Të drejtat e njeriut gjatë paraburgimit

TË DREJTAT E NJERIUT GJATË PARABURGIMIT

 NGA :

MEVLUT DERTI

FAKULTETI I DREJTESISE

Shiko te zmadhuar:Kushtet e ParaburgimitPrapa hekuraveHeqja e lirisë e vendos individin në një situatë jashtëzakonisht të cenueshme. Për këtë arsye është e rëndësishme që heqja e lirisë të jetë sa më e kufizuar dhe të ndiqen procedura rigoroze të përcaktuara në dokumentet ndërkombëtarë dhe në legjislacioninvendas. Të gjithë aktorët e përfshirë kanë gjithashtu një rol kyç në ruajtjen e këtyre standardeve dhe në marrjen e masave ndaj çdo abuzimi. Në këtë aspekt në kontekstin shqiptar, ka vend për shumë përmirësim. Kështu, është vënë re se në shumicën e rasteve, personat të cilëve u hiqet liria nuk informohen për arsyet e arrestimit/ndalimit apo për të drejtat e tyre; ata keqtrajtohen rregullisht nga policia; nuk kanë mundësi të komunikojnë me avokatin mbrojtës dhe nuk dërgohen përpara gjykatës brenda afatit të përcaktuar në Kushtetutë. Vendimet argumentohen në mënyrë shumë të dobët dhe japin përshtypjen se masa e sigurisë e arrestit në burg shpeshherë jepet pa pasur arsye ligjore. Avokatët bëjnë shumë pak për të kundërshtuar vendimet, për të nxjerrë në pah rastet e abuzimit, apo praktika të tjera të gabuara. Hetimet paraprake shpeshherë karakterizohen nga periudha të zgjatura ku nuk ndërmerret asnjë veprim dhe afatet e paraburgimit pezullohen pa arsye të ligjshme dhe për periudha të gjata. Shpeshherë këto afate tejkalohen dhe kjo nuk sjell lirimin e të pandehurit. Kushtet në të cilat mbahen personat e paraburgosur lënë shumë për të dëshiruar dhe nuk i përmbushin aspak standardet ndërkombëtare.

E drejta për të mos u privuar nga liria në mënyrë arbitrare është një e drejtë themelore dhe është shprehur në të gjitha dokumentet kryesore për të drejtat e njeriut, si në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut,9 Paktin Ndërkombëtar lidhur me të Drejtat Civile dhe Politike,10 Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNj),11 Kartën Afrikane të të Drejtave të Njeriut dhe Popujve12 dhe Konventën Amerikane të të Drejtave të Njeriut.13 Liria personale është e lidhur ngushtë me konceptin e dinjitetit njerëzor dhe është një parakusht për të gëzuar liritë dhe të drejtat e tjera të njeriut. Megjithatë, ka raste kur shteti ka interes legjitim për t'i hequr një personi lirinë e tij/saj me qëllim që të mbrojë vetë individin, individët të tjerë ose interesa të tjera të rëndësishme. Meqenëse cenimi i lirisë nga autoritetet shtetërore e vendos individin në një pozitë tepër të cenueshme, është tepër e rëndësishme që çdo cenim i lirisë të shoqërohet me një procedurë ligjore dhe transparente, dhe të mos zgjasë më shumë se sa është plotësisht e nevojshme për të arritur qëllimin që ka heqja e lirisë.

Vendimet për caktimin e masës së sigurisë "arrest në burg"

Kuadri ligjor

Kushtet në të cilat një personi mund t'i hiqet liria dhe të drejtat e tij/saj janë përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.                                                            

  Neni 27

1. Askujt nuk mund t'i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas procedurave të parashikuara me ligj.

2. Liria e personit nuk mund të kufizohet, përveçse në rastet e mëposhtme:

a) kur është dënuar me burgim nga gjykata kompetente;

b) për moszbatim të urdhrave të ligjshëm të gjykatës ose për moszbatim të ndonjë

detyrimi të caktuar me ligj;

c) kur ka dyshime të arsyeshme se ka kryer një vepër penale ose për

të parandaluar

kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin e tij pas kryerjes së saj;

ç) për mbikëqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose për shoqërimin e tij në organin

kompetent;

d) kur personi është përhapës i një sëmundjeje ngjitëse, i paaftë mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë;

dh) për hyrje të paligjshme në kufirin shtetëror, si dhe në rastet e dëbimit ose të ekstradimit.

