Créer un site internet

Përgjegjësia penale e personave juridikë

1. Kuptimi i personit juridik

          Përgjegjësia penale e personave juridikëE drejta në përgjithësi dhe e drejta penale në veçanti kanë karakter dinamik që do të thotë më zhvillimin e shkencës, teknologjisë, shoqërisë dhe ekonomisë, zhvillohet dhe e drejta penale, pasurohet jo vetëm me vepra penale të reja1(çka është më e thjeshtë të ndodhë), por dhe më parime e institute të reja2. Pikërisht gjatë këtij punimi do të flasim për një institut relativisht të ri në doktrinën dhe të drejtën penale, përgjegjësia penale e personit juridik. Që ky institut të kuptohet më mirë është e nevojshmë të dimë fillimisht se çfarë është personi juridik, ku për këtë duhet të konsultohemi më doktrinën sepse legjislacioni civil nuk bën një përkufizim për këtë institut3. Personi juridik është një organizëm kolektiv që e drejta e ka njohur si subjekt të veçantë, duke i dhënë zotësinë për të pasur të drejta dhe detyrime juridike(kuptohet që zotësia juridike dhe për të vepruar e personit juridik është brenda limiteve që e kanë caktuar personat fizikë që e përbëjnë  në aktin e themelimit dhe statut si dhe ndryshon nga zotësia e këtyrë të fundit). Pra personi juridik nuk është gjë tjetër veç një krijesë e ligjit(njeriut). Galgano thotë se personi juridik është specie e të njëjtit lloj4. Që të jemi para personit juridik në kuptimin juridik duhet të ekzistojnë tre elementë: unitet organizativ, pavarësi pasurore dhe përgjësi të pavarur pasurore5.

2. Zanafilla,teoritë dhe legjislacioni ndërkombëtar për  përgjegjësinë penale të personit juridik

          Siç e theksuam dhe më sipër jo vetëm nocioni person juridik është i vonë, aq më tepër nocioni i përgjësisë penale të tij është dhe më i vonë. Duke krijuar një ide të përgjithshme mbi atë çfarë është personi juridik, tani jemi më komod të flasim për përgjësinë penale të tij, kur lindi, teoritë rreth saj dhe në fund një analizë juridike të kuadrit tonë ligjor në këtë drejtim.

          Zanafilla e konceptimit dhe e zbatimit të një ligji që parashikon një përgjegjësi penale për koorporatat6, erdhi si fillim i industrializimit dhe shfaqjes së koorporatave gjithnjë e më shumë të fuqishme, të afta të kishin një pjesë të madhe të tregut. Kjo gjë u jepte një fuqi shumë të madhe në ekonominë e vendit ,çfarë e rriste mundësinë e tyrë të kryenin vepra më elementë penale. Mendoni rastin e koorporatës Ford në fillimin e shekullit të XX-të në SHBA dhe rolin e saj në ekonominë amerikane. Industrializimi dhe shfaqja e koorporatave të mëdha në tregun anglosakson (SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar) është dhe arsyeja pse këto vende janë të parat që kanë ideuar dhe zbatuar ligje të tilla. Hera  e parë, kur përgjegjësia penale e koorporatave është vënë para ligjit, është në vitin 1842 në SHBA. Pas një periudhe vakumi edhe në shtetet skeptikë europianë, kjo praktikë filloi të zbatohej. Kjo erdhi si rrjedhojë e një bashkëpunimi gjithnjë e më shumë të zgjeruar ndërkombëtar të koorporatave, që solli një përqendrim të fuqisë ekonomike me një dominim të shumëkombësheve. Për një sërë arsyesh, këta faktorë strukturorë të shoqëruar me një rritje të krimit ekonomik sollën domosdoshmërinë për vendet e zhvilluara të vinin gjithnjë e më shumë në lojë përgjegjësinë penale të koorporatave. Në këtë pikë doktrina si ajo juridike, ashtu dhe ajo ekonomike duket se janë pak a shumë dakord.

          Pra, siç e shohim ky institut është një krijesë e Common Law, e lindur gjatë përiudhës së industrializimit si nevojë për ndëshkimin e personave juridikë, si pasojë e rritjes së rëndësisë së tyre si subjekte kryesore të jetës juridiko-ekonomike, pranimin e tyre si figura reale, me të drejta dhe përgjegjësi, dhe aftësi afariste. Personi juridik ka aftësi delikuente, ka vullnetin e vet autonom, që e formojnë organet dhe përfaqësuesit e vet të ndryshëm nga vullneti i anëtarëve tjerë. Ekzistimi i aftësisë delikuente është bazë për ndëshkimin e tij për veprën e kryer.

