E Drejta Penale

 
 • Leksione 37

  Leksione nga E Drejta Penale duke filluar nga nocion i saj deri te koncepte të veçanta...
 • Dënimi me vdekje shkel të drejtat themelore të njeriut.

  Ata që i nënshtrohen dënimit me vdekje kanë kryer krime mizore. A nuk ia kanë sjellë vetë vetes ndëshkimin e tyre? Të drejtat e njeriut zbatohen ndaj të gjithëve, përfshirë ata të cilët kryejnë krime mizore.
 • Mbrojtja e integritetit të dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë

  Shqipëria është një vend në tranzicion dhe qysh nga rënia e diktaturës në vitin 1991, sistemi gjyqësor në këtë vend ka pësuar ndryshime rrënjësore për ta përafruar atë me standardet evropiane. Megjithëse me një ritëm më të ngadaltë, këto ndryshime do të vazhdojnë edhe në të ardhmen e afërt...
 • Të drejtat e njeriut gjatë paraburgimit

  Heqja e lirisë e vendos individin në një situatë jashtëzakonisht të cenueshme. Për këtë arsye është e rëndësishme që heqja e lirisë të jetë sa më e kufizuar dhe të ndiqen procedura rigoroze të përcaktuara në dokumentet ndërkombëtarë dhe në legjislacioninvendas...
 • Të Drejtat e Njeriut në të Drejtën Penale

  Dukë marrë në konsideratë legjislacionin penal në Shqipëri ,jurisprudencën dhe doktrinën shohim se koncepti të drejtat e njeriut në të drejtën penale shihet ngushtësisht lidhur më të ashtëquajturin proces i rregullt ligjor ,që përkthehet se sa here flasim për këto të drejta në fokusin tonë është autori i kryerjës së ve
 • Përgjegjësia penale e personave juridikë

  Përgjegjësia penale e personave juridikëE drejta në përgjithësi dhe e drejta penale në veçanti kanë karakter dinamik që do të thotë më zhvillimin e shkencës, teknologjisë, shoqërisë dhe ekonomisë, zhvillohet dhe e drejta penale, pasurohet jo vetëm me vepra penale të reja1(çka është më e thjeshtë të ndodhë), por dhe më
 • Urdhëri europian i ndalimit

  Sistemi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën penale përbehet si nga normat penale të legjislacionit të brendshëm ,ashtu dhe nga norma penale ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë. Këto të fundit po marrin një rëndësi të madhe me ç'mitizimin e parimit te sovranitetit apsolut...
 • Nocioni dhe karakteristikat e të Drejtës Penale (leksion)

  Veprat me të cilat cenohen, dëmtohen apo asgjësohen vlerat juridike të njeriut dhe të bashkësisë së caktuar, në të drejtën penale quhen vepra penale apo me një term të përgjithshëm kriminalitet. E drejta penale ushtron mbrojtjen nga kriminaliteti duke përcaktuar me ligj se cilat vepra apo sjellje të rrëzikshme konsider
 • Pastrimi i produkteve të veprës penale dhe krimi i organizuar

  Prof. Dr. Luan GJONÇA Pastrim i produkteve të veprës penale quhet legalizimi i mjeteve monetare dhe i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme ose pastrimi i parave të pista. Ky krim, që parashikohet në legjislacionin tonë penal, është një nga format e shfaqjes së krimit të organizuar, të terrorizmit ndërkombëtar d
 • Aspekti etiologjik i kriminalitetit të organizuar me narkotikë

  Etiologjia e kriminalitetit të organizuar me narkotikë, në përgjithësi dhe tregtisë së palejuar të drogës ose pijeve të ndryshme narkotike në veçanti, paraqitet mjaft komplekse...
 • 7 vota. Mesatarja e 3.29 të 5.