Créer un site internet

I dëmtuari, paditësi dhe i padituri civil

Neni  58 Të drejtat  e personit  të dëmtuar  nga vepra penale

(Shtuar pika  3 me ligjin  nr.8813,  datë 13.6.2002)

1.  Personi  i  dëmtuar  nga  veprat  penale  ose  trashëgimtarët  e  tij,  kanë  të  drejtë  të  kërkojnë procedimin e  fajtorit dhe  shpërblimin e  dëmit.
2.  Personi  i  dëmtuar  që  nuk  ka  zotësi  juridike  për  të  vepruar  i  ushtron  të  drejtat  që  i  janë  njohur me ligj  nëpërmjet përfaqësuesit ligjor të tij.
3.  I  dëmtuari  ka  të  drejtë  të  parashtrojë  kërkesa  në  organin  procedues  dhe  të  kërkojë  marrjen  e provave.  Kur  kërkesa  e  tij  nuk  pranohet  nga  prokurori,  ai  ka  të  drejtë  të  ankohet  në  gjykatë  brenda  5 ditëve nga  marrja  dijeni.

Neni   59 I  dëmtuari akuzues

(Shtuar pika  3 me ligjin  nr.8813,  datë 13.6.2002; shtesë në pikën 1 me ligjin  nr.10 054, datë 29.12.2008)

1. Ai që  është dëmtuar nga  veprat penale  të parashikuara nga  nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 119,119/b,  120,  121,  122,  125,  127,  148,  149  dhe  254  të  Kodit  Penal  ka  të  drejtë  të  paraqesë  kërkesë  në gjykatë  dhe  të  marrë  pjesë  në  gjykim  si  palë  për  të  vërtetuar  akuzën  dhe  për  të  kërkuar  shpërblimin  e dëmit.
2.  Prokurori  merr  pjesë  në  gjykimin  e  këtyre  çështjeve  dhe,  sipas  rastit,  kërkon  dënimin  e  të pandehurit ose pafajësinë  e tij.
3.  Nëse  i  dëmtuari  akuzues  ose  mbrojtësi  i  caktuar  prej  tij  nuk  paraqitet  në  seancë  pa  shkaqe  të arsyeshme,  gjykata  vendos  pushimin e  gjykimit.

Neni  60 Kërkesa  e të dëmtuarit  akuzues

1.  Kërkesa  për  gjykim  e  të  dëmtuarit  akuzues  depozitohet  në  sekretarinë  e  gjykatës. Ajo  është  e pavlefshme në  qoftë se nuk  përmban:

a) gjeneralitetet e të dëmtuarit  akuzues;
b) gjeneralitetet  e personit që akuzohet;
c) emrin dhe  mbiemrin e  përfaqësuesit dhe prokurën;
ç) parashtrimin e  arsyeve  që  përligjin kërkesën;
d)  nënshkrimin e të  dëmtuarit  akuzues  ose të  përfaqësuesit të tij.

2. Kërkesa  duhet t’i bëhet  e njohur personit që i  atribuohet vepra  penale.

Neni  61 Padia civile në procesin  penal

1.  Ai  që  ka  pësuar  dëm  material  nga  vepra  penale  ose  trashëgimtarët  e  tij  mund  të  ngrejnë  padi civile  në  procesin  penal  kundër  të  pandehurit  ose  të  paditurit  civil,  për  të kërkuar  kthimin  e  pasurisë  dhe shpërblimin e  dëmit.

Neni  62 Afati për  legjitimimin  e  paditësit  civil

(Shtuar pika  3 me ligjin  nr.8813,  datë 13.6.2002)

1.  Legjitimimi  i  paditësit  civil  mund  të  bëhet  nga  organi  procedues,  derisa  të  mos  ketë  filluar shqyrtimi gjyqësor.
2. Afati i parashikuar nga  paragrafi 1 nuk mund të zgjatet.
3.  Me  kërkesën  e  palëve  ose  kryesisht,  gjykata  mund  të  vendosë  veçimin  e  padisë  civile  dhe dërgimin e  saj në  gjykatën  civile  nëse  gjykimi i  saj vështirëson ose zvarrit procesin penal.