          Por që nga viti 1842 e deri tani qëndron ende i hapur debati për domosdoshmërinë e këtij instituti, ku europianët qënë më skeptikë në këtë drejtim.Teoritë kryesore rreth këtij debati janë: teoria e fiksionit dhe teoria e realitetit. Sipas teorisë së fiksionit, personi juridik është fiksion i rëndomtë, është artificë ndaj  vetëm personat fizikë janë subjekte të së drejtës, por ligji disa grupeve personash ua jep cilësinë e subjektit juridik. Personi juridik nuk ka vullnet të vet personal, kështu që nuk mund të përgjigjet për veprimet e anëtarëve apo përfa­qësuesve të tij. Ai e merr vullnetin nga personat fizikë. Për më tepër po të merret në konsideratë një element i veprës penale, Faji, që prezumon aftësi për fajin, përgjegjshmëri, dashje dhe neglizhencë, si dhe vetëdije për kundërligj­sh­mëri, ekzistimi i këtyre elementeve nuk mund të vërtetohet të personi juridik. Problematikë është edhe aplikimi i dënimit, për arsye se ai në mënyrë të barabartë do t’i godasë anëtarët e personit juridik, e jo vetëm ata që kanë marrë pjesë në veprën konkrete, kurse kjo është në kundërshtim me parimin e drejtësisë për ndalimin e ndëshkimit të personave të pafajshëm. Ndëshkimi koorporativ është në kundërshtim me karakterin personal të dënimit. Sipas këtij koncepti, personat juridik nuk kanë aftësi delikuente. Kjo nuk përjashton zbatimin eventual të sanksioneve administrative, masave parandaluese etj. Teoria e fiksionit sot gjithnjë e më tepër i lë hapësirë teorisë së realitetit. Personat juridik bëhen pjesëmarrës të rëndësishëm në jetën e përdit­sh­me dhe kryejnë funksione të rëndësishme ekonomike, ndaj në momentin që përfaqësuasit e tij kryejnë një veprim kriminal, por gjithmonë në emër dhe për dobi të tij ky person juridik ka përgjegjësi penale.

          Që teoria e realitetit ka fituar terren e shohim dhe nga fakti se dhe strukturat ndërkombëtare janë angazhuar në këtë drejtim. Përcaktim parimor lidhur me përgjegjësinë penale të personave juridikë përfshihet  dhe nga  Konventa e OKB-së, ”Kundër krimit të organizuar transnacional” e vitit 20007: shtetet detyrohen të parashikojnë përgjegjësi penale të personave juridikë për pjesëmarrje në krime serioze, që përfshin grupe të organizuara kriminale, si dhe për larje të rendimenteve nga kriminaliteti.

          Veçanërisht me rëndësi është Konventa penalo-juridike “Për Pengimin e Korrupsionit” nga  KE e vitit 1998, e cila përfshin  detyrim të shteteve për vënien e përgjegjësisë penale edhe ndaj personave juridikë. Ndryshime në legjislacionet penale evropiane nxitën edhe përcaktimet më të reja të BE të drejtuara në dy drejtime: në ashpërsimin e përgjegjësisë penale të organeve dhe përfaqësuesve të personave juridikë dhe në vënien e përgjegjësisë penale të vetë personave juridikë. Me Konventën “Për mbrojtjen e interesave financiare të BE” e vitit 1995, BE gradualisht rrumbullakon kon­cep­tin kryesor për përgjegjësinë penale të personave juridikë që duhet të zhvillohet në vendet anëtare.

3. Parashikimi i përgjegjësisë penale të personit juridik nga legjislacione të vendëve  të ndryshme          

          Përpara se të kaloj në një analizë të ligjit shqiptar të përgjësisë panale të personit juridik e shoh me vend të trajtoj shkurtimisht si parashikohet kjo në disa vende të tjera, sepse vetëm më anë të një vështrimi krahasimor mund të kuptojmë ku çalojmë ne në këtë drejtim e si mund të përmirësohemi.

SHBA

          Në SHBA përsa i përket zbatimit të ligjit, jurisprudenca, doktrina dhe praktika nisen nga një ndarje e aktivitetit kriminal në 3 grupe:

-Grupi i parë përmbledh të gjitha aktet kriminale të rënda e të dënuara penalisht, që kanë lidhje me integritetin fizik të personave si p.sh., cilësia e produkteve të hedhura në treg apo financimi i terrorizmit. Për këtë grup koorporata mund të vihet para ligjit për një akt të kryer nga një vartës i saj nëse ky i fundit ka vepruar sipas një urdhri direkt të organeve apo personave drejtues të koorporatës.