3. Askujt nuk mund t'i hiqet liria vetëm për shkak se nuk është në gjendje të përmbushë një detyrim kontraktor.

Neni 28

1. Kushdo, të cilit i hiqet liria, ka të drejtë të njoftohet menjëherë në gjuhën që ai kupton, për shkaqet e kësaj mase, si dhe për akuzën që i bëhet. Personi, të cilit i është hequr liria, duhet të njoftohet se nuk ka asnjë detyrim të bëjë ndonjë deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë menjëherë me avokatin, si dhe t'i jepet mundësia për realizimin e të drejtave të tij.

2. Personi, të cilit i është hequr liria sipas nenit 27, paragrafi 2, nënparagrafi c, duhet të dërgohet brenda 48 orëve përpara gjyqtarit, i cili vendos paraburgimin ose lirimin e tij jo më vonë se 48 orë nga çasti i marrjes së dokumenteve për shqyrtim.

3. I paraburgosuri ka të drejtë të ankohet kundër vendimit të gjyqtarit. Ai ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të procedohet i lirë përkundrejt një garancie pasurore sipas ligjit.

4. Në të gjitha rastet e tjera, personi, të cilit i hiqet liria në rrugë jashtëgjyqësore, mund t'i drejtohet në çdo kohë gjyqtarit, i cili vendos brenda 48 orëve për ligjshmërinë e kësaj mase.

5. çdo person, të cilit i është hequr liria sipas nenit 27, ka të drejtën e trajtimit njerëzor dhe të respektimit të dinjitetit të tij.

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë  (KPrP) ndan masat e sigurimit personal në masa shtrënguese dhe ndaluese.23 Arresti në burg si masë sigurie klasifikohet si një masë shtrënguese.

            1. Sipas Kodit të Procedurës Penale "askush nuk mund t'u nënshtrohet masave të sigurimit personal (p.sh., arresti në burg ) në qoftë se në ngarkim të tij/saj nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në prova [për kryerjen e një krimi]" [kriteri i dyshimit të arsyeshëm].

            2. Masat e sigurimit personal do të merren në rastet kur (dhe vetëm kur)26 "ka shkaqe të rëndësishme që kërcënojnë marrjen ose vërtetësinë e provave" (rrezikun e dëmtimit të provës), kur i pandehuri është larguar ose ekziston rreziku që ai/ajo të largohet (rreziku i arratisjes) ose kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të të pandehurit mka rrezik që ai/ajo të kryejë krime të rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin ai/ajo procedohet ( rreziku i kryerjes së krimeve të tjera) [kritere të veçanta].27

            3. Në caktimin e masave të sigurimit gjykata mban parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret dhe çdo masë duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete. [kriteri i proporcionalitetit].

            4. Arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandehurit. [kriteri i domosdoshmërisë].

            5. Kur i pandehuri është i mitur gjykata mban parasysh kërkesën për të mos ndërprerë proceset edukative.Të miturit nuk mund të arrestohen kur akuzohen për kundërvajtje penale.

            6. Arresti në burg mund të vendoset ndaj një gruaje që është shtatzënë ose me fëmijë në gji, ndaj një personi që ndodhet në gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë ose që ka kaluar moshën 70 vjeç ose ndaj një personi toksikoman apo të alkoolizuar, për të cilin zbatohet një program terapeutik në një institucion të posaçëm, vetëm kur ka shkaqe të rëndësie të veçantë për krimet që dënohen jo më pak në maksimum se dhjetë vjet burgim.

