Sistemet e ekzekutimit të dënimit me burgim

Ndër sistemet më të njohura të ekzekutimit të dënimit me burgim janë: 1. Sistemi i qelisë apo i vetmisë; 2. Sistemi auburn apo i heshtjes; 3. Sistemi progresiv (parasheh tri faza të ekzekutimit: a) veqimit në qeli gjatë ditës dhe natës; b) ditën të punojë së bashku dhe të kalojnë kohën e lirë,kurse natën ndahen nëpër qeli; c) lirimin me kusht të atyre që kanë sjellje të mira); 4. Sistemi irlandez.

Të drejtat dhe obligimet e personave të dënuar me burgim – Kruersve të veprave penale, të cilëve u është shqiptuar dënimi me burgim dhe gjenden në fazën e ekzekutimit të këtij dënimi, u njihen disa të drejta të caktuar me ligjin penal, me ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale si dhe me disa konventa ndërkombëtare.

Të drejtat e personave të dënuar me burgim – Gjatë mbajtjes së dënimit me burgim, të dënuarit i kanë këto të drejta: 1. Të drejtën në shpërblim për punën e kryer sipas dispozitave të veçanta; 2. Të drejtën në pushimin e pandërprerë prej 8 orësh gjatë 24 orësh, si dhe një ditë pushim në javë; 3. Të drejtën në pushim prej 14 ditësh gjatë një viti (push. vjetor); 4. Të drejtën në mbrojtjen shëndetësore pa pagesë; 5. Të drejtën në sigurimin invalidor në rast të fatkeqësisë në punë apo sëmundjes profesionale; 6. Të drejtën në komunikim me anë të korrespodencës, duke pranuar vizita dhe paketa; 7. Tëdrejtën e ankesës drejtorit të entit ndëshkimor në rast të cenimit të të drejtave të tij, edhe personit zyrtar, i cili e bën inspektimin në entet ndëshkuese.

Obligimet e personave të dënuar me burgim – Të dënuarit janë të obliguar ti respektojnë dispozitat mbi rendin shtëpiak, të punojnë në orarin e caktuar, ti zbatojnë urdhëresat e personave zyrtarë. Për mosrespektimin e këtyre obligimieve dhe cenimit të disiplinës, ndaj të dënuarve mund të shqiptohen këto dënime disiplinore: qortimi, ndalimi I marrjes se letrave, paketave dhe disponimit të të hollave deri në 3 muaj dhe dergimi në qeli më së tëpërmi deri në 30 ditë.

Lirimi me kusht – Konsiston në atë që personi, i cili është duke vuajtur dënimin me burg,lëshohet në liri para se ta këtë mbajtur dënimin, me kusht që derisa të skadojë koha për të cilën është dënimi, të mos kryejë vepër tjetër penale. Nëse personi nuk kryen vepër penale, pjesën e mbetur të dënimit nuk do të mbajë. Lirimi me kusht ka ngjashmëri me dënimin me kusht, ngase me anë të këtyre institucioneve personi i dënuar lirohet nga mbajtja e dënimit, mirëpo, ekzistojnë edhe dallime. Dallimet shihen në faktin se të dënimi me kusht, kryesi i veprës penale fare nuk dërgohet në burg, por personi lehet në liri, ndërsa të lirimi me kusht kryesi gjendet në vuajtjen e dënimit – burg, dhe lëshohet në liri pasi ta mbajë një pjesë të dënimit me burg. Lirimi me kusht është një masë bashkëkohore penologjike me rëndësi të madhe edhe në lëmin e së dr. penale dhe në politikën kriminale, ngase më anë të këtij institucioni të dënuaritë motivohenqë me shpejtë të përmirësohen dhe të aftësohen për jetë normale në liri.