-Grupi i dytë përmbledh aktet e dënuara penalisht, por me një karakter më shumë tregtar sesa atë të integritetit. Për të vënë para përgjegjësisë penale korporatën duhet që dy kushte të plotësohen:

Së pari, vartësi ka kryer aktin në favor të koorporatës;

Së dyti, koorporata nuk ka treguar përgjegjësinë e duhur për parandalimin e fenomeneve të tilla.

-Grupi i tretë ka të bëjë me aktet e dënueshme penalisht me karakter tregtar, në përmbushjen e të cilave marrëveshja e koorporatës është kusht i nevojshëm. Në këtë rast koorporata është e dënueshme penalisht, pa pasur nevojë të analizojmë mekanizmat e parandalimit brenda institucionit.

          Ideja bazë është që një organizëm me personalitet juridik dhe një farë rëndësie në tregun vendas apo ndërkombëtar duhet të ketë në planet e tij strategjike politika të qarta ndaj luftës kundër krimit dhe jo vetëm kaq. Ai duhet të parashikojë dhe mekanizma vlerësimi mbi efikasitetin e këtyre politikave për të përballuar efektet e veprimeve kriminale në gjirin e saj. Kjo ndodh sepse numri i madh i individëve që punojnë për koorporatën dhe që munden të angazhojnë përgjegjësinë penale të saj, bën që elementi kriminal të ndihet anonim. Kjo sjellje e individit kriminal është e njohur tashmë dhe koorporata duhet të marrë masa. Pra, nuk ka justifikim. Por këto masa mundet të kenë një efekt pervers pasi koorporata duke vepruar në një ambient ligjor të tillë nuk ka interes të procedojë direkt elementin kriminal pasi për disa akte kriminale përgjegjësia e saj angazhohet direkt e në paralel me atë të individit. Në këtë aspekt, sistemi i administrimit të rrezikut (risk) dhe funksioni i administratorëve të koorporatës është parësor në gjetjen e ekuilibrave në politikat dhe masat parandaluese të korporatës.

Franca

          Franca përcakton në ligjin e saj në një mënyrë strikte thyerjet e ligjit që munden të venë para përgjegjësisë penale koorporatën. Këtu bëjnë pjesë, prezantimi i kontabilitetit fiktiv, dividentët fiktivë, mbivlerësimet spekulative të aktiveve të koorporatës, abuzimi me fondet sociale, siguria në punë, përgjegjësia mbi cilësinë dhe përdorshmërinë e produkteve etj. Megjithatë, modeli i preferuar në vënien para ligjit të përgjegjësisë penale të personit juridik ngelet ai i përgjegjësisë në kaskadë8.

Gjermania

          Më pak pro përgjegjësisë penale të personave juridikë është Gjermania. Doktrina gjermane është e mendimit që për personat juridikë përgjegjësia penale është e tepërt dhe që përgjegjësia administrative mjafton në sanksionimin e personave juridikë. Ideja është që koorporata nuk ekziston pa organet e saj. Vendimet e organeve reflektojnë vullnetin personal të drejtuesve dhe në këtë mënyrë përgjegjësia penale duhet të drejtohet drejt personave fizikë vendimmarrës në koorporatë.

Zvicra

          Zvicra, nga ana e saj, e ka futur efektivisht në legjislacionin e saj përgjegjësinë penale për personat juridikë nga 1 tetori i vitit 2003. Arsyet e këtij ngurrimi janë pak a shumë të njëjtë, d.m.th. personi juridik nuk ka një ndërgjegje të tijën, por ajo formohet nga ndërgjegjia përkatëse e drejtuesve të saj. Ajo që bindi legjislatorin zviceran ishte konstatimi që struktura administruese e koorporatave të mëdha po bëhet gjithnjë e më shumë komplekse dhe si e tillë është gjithnjë e më shumë e vështirë të gjejmë “fajtorin”. Edhe Zvicra përcakton shumë qartë thyerjet e ligjit që venë korporatën direkt para përgjegjësisë penale. Mund të përmendim aktivitetin kriminal, financimin e terrorizmit, larjen e parave të pista, korrupsionin. Për këto akte, koorporata dënohet pavarësisht nga individi apo drejtuesi saj. Por në përgjithësi, jashtë akteve të sipërpërmendura, ndiqet logjika në kaskadë. Pra, dënohet drejtuesi apo individi që ka kryer veprën penale e vetëm nëse nuk arrihen të identifikohen këta të fundit, i kthehemi personit juridik, pra korporatës.

Maqedonia

          Me ndryshimet në kodin penal të RM-së të vitit 2004, është vënë përgjegjësia penale e personave juridikë (n.28-a). Pos dënimeve, kodi penal i RM-së parashikon  edhe mundësinë  për dënimin me kusht si masë alternative që përbëhet në shtyrjen me kusht të kryerjes së dënimit me të holla dhe ndalesën për të kryer veprimtari të caktuar (n.96-g), si masa të posaçme të konfiskimit të pasurisë dhe të dobisë pasurore dhe marrjes së sendeve (n.96-d). Ligjvënësi maqedonas përcaktohet për sistem të thjeshtë të dënimeve dhe të masave tjera, me të cilat duhet t’u kundërvihet formave të reja të krimit korporativ (mashtrimi i blerësve, korrupsioni, larja e parave etj.). Ai është i përshtatur me konceptin kryesor në raport me personin juridik si subjekt i veprës penale, sipas së cilës dënueshmëria e tij bazohet në parimin e përgje­gjësisë së supozuar (n.28-a p.1 të kodit penal të RM-së).Përgjegjësia e supozuar e personit juridik nuk e përjashton përgje­gjësinë dhe dënimin e personit fizik i cili është kryerësi i veprës penale, që do të thotë se është pranuar sistemi i përgjegjësisë paralele dhe i dënuesh­mërisë për një vepër të njëjtë edhe personit fizik (p.sh. drejtori) si kryerës direkt, nëse është fajtor për veprën e kryer, dhe personit juridik (nëse p.sh. pas kryerjes së veprës qëndron vendimi kolektiv i organit që e drejton (n.28-a p.2). Në këtë situatë, dënimi i personit juridik është pjesë e reaksionit komplementar penalo-juridik i veprës së kryer. Nuk është e përjashtuar që dënimi i shqiptuar i perso­nit juridik të paraqesë përgjigje të vetme edhe për shumë vepra të rënda, nëse kryerësi i drejtpërdrejtë ka mbetur i panjohur ose nuk është fajtor për veprën e bërë ose ekzistojnë pengesa juridi­ke ose faktike për ndjekjen e tij (p.sh. ka vdekur, i sëmurë shpirtërisht, është në arratisje, ka imunitet etj.). Sistemi i dënimeve për personat juridik e pranon faktin se si subjekte të veprës penale mund të paraqiten të gjithë personat juridik, me përjashtim të shtetit (n.28-a p.3). Sipas kësaj, llojet e dënimeve dhe përmbajtja e tyre duhet të jenë të aftësuara në atë që është e përbashkët për personat juridik, pa marrë parasysh a bëhet fjalë për privat, shtetëror ose të përzier, sipas formës së pronës ose veprimtarisë që e kryejnë.Llojet e dënimeve. Personit juridik mund t’i aplikohen dy lloje të dënimeve: kryesore dhe sekondare. Në grupin e dënimeve kryesore veçohet vetëm dënimi me gjobë, kurse në grupin e dënimeve sekondare veçohen: ndale­sa për marrje të lejes, licencës, koncesionit, autorizimit apo ndonjë të drejte tjetër të caktuar me ligj të posaçëm; ndalesa për të marrë pjesë në procedura për thirrje publike, për ndarjen e kontratave për furnizim publik dhe kontrata për partneritet publik-privat; ndalesa për themelim të personave të rinj juridik; ndalesa për shfrytëzimin e subvencioneve dhe kredive tjera të volitshme; marrja e lejes, licencës, koncesionit, autorizimit apo ndonjë të drejte tjetër e caktuar me ligj të posaçëm; ndalesa e përkohshme për të kryer veprimtari të caktuar, ndalesë e përhershme për të kryer veprimtari të caktuar dhe pushimi i personit juridik (n.96-a dhe n.96-b i kodit penal të RM-së).

4.Ligji për përgjegjësinë penale të personit juridik në Republikën e Shqipërisë

          Burimi kryesor i përgjësisë penale të personit juridik në Republikën e Shqipërisë është ligji numër 9754 ,datë 14.06.2007 “Për përgjësinë penale të personave juridikë”,i cili doli  për t’i dhënë jetë nenit 45 të Kodit Penal të RSH,i cili deri në atë moment ka qënë burimi kryesor,por jo i plotë sepse vetë dispozita kishte karakter blanket (referonte në një ligj që doli më tre vjet vonesë).

