Parimet themelore të ekzekutimit të sanksioneve penale

Janë: 1. Parimi i ligjshmërisë; 2. Parimi i humanitetit; 3. Parimi i riedukimit dhe resocializimit; dhe 4. Parimi i individualizimit.

Parimi i ligjshmërisë

Manifestohet në dy aspekte. Aspekti i parë, konsiston në faktin se ndaj personit të dënuar mund të ekzekutohet vetëm ai lloj i sanksionit penal, i cili është paraparë me ligj dhe i shqiptur me vendimin e plotëfuqishëm të gjyqit. Aspekti i dytë, konsiston në atë se personit të dënuar mund ti merren ose ti kufizohen vetëm ato liri dhe të drejta, marrja ose kufizimi i të cilave mund ti shkaktojë dënim apo sanksion tjetër penal. Me ligj është e caktuar se cilat të drejta dhe liri i merren ose i kufizohen. Ky parim shërben për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të personave të dënuar nga arbitrariteti dhe keqpërdorimet e organeve shtetërore që janë të autorizuara ti ekzekutojnë sanksionet penale.

Parimi i humanitetit

Obligimi i respektimit të këtij parimi gjatë fazës se ekzekutimit të dënimit është paraparë edhe në dispozitat e kodit penal. Personi i dënuar nuk duhet ti nënshtrohet trajtimit çnjerëzor ose poshtruesdhe as dënimit që përfshin mundime të panevojshme psikike dhe fizike, si dhe privimit nga nevojat elementare, duke përfshirë edhe trajtimin adekuat mjekësor.

Parimi i riedukimit dhe resocializimit

Para se gjithash ky parim i referohet ekzekutimit të dënimit me burgim, ngase qëllim i posaçëm i këtij lloji të dënimit është që të parandalojë personin që në të ardhmen të mos kryejë vepra penale dhe të ushtrojë ndikim edukativ ndaj tij.për këtë qëllim në entin ndëshkues-përmirësues aplikohen masa të ndryshme edukuese dhe terapeutike. Personi i dënuar me burgim ka për detyrë edhe të punojë. Efekti ekonomik i punës duhet ti nënshtrohet qëllimit të riedukimit dhe resocializimit si dhe formojë shprehi të punës të i dënuari.

Parimi i individualizimit

Është i rëndësishëm veçanarisht të dënimi me burgim, që ndryshe quhet edhe individualizimi penitenciar. Individualizimi në këtë fazë ka për qëllim përshtatjen e ekzekutimit të sanksioneve penale, veçorive të kryesit të veprës penale. Ndërsa individualizimi penitenciar është kusht për realizimin e parimit të riedukimit dhe resocializimit të të dënuarit.

  • 3 vota. Mesatarja e 2.33 të 5.

Shto një koment