Përfundimi i marrëdhënies së punës

Universiteti "Aleksandër Moisiu"
Fakulteti "Shkenca Politike Juridike
Master profesional: "Administrim publik"
Udhëheqës teme: Prof. Dr. Elmas Leci
Punoi: Irma Kukeli

Përmbajtja e Temës

  • Falenderime
  • Abstrakt
  • Hyrje
  • Kapitulli 1 – Marrëdhënia e punës në Republikën e Shqipërisë - Kuptimi i saj

1.1 - Pak histori për ecurinë e zhvillimt të marrëdhënies së punës në Republiken e Shqipërisë
1.2 - Rregullimi i marrëdhënieve të punës – element themelor i ruajtjes së  qëndrueshmërisë së administratës publike
1.3 -  Përkufizimi i instituteve juridike kryesore të së Drejtës së Punës

  • Kapitulli 2 – Rregullimi i marrëdhënieve të punës sipas Kodit të Punës

2.1 - Çfarë është Kodi i Punës?
2.2 - Lidhja e kontratës së punës
2.3 - Qëndrueshmëria e marrëdhënieve të punës
2.4 -  Përfundimi i marrëdhënieve të punës
2.5 –  Rregullimi i marrëdhënieve të punës për funksionarët politikë
2.6 - Përfundime

  • Kapitulli 3 - Koha e provës
  • Kapitulli 4 – Përfumdimi i kontratës  së punës me kohëzgjatjë të pacaktuar

4.1 –  Zgjidhja e rregullt e marrëdhënies së punës
     a - Afati i zgjidhjes së marrëdhënies së punës
     b - Procedurat e zgjidhjes së kontratës së punës
     c - Shkaqet e zgjidhjes se marrëdhënies së punës
     d - Shkaqet abuzive (jo të arsyeshme) të zgjidhjes së kontratës së punës
4.2 – Zgjidhja e kontratës së punës në kohë të papërshtatshme. Neni 147 i Kodit të Punës
4.3 - Zgjidhja pa shkaqe të arsyeshme e kontrates së punës. Neni 146 i Kodit të Punës
4.4 -  Shpërblimi për vjetërsi. Neni 145 i Kodit të Punës
4.5 -  Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës nga punëmarrësi

  • Kapitulli 5 - Përfumdimi i kontratës  së punës me kohezgjatje të caktuar
  • Kapitulli 6 – Shembull: Kontratë pune për kohë të caktuar/te pacaktuar
  • Kapitulli 7 - Transferimi i ndërmarrjes
  • Konkluzione dhe Rekomandime
  • Literatura

Falenderime

Një punim diplome është një punim akademik, që ka një strukturë dhe një qëllim të caktuar dhe përmes të cilit studenti edhe simbolikisht i përfundon studimet në një nivel të caktuar, në rastin tim, studimet master profesional në administrim - publik. Eshtë e natyrshme që për të realizuar një punim diplome duhet kohë dhe mund, por është e rëndësishme të shprehësh mirënjohje ndaj individëve që shpenzojnë kohën e tyre për të ofruar ndihmë.
Për  realizimin e kësaj teme diplome falenderoj familjen time për përkrahjen gjatë  gjithë kohës së  studimeve të mia të deritanishme dhe dëshiroj të falenderoj  në veçanti  udhëheqësin e temës  Prof.Asoc.Dr. Elmas Leci i cili me ndihmën dhe konsulencën e tij profesionale më ofroi orientimin e duhur për realizimin e kësaj teme diplome.
Qëllimi i këtij punimi ka qenë që njohuritë e fituara në fakultet gjatë procesit të mësimdhënies, t’i  paraqes në formë të këtij punimi – punimit të diplomës.

Abstrakt

Përfundimi i marrëdhënies së punës - Irma KukeliPuna eshte nje veprimtari e ndergjegjshme dhe e vullnetshme,e natyrshme por e mundimshme per faktin se ajo permban perpjekje per krijimin ose per punimin e nje vepre te dobishme,materiale ose jo materiale. Ndersa nga pikepamja terminologjike puna nenkupton se pari veprimtarine prodhuese domethene kryerjen e nje pune te caktuar dhe se dyti rezultatin e kesaj veprimtarie,pra punen e kryer,punen e perfunduar me sukses. Puna percaktohet si sherbim,zbatim i aftesise mendore ose fizike,ajo percaktohet si veprimtari humane,me dore ose intelektuale qe ushtrohet ne drejtim te nje rezultati te dobishem te caktuar si perpjekje e rregulluar me ligj.Pra puna nga natyra e saj eshte materiale ose intelektuale.Por jo cdo pune e kryer perben nje maredhenie pune ne kuptimin shkencor te se drejtes se punes,p.sh. ai qe punon per llogari te tij,per interes te tij pa kerkuar pune te varur dhe vete quhet punojes i pavarur (fermeri,artizani,tregtari i vogel etj.) keto nuk kane asnje lidhje me te drejten e punes,puna e tyre rregullohet me dispozita te vecanta.Kontrata e punes eshte nje marreveshje parashikuara me ligj ndermjet punemarresit dhe punedhenesit,qe rregullon maredheniet e punes dhe permban te drejtat dhe detyrimet e paleve.Ne kontraten e punes punemarresi merr persiper te ofroje punen ose sherbimin e tij per nje periudhe te caktuar ose te pa caktuar kohe,ne kuader te organizimit dhe te urdherave te nje personi tjeter te quajtur punedhenes, i cili merr persiper te paguaje nje shperblim.Kontrata e punes mund te lidhet dhe ndryshohet me goje ose me shkrim.Ajo mund te ndryshohet vetem ne mareveshje midis paleve. Kontrata e punes e lidhur me shkrim duhet te permbaje: 1- Identitetin e paleve; 2- vendin e punes; 3- pershkrimin e pergjithshem te punes; 4- daten e fillimit te punes; 5- kohezgjatjen kur palet lidhin kontrate me afat te caktuar;  6- kohezgjatjen e pushimeve te paguara; 7- afatin e njoftimit per zgjidhjen e kontrates; 8- elementet perberese te pages dhe daten e dhenies se saj; 9- kohen normale javore te punes; 10- kontrata e punes duhet te permbaje edhe kontraten kolektive ne fuqi Kur kontrata lidhet me goje punedhenesi eshte i detyruar qe brenda 30 diteve nga data e lidhjes se kontrates te hartoje me shkrim dokumentin  perkates,te nenshkruar prej tij dhe punemarresit.  Qellimi i diplomes time eshte te pasqyroj nje tablo te koncepteve baze te mardhenies se punes dhe te analizoj perfundimin e marredhenies se punes ne Shqiperi.