Në fakt dhe legjislatori shqiptar ka qënë skeptikë për ta pranuar ose jo këtë institut për faktin se ekzistonte në kodin penal të 1995,u shfuqizua në 2001,u shtua përseri në 2004,dhe lex specialis doli tre vjet më vonë,çfarë më bën të mendoj se legjislatori shqiptar nuk e ka inkorporuar këtë institut në legjislacionin tonë si domosdoshmëri apo nisur nga ratio që e inkorporuan shtetet e tjera9 ,por si kërkese për të patur një legjislacion në përputhje më BE-në.Kjo shpjegon dhe disa nga mangësitë që ka ky ligj.

Në nenin 1 të ligjit flitet për objektin e ligjit,pra çfarë përmban ligji,që janë:rregullat për përgjegjësinë ,procedimin penal dhe llojet e masave ndeshkuese që aplikohen ndaj personit juridik që kryen vepër penale.Që në objekt shfaqet një mangësi,legjislatori kur ka hartuar objektin e ligjit ka harruar kërkesat e nenit 45 të K.P ,i cili në paragrafin e tij të fundit thotë shprimisht që lex specialis duhet të përcaktojë dhe veprat penale për të cilat mban përgjegjësi personi juridik,ligji nuk e bën një gjë të tillë,çfarë në vendin tonë merr jetë teoria se personi juridik parimisht mund të kryejë çdo lloj vepre penale10.Por kjo do të thotë të mohosh kontekstin historik dhe ration pse u lind ky institut,ndaj unë jam e mendimit që në të ardhmën të ndryshohet ligji dhe në të parashikohen në mënyrë të qartë veprat penale që passjellin përgjegjësi për personin juridik,sepse vetëm në këtë mënyre realizohet dhe qëllimi për të cilin lindi ky institut.

Në nenin 2 flitet për zbatimin e ligjit penal ,ku kuptojme se subjekte të ketij ligji janë personat juridikë private dhe publikë,vendas dhe të huaj(këta te fundit duhet të jenë krijuar sipas legjislacionit shqiptar.Në një rast eventual nësë ka kolizion mes këtij ligji dhe K.P apo K.P.P,do të zbatohen të dytat(paragrafi i parë),nga paragrafi i tretë rezulton se nuk kemi konkurrim te përgjegjësisë penale më atë civile apo administrative,nësë janë kushtet aplikohen të tria në mënyre kumulative.Siç shprehet dhe vet neni për zbatimin e ligjit në kohë dhe hapësirë i referohemi pjesës së përgjithshme të K.P.

Neni i 3 na përcakton rastet se kur jemi para kësaj përgjegjësie,ku elementi kryesor është që vepra të jetë kryer në emër ose në dobi të personit juridik nga organet dhe përfaqësuesit e tij,nga një person  që është nën autoritetin e organeve supra,dhe për shkak të mungesës së kontrollit nga organet supra.Neni 4 është dispozitë përshkruese;përkufizon termin organ dhe përfaqësues të personit juridik:çdo person që sipas ligjit apo akteve te personit juridik ngarkohet më përfaqësimin,drejtimin,administrimin etj tëpersonit juridik.

Në nenet 5-7 flitet për disa rrethana që nuk e përjashtojnë përsonin juridik nga përgjegjësia penale,siç janë Shndërrimi i personit juridik,Bashkimi dhe Ndarja e personit juridik,kjo jo vetëm për të shmagur spostimin e ligjit penal por dhe për të forcuar idenë se kurdohere personi i ri i krijuar është vazhdimësi,trashëgimi e të parit,pra ndryshon formën ,por jo substancën.Interesante në këto nene është togëfjalëshi…edhe për vepra penale të kryera para datës…së një nga rasteve të mesipërme,çka e forcon atë që thamë më lart.

Në nenet 8-19 flitet për dënimet që aplikohen ndaj personave juridikë,ku ndahen në dënime kryesore dhe dënime plotësuese(i njejti sistem dënimesh si në K.P).Dënimet kryesore janë: më gjobë dhe më mbarim i personit juridik(ekuvalent me dënimin më vdekje për personat fizikë).Dukë parë teknikën legjislative të nenit 9,duket se legjislatori ka preferuar më tepër dënimin më gjobë,kjo për arsye për të patur stabilitet në tregun fianciar dhe atë të punës mendoj unë,dhe si përjashtim dënimin më mbarim pra për vepra më rrezikshmëri të lartë shoqerore.Paragrafi i dytë i këtij neni nuk është shumë i qartë,por nisur nga logjika dhe nga disa ligje në fuqi12 ,por dhe neni 10/2 i këtij ligji ,mendoj se legjislatori realisht ka dashur të përjashtojë vetëm dënimin me mbarim për personat juridikë publikë etj.Dënimet plotësuese parashikohen në nenin 10,ku nga teknika legjislative e përdorur (togëfjalëshi …këto…) lista është taksative.Mund të aplikohen dy dënime plotësuese njëkohësisht,ekzekutohen njëkohësisht më denimin kryesor.Nenet 11 e në vijim kanë karakter përshkrues,çka do të thotë ulet ndjëshëm subjektiviteti nga ana e organeve të drejtësisë .

