Bashkëpunimi

Me këtë nënkuptojmë pjesëmarrjen e dy apo më shumë personave në kryerjen e veprës penale, kurse me bashkëpunëtarë nënkuptojmë çdo person i cili me veprimin apo me mosveprimin e tij ka marrë pjesë në realizimin e veprës. Kodi ynë penal njeh 4 forma të bashkëpunimit: bashkëkryerjen, shtytjen, ndihmën dhe bashkimin kriminal.

Bashkëkryerja – Sipas Kodit Penal ekziston nëse dy apo më shumë persona, duke marrë pjesë në veprimin e kryerjes apo në ndonjë mënyrë tjetër, së bashku kryejnë veprën penale.

Shtytja – Është njëra ndër format e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë. Shtytja përkufizohet si ndërmarrje e veprimeve të atilla me të cilat të personi tjetër me dashje shkaktohet ose forcohet vendimi për të kryer vepër penale, dmth., se personi që fare nuk ka ndërmend të bëj një vepër penale, me veprime të caktuara ndikohet që të formojë vendimin të kryej vepër penale.

Ndihma – Është forma e dytë e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë. Ndihma është ndërmarrje e veprimeve me të cilat një person me dashje ndihmon tjetrin të kryej vepër penale, psh., furnizimi me mjete, evitimi i pengesave, etj.

Bashkimi kriminal – Është forma e katërt dhe më e rëndë e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë edhe për nga natyra e tij juridike dhe kriminalo-politike, në shumë aspekte dallohet nga format tjera të bashkëpunimit. Specifikat e bashkimit kriminal kanë kontribuar që ky lloj bashkëpunimi nga disa shkencëtarë me arsye të trajtohet si bashkëpunim sui generis. Në kodin penal të Kosovës me këtë term nënkuptohet organizata kriminale, grupi ii personave, të cilat janë marrë vesh për të kryer vepër penale, rrjeti i personave me qëllime kriminale si dhe format e tjera të ngjashme të bashkëpunimit për kryerjen e veprave penale.

  • 2 vota. Mesatarja e 5.00 të 5.

Shto një koment