Kushtet për shqiptimin e lrimit me kusht – Mund të ndahen në dy grupe. Grupi i parë i referohet sjelljes se të dënuarit gjatë mbajtjes së dënimit, ndërsa grupi i dytë i referohet pjesës së dënimit të mbajtur. Lidhur me sjelljen e të dënuarit, gjykata mund ta shqiptojë lirimin me kusht nëse i dënuari gjatë mbajtjes së dënimit, me sjelljet e tij tregon qartë së është përmirësuar, dhe me arsye pritet se në të ardhmen nuk do të kryej vepër tjetër penale. Lidhur me pjesën e dënimit, që i dënuari duhet ta këtë mbajtur, që të mund të aplikohet  lirimi me kusht, kodi penal i parasheh tri variante: 1. Varianti i parë – i dënuari i cili e ka mbajtur gjysmën e dënimit me burgim, mund të lirohet me kusht nga mbajtja e mëtejme e dënimit, me kusht që deri në skadimin e kohës për të cilën është shqiptuar dënimi të mos kryej vepër të re penale; 2. Varianti i dytë – personi i cili ka mbajtur 1/3 e dënimit me burgim, mund të lirohet me kusht kur rrethanat e veçanta të personit tregojnë se ai nuk do të kryej vepër të re penale; 3. Varianti i tretë – i dënuari të cilit gjykata i ka shqiptuar dënimin me burgim afatgjatë, mund të lirohet  me kusht nga mbajtja e mëtejme e dënimit nëse i ka mbajtur ¾ e dënimit.

Revokimi i lirimit me kusht – Nëse i dënuari derisa zgjatë lirimi me kusht kryen një apo më shumë vepra penale, lirimi me kusht revokohet. Sipas së dr. tonë penale, revokimi i lirimit me kusht mund të bëhet vetëm nëse i dënuari kryen një apo më shumë vepra penale gjatë kohëzgjatjes së lirimit me kusht. Për sjellje apo vepër antisociale apo kundërvajtje, lirimi me kusht nuk mund të revokohet. Revokimi i lirimit me kusht mund të jetë obligativ dhe fakultativ. Gjykata në mënyrë obligative do ta revokojë lirimin me kusht nëse personi i dënuar, derisa gjendet në lirimin me kusht kryen një apo me shumë vepra penale për të cilat i është shqiptuar dënimi me burgim më tëpër së një vit. Gjykata mundet (fakultative) nëse personi i dënuar i cili gjendet në lirimin me kusht, kryen një apo me shumë vepra penale për të cilat i është shqiptuar dënimi me burgim gjer në një vit.

Ndihma postpenale – Ndihma që i jepet personit pasi ta mbajë dënimi, emërtohet ssi ndihmë postpenale, dhe ka për qëllim që ti evitojë ato vështirësi me të cilat ndeshet i dënuari. Kjo ndihmë u jepet nga oganet kompetente të autorizuara me ligj, mund të jetë e brendshme (duke e nxitur, duke i dhënë këshilla, etj.) dhe e jashtme (dhënia e ndihmës materiale, sigurimin e punësimit, banimi, etj.).

Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me veprën penale – Sipas kodit penal, gjykata është e obliguar që t’ia konfiskojë çdokujt dobinë pasurore që është rezultat i veprës penale.

Natyra juridike e konfiskimit të dobisë natyrore – Qëllimi kryesor i kësaj mase është që të rivehet aso gjendje pasurore çfarë ka qenë para kryerjes së veprës penale.

Konfiskimi i dobisë pasurore nga kryesi i veprës penale – Kryesit të veprës penale i konfiskohen të gjitha të hollat, sendet me vlerë dhe çdo dobi tjetër pasurore që është fituar me kryerjen e veprës penale, ndërsa në rastet kur konfiskimi nuk është i mundshëm, kryesi detyrohet të paguajë shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar pasurore.

Konfiskimi i dobisë pasurore nga personat tjerë – Në rastet e tilla mund të ndodhin dy situata. Situata e parë është kur pasuria e fituar me veprën penale të bartet në personat tjerë. Ndërsa situata e dytë është kur pasuria bartet në të afërmit e kryesit. 1. Nëse pasuria është bartur në persona të tjerë, që të mund të shqiptohet konfiskimi i dobisë pasurore, duhet që të përmbushen dy kushte: objektiv dhe subjektiv. Kushti objektiv përmbushet në rastet kur pasuria është bartur pa kompensim apo me kompensim që nuk i përgjigjet vlerës reale. Kushti subjektiv përmbushet në rastet kur personi në të cilin është bartur pasuria, e ka ditur apo ka mundur ta dijë se pasuria është fituar me veprën penale. 2. Nësedobia pasurore e fituar me veprën penale është bartur në të afërmit e ngushtë, kjo dobi do të konfiskohet nëse nuk administrojnë prova se si kompensim kanë dhënë vlerën e plotë. Nga kjo rezulton se në rastet kur të afërmit e kryesit të veprës penale kanë dhënë kompensimin e plotë, nuk ka arsye që nga ta të konfiskohet dobia pasurore. Në këto raste dobia pasurore merret nga kryesi i veprës penale.