Kush vendos për arrestin në burg ose arrestimin në flagrancë

Ligji përcakton, se si rregull kryesore, gjykata merr vendimin arrest në burg, ku është e qartë se aplikohen të gjitha kushtet e renditura më sipër. Por, siç vijon më poshtë, ka disa përjashtime nga rregulla, duke i dhënë prokurorit ose policisë kompetencë për të arrestuar një person3 Në praktikë duket gjithashtu se shumica e ndalimeve/arrestimeve në Shqipëri bëhen nga policia pa vendim gjykate. Meqenëse arresti nuk përkufizohet nga KPrP si masë sigurie, nuk është e vetëkuptueshme që dispozitat e KPrP duhet të zbatohen për sa i përket dyshimit të arsyeshëm, rrezikut të dëmtimit të provave, arratisjes ose krimit të përsëritur. Megjithatë, duke marrë në konsideratë nenin 27 paragrafi 2 (c) i Kushtetutës, është e qartë se për çdo heqje të lirisë (d.m.th. arrest në shtëpi ose arrest në burg) autoriteti që kryen arrestin duhet të sigurohet që kushtet e sipërpërmendura të plotësohen. Kjo është gjithashtu në përputhje me nenin 5, paragrafi 1 (c), të KEDNj. Sipas KPrP arresti në flagrancë është një arrest në gjendjen e flagrancës. Personi i arrestuar në këtë mënyrë është përshkruar si: "një person që është kapur në kryerje e sipër të veprës penale ose ai që menjëherë pas kryerjes së veprës ndiqet nga policia gjyqësore, nga personi i dëmtuar ose nga persona të tjerë ose që është kapur me sende dhe prova materiale, nga të cilat duket se ka kryer veprën penale". Meqenëse të drejtat e garantuara nga KEDNj kanë për qëllim të garantojnë të drejtat që janë praktike dhe efikase dhe jo teorike dhe të rreme, në mënyrë që policia të përmbushë detyrimet e saj, ata duhet të sigurohen se të arrestuarit vihen në dijeni në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Si rrjedhim, vëzhgimi tregon qartë se policia nuk i përmbush detyrimet e përcaktuara nga KEDNj dhe Kushtetuta për sa i përket njoftimit të personave që u është hequr liria për arsye të arrestimit dhe të drejtat e tyre.

             Për sa i përket bazës ligjore të arrestit, personit i hiqet liria vetëm për ato arsye që parashikon Kushtetuta, d.m.th., rrezikun e dëmtimit të provave, rrezikun e arratisjes ose rrezikun e kryerjes së një krimi të ngjashëm apo të krimeve më të rënda. Megjithatë, kjo nuk pasqyrohet nga KPrP dhe duket se në rastet kur policia kryen arrestimet, këta faktorë nuk merren në konsideratë, por merret parasysh vetëm nëse është apo nuk është një gjendje "flagrance". Ka edhe të dhëna që personat janë arrestuar dhe mbajtur deri në seancën e përcaktimit të masës së sigurisë dhe të vleftësimit të arrestit më tepër si një "dënim paraprak" sesa si një masë për të siguruar integritetin e procesit gjyqësor, apo për të shmangur krime të mëtejshme.  

  Oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore i bëjnë menjëherë të ditur të arrestuarit ose të ndaluarit se nuk ka asnjë detyrim të bëjë deklarata (pra, ka të drejtë të mos flasë ) dhe se çfarëdo që ai thotë, mund të përdoret ndaj tij në gjyq dhe së fundmi, se ka të drejtën për të zgjedhur mbrojtës.48

            . Nëse i pandehuri nuk ka mjete të mjaftueshme, i sigurohet mbrojtja falas me avokat dhe avokati mbrojtës caktohet nga organi që procedon, d.m.th., prokurori ose gjykata.49

- Personi i arrestuar në flagrancë ose i ndaluar ka të drejtë të flasë me mbrojtësin menjëherë pas arrestimit ose ndalimit.50

- Mbrojtësi ka të drejtë të komunikojë vetëm për vetëm me të arrestuarin, të ndaluarin apo të dënuarin.

Mbrojtësi ka të drejtë të njoftohet paraprakisht për kryerjen e veprimeve hetimore ku është i pranishëm i pandehuri dhe të marre pjesë në to, të njihet me të gjithë materialin e çështjes në përfundim të hetimeve.51

- Sipas ligjit "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim", me përjashtim të burgjeve të sigurisë së lartë, avokatët mund të vizitojnë pa autorizim klientët e tyre.52

- Mundësia për takime është e kufizuar normalisht vetëm për ditët e javës nga 9.00 deri 15.00.           

