Créer un site internet

Kreu III Policia gjyqësore

Neni  30 Funksionet  e policisë gjyqësore

1.  Policia  gjyqësore,  edhe  me  iniciativën  e  vet,  duhet  të  marrë  dijeni  për  veprat  penale,  të  pengojë ardhjen  e  pasojave  të  mëtejshme,  të  kërkojë  autorët  e  tyre,  të  kryejë  hetime  dhe  të  grumbullojë  gjithçka që  i shërben zbatimit  të ligjit penal.
2. Policia  gjyqësore kryen  çdo veprim hetimor  që i  është urdhëruar ose deleguar nga  prokurori.
3.  Funksionet  e  treguara  në  paragrafët  1  dhe  2  kryhen  nga  oficerët  dhe  agjentët  e  policisë gjyqësore. 

Neni  31 Shërbimet  dhe seksionet  e policisë gjyqësore

1. Funksionet e policisë gjyqësore kryhen:

a)  nga  oficerët  dhe  agjentët  e  policisë  gjyqësore  që  u  përkasin  organeve,  të  cilëve  ligji  u  ngarkon detyrën për të kryer hetime që  nga  çasti që marrin dijeni për veprën penale;
b)  nga  seksionet  e  policisë  gjyqësore  të  krijuara  pranë  çdo  prokurorie  rrethi  dhe  të  përbëra  nga  një personel  i policisë gjyqësore;
c) nga  shërbimet e  policisë gjyqësore të  parashikuara me  ligj.

Neni  32 Oficerët  dhe agjentët  e  policisë gjyqësore

1. Janë oficerë të  policisë  gjyqësore:
a)  drejtuesit,  inspektorët  dhe  pjesëtarë  të  tjerë  të  policisë  së  Ministrisë  së  Rendit  Publik,  të  cilëve me ligj  të veçantë u njihet  një  cilësi e  tillë;
b)  oficerët  e  policisë  ushtarake,  të  policisë  financiare,  pyjore  dhe  të  çdo  policie  tjetër,  të  cilëve  me ligj të veçantë u njihet një  cilësi e  tillë.
2. Janë agjentë  të policisë gjyqësore:
a) personeli i policisë së rendit, të cilit me  ligj të veçantë i njihet një  cilësi e  tillë;
b)  personeli  i  policisë  ushtarake,  i  policisë  financiare  dhe  i  çdo  policie  tjetër  të  njohur  me  ligj,  kur janë  në shërbim.

3.  Janë  gjithashtu  oficerë  dhe  agjentë  të  policisë  gjyqësore,  në  caqet  e  shërbimit  që  u  është  besuar dhe  sipas  atributeve  përkatëse,  personat,  të  cilëve  me  ligj  u  njihen  funksionet  e  parashikuara  nga  neni 30. 

Neni  33 Vartësia e policisë gjyqësore

1. Seksionet e policisë  gjyqësore varen nga  drejtuesit e prokurorive  të rretheve.
2.  Oficeri  që  shërben  në  policinë  gjyqësore  përgjigjet  para  prokurorit  të  rrethit  për  veprimtarinë  e zhvilluar nga  ai vetë dhe nga  personeli vartës.
3.  Oficerët  dhe  agjentët  e  policisë  gjyqësore  janë  të  detyruar  të  zbatojnë  detyrat  që  u  janë  caktuar nga  prokurori.  Pjesëtarët  e  seksioneve  nuk  mund  të  hiqen  nga  veprimtaria  e  policisë  gjyqësore  veçse  me pëlqimin e  Prokurorit të Përgjithshëm.
4.  Gjykatat  dhe  prokuroritë  disponojnë  drejtpërsëdrejti  personelin  e  seksioneve  dhe  mund  të shfrytëzojnë  çdo shërbim  të policisë gjyqësore. 

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment