Créer un site internet

Shuarja e sanksioneve penale

...bëhet me vdekjen e të dënuarit; me parashkrim; me amnisti; dhe me falje.

SHUARJA E DËNIMIT Parashkrimi – Parashkrimi apo vjetërsimi është institut juridik i cili shpie në shuarjen e sanksioneve penale për shkak të kalimit të kohës së caktuar me ligj. Kur parashkrimi paraqitet, shteti humb të drejtën e zbatimit të sanksioneve penale ndaj kryesit të veprës penale. nëse prej kryerjes së veprës penale dhe gjer të ndërmarrja e ndjekjes penale ka kaluar një kohë e caktuar, me ligj nuk mund të ndërmerret ndjekja penale – bëhet parashkrimi i ndjekjes penale, gjithashtu në rastet kur prej momentit të shqiptimit të dënimit ka kaluar afati i caktuar me ligj, gjykata nuk mund të ekzekutojë dënimin e shqiptuar – bëhet parashkrimi i ekzekutimit të dënimit.

Parashkrimi I ndjekjes penale – Konsiston në atë së për shkak të kalimit të afatit i cili është paraparë me ligj nuk mund të ndërmerret ndjekja penale dhe personit nuk mund ti shqiptohet dënimi për vepër penale që e ka kryer. Koha që duhet të kalojë për tu bërë parashkrimi, quhet afati i parashkrimit. Sipas kodit penal afatet e parashkrimit të ndjekjes penale janë: 35 vjet – për burgim afatgjatë; 15 vjet – për dënimin mbi 10 vjet burgim; 10 vjet – për dënim mbi 5 vjet burgim, etj. Nëse për veprën penale janë paraparë shumë dënime, afati i parashkrimit caktohet sipas dënimit më të rëndë, si dhe nëse për një vepër janë paraparë dënime alternative, afati i parashkrimit caktohet sipas dënimit më të rëndë. Nëse për një vepër penale janë paraparë shumë dënime në mënyrë kumulative. Psh., dënimi me burgim si dënim kryesor. Nëse vepra penale ka ngelur në tentativë, vlen afati i parashkrimit që është paraparë për vepër penale të përfunduar.

Fillimi i afatit të parashkrimit – Afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të ecë nga dita kur është kur është kryer vepra penale. për veprat penale të përbëra fillon prej momentit kur është kryer pjesa e fundit, për veprat penale të vazhduara fillon prej momentit kur është ndërmarrë veprimi i fundit, për veprat penale permanente fillon prej momentit kur ka pushuar gjendja e kundërligjshme, për veprat penale kolektive fillon prej ditës kur është kryer vepra e fundit.

Ndalja e parashkrimit të ndjekjes penale – Paraqitet atëherë kur për shkak të disa rrethanave të parapara me ligj, ndjekja penale nuk mund të fillohet apo nëse është filluar e nuk mund të vazhdohet sipas ligjit. Në shkencën e së dr. penale njihen dy lloje të pengesave të cilat mund të shkaktojnë ndaljen e afatit të parashkrimit: pengesat faktike (arratisja e kryesit, nuk dihet vendbanimi i kryesit, okupimi i territorit, tërmeti, etj.), dhe pengesat juridike (imuniteti i deputeti të parlamentit, sëmundja psikike e të pandehurit gjatë procedurës penale, etj.).

Ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale – Qëndron në faktin se gjatë kohës sa zgjasin rrethanat, të cilat ligji veçmas i parasheh, afati i parashkrimit ndërprehet. Në këto raste koha që ka kaluar para ndërprerjes nuk llogaritet, por ecë prej fillimi. Kodi penal njeh dy shkaqe të cilat shpiejnë ndërprerjen e parashkrimit. Së pari, parashkrimi ndërprehet me çdo veprim të organit shtetëror kompetent, që ndërmerret me qëllim të ndjekjes së kryesit, dmth, gjykata, prokuroria apo policia duhet ta ndërprejnë veprimin e tyre, si psh, marrja në pyetje e dëshmitarit,nxjerrja e vendimit për paraburgim, hetimi në vendin e ngjarjes, ekspertiza, etj. Shkaku i dytë, është kryerja e veprës penale të re gjatë afatit të parashkrimit.

