Créer un site internet

Leksione mbi të drejtën penale

Punuar nga Ma. Sc.  Dardan Vuniqi e Redona Gaxherri nga libri i Prof. Dr. Ismet SALIHU ; përshtati online Webmaster  :

Dokumente historia e drejtes shqiptare

Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale

Veprat me të cilat cënohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet...
peshorja-dhe-librat-e-se-drejtes.jpeg

Marrëdhëniet e së drejtës penale me degët e tjera të së drejtës

E dr. penale ka marrëdhënie të caktuara me degët tjera të drejtësisë që parashohin delikte dhe sanksione, apo që kanë për qëllim luftimin e kriminalitetit. E dr. penale dhe e dr. kushtetuese – kushtetuta është ligj themelor, ku...
criminal-justice.png

Ndarja e së Drejtës Penale

E dr. penale në kuptimin e gjerë ndahet në disa pjesë të saj të brendshme. Ndarja e brendshme ka rëndësi praktike dhe teorike. Rëndësia praktike konsiston në aplikimin më adekuat të saj, kurse ajo teorike kontribuon që të kuptohet dhe të...
drejtesia-nderkombetare.jpeg

Fillet dhe zhvillimi i së drejtës penale ndërkombëtare

Ekzistojnë mendime të ndryshme rreth paraqitjes së kësaj të drejte. Disa mendojnë së është paraqitur në fillim të shek. XVI, gjatë shkollës së postglosatore, kurse disa të tjerë mendojnë së e dr. penale ndërkombëtare në kuptimin e tanishëm është paraqitur nga shek...
comparative-criminal-justice.jpg

E drejta Penale e Krahasuar

Merret me studimin e legjislacioneve penale të vendeve të botës. Ndryshe nga e drejta penale ndërkombëtare...nuk përmban kurrfarë rregullash juridike për zgjidhjen e çështjeve...por
criminal-justices-flow-co.png

E Drejta Penale dhe shkenca e së Drejtës Penale

Me të dr. penale nënkuptojmë një degë të legjislacionit pozitiv të shtetit të caktuar dhe një degë të shkencave juridike. Si degë e legjislacionit pozitiv, e dr. penale është sistem i normave me të cilat përcaktohet se cilat vepra konsiderohen vepra penale, kur personi konsiderohet penalisht i...
kriminalisti.gif

Shkencat e tjera penale

Shkenca e së drejtës penale mbeshtet dhe shfrytëzon njohuritë e shumë shkencave të tjera, veçmas të shkencave kriminologjike. Pa ndihmën e shkencave tjera, shkenca moderne së dr. penale nuk mund të mendohet...
criminal-justice.png

Zhvillimi i së drejtës penale

Në krahasim me të dr. penale të kohës së lashtë dhe të mesjetës, e cila është karakterizuar nga arbitrariteti, vrazhdësia dhe dënimet shumë të rënda, e dr. penale e mëvonshme, sidomos ajo e tanishmja është më racionale ddhe më humane...
Dokumente historia e drejtes shqiptare

Idetë penalo-juridike në veprat e filozofëve dhe iluministëve (shek. XVII-XVIII)

Në mesin e filozofeve dhe iluministeve, të cilët më së tëpërmi kontribuan që shkenca të lirohet nga teologjia, që të mbrohen të drejtat natyrore të njeriut, që të sigurohet barazia, ligjshmëria, të humanizohen dënimet, etj., janë Grociusi, Bekoni, Hobsi, Monteski, Volteri, Rusoi, etj.
criminal-justices-flow-co.png

Shkollat në të Drejtën Penale

Si shkolla kryesore në të dr. penale konsiderohen: shkolla klasike, antropologjike, pozitive, sociologjike, neoklasike dhe shkolla e mbrojtjes së re shoqërore...
kanuni-i-leke-dukagjinit.jpg

Historiku i së drejtës penale në Kosovë

Nga periudha e feudalizmit të hershëm, gjerë në shek.XII, nuk janë ruajtur monumente juridike të shkruara në bazë të të cilave do të mund të nxirreshin konkluza lidhur me të dr. penale. Me pushtimin e Kosovës nga perandoria osmane vepronin sheriati, kanunamet turke, kodi penal i Turqisë (1868) dhe e dr. zakonore shqipt
sources-du-droit.jpg