Nenet 20-24 përcaktojnë rregullat për caktimin e dënimit dhe rehabilitimit.Në nenin 25 e në vijim futemi në pjesën proceduralë të ligjit,që janë ato veprime që kryhen për personin në hetim dhe të pandehurin,për aq sa është e mundur kuptohet.

          Pasi krijuam një ide të përgjithshmë për përgjegjësinë penale të personit juridik në vend,rajon dhë më gjërë jam e mendimit se legjislatori shqiptar është nxituar kur ka projektuar këtë ligj ,dukë sjellë një ligj të metë,tepër të gjerë(diskrecional)dhe nuk jep përgjigje për një sërë institutesh të tjera.Psh A mund te mbetet vepra penale e kryer nga personi juridik në tentativë?Legjislacioni kosovar(ne nenin 7 te ligjit specifik,te gushtit 2011)dhe ai italian (ne nenin 26 te ligjit specifik) i japin pergjigje pozitive,e ketij mendimi jam dhe unë,nisur nga logjika dhe përkufizimi i termit Tentativë13.Po në bashkëpunim a mund ta kryeje personi juridik veprën penale?Dhe kësaj i japim një përgjigje pozitive,kjo rezulton jo vetëm nga një interpretim gjuhësor dhe logjik i nenit 45/3 të K.P,por dhe nga neni 25 i K.P ku thuhet persona pa bërë ndarje në fizikë a juridikë dhe kuptohet që bashkëpunimin mund ta kryejë si më person fizik ashtu dhe më një person juridik.Një moment tjetër që nuk është i qartë në ligj është se çfarë lloj përgjegjësie ka përqafuar ligji ynë14,në fakt për këtë na vjen në ndihmë neni 45 i K.P,ku arrijmë të kuptojmë se përpos personit juridik mban përgjegjësi dhe personi fizik,pra shohim nëse ka elementë penalë në veprimet e këtij të fundit,për të folur për përgjegjësinë e personit juridik.Por ajo që është pa përgjigje është se çfarë do të ndodhë në një rast kur organi i prokurorisë nuk arrin të provojë se cili organ i personit juridik ka kryer veprën apo rasti kur personi fizik ka vdekur pa ju përcaktuar dënimi etj,a do të aplikohet përgjegjësia penale për personin juridik në këtë rast?Legjislacionet e tjera e kanë zgjidhur këtë moment15,në këtë situatë hipotetikë unë jam e mendimit se duke marrë në konsideratë legjislacionet supra dhe dukë bërë një interpretim gjuhësor të nenit 45/3, pikërisht togëfjalëshit …përgjegjësia penale e personit juridik nuk përjashton atë personit fizik…pra në çdo rrethanë personi juridik duhet të dënohet,këtu aplikohet përgjegjësia në kaskadë(vicarious liability).

4.Konkluzione

          Pasi paraqitëm një tablo të përgjësisë penale të personit juridik në vend, rajon e më gjërë arrijmë në konkluzionin se ky institut është plotësisht i legjitimuar në realitete akonomikë si SHBA-ja, Franca etj, por në vendin tonë, nuk e mohoj rëndësinë e pasjes se një ligji të tillë sepse Shqipëria po përballet përditë më globalizimin e aspiron të aderojë në BE, por kjo nuk të justifikon të inkorporosh një ligj në sistemin juridik vetëm se të tjerët e kanë pa marrë parasysh realitetin ekonomik,juridik në vend e pa marrë në konsideratë mënyrën e organizimit të tregut në vend.Ndaj lipset që ky ligj në të ardhmën të ndryshohet dukë marrë në konsideratë jo vetëm kushtet ekonomikë të vendit, kulturën tregtare, por duke patur parasysh një kërkesë të parimit të ligjshmërisë,ligji duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshem.Në legjislacionin penal16 nuk ka fort vend maksima de minis lex non curat17!

1.Vlen të përmendet fakti se K.P ynë që nga hyrja e tij në fuqi në vitin 1995 e deri tani ka ndryshuar 12 herë, janë shtuar cyber crimes etj.