Parashkrimi absolut – Parashkrimi absolut i ndjekjes penale paraqitet kur kalon dyfishi i kohës që kërkohet sipas ligjit për parashkrimin, psh, nëse për ndonjë vepër është paraparë se parashkrimi shkaktohet pas 5 vjeteve, atëherë parashkrimi absolut paraqitet pas skadimit të 10 vjeteve.

Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit – Konsiston në atë se pas kalimit të kohës së paraparë me ligj, dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet. Kjo mund të ndodh nëse dënimi nuk ka filluar të ekzekutohet, apo nëse ekzekutimi i tij është ndërprerë. Sipas kodit penal, dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet nëse kanë kaluar: 35 vjet nga dënimi me burgim afatgjatë; 15 vjet nga dënimi me mbi 10 vjet burgim; 10 vjet nga dënimi me mbi 5 vjet burgim; 5 vjet nga dënimi me mbi një vit burgim, dhe 2 vjet nga dënimi me burgim deri në një vit, apo dënimi me gjobë.

Mosparashkrimi i veprave penale të gjenocidit dhe krimeve të luftës – Sipas kodit penal, pa marrë parasysh sa kohë ka kaluar prej momentit të kryerjes se veprës penale, nuk mund të bëhet parashkrimi i ndjekjes penale dhe të ekzekutimit të dënimit për veprat penale të gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, si dhe për veprat tjera penale për të cilat sipas të drejtës ndërkombëtare nuk mund të zbatohet parashkrimi. Duke marrë parasysh rrëzikshmërinë shoqërore shumë të madhe dhe pasojat jashtëzakonisht të rënda të këtyre veprave, medoemos rezulton konkluza se parashkrimi i këtyre veprave penale në aspektin moral do të ishte i paarsyeshëm.

Amnistia dhe falja –Me anë të amnistisë, apo faljes, personit të dënuar i falet në tërësi apo një pjesë e dënimit të shqiptuar. Zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë, bëhet shlyerja e dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve, apo kryesi i veprës penale lirohet nga ndjekja penale. amnistia apo falja, me të cilën kryesi i veprës penale lirohet nga ndjekja penale, quhet abolicion. Abolicioni është formë më e gjerë e amnistisë apo faljes. Me anë të abolicionit procedura nuk mund të fillohet, por nëse është filluar, ajo ndalet. Abolicioni mund të jepet në të gjitha fazat e procedurës penale gjersa nuk është nxjerrë aktgjykimi i plotëfuqishëm. Amnistia dhe falja janë akte specifike të organeve më të larta shtetërore në lëmin e jurisprudencës penale me të cilat bëhet ndryshime në favor të personit të dënuar. Ekzistojnë shumë shkaqe të cilat e arsyetojnë zbatimin e amnistisë dhe faljes, psh, për shkak të ndryshimeve të rrethanave shoqëroro-politike disa vepra penale të humbin atë shkallë të rrëzikshmërisë shoqërore që e kanë pasur në momentin e nxerrjes së ligjit penal. Për këtë shkak, lloji dhe masa e dënimit të shqiptuar më herët konsiderohet shumë i rreptë. Kësisoj, me anë të amnistisë apo faljes, pa ndryshuar aktgjykimin me të cilin është shqiptuar ky dënim, zbutet dënimi i shqiptuar apo abrogohet në tërësi. Me anë të amnistisë dhe faljes ndikohet në personat e dënuar që gjatë mbajtjes se dënimit të sillen mirë. Në rastet e caktuara amnistia dhe falja jepet për shkaqe humane (kur kryesi ka merita të jashtëzakonshme për çlirimin e vendit, etj.) dhe për interesa të caktuara shtetërore dhe politike (nëse mbajtja e mëtejshme e dënimit të  kryesit cenon rëndë autoritetin e shtetit apo marrëdhëniet e atij shteti me shtetin tjetër, etj.). Amnistia dhe falja mund të jepen për të gjitha veprat penale, madje edhe për veprat penale të cilat ndiqen sipas padisë private. Me anë të amnistisë dhe faljes nuk anulohet aktgjykimi, ai edhe më tutje konsiderohet i ligjshëm, por vetëm falet. Me amnisti dhe me falje nuk cenohen të drejtat e personave të tretë të cilat mbeshteten në dënimin e shqiptuar. Të gjithë personat që janë të dënuar me vepër penale, kanë të drejtë të kërkojnë kompensimin e dëmit.

