  nga  dita  që  vendimi  ka  marrë formë të prerë; 
c)  vendimet  e  dënimit  për  kundërvajtje  kur  është  dhënë  dënimi  me  gjobë,  me  kalimin  e  dhjetë vjetëve  nga  dita  kur vendimi është ekzekutuar. 

Neni  484 
Vërtetimet e gjendjes  gjyqësore 

1.  Organet  e  drejtësisë,  të  administratës  shtetërore  dhe  entet  e  ngarkuara  me  shërbime  publike kanë  të  drejtë  të  marrin  vërtetimin  e  shënimeve  për    një  person  të  caktuar,  kur  vërtetimi  është  i nevojshëm për kryerjen e  funksioneve  të tyre. 
2.  Prokurori  mund  të  kërkojë  vërtetimin  e  sipërm  për  të  pandehurin  ose  të  dënuarin  dhe,  me autorizim  të  gjykatës  ai  dhe  mbrojtësi  mund  të  kërkojnë  vërtetim  edhe  për  personin  e  dëmtuar  dhe dëshmitarët. 
3.  Personi  të  cilit  i  referohet  shënimi  në  regjistër  ka  të  drejtë  të  marrë  vërtetimin  përkatës  pa  qenë  i detyruar të tregojë shkaqet në  kërkesë.

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!