2.Alternativat e Dënimit më burgim

3.Në K.C tonë ky institut rregullohet në kreun e dytë të tij

4.Lloji=person;specie=fizik dhe juridik

5.Për më shumë lexo A.NUNI, E drejtë Civile,fq 139-149

6.Në lato sensu kuptohet personi juridik

7.Në Palermo

8.Përgjegjësia në kaskadë është kur aplikohet përgjegjësi vetëm për personin juridik, personi fizik përjashtohet

9.Lexo supra10.Për më shumë lexo A.SHEGANI, Cikël leksionesh, fq 8-9

10.Huazuar nga ligji italian për përgjegjësinë penale të personit juridik

11.Shiko Kodin Zgjedhor të R.SH për partitë politike

12.Shiko nenin 22 të K.P në doktrinë ka ekzistuar një debat i tillë

13.Shiko supra16.Për karakterin sensitiv të saj

14.Ligji nuk merret më vogëlsira !

Bibliografia

1.Ligji nr 9754,dt 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personit juridik” në Republikën e Shqipërisë   ,

2.Kodi penal i Republikës  së Shqipërisë    ,

3. Kodi civil i Republikës  së Shqipërisë    ,

4. Ligji Nr. 04/L-030,dt 31.08.2011 “Për  përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale.”  Në Republikën e Kosovës      ,

5.Ligji nr 231,dt 08.06.2001 “Për përgjegjësinë penale te personave juridikë” në Itali                                                               ,

6.A.NUNI,E drejtë civilë, Tiranë 2009          ,

7.A.SHEGANI,Cikël leksionesh, Tiranë 2012

8.Një analizë e K.P maqedonas nga Doc. Dr. Afrim OSMANI   ,

9.Një analizë projektligjit nr 9754,dt 14.06.2007 nga Dr.Igli TASH

 • 8 vota. Mesatarja e 4.00 të 5.

Komentet

 • http://tinyurl.com/ydu8coz3

  1 http://tinyurl.com/ydu8coz3 Më 14/04/2021

  Great blog you have here but I was curious about if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I'd really like to be a part of community where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.

  Appreciate it! asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  2 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 14/04/2021

  whoah this blog is magnificent i like reading your posts.
  Stay up the good work! You already know, a lot of individuals are hunting around for this
  info, you could help them greatly. asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  3 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

  Grrrr... well I'm not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say fantastic blog! asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  4 0mniartist Më 13/04/2021

  What's up it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is in fact good and the people are
  really sharing fastidious thoughts. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  5 0mniartist Më 12/04/2021

  Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site,
  and your views are good in support of new people. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  6 0mniartist Më 12/04/2021

  This web site certainly has all the information I wanted concerning this subject and didn't know who to
  ask. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  7 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thank you! asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  8 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  It's amazing to pay a quick visit this site and reading the views of all
  colleagues concerning this post, while I am also keen of getting knowledge.
  asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  9 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
  It was truly informative. Your website is very useful.
  Thank you for sharing! 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  10 0mniartist Më 09/04/2021

  When someone writes an post he/she maintains the plan of a user in his/her mind that how
  a user can be aware of it. Thus that's why this piece of
  writing is perfect. Thanks! asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  11 0mniartist Më 09/04/2021

  We stumbled over here from a different web page and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page again. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  12 0mniartist Më 08/04/2021

  Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The total look of your website is wonderful, let alone the content
  material!
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  13 0mniartist Më 08/04/2021

  I'm curious to find out what blog platform you're using?
  I'm having some small security issues with my latest blog and
  I would like to find something more secure.

  Do you have any recommendations? asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  14 0mniartist Më 08/04/2021

  whoah this weblog is excellent i really like studying your articles.
  Stay up the great work! You know, lots of people are hunting around for this information, you
  can help them greatly. asmr 0mniartist
 • fa thor t shirt

  15 fa thor t shirt Më 28/03/2021

  Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back later on. I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!|
 • fathor t shirt

  16 fathor t shirt Më 27/03/2021

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!|
 • fathor

  17 fathor Më 26/03/2021

  Hello there, simply was alert to your weblog via Google, and located that it's truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you happen to continue this in future. Lots of other folks can be benefited from your writing. Cheers!|
 • fa thor shirt

  18 fa thor shirt Më 26/03/2021

  Great weblog right here! Also your site a lot up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol|
 • fa thor t shirt

  19 fa thor t shirt Më 25/03/2021

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thank you!|
 • fa thor shirt

  20 fa thor shirt Më 25/03/2021

  I think that is one of the such a lot important information for me. And i am glad studying your article. But want to statement on some common issues, The web site taste is wonderful, the articles is really great : D. Good process, cheers|
 • fa thor shirt

  21 fa thor shirt Më 24/03/2021

  Superb post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!|
 • fathor

  22 fathor Më 24/03/2021

  This paragraph will assist the internet users for creating new web site or even a blog from start to end.|
 • fa thor shirt