Neni  63 Sigurimi i padisë civile

1.  Për  të  siguruar  kthimin  e  pasurisë  dhe  shpërblimin  e  dëmit,  me  kërkesën  e  paditësit  civil,  organi procedues  mund  të  vendosë  sekuestrimin  e  pasurisë  së  të  pandehurit  ose  të  të  paditurit  civil.  Kjo    masë qëndron deri në përfundimin e  çështjes.

Neni  64 Heqja dorë nga  gjykimi  i padisë  civile

1.  Heqja  dorë  nga  gjykimi  i  padisë  civile  mund  të  bëhet  në  çdo  gjendje  dhe  shkallë  të  procedimit me  një  deklaratë  të  bërë  personalisht  nga  paditësi  ose  nga  përfaqësuesi  i  tij  në  seancë  ose  me  akt  të shkruar e të  depozituar në  sekretarinë e  gjykatës  dhe  të njoftuar palëve  të tjera.
2.  Në  qoftë  se  paditësi  civil  nuk  paraqet  konkluzionet  në  diskutimin  përfundimtar  ose  kur  ngre padi përpara gjykatës  civile,  quhet se ka  hequr dorë  nga  gjykimi  i padisë civile.
3. Kur hiqet dorë nga  gjykimi i padisë sipas  paragrafëve  1 dhe  2, gjykata penale nuk  mund të njohë shpenzimet  dhe  dëmet  e  shkaktuara  të  pandehurit  dhe  të  paditurit  nga  ndërhyrja  e  paditësit  civil.  Padia për kërkimin e  tyre mund  të ngrihet para  gjykatës  civile.
4. Heqja  dorë nuk pengon  ngritjen e  padisë në  gjykatën civile.

Neni  65 Thirrja e të paditurit civil

1.  Ai  që  përgjigjet  civilisht  për  veprën  e  kryer  nga  i  pandehuri  mund  të  thirret  në  procesin  penal me  kërkesën  e  paditësit  civil.  I  pandehuri  që  ka  marrë  pafajësinë  ose  ndaj  të  cilit  është  pushuar  çështja, mund të thirret si i paditur  civil  për veprat e bashkëtëpandehurve  të tjerë.
2. Kërkesa  për thirrjen e  të paditurit civil  duhet të bëhet para  fillimit të shqyrtimit gjyqësor.
3. Thirrja  urdhërohet me vendim të gjykatës.

Neni  66 Ndërhyrja  e të  paditurit  civil me vullnetin e tij

1.  Kur  bëhet  legjitimimi  i  paditësit  civil,  i  padituri  civil  mund  të  ndërhyjë  me  vullnetin  e  tij  në procedim  derisa  të  mos  ketë  filluar  shqyrtimi  gjyqësor,  duke  bërë  kërkesë  me  shkrim.  Gjykata  vendos për kërkesën  pasi dëgjon  palët.
2. Afati i parashikuar nga  paragrafi i parë nuk mund  të zgjatet.
3. Ndërhyrja e  të paditurit civil  i humbet efektet kur hiqet dorë nga  gjykimi i  padisë civile.

Neni  67 Përfaqësuesi i palëve private

1.  I  dëmtuari  akuzues,  paditësi  civil  dhe  i  padituri  civil  kanë  të  drejtë  të  përfaqësohen  në  procedim nëpërmjet përfaqësuesit ligjor ose një përfaqësuesi të pajisur  me prokurë.
2.  Adresa  e  të  dëmtuarit  akuzues,  paditësit  dhe  të  paditurit  civil  nënkuptohet,  për  çdo  efekt procedural, pranë atij që   e përfaqëson.
3.  Përfaqësuesi,  në  rastin  e  pengesës  dhe  për  aq  kohë  sa  zgjat  ajo,  me  pëlqimin  e  të  përfaqësuarit, mund të caktojë  një zëvendësues.

Neni  68 Disponimet për  padinë  civile

1. Gjykata,  sipas  rastit, pranon tërësisht ose pjesërisht  padinë  civile ose e  rrëzon atë.
2.  Kur  jepet  vendim  pafajësie,  për  shkak  se  fakti  nuk  parashikohet  si  vepër  penale  ose  kur vendoset pushimi i çështjes  penale, padia  civile lihet  e pashqyrtuar.
3. Kur rrëzohet padia  civile në  procesin penal, nuk lejohet  ngritja  e  saj përsëri  në  gjykatën civile.

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment