E Drejta Penale

 
denimi-me-vdekje.jpeg

Dënimi me vdekje shkel të drejtat themelore të njeriut.

Ata që i nënshtrohen dënimit me vdekje kanë kryer krime mizore. A nuk ia kanë sjellë vetë vetes ndëshkimin e tyre? Të drejtat e njeriut zbatohen ndaj të gjithëve, përfshirë ata të cilët kryejnë krime mizore.
mbrojtja-e-deshmitareve.jpg

Mbrojtja e integritetit të dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë

Shqipëria është një vend në tranzicion dhe qysh nga rënia e diktaturës në vitin 1991, sistemi gjyqësor në këtë vend ka pësuar ndryshime rrënjësore për ta përafruar atë me standardet evropiane. Megjithëse me një ritëm më të ngadaltë, këto ndryshime do të vazhdojnë edhe në të ardhmen e afërt...
Prapa hekurave

Të drejtat e njeriut gjatë paraburgimit

Heqja e lirisë e vendos individin në një situatë jashtëzakonisht të cenueshme. Për këtë arsye është e rëndësishme që heqja e lirisë të jetë sa më e kufizuar dhe të ndiqen procedura rigoroze të përcaktuara në dokumentet ndërkombëtarë dhe në legjislacioninvendas...
drejtesia-penale1.jpg

Të Drejtat e Njeriut në të Drejtën Penale

Dukë marrë në konsideratë legjislacionin penal në Shqipëri ,jurisprudencën dhe doktrinën shohim se koncepti të drejtat e njeriut në të drejtën penale shihet ngushtësisht lidhur më të ashtëquajturin proces i rregullt ligjor ,që përkthehet se sa here flasim për këto të drejta në fokusin tonë është autori i kryerjës së ve
gjykata-godet-mashtruesin.jpg

Përgjegjësia penale e personave juridikë

Përgjegjësia penale e personave juridikëE drejta në përgjithësi dhe e drejta penale në veçanti kanë karakter dinamik që do të thotë më zhvillimin e shkencës, teknologjisë, shoqërisë dhe ekonomisë, zhvillohet dhe e drejta penale, pasurohet jo vetëm me vepra penale të reja1(çka është më e thjeshtë të ndodhë), por dhe më
gjykata-europiane-e-te-drejtave-te-njeriut-ne-strasburg.jpg

Urdhëri europian i ndalimit

Sistemi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën penale përbehet si nga normat penale të legjislacionit të brendshëm ,ashtu dhe nga norma penale ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë. Këto të fundit po marrin një rëndësi të madhe me ç'mitizimin e parimit te sovranitetit apsolut...
Kushtetuta e RSh

Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale (leksion)

Veprat me të cilat cenohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet. E drejta penale ushtron mbrojtjen nga kriminaliteti duke përcaktuar me ligj se cilat vepra apo sjellje të rrëzikshme konsider

Pastrimi i produkteve të veprës penale dhe krimi i organizuar

Prof. Dr. Luan GJONÇA Pastrim i produkteve të veprës penale quhet legalizimi i mjeteve monetare dhe i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme ose pastrimi i parave të pista. Ky krim, që parashikohet në legjislacionin tonë penal, është një nga format e shfaqjes së krimit të organizuar, të terrorizmit ndërkombëtar d
Prof. Dr. sc. Kadri BICAJ

Aspekti etiologjik i kriminalitetit të organizuar me narkotikë

Etiologjia e kriminalitetit të organizuar me narkotikë, në përgjithësi dhe tregtisë së palejuar të drogës ose pijeve të ndryshme narkotike në veçanti, paraqitet mjaft komplekse...
  • 7 vota. Mesatarja e 3.29 të 5.

Shto një koment