Kërkesa pasurore e të dëmtuarit – E dr. penale e mbron edhe pasurinë e qytetarit edhe në rastet kur ajo është e dëmtuar me vepër penale. një ndër mënyrat e mbrojtjes së pasurisë është masa e marrjes së dobisë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale. lidhur me kërkesën e personit të dëmtuar me veprën penale, mund të paraqiten dy situata: 1. Kur i dëmtuari e ka paraqitur kërkesën pasurore-juridike, dhe 2. Kur kërkesën pasurore-juridike nuk e paraqet.

REHABILITIMI –me nocionin më të gjerë, në të dr. penale me rehabilitim nënkuptohet kthimi i të drejtave personit të dënuar pasi ta këtë mbajtur dënimin. Gjithashtu me rehabilitim të të dënuarve nënkuptojmë edhe shlyerjen e pasojave juridike në ato legjislacione të cilat i njohin këto pasoja, si shlyrjen e dënimeve nga evidenca e të ndëshkuarve. Njihet edhe në Kodin tonë penal. Sistemet juridike, të cilat e përvetësojnë rehabilitimin, njohin dy lloje  të këtij instituti: 1. Rehabilitimin ligjor – paraqitet në mënyrë automatike me kalimin e kohës së caktuar pas dënimit të mbajtur; dhe 2. Rehabilitimin gjyqësor – realizohet ndryshe, këtu vendos gjykata në bazë të lutjes së të ndëshkuarit.

Rehabilitimi në të drejtën penale të Kosovës – Po ashtu njeh dy lloje të rehabilitimit: rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor. Rehabilitimi ligjor parasheh dy kufizime, kufizimi i parë i referohet dënimit me burgim mbi 15 vjet dhe dënimit me burgim afatgjatë. Personit të cilit i është shqiptuar dënimi me burgim mbi 15 vjet apo dënimi me burgim afatgjatë, dënimi nuk mund ti shlyhet. Kufizimi i dytë është paraparë së dënimi nuk mund të shlyhet gjatë kohëzgjatjes së masave të trajtimit të detyrueshëm.

Shlyerja e dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve – Të gjitha dënimet që u shqiptohen kryerësve të veprave penale, regjistrohen në evidenca të posaçme – evidencat e të ndëshkuarve. Evidenca e të ndëshkuarve është lloj dhe formë e ndërhyrjes në të drejtat e njeriut. Për këtë arsye me ligj duhet të caktohen llojet, masa dhe përmbajtja e të dhënave që mund të shënohen në evidencën e të ndëshkuarve. Dënimi shlyhet nga evidenca e të ndëshkuarve në afatin e caktuar, prej kur është mbajtur dënimi, parashkruar apo falur, nëse i dënuari brenda atij afati nuk kryen vepër të re penale. afati brenda të cilit varet dënimi, varët prej llojit dhe peshës, lartësisë së sanksionit, i cili i është shqiptuar kryesit të veprës penale dhe zgjat prej 1 –15 vjet. Kushtet për shlyerje të dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve janë nëse ka kaluar afati i caktuar  dhe nëse i dënuari  gjatë atij afati nuk ka kryer vepër të re penale. Shlyerja e dënimit sipas rehabilitimit gjyqësor bëhet në bazë të vendimit të gjykatës.

 • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  1 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 14/04/2021

  I visited various websites except the audio feature for audio
  songs present at this web page is in fact superb. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  2 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Post writing is also a excitement, if you know after that you
  can write otherwise it is complex to write. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  3 0mniartist Më 13/04/2021

  If some one wants to be updated with newest technologies therefore he must be go to see this web site and be up to date daily.
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  4 0mniartist Më 12/04/2021

  Its like you read my thoughts! You seem to understand a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I believe that
  you just could do with some p.c. to pressure the message
  house a little bit, however other than that, that is excellent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  5 0mniartist Më 12/04/2021

  I just couldn't depart your website prior to suggesting that I really loved the standard info a person supply on your guests?