Amistia – Është akt, të cilin në formë të ligjit e nxjerrë organi më i lartë shtetëror – parlamenti. Me anë të amnistisë personat e pacaktuar me emër lirohen nga ndjekja penale, lirohen plotësisht apo pjesërisht apo nga ekzekutimi i dënimit, zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo caktohet shlyerja e dënimit nga evidenca e të dënuarve. Amnistia mund të jetë për të gjitha veprat penale, edhe për paditë private. Amnistia është bazë e përgjithshme për shuarjen e dënimit. Trajta më e gjerë e amnistisë është abolicioni. Me anë të abolicionit kryesi i veprës penale lirohet nga ndjekja penale. Në rastet kur jepet abolicioni nuk mund të fillojë procedura penale,ndërsa nëse është filluar, ajo ndalet pa marrë parasysh se në çfarë faze ka aritur, derisa të nxirret aktgjykimi i plotëfuqishëm. Amnistia nxirret në formë të ligjit dhe kesisoj paraqet akt të përgjithshëm. Me anë të amnistisë mund të ceken veprat penale, kryersitë e të cilave lirohen nga ndjekja penale apo nga ekzekutimi i plotë apo i pjesërishëm i dënimit. Amnistia mund të jepet për kryesit e veprave penale të cilët janë dënuar me lloje dhe masa të caktuara të dënimit, psh., amnistia u jepet të gjithë personave të clat janë dënuar me burg gjer një vit apo personave të cilët janë dënuar me 10 vjet burgim, nëse i kanë mbajtur tetë vjet.

Falja – Është akt të cilin e nxjerrë kryetari i shtetit ose qeveria e shtetit. Falja nxirret në formë të vendimit me të cilin personat e caktuar emër për emër lirohen nga ndjekja penale, lirohen pjesërisht apo plotësisht nga ekzekutimi i dënimi, zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo me dënim me kusht, apo caktohet shlyerja e dënimit nga evidenca e të dënuarve. Falja jepet në bazë të ligjit të posaçëm – ligji mbi faljen, me të cilin është përcaktuar procedura për zbatimin e saj. Për nga përmbajtja dhe efektet në statusin e personit të dënuar, falja ëshë e njëjtë me amnistinë ngase si edhe me amnisti edhe me falje personi mund të lirohet nga ndjekja penale, të lirohet plotësisht apo pjesërisht nga ekzekutimi i dënimit, të zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë dhe të shlyhet dënimi nga evidenca e të dënuarve. Mirëpo, për nga vëllimi, faljaështë më e gjerë se amnistia ngase me të mund të shuhen numër më i madh i sanksioneve penale. Procedura për falje mund të fillohet sipas detyrës zyrtare – ex oficio, dhe me iniciativën (lutjen) e të dënuarit apo anëtarëve të familjes së tij.

 • 3 vota. Mesatarja e 1.67 të 5.

Komentet

 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  1 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 14/04/2021

  Wow, this article is fastidious, my sister is
  analyzing these things, so I am going to let know her.
  0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  2 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Hi, i think that i saw you visited my site so i got here to return the favor?.I'm attempting to in finding issues to enhance my website!I guess its adequate to use some of your concepts!!

  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  3 0mniartist Më 13/04/2021

  I really like what you guys tend to be up too.
  This sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I've included
  you guys to blogroll. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  4 0mniartist Më 12/04/2021

  These are genuinely enormous ideas in regarding blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  5 0mniartist Më 12/04/2021

  I used to be able to find good advice from your blog posts.
  asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  6 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Appreciate this post. Let me try it out. asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  7 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  You could definitely see your enthusiasm within the work you write.
  The world hopes for even more passionate writers like
  you who aren't afraid to say how they believe. At all times go after
  your heart. asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  8 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Asking questions are really fastidious thing if you are not
  understanding something entirely, however this paragraph gives fastidious understanding even. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  9 0mniartist Më 09/04/2021

