Kundravajtjet dhe veprat penale

Kundërvajtjet trajtohen ndaras prej veprave penale. Për ndëshkimin e kryersve të kundërvajtjeve, kompetente janë zakonisht organet administrative. Për ndëshkimshmërin e këtyre llojeve të delikteve në sistemin tonë, kompetente janë gjykatat për kundërvajtje apo organet e caktuara administrative. Kundërvajtjet parashihen në: a) nga lëmi i punëve të brendshme; b) nga lëmi i trafikut publik; c) nga lëmi i financave; d) nga lëmi i ekonomisë, etj. Kundërvajtjet janë cenime të rendit publik të përcaktuara me ligj dhe dispozita të tjera, për të cilat janë të parapara dënime kundërvajtëse dhe masa mbrojtëse. Kurse, veprat penale janë vepra të rrëzikshme. Dallimi tjetër në mes të veprave penale dhe kundërvajtjeve është, me anë të veprave penale cenohet apo dëmtohen vlerat themelore të individit dhe shoqërisë, kurse me kundërvajtje cenohen vlera më të vogla të individit dhe shoqërisë, dmth., kriteri themelor për dallimin e veprave penale dhe kundërvajtjeve është objekti mbrojtës. Kriteri kryesor për dallimin e veprave penale nga kundërvajtjet është shkalla apo intenziteti i rrëzikshmërisë së tyre shoqërore. Për vepra penale parashihen dënime më të rënda, kurse për kundërvajtje më të lehta. Edhe pse dispozitat mbi kundërvajtjet janë origjinale dhe të pavarura nga e dr. penale si dhe përkundër dallimeve përmbajtësore midis veprave penale dhe kundërvajtjeve lidhur me shkallën e rrëzikshmërisë shoqërore, objektit mbrojtës dhe sanksioneve që parashihen dhe shqiptohen për to, prapë këto lloje të veprave të ndaluara në masë të madhe kanë parime të njejta edhe posedojnë institucione identike. Edhe për kundërvajtje vlen parimi i përcaktueshmërisë së veprës dhe dënimit në ligj, ndalimi i veprimit retroaktiv, pavarësia e organit që gjykon, etj. edhe për veprat penale edhe për kundërvajtjet është përjashtuar mundësia e përgjegjësisë së dyfishtë (paralele), sepse personi që është dënuar për vepër penale nuk mund të dënohet për të njejtën vepër edhe për kundërvajtje. Në rastet kur personi i caktuar në procedurën e kundërvajtjes është ndëshkuar për ndonjë kundërvajtje, kurse më vonë në procedurën penale e njejta vepër konsiderohet vepër penale dhe nëse ndëshkohet për të, atëherë në dënimin e shqiptuar për vepër penale i llogaritet dënimi i vuajtur i cili i është shqiptuar për kundërvajtje.


P.S. * Në Shqipëri, përveç kundravajtjeve administrative, përsa u përket veprave penale ato ndahen në krime dhe kundravajtje penale - Neni 1 i KP (shën. i webmasterit)

  • 4 vota. Mesatarja e 2.50 të 5.

Shto një koment