  Is gonna be again steadily to check out new posts 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  6 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Hello all, here every one is sharing such experience, thus it's fastidious to read this webpage, and I used to pay a quick visit this web site
  all the time. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  7 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Aw, this was a really good post. Finding the time and actual
  effort to produce a superb article… but what
  can I say… I put things off a whole lot and don't
  manage to get nearly anything done. asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  8 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Hi Dear, are you really visiting this site daily, if so after that you
  will without doubt obtain pleasant knowledge. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  9 0mniartist Më 09/04/2021

  Your way of telling everything in this article is really good, every
  one be able to without difficulty know it, Thanks a lot.

  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  10 0mniartist Më 09/04/2021

  Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you
  I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any
  other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

  Appreciate it! 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  11 0mniartist Më 09/04/2021

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  12 0mniartist Më 08/04/2021

  This is my first time go to see at here and i
  am truly happy to read all at alone place. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  13 0mniartist Më 08/04/2021

  Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web
  site, and piece of writing is actually fruitful in favor of
  me, keep up posting these articles or reviews. 0mniartist asmr
 • passive atmospheric water generator

  14 passive atmospheric water generator Më 06/01/2021

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don't know why I can't join it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|
 • hey

  15 hey Më 05/01/2021

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  I have read so many posts regarding the blogger lovers but this piece of writing is genuinely a fastidious
  piece of writing, keep it up.
 • feed

  16 feed Më 26/12/2020

  Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a massive amount work? I am completely new to blogging but I do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I can share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|
 • thefeed

  17 thefeed Më 25/12/2020

  Exceptional post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thank you!|
 • feed

  18 feed Më 25/12/2020

  What i don't understood is in reality how you are no longer really a lot more neatly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly in relation to this matter, made me individually believe it from so many varied angles. Its like men and women aren't fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times maintain it up!|
 • the feed

  19 the feed Më 24/12/2020

  I'm not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.|
 • berkey

  20 berkey Më 28/11/2020

  Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for supplying these details.|
 • cheap flights

  21 cheap flights Më 27/08/2020

  Hi, I do think your web site may be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however,
  if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, great blog!
 • cheap flights

  22 cheap flights Më 26/08/2020

  Very shortly this web page will be famous amid all blogging viewers, due to it's nice posts
 • cheap flights

  23 cheap flights Më 26/08/2020

  Its such as you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the e book in it
  or something. I think that you can do with a
  few p.c. to drive the message house a bit, however instead of that, that
  is magnificent blog. A fantastic read. I'll definitely be back.
  cheap flights yynxznuh
 • cheap flights

  24 cheap flights Më 26/08/2020

  This text is worth everyone's attention. Where can I find out more?
  y2yxvvfw cheap flights
 • cheap flights

  25 cheap flights Më 25/08/2020

  What i don't understood is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now.
  You are so intelligent. You know thus significantly in the case of this matter,
  produced me in my view consider it from so many various
  angles. Its like women and men don't seem to be fascinated unless it
  is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding.
  Always take care of it up! yynxznuh cheap flights
 • cheap flights

  26 cheap flights Më 24/08/2020

  It's impressive that you are getting ideas from this post as well as from our argument made here.

  3gqLYTc cheap flights
 • adreamoftrains best web hosting 2020

  27 adreamoftrains best web hosting 2020 Më 12/08/2020

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be
  on the internet the easiest thing to be aware of. I
  say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will likely be back to get more.

  Thanks adreamoftrains website host
 • web hosting companies

  28 web hosting companies Më 11/08/2020

  Hi there, this weekend is nice for me, as this
  moment i am reading this impressive educational paragraph here at my house.
 • Berisha

  29 Berisha Më 19/01/2019

  Pershendetje i Nderum
  Jomë i denumë me 12 muajë burg efektive me daten 12 tetor 2018
  52 ditë i komë mbajtė i komë edhe 10 mujë e nje javë me 12 .12.2018 eshtë berë e plotë fuqishme nga shkalla e ll pytja ime oshtë Sa kohë duhet perë tu vjetersu

Shto një koment