Burimet e së drejtës penale

Ndahen në dy lloje: materiale dhe formale. Burimet materiale konsiderohen të gjitha marrëdhëniet shoqërore ekonomike dhe marrëdhëniet tjera shoqërore, që e karakterizojnë një shoqëri, sistemin e saj shoqëror-politik, ekonomik, etj. Kurse burime formale...
peshorja-dhe-librat-e-se-drejtes.jpeg

Interpretimi në të drejtën penale

Radhitet në tri grupe: 1. Sipas subjekteve që mund ta bëjnë interpretimin; 2. Sipas metodave; dhe 3. Sipas vëllimit...
drejtesia-penale1.jpg

Veprimi i legjislacionit penal

Njihen tri lloje: 1. Veprimi i ligjit penal në kohë; 2. Në territor; 3. Ndaj personave. Kodi Penal fillon të veproj prej momentit të hyrjes së tij në fuqi dhe aplikohet gjersa të pushojë së vepruari. Zakonisht ligji penal hyn në fuqi...
extraditions-international.jpg

Ekstradimi

Me ekstradim në të dr. penale, nënkuptojmë dorëzimin e kryesit të veprës penale prej një shteti në shtetin tjetër, me qëllim që kryesi të dënohet për veprën penale të kryer, ose me qëllim që ndaj tij të ekzekutohet dënimi i shqiptuar me aktgjykim të plotfuqishëm.
prangat

Nocioni i veprës penale

Vepra penale trajtohet si fenomen juridik, si fenomen social dhe si veprim apo sjellje e njeriut të caktuar me të cilën dëmtohen apo rrëzikohen vlerat e caktuara të shoqërisë apo individit. Në aspektin social, vepra penale është sjellje e njeriut (veprim apo mosveprim)...
criminal-justice.png

Nocioni i objektit të veprës penale

Veprat penale janë të drejtuara kundër të mirave apo vlerave të cilat janë të mbrojtura me sistmin juridik të një vendi dhe me të dr. ndërk. Të mirat juridike që janë të mbrojtura me të dr. penale, janë edhe objekt i veprës penale, ose objekt i veprës penale është e mira juridike kundër se cilës është drejtuar vepra pe
venia-e-prangave.jpg

Subjekti i veprës penale

Personi që kryen vepër penale quhet subjekt i veprës penale. Në të dr. penale bashkëkohore është përvetësuar mendimi së subjekt i veprës penale mund të jetë vetëm njeriu-personi fizik. Përveç atyre që ndërmarrin drejtpërdrejtë veprimin e kryerjes, subjekte të veprës penale konsiderohen edhe shtytësit, ndihmësit dhe org
cekic2.jpg

Ndarja e veprave penale

Duke marrë parasysh natyrën e veprës penale, këtu mund të ndahen në vepra penale të përgjithshme dhe vepra penale politike. Sipas numrit të viktimave të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale, dallohen veprat penale të thjeshta dhe të përbëra, si dhe veprat penale të vazhduara dhe kolektive...
peshorja-dhe-librat-e-se-drejtes.jpeg

Kundravajtjet dhe veprat penale

Kundërvajtjet trajtohen ndaras prej veprave penale. Për ndëshkimin e kryersve të kundërvajtjeve, kompetente janë zakonisht organet administrative. Për ndëshkimshmërin e këtyre llojeve të delikteve në sistemin tonë, kompetente janë gjykatat për kundërvajtje apo organet e caktuara administrative...
cekici-dhe-duart-e-lidhura.jpeg

Veprat penale

Veprimi apo sjellja e caktuar e njeriut është një ndër elementet themelore të çdo vepre penale. Veprimi shprehet të veprat penale që kryhen me veprim dhe mosveprim, të veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia, të tentativa apo vepra penale e kryer, etj. Me termin veprim nënkuptojmë të gjitha sjelljet apo v
venia-e-prangave.jpg