            Kushtetuta i garanton çdo njeriu, të cilit i është hequr liria të drejtën për të komunikuar menjëherë me avokatin (dhe personit i jepet gjithashtu mundësia për ta ushtruar këtë të drejtë). Edhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, edhe Kushtetuta i garantojnë më tej kujtdo që ka kryer një vepër penale të drejtën për t'u mbrojtur vetë ose për të pasur ndihmën e një mbrojtësi të zgjedhur prej tij dhe, në qoftë se ai nuk ka mjete për të shpërblyer një mbrojtës, mund të ndihmohet falas. Sipas nenit 5 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, e drejta për asistencë ligjore, e cila është e lidhur me parashikimin e nenit 6 të Kartës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, rrjedh nga e drejta për t'u ankuar ndaj heqjes së lirisë. Që kjo e drejtë të zbatohet, i arrestuari duhet të ketë mundësi të kontaktojë me një avokat, të flasë me të dhe të ketë kohën e mjetet e nevojshme për të përgatitur një kërkesë për lirim. Mundësia e menjëhershme për të pasur një avokat mbrojtës është gjithashtu një masë mbrojtëse ndaj abuzimit të policisë dhe është e rëndësishme për të siguruar një mbrojtje efikase për të arrestuarin gjatë procesit gjyqësor

    Sistemi i paraburgimit tregon se të arrestuarve në përgjithësi në Shqipëri nuk u jepet mundësi e menjëhershme për avokat mbrojtës. Në shumë raste, të arrestuarit nuk e takojnë avokatin mbrojtës deri në seancën për vleftësimin e arrestit dhe caktimin të masës së sigurisë. Nëse bëhet ndonjë konsultim para kësaj seance, ajo normalisht zhvillohet në prani të policisë, prokurorit dhe çdo personi tjetër që mund të ndodhet në sallën e gjyqit ose në zyrën e gjyqtarit ku zhvillohet kjo seancë. Kjo është një shkelje e standardeve ndërkombëtare. Konsulta nuk zgjat më shumë se disa minuta dhe konsiston kryesisht në prezantimin mes palëve. Si rrjedhim, 29 të paraburgosur (ose 41%) thanë se nuk e kishin takuar avokatin e tyre mbrojtës para seancës për vleftësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurisë. Nga këta, 28 thanë se takimi fillestar nuk ishte zhvilluar vetëm për vetëm, por në sallën e gjyqit dhe në praninë e kujtdo që ishte ndodhur atje.

            Një problem tjetër është se të arrestuarve ose të ndaluarve nuk u krijohet mundësia të kontaktojnë një avokat mbrojtës dhe se, edhe kur sigurohen mjetet, i pandehuri zor se ka dijeni se me cilin avokat të kontaktojë apo se si ta kontaktojë atë. Në vend të tyre, shumica e të pandehurve treguan se ishte familja e tyre që u kishte caktuar avokatin. Kjo gjë që rrallë ndodh, nga ana tjetër, presupozon se i pandehuri është në gjendje të kontaktojë familjen e tij menjëherë pas arrestit. Meqenëse disa të pandehur nuk kanë mjete financiare për të paguar për shërbimin ligjor, ata janë gjithashtu në mëshirë të prokurorit për të zgjedhur mbrojtës të caktuar nga shteti. Në rastet kur i paraburgosuri është marrë në pyetje nga prokurori para seancës për vleftësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurisë, që normalisht ndodh kur i arrestuari ose i ndaluari është arrestuar në flagrancë,57 si rregull avokati mbrojtës duhet të jetë i pranishëm. Sidoqoftë, në shumë raste, kjo duket më shumë si një formalitet dhe nuk ka për qëllim të mbrojë në të vërtetë interesat e të pandehurit. Ka raste në të cilat avokati nuk është prezantuar me të pandehurin dhe raste kur avokati nuk është paraqitur më pas kësaj seance

 • 13 vota. Mesatarja e 3.54 të 5.

Komentet

 • bitly.com

  1 bitly.com Më 14/04/2021

  That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very precise information… Many thanks for sharing this one.
  A must read article! asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  2 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Hello there, You have done an excellent job. I will certainly
  digg it and personally recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this
  site. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  3 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Very quickly this site will be famous among all blogging viewers, due to it's nice content 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  4 0mniartist Më 13/04/2021

  You really make it seem so easy together with your presentation however I to
  find this matter to be actually something that I think I'd by
  no means understand. It kind of feels too complex and very broad for me.
  I am having a look ahead for your subsequent submit, I'll try to get the grasp of it!
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  5 0mniartist Më 12/04/2021

  Can I simply just say what a relief to find a person that genuinely understands what they're
  talking about on the net. You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people must read this and understand this
  side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you surely possess the gift.
  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  6 0mniartist Më 12/04/2021