  23 fa thor shirt Më 23/03/2021

  I will immediately take hold of your rss as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand so that I may just subscribe. Thanks.|
 • fa thor t shirt

  24 fa thor t shirt Më 22/03/2021

  I visited various web sites except the audio feature for audio songs existing at this web page is really wonderful.|
 • fa thor shirt

  25 fa thor shirt Më 22/03/2021

  Hi there, I wish for to subscribe for this blog to obtain newest updates, so where can i do it please assist.|
 • fathor

  26 fathor Më 21/03/2021

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I will return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|
 • fathor shirt

  27 fathor shirt Më 20/03/2021

  I needed to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…|
 • junk car buyers in houston

  28 junk car buyers in houston Më 19/03/2021

  Hey I am so delighted I found your weblog, I really found you by error, while I
  was browsing on Google for something else, Nonetheless
  I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the
  moment but I have book-marked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  fantastic job.
 • theragun g3pro

  29 theragun g3pro Më 11/03/2021

  hello!,I really like your writing so much! percentage we keep up a correspondence more about your article on AOL? I require an expert in this space to solve my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you. |
 • Erick

  30 Erick Më 13/01/2021

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and everything. However
  think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, "pop"!
  Your content is excellent but with images and videos, this website could certainly be one of the best in its field.
  Amazing blog!
 • Freya

  31 Freya Më 13/01/2021

  I get pleasure from, lead to I found exactly what I
  used to be taking a look for. You've ended my 4 day
  lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye
 • Nell

  32 Nell Më 09/01/2021

  Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;
  ) I'm going to revisit yet again since i have
  book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help others.
 • atmospheric water generator for sale

  33 atmospheric water generator for sale Më 05/01/2021

  Thanks very interesting blog!|
 • hey

  34 hey Më 05/01/2021

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol
 • the feed

  35 the feed Më 26/12/2020

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?|
 • the feed

  36 the feed Më 25/12/2020

  Greate article. Keep writing such kind of information on your blog. Im really impressed by it.
 • feed

  37 feed Më 25/12/2020

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|
 • feed

  38 feed Më 24/12/2020

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?|
 • thefeed

  39 thefeed Më 23/12/2020

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|
 • camo cases

  40 camo cases Më 14/12/2020

  Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.|
 • berkey

  41 berkey Më 28/11/2020

  Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|
 • joe biden we just did

  42 joe biden we just did Më 13/11/2020

  This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.
  Thanks!
 • we did 46 hat

  43 we did 46 hat Më 11/11/2020

  Its like you learn my thoughts! You seem to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you simply can do with a few p.c. to power the message house
  a little bit, but instead of that, this is
  excellent blog. A fantastic read. I will certainly be back.
 • camo phone case

  44 camo phone case Më 08/11/2020

  I'm no longer sure where you're getting your
  information, however good topic. I must spend some time studying more or figuring out more.
  Thanks for wonderful info I used to be on the lookout for this information for
  my mission.
 • black mass

  45 black mass Më 31/08/2020

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to
  work on. You've done an impressive job and our whole community will be
  thankful to you.
 • cheap flights

  46 cheap flights Më 28/08/2020

  These are truly wonderful ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up
  wrinting.
 • cheap flights

  47 cheap flights Më 26/08/2020

  I like the helpful information you provide on your articles.
  I'll bookmark your blog and test again here regularly. I'm slightly
  sure I'll be told plenty of new stuff proper here!
  Good luck for the next! cheap flights 2CSYEon
 • cheap flights

  48 cheap flights Më 24/08/2020

  Fantastic website you have here but I was curious if you knew of any message
  boards that cover the same topics discussed here?
  I'd really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same
  interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers! 34pIoq5 cheap flights
 • cheap flights

  49 cheap flights Më 24/08/2020

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I've
  really enjoyed browsing your weblog posts. After all I'll be subscribing for your
  feed and I hope you write again soon!
 • website hosting companies

  50 website hosting companies Më 14/08/2020

  Highly descriptive article, I loved that a lot.
  Will there be a part 2?
 • web hosting providers

  51 web hosting providers Më 10/08/2020

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
 • web hosting company

  52 web hosting company Më 10/08/2020

  My brother suggested I would possibly like this website.
  He used to be entirely right. This put up actually made my day.
  You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thank you!
 • kolgecilaw

  53 kolgecilaw Më 08/03/2016

  Aktet juridike(kodi civil,penal dhe ligji) nuk duhet vendosur tek '' bibliografia'',

  Perndryshe, ne permbajtje ky material eshte mjaft i mire.

  Gjithe te mirat.

Shto një koment