Kundërligjshmëria e veprës penale

Është element apo atribut i përgjithshëm i çdo vepre penale. Parimisht, veprimi apo mos veprimi i njeriut i cili është në pajtim me figurën e veprës penale është e dhe i kundërligjshëm. Me sjelljet e këtilla zakonisht shkelen normat e ligjit penale që e ndalojnë ndonjë veprim (normat prohibitive), apo që urdhërojnë të
e-ligjshme-e-paligjshme.jpeg

Përgjegjësia penale

Në të drejtën penale, një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm nëse në kohën e kryerjes se veprës penale ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe nëse të ai ka ekzistuar një marrëdhënie e caktuar psikike ndaj veprës të cilën e ka kryer, dmth., ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. Përgjegjësia penale është ve

Bashkimi i veprave penale

Ekziston atëherë kur personi me një apo më shumë veprime kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat në të njejtën kohë zhvillohet procedura penale dhe për të gjitha veprat e kryera shqiptohet një dënim unik...

Bashkëpunimi

Me këtë nënkuptojmë pjesëmarrjen e dy apo më shumë personave në kryerjen e veprës penale, kurse me bashkëpunëtarë nënkuptojmë çdo person i cili me veprimin apo me mosveprimin e tij ka marrë pjesë në realizimin e veprës. Kodi ynë penal njeh...

Përgjegjësia penale për veprat penale të kryera me anë të mediave

Për shkak të rëndësisë së tyre të madhe, çështja e shtypit dhe e mjeteve tjera të informimit dhe komunikimit publik është rregulluar me kushtetutë, ligje të posaçme si dhe me kodin penal. Shtypi, radioja, televizioni dhe mjetet tjera të informimit dhe të komunikimit publik kanë...

Dënimet

Në shkencën e së drejtës penale njihet nocioni formal dhe material i dënimit. Nocioni formal përcaktohet duke pasur parasysh elementet juridike të dënimit, siç janë përcaktueshmëria e tij në ligj, ligjshmëria me rastin e shqiptimit, organi i cili është kompetent për shqiptimin e tij, procedura gjyqësore që duhet të res

Dënimet alternative

Parashikimi i dënimeve dhe masave alternative si substitute, zëvendësim i dënimit me burgim, është një trend progresiv në të drejtën penale bashkëkohore dhe njëherit paraqet reformë të rëndësishme në konceptin dhe sistemin e sanksioneve ndëshkuese...

Dënimet plotësuese

Dënimet plotësuese janë lloje të posaçme të sanksioneve penale të cilat u paraqiten si rezultat i njohurive se dënimet kryesore nuk mund të jenë të vetmet mjete efikase ndaj të gjithë kryerësve të veprave penale. kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi plotësues me qëllim që ti merren apo ti kufizohen disa të drej

Matja e dënimit

Me matje të dënimit nënkuptojmë caktimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit kryesit të veprës penale. me rastin e matjes së dënimit duhet medoemos të merren parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese që janë shprehur në momentin e kryerjes së veprës penale...

Nocioni dhe funksioni sanksioneve penale

Në të drejtën penale, masat të cilat zbatohen ndaj kryersve të veprave penale quhen sanksione penale. Marrë në përgjithësi, masat të cilat janë të parapara në të dr. penale dhe ndërmëerren nga jurisprudenca penale ndaj kryesit të veprës penale, duhet të kenë të vetmin qëllim – mbrojtjen e çdo individi dhe të shoqërisë

Llojet dhe rrethanat lehtësuese e rënduese

Me rrethana rënduese nënkuptojmë ato rrethana të cilat ndikojnë që dënimi të jetë më i rreptë brenda kufijve të paraparë me ligj për atë vepër penale. Ndërsa me rrethana lehtësuese ndikojnë që dënimi të jetë më i butë...

Sistemet e matjes se dënimit për veprat penale në bashkim...