  I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever
  work and coverage! Keep up the fantastic works guys I've included you guys to blogroll.
  asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  7 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  I think this is among the most significant info for me.
  And i'm glad reading your article. But want
  to remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really nice
  : D. Good job, cheers 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  8 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Simply want to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is simply cool and i could assume you're
  an expert on this subject. Fine with your permission let me to
  grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the rewarding work.
  asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  9 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  It's hard to come by experienced people about this topic, however, you sound like you know what you're talking about!
  Thanks asmr 0mniartist
 • theragun review

  10 theragun review Më 11/03/2021

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!|
 • how to make an atmospheric water generator

  11 how to make an atmospheric water generator Më 06/01/2021

  Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thank you|
 • hey

  12 hey Më 05/01/2021

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  This page truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
 • feed

  13 feed Më 26/12/2020

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.|
 • thefeed

  14 thefeed Më 25/12/2020

  Hey there! I've been reading your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic job!|
 • thefeed

  15 thefeed Më 25/12/2020

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I'd certainly appreciate it.|
 • thefeed

  16 thefeed Më 24/12/2020

  Thank you for the auspicious writeup. It in truth was once a enjoyment account it. Glance complicated to more delivered agreeable from you! However, how could we communicate?|
 • berkey

  17 berkey Më 29/11/2020

  Hey there! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!|
 • website hosting services

  18 website hosting services Më 31/08/2020

  I'm really enjoying the design and layout of your blog.
  It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Fantastic work!
 • cheap flights

  19 cheap flights Më 28/08/2020

  I have read so many articles on the topic of the blogger
  lovers but this piece of writing is really a good post, keep it
  up.
 • cheap flights

  20 cheap flights Më 27/08/2020

  We're a group of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job
  and our whole community will be thankful to you.
 • cheap flights

  21 cheap flights Më 26/08/2020

  When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails
  with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that
  service? Kudos! 3gqLYTc cheap flights
 • cheap flights

  22 cheap flights Më 25/08/2020

  Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds additionally?

  I'm satisfied to find numerous useful information right here
  in the post, we need develop more strategies on this regard,
  thanks for sharing. . . . . . 32hvAj4 cheap flights
 • cheap flights

  23 cheap flights Më 24/08/2020

  Hello there! This article couldn't be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I will forward this post to him.
  Pretty sure he's going to have a very good read.
  Many thanks for sharing!
 • website hosting companies

  24 website hosting companies Më 14/08/2020

  This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely happy to
  read everthing at alone place.
 • webhosting

  25 webhosting Më 10/08/2020

  Thank you for any other fantastic article. Where else may anyone get that type of info in such a perfect means of writing?
  I have a presentation next week, and I'm on the search for such information.
 • web hosting

  26 web hosting Më 10/08/2020

  It's wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at
  this place.
 • software accounting

  27 software accounting Më 28/05/2012

  When I sat this page, I thought I am only reading the same as the article written in most blogs but when I am now in the middle of the article, I can't help myself to appreciate the message that written in there. I can't believe that the blogger can make this blog amazing with the quality content that others don't have. I will look forward to this page for more reading valuable content in the future.
 • cbawatches

  28 cbawatches Më 17/05/2012

  Does any individual actually use their observe to inform time, any longer? We are cellphone-as-clocks consumers ourselves, but that will not mean we assume a good old-fashioned wristwatch won't have a objective: It really is even so a great way for guys to make a press replica rolex watches for sale release about their personal sort.
 • cbawatches

  29 cbawatches Më 17/05/2012

  Does any individual in reality use their observe to tell time, anymore? We are cellphone-as-clocks buyers ourselves, but that will not imply we assume an excellent old-fashioned wristwatch will not possess a objective: It really is nevertheless a terrific way for males to make a statement <a href="http://www.cbawatches.net/rolex-datejusts.html">replica rolex watches for sale</a> about their private type.
 • yoplait delights coupons

  30 yoplait delights coupons Më 09/04/2012

  Yoplait Original and Yoplait Light – Available in a large variety of flavors such as Strawberry Cheesecake, Banana Cream, Blackberry, Mango and much more. High in calcium and low in fat, they are a delicious healthy snack you can enjoy wihtout the guilt. yoplait delights coupons

 • endrit

  31 endrit Më 10/03/2012

  e pershendes agjin tim nga franca fjollen florianin i dua shumm ?
 • besa

  32 besa Më 27/10/2011

  ..

Shto një koment