Leksione mbi të drejtën penale

Punuar nga Ma. Sc.  Dardan Vuniqi e Redona Gaxherri nga libri i Prof. Dr. Ismet SALIHU ; përshtati online Webmaster  :

 • Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale

  Veprat me të cilat cënohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet...
 • Marrëdhëniet e së drejtës penale me degët e tjera të së drejtës

  E dr. penale ka marrëdhënie të caktuara me degët tjera të drejtësisë që parashohin delikte dhe sanksione, apo që kanë për qëllim luftimin e kriminalitetit. E dr. penale dhe e dr. kushtetuese – kushtetuta është ligj themelor, ku...
 • Ndarja e së Drejtës Penale

  E dr. penale në kuptimin e gjerë ndahet në disa pjesë të saj të brendshme. Ndarja e brendshme ka rëndësi praktike dhe teorike. Rëndësia praktike konsiston në aplikimin më adekuat të saj, kurse ajo teorike kontribuon që të kuptohet dhe të...
 • Fillet dhe zhvillimi i së drejtës penale ndërkombëtare

  Ekzistojnë mendime të ndryshme rreth paraqitjes së kësaj të drejte. Disa mendojnë së është paraqitur në fillim të shek. XVI, gjatë shkollës së postglosatore, kurse disa të tjerë mendojnë së e dr. penale ndërkombëtare në kuptimin e tanishëm është paraqitur nga shek...
 • E drejta Penale e Krahasuar

  Merret me studimin e legjislacioneve penale të vendeve të botës. Ndryshe nga e drejta penale ndërkombëtare...nuk përmban kurrfarë rregullash juridike për zgjidhjen e çështjeve...por
 • E Drejta Penale dhe shkenca e së Drejtës Penale

  Me të dr. penale nënkuptojmë një degë të legjislacionit pozitiv të shtetit të caktuar dhe një degë të shkencave juridike. Si degë e legjislacionit pozitiv, e dr. penale është sistem i normave me të cilat përcaktohet se cilat vepra konsiderohen vepra penale, kur personi konsiderohet penalisht i...
 • Shkencat e tjera penale

  Shkenca e së drejtës penale mbeshtet dhe shfrytëzon njohuritë e shumë shkencave të tjera, veçmas të shkencave kriminologjike. Pa ndihmën e shkencave tjera, shkenca moderne së dr. penale nuk mund të mendohet...
 • Zhvillimi i së drejtës penale

  Në krahasim me të dr. penale të kohës së lashtë dhe të mesjetës, e cila është karakterizuar nga arbitrariteti, vrazhdësia dhe dënimet shumë të rënda, e dr. penale e mëvonshme, sidomos ajo e tanishmja është më racionale ddhe më humane...
 • Idetë penalo-juridike në veprat e filozofëve dhe iluministëve (shek. XVII-XVIII)

  Në mesin e filozofeve dhe iluministeve, të cilët më së tëpërmi kontribuan që shkenca të lirohet nga teologjia, që të mbrohen të drejtat natyrore të njeriut, që të sigurohet barazia, ligjshmëria, të humanizohen dënimet, etj., janë Grociusi, Bekoni, Hobsi, Monteski, Volteri, Rusoi, etj.
 • Shkollat në të Drejtën Penale

  Si shkolla kryesore në të dr. penale konsiderohen: shkolla klasike, antropologjike, pozitive, sociologjike, neoklasike dhe shkolla e mbrojtjes së re shoqërore...
 • Historiku i së drejtës penale në Kosovë

  Nga periudha e feudalizmit të hershëm, gjerë në shek.XII, nuk janë ruajtur monumente juridike të shkruara në bazë të të cilave do të mund të nxirreshin konkluza lidhur me të dr. penale. Me pushtimin e Kosovës nga perandoria osmane vepronin sheriati, kanunamet turke, kodi penal i Turqisë (1868) dhe e dr. zakonore shqipt
 • Burimet e së drejtës penale

  Ndahen në dy lloje: materiale dhe formale. Burimet materiale konsiderohen të gjitha marrëdhëniet shoqërore ekonomike dhe marrëdhëniet tjera shoqërore, që e karakterizojnë një shoqëri, sistemin e saj shoqëror-politik, ekonomik, etj. Kurse burime formale...
 • Interpretimi në të drejtën penale

  Radhitet në tri grupe: 1. Sipas subjekteve që mund ta bëjnë interpretimin; 2. Sipas metodave; dhe 3. Sipas vëllimit...
 • Veprimi i legjislacionit penal

  Njihen tri lloje: 1. Veprimi i ligjit penal në kohë; 2. Në territor; 3. Ndaj personave. Kodi Penal fillon të veproj prej momentit të hyrjes së tij në fuqi dhe aplikohet gjersa të pushojë së vepruari. Zakonisht ligji penal hyn në fuqi...
 • Ekstradimi

  Me ekstradim në të dr. penale, nënkuptojmë dorëzimin e kryesit të veprës penale prej një shteti në shtetin tjetër, me qëllim që kryesi të dënohet për veprën penale të kryer, ose me qëllim që ndaj tij të ekzekutohet dënimi i shqiptuar me aktgjykim të plotfuqishëm.
 • Nocioni i veprës penale

  Vepra penale trajtohet si fenomen juridik, si fenomen social dhe si veprim apo sjellje e njeriut të caktuar me të cilën dëmtohen apo rrëzikohen vlerat e caktuara të shoqërisë apo individit. Në aspektin social, vepra penale është sjellje e njeriut (veprim apo mosveprim)...
 • Nocioni i objektit të veprës penale

  Veprat penale janë të drejtuara kundër të mirave apo vlerave të cilat janë të mbrojtura me sistmin juridik të një vendi dhe me të dr. ndërk. Të mirat juridike që janë të mbrojtura me të dr. penale, janë edhe objekt i veprës penale, ose objekt i veprës penale është e mira juridike kundër se cilës është drejtuar vepra pe
 • Subjekti i veprës penale

  Personi që kryen vepër penale quhet subjekt i veprës penale. Në të dr. penale bashkëkohore është përvetësuar mendimi së subjekt i veprës penale mund të jetë vetëm njeriu-personi fizik. Përveç atyre që ndërmarrin drejtpërdrejtë veprimin e kryerjes, subjekte të veprës penale konsiderohen edhe shtytësit, ndihmësit dhe org
 • Ndarja e veprave penale

  Duke marrë parasysh natyrën e veprës penale, këtu mund të ndahen në vepra penale të përgjithshme dhe vepra penale politike. Sipas numrit të viktimave të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale, dallohen veprat penale të thjeshta dhe të përbëra, si dhe veprat penale të vazhduara dhe kolektive...
 • Kundravajtjet dhe veprat penale

  Kundërvajtjet trajtohen ndaras prej veprave penale. Për ndëshkimin e kryersve të kundërvajtjeve, kompetente janë zakonisht organet administrative. Për ndëshkimshmërin e këtyre llojeve të delikteve në sistemin tonë, kompetente janë gjykatat për kundërvajtje apo organet e caktuara administrative...
 • Veprat penale

  Veprimi apo sjellja e caktuar e njeriut është një ndër elementet themelore të çdo vepre penale. Veprimi shprehet të veprat penale që kryhen me veprim dhe mosveprim, të veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia, të tentativa apo vepra penale e kryer, etj. Me termin veprim nënkuptojmë të gjitha sjelljet apo v
 • Kundërligjshmëria e veprës penale

  Është element apo atribut i përgjithshëm i çdo vepre penale. Parimisht, veprimi apo mos veprimi i njeriut i cili është në pajtim me figurën e veprës penale është e dhe i kundërligjshëm. Me sjelljet e këtilla zakonisht shkelen normat e ligjit penale që e ndalojnë ndonjë veprim (normat prohibitive), apo që urdhërojnë të
 • Përgjegjësia penale

  Në të drejtën penale, një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm nëse në kohën e kryerjes se veprës penale ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe nëse të ai ka ekzistuar një marrëdhënie e caktuar psikike ndaj veprës të cilën e ka kryer, dmth., ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. Përgjegjësia penale është ve
 • Bashkimi i veprave penale

  Ekziston atëherë kur personi me një apo më shumë veprime kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat në të njejtën kohë zhvillohet procedura penale dhe për të gjitha veprat e kryera shqiptohet një dënim unik...
 • Bashkëpunimi

  Me këtë nënkuptojmë pjesëmarrjen e dy apo më shumë personave në kryerjen e veprës penale, kurse me bashkëpunëtarë nënkuptojmë çdo person i cili me veprimin apo me mosveprimin e tij ka marrë pjesë në realizimin e veprës. Kodi ynë penal njeh...
 • Përgjegjësia penale për veprat penale të kryera me anë të mediave

  Për shkak të rëndësisë së tyre të madhe, çështja e shtypit dhe e mjeteve tjera të informimit dhe komunikimit publik është rregulluar me kushtetutë, ligje të posaçme si dhe me kodin penal. Shtypi, radioja, televizioni dhe mjetet tjera të informimit dhe të komunikimit publik kanë...
 • Dënimet

  Në shkencën e së drejtës penale njihet nocioni formal dhe material i dënimit. Nocioni formal përcaktohet duke pasur parasysh elementet juridike të dënimit, siç janë përcaktueshmëria e tij në ligj, ligjshmëria me rastin e shqiptimit, organi i cili është kompetent për shqiptimin e tij, procedura gjyqësore që duhet të res
 • Dënimet alternative

  Parashikimi i dënimeve dhe masave alternative si substitute, zëvendësim i dënimit me burgim, është një trend progresiv në të drejtën penale bashkëkohore dhe njëherit paraqet reformë të rëndësishme në konceptin dhe sistemin e sanksioneve ndëshkuese...
 • Dënimet plotësuese

  Dënimet plotësuese janë lloje të posaçme të sanksioneve penale të cilat u paraqiten si rezultat i njohurive se dënimet kryesore nuk mund të jenë të vetmet mjete efikase ndaj të gjithë kryerësve të veprave penale. kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi plotësues me qëllim që ti merren apo ti kufizohen disa të drej
 • Matja e dënimit

  Me matje të dënimit nënkuptojmë caktimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit kryesit të veprës penale. me rastin e matjes së dënimit duhet medoemos të merren parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese që janë shprehur në momentin e kryerjes së veprës penale...
 • Nocioni dhe funksioni sanksioneve penale

  Në të drejtën penale, masat të cilat zbatohen ndaj kryersve të veprave penale quhen sanksione penale. Marrë në përgjithësi, masat të cilat janë të parapara në të dr. penale dhe ndërmëerren nga jurisprudenca penale ndaj kryesit të veprës penale, duhet të kenë të vetmin qëllim – mbrojtjen e çdo individi dhe të shoqërisë
 • Llojet dhe rrethanat lehtësuese e rënduese

  Me rrethana rënduese nënkuptojmë ato rrethana të cilat ndikojnë që dënimi të jetë më i rreptë brenda kufijve të paraparë me ligj për atë vepër penale. Ndërsa me rrethana lehtësuese ndikojnë që dënimi të jetë më i butë...
 • Sistemet e matjes se dënimit për veprat penale në bashkim...

  1. Sistemi i absorbcionit – sipas këtij sistemi matet dënimi për çdo vepër penale, mirëpo si dënim unik shqiptohet dënimi më i rëndë i cili i absorbon në vete dënimet më të lehta. Në praktikë zbatohet shumë rrallë; 2. Sistemi i asperacionit – së pari matet dënimi veç e veç për çdo vepër penale në bashkim, mandej dëni
 • Parimet themelore të ekzekutimit të sanksioneve penale

  anë: 1. Parimi i ligjshmërisë; 2. Parimi i humanitetit; 3. Parimi i riedukimit dhe resocializimit; dhe 4. Parimi i individualizimit....
 • Sistemet e ekzekutimit të dënimit me burgim

  ...dënimit me burgim janë: 1. Sistemi i qelisë apo i vetmisë; 2. Sistemi auburn apo i heshtjes; 3. Sistemi progresiv (parasheh tri faza të ekzekutimit: a) veqimit në qeli gjatë ditës dhe natës...
 • Shuarja e sanksioneve penale

  ...bëhet me vdekjen e të dënuarit; me parashkrim; me amnisti; dhe me falje. Parashkrimi apo vjetërsimi është institut juridik i cili shpie në shuarjen e sanksioneve penale për shkak të kalimit të kohës së caktuar me ligj...
 • 13 vota. Mesatarja e 4.85 të 5.