1. Sistemi i absorbcionit – sipas këtij sistemi matet dënimi për çdo vepër penale, mirëpo si dënim unik shqiptohet dënimi më i rëndë i cili i absorbon në vete dënimet më të lehta. Në praktikë zbatohet shumë rrallë; 2. Sistemi i asperacionit – së pari matet dënimi veç e veç për çdo vepër penale në bashkim, mandej dëni

Parimet themelore të ekzekutimit të sanksioneve penale

anë: 1. Parimi i ligjshmërisë; 2. Parimi i humanitetit; 3. Parimi i riedukimit dhe resocializimit; dhe 4. Parimi i individualizimit....

Sistemet e ekzekutimit të dënimit me burgim

...dënimit me burgim janë: 1. Sistemi i qelisë apo i vetmisë; 2. Sistemi auburn apo i heshtjes; 3. Sistemi progresiv (parasheh tri faza të ekzekutimit: a) veqimit në qeli gjatë ditës dhe natës...

Shuarja e sanksioneve penale

...bëhet me vdekjen e të dënuarit; me parashkrim; me amnisti; dhe me falje. Parashkrimi apo vjetërsimi është institut juridik i cili shpie në shuarjen e sanksioneve penale për shkak të kalimit të kohës së caktuar me ligj...
 • 13 vota. Mesatarja e 4.85 të 5.

Komentet

 • berkey

  1 berkey Më 27/11/2020

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!|
 • http://www.fortitudesys.com/sites/default/files/webform/cds33-clash-royale-gems-generator-hack-23d.pdf

  2 http://www.fortitudesys.com/sites/default/files/webform/cds33-clash-royale-gems-generator-hack-23d.pdf Më 23/10/2020

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I've been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates.
 • Melisa

  3 Melisa Më 22/10/2020

  Howdy I am so thrilled I found your website, I really found you by accident, while
  I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now
  and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a great deal more, Please do keep up the excellent b.
 • Slots

  4 Slots Më 03/09/2020

  My coder is trying tto persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea bescause of the costs. But
  he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for
  about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any help would be really appreciated!
 • black mass

  5 black mass Më 31/08/2020

  Wow, superb blog format! How long have you been running a
  blog for? you made blogging look easy. The whole look of your website is
  excellent, let alone the content!
 • black mass

  6 black mass Më 28/08/2020

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs far more attention. I'll probably be back again to read
  through more, thanks for the advice!
 • cheap flights

  7 cheap flights Më 26/08/2020

  I think what you published made a ton of sense. But, what about this?
  what if you composed a catchier title? I am not suggesting your content is not solid, however what if you added a title that grabbed folk's attention? I mean Leksione is a little plain. You might peek
  at Yahoo's home page and watch how they create article titles to grab
  viewers to click. You might add a video or a picture or two to grab readers
  excited about what you've got to say. Just my opinion, it might bring
  your website a little livelier.
 • cheap flights

  8 cheap flights Më 25/08/2020

  Fastidious respond in return of this issue with firm arguments and explaining everything on the topic of
  that. yynxznuh cheap flights
 • cheap flights

  9 cheap flights Më 25/08/2020

  Simply desire to say your article is as amazing. The
  clarity in your post is just spectacular and that i could think you are
  a professional on this subject. Fine together with your permission allow
  me to seize your RSS feed to keep updated with drawing close post.
  Thanks one million and please keep up the enjoyable
  work. y2yxvvfw cheap flights
 • cheap flights

  10 cheap flights Më 24/08/2020

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe
  for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear idea 3aN8IMa cheap flights
 • cheap flights

  11 cheap flights Më 24/08/2020

  Your style is unique compared to other folks I have read stuff from.

  Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this blog.
 • adreamoftrains web hosting reviews

  12 adreamoftrains web hosting reviews Më 12/08/2020

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your weblog? My website is in the exact same area of interest as yours and my
  users would really benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Regards!
  adreamoftrains best web hosting company
 • website hosting companies

  13 website hosting companies Më 11/08/2020

  I love looking through an article that will make men and
  women think. Also, thank you for allowing for me to comment!
 • web hosting sites

  14 web hosting sites Më 11/08/2020

  I for all time emailed this webpage post page
  to all my friends, because if like to read it afterward my friends will too.

Shto një koment