  Hurrah, that's what I was exploring for, what a stuff!
  existing here at this web site, thanks admin of this web page.
  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  10 0mniartist Më 09/04/2021

  Everything is very open with a clear explanation of the challenges.
  It was really informative. Your website is extremely helpful.
  Thanks for sharing! 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  11 0mniartist Më 08/04/2021

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend
  your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  12 0mniartist Më 08/04/2021

  Admiring the time and effort you put into your
  blog and detailed information you offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same
  old rehashed information. Fantastic read! I've bookmarked your site and I'm adding your
  RSS feeds to my Google account. 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  13 0mniartist Më 08/04/2021

  I think that everything said made a great deal of sense.
  But, what about this? suppose you were to write a awesome headline?
  I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, however what
  if you added something that makes people want more? I mean Shuarja
  e sanksioneve penale is kinda boring. You ought to peek at
  Yahoo's home page and note how they create news headlines to grab viewers to click.
  You might add a related video or a related picture or two to grab people
  interested about what you've written. Just my opinion, it would bring your website a little livelier.

  asmr 0mniartist
 • injectable drugs for erectile dysfunction

  14 injectable drugs for erectile dysfunction Më 06/04/2021

  alprostadil urethral suppository https://alprostadildrugs.com/ injectable drug for erectile dysfunction
 • junk car buyers houston tx

  15 junk car buyers houston tx Më 29/03/2021

  Highly energetic article, I enjoyed that a lot. Will
  there be a part 2?
 • fa thor t shirt

  16 fa thor t shirt Më 28/03/2021

  An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this matter here on your blog.|
 • fathor t shirt

  17 fathor t shirt Më 27/03/2021

  What's up it's me, I am also visiting this web page regularly, this web page is actually pleasant and the visitors are really sharing pleasant thoughts.|
 • fa thor t shirt

  18 fa thor t shirt Më 26/03/2021

  I just couldn't leave your website before suggesting that I extremely loved the standard information a person provide to your visitors? Is going to be again incessantly to check up on new posts|
 • fa thor t shirt

  19 fa thor t shirt Më 25/03/2021

  I'm very happy to uncover this web site. I need to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you saved to fav to look at new information in your website.|
 • fathor

  20 fathor Më 25/03/2021

  I simply couldn't leave your site before suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply to your guests? Is going to be back ceaselessly to check up on new posts|
 • fathor

  21 fathor Më 24/03/2021

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.|
 • fathor

  22 fathor Më 24/03/2021

  Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts. Any way I'll be subscribing for your augment and even I success you get entry to constantly fast.|
 • fathor

  23 fathor Më 23/03/2021

  Piece of writing writing is also a excitement, if you know after that you can write otherwise it is difficult to write.|
 • fathor shirt

  24 fathor shirt Më 22/03/2021

  Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks to your sweat!|
 • fathor shirt

  25 fathor shirt Më 22/03/2021

  Excellent weblog right here! Also your website loads up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link to your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol|
 • fathor

  26 fathor Më 21/03/2021

  Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!|
 • fathor

  27 fathor Më 20/03/2021

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!|
 • houston texas junk car buyers

  28 houston texas junk car buyers Më 19/03/2021

  Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
  I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!
 • theragun vs hypervolt

  29 theragun vs hypervolt Më 11/03/2021

  Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.|
 • Marylin

  30 Marylin Më 14/01/2021

  Thank you a bunch for sharing this with all people
  you really realize what you're talking about!
  Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We may have a hyperlink exchange agreement among us
 • Nllpsnism

  31 Nllpsnism Më 10/01/2021

  cheap erectile dysfunction pills online http://pharmacy-onlineasxs.com/ save on pharmacy
 • Dirk

  32 Dirk Më 09/01/2021

  I believe everything composed was very logical. But, what about this?
  suppose you wrote a catchier title? I mean, I don't want to tell
  you how to run your website, but suppose you added a title that makes people desire
  more? I mean Shuarja e sanksioneve penale is a little plain. You ought to look at Yahoo's
  front page and watch how they create post headlines to get people to open the links.
  You might try adding a video or a related picture or two to grab people excited about what you've written. In my opinion, it
  might make your website a little livelier.
 • link

  33 link Më 06/01/2021

  My brother recommended I might like this
  web site. He was entirely right. This post actually made my day.

  You cann't imagine just how much time I had spent for this info!

  Thanks!
 • atmospheric water generator price

  34 atmospheric water generator price Më 05/01/2021

  It's an remarkable article in support of all the internet people; they will obtain benefit from it I am sure.|
 • hey

  35 hey Më 05/01/2021

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  If some one wishes to be updated with hottest technologies then he must be visit
  this site and be up to date everyday.
 • the feed

  36 the feed Më 26/12/2020

  Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I'll bookmark your blog and take the feeds additionally? I'm satisfied to find numerous useful information right here in the submit, we'd like develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|
 • thefeed

  37 thefeed Më 25/12/2020

  Yes! Finally someone writes about %keyword1%.|
 • thefeed

  38 thefeed Më 25/12/2020

  Hi there, its nice post concerning media print, we all know media is a fantastic source of information.|
 • thefeed

  39 thefeed Më 24/12/2020

  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really pleasant post on building up new weblog.|
 • thefeed

  40 thefeed Më 23/12/2020

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!|
 • berkey

  41 berkey Më 27/11/2020

  You've made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.|
 • we just did 46 shirt

  42 we just did 46 shirt Më 18/11/2020

  https://tinyurl.com/yxajfecz we just did 46 shirt https://tinyurl.com/y528oqf8 we just
  did shirt https://tinyurl.com/y5h9b5ho we just did hats
  https://tinyurl.com/y2bgnueo we just did shirt https://tinyurl.com/y2krshxq we just did shirt https://tinyurl.com/y5pzwqqk we
  just did hats
  https://tinyurl.com/y4houszv biden 46 hat https://tinyurl.com/yxrxy26k biden hat https://tinyurl.com/yynf6fee biden hat
  https://tinyurl.com/y2oq99pp biden hat https://tinyurl.com/yyaefstn we
  just did shirt https://tinyurl.com/yypwa749 biden hat
 • is cbd legal in washington dc

  43 is cbd legal in washington dc Më 18/11/2020

  omh69J This blog is really cool additionally diverting. I have found helluva helpful things out of it. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!
 • biden we did hat

  44 biden we did hat Më 13/11/2020

  Heya i'm for the first time here. I found this board
  and I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you
  helped me.
 • camo phone case

  45 camo phone case Më 08/11/2020

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for
  your next write ups thank you once again.
 • web hosting providers

  46 web hosting providers Më 05/09/2020

  Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this short article together.

  I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!
 • web hosting sites

  47 web hosting sites Më 31/08/2020

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for
  my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

  Thanks a lot!
 • black mass

  48 black mass Më 31/08/2020

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you
  could be giving us something informative to read?
 • cheap flights

  49 cheap flights Më 27/08/2020

  I've read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you put to create this
  kind of great informative web site.
 • cheap flights

  50 cheap flights Më 26/08/2020

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same information you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me
  an email.
 • cheap flights

  51 cheap flights Më 26/08/2020

  This article is truly a fastidious one it helps new the web
  viewers, who are wishing for blogging.
 • cheap flights

  52 cheap flights Më 25/08/2020

  It's appropriate time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.

  I have read this put up and if I could I wish to suggest you some interesting
  issues or advice. Maybe you could write subsequent articles regarding this article.

  I wish to read more issues approximately it!
  cheap flights 31muvXS
 • cheap flights

  53 cheap flights Më 25/08/2020

  You're so awesome! I do not believe I have read through anything like this before.
  So nice to find someone with original thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that's needed on the internet, someone with a little originality!
  yynxznuh cheap flights
 • cheap flights

  54 cheap flights Më 24/08/2020

  I visited various web sites however the audio feature
  for audio songs existing at this web site is genuinely wonderful.

  cheap flights 32hvAj4
 • website hosting services

  55 website hosting services Më 14/08/2020

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog
  loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's
  the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
 • web hosting providers

  56 web hosting providers Më 13/08/2020

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come more formerly
  again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
 • best web hosting sites

  57 best web hosting sites Më 11/08/2020

  What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've
  found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I am hoping to give a contribution & assist other customers
  like its helped me. Good job.

Shto një koment