Metodologjia

Trajtimi i kesaj teme eshte bere duke u bazuar ne studimin e  mardhenies se punes ne vendin tone i cili ka zene nje trajtim shume te rendesishem ne te drejten e punes dhe eshte nje nga problematikat me te rendesishme tek cdo njeri por si trajtohet perfundimi i marredhenies se punes ne kuadrin ligjore ne vendin tone? Argumentimin e pyetjes do e shohim gjate trajtimit te temes ne vazhdim. Pavarsisht perpjekjeve per te arritur ne konsilidimin e tregut te punes mendoj qe kemi akoma rruge per te bere ne te ardhmen per permiresimin e kuadrit ligjor te saj.

Hyrje

Legjislacioni aktual qe rregullon mardhenien e punes ne Republiken e Shqiperise ka pesuar ndryshime te shpeshta  ne kohe te ndryshme. Qe nga koha e miratimit te Kodit si embleme jurikike, me shume se dhjete vite me pare raportet social-ekonomike-politike kane pesuar nje evolim te ndjeshem. Pjese e pandare e ketyre ndrsyhimeve  kane qene dispozitat e Kodit te Punes qe rregullojne perfundimin e marredhenies se punes midis punedhenesve dhe punemarresve.
Nevojshmeria e ndryshimeve te tyre ka ardhur si rezultat i problemeve te ndeshura shpesh nga gjykatat ne interpretimin dhe zbatimin e Kodit. Gjithashtu , pershtjellimi terminologjik dhe juridik i perdorur ne keto dispozita ka sjelle si rrjedhoje moskuptimin e nje pjese te ligjit (Kodit te Punes) dhe moszbatimin e tij ne menyre korrekte.
Qellimi i ketij punimi eshte pikerisht trajtimi teoriko-praktik i perfundimit te mardhenies se punes sipas Kodite te Punes. Problematika e perfundimit te mardhenies se punes eshte e ndryshme per kategori te ndryshme punonjesish, ne varesi te statusit qe ata gezojne (ligjit specifik qe i perfshin). Edhe pse ky konstatim qendron, ne kete punim kam trajtuar vetem problematiken e hasur nga interpretimi dhe zbatimi i dispozitave te Kodit te Punes.

Ky punim eshte i ndare ne kapituj, ku ne secilin prej tyre jane trajtuar aspektet teorike dhe praktike te perfundimit te marredhenies se punes:

 • Do trajtohet perfundimi i kontrates se punes me kohezgjatje te paracaktuar ne te dy kendveshtrimet: ne zgjidhjen e rregullt dhe te parregullt. Ne kete kapitull synohet te evidentohen elementet baze te nevojshem per te respektuar ne rastin e nje perfundimi te rregullt ligjor te mardhenies se punes qe jane procedura, afati dhe motivi i perfundimit te mardhenies se punes
 • Do trajtohen zgjidhjet e marredhenies se punes ne menyre te menjehershme me shkaqe te justifikuara e te pajustifikuara si nga punedhenesi ashtu edhe nga punemarresi. Ne kete kapitull synohet te evidentohen shkaqet konkrete te cilat merren ne konsiderate nga gjykata per te kualifikuar zgjidhjen e marredhenies se punes ne nje nga format e siperpermendura.
 • Do trajtohen dy lloje perfundimesh te marredhenies se punes, ajo e rastit te zgjidhjes pa shkaqe te arsyeshme (ne fakt perdoret ne te njejtin kuptim “shkaku abuziv”  dhe nga zgjidhja e kontrates ne kohe te papershtatshme (sherbimi ushtarak, permbushja e nje detyrimi ligjor, semundje, lejelindje...etj... ). Per zgjidhjen abuzive synohet te trajtohen problemet qe ka sjelle praktika lidhur me pasojat ligjore ne rastin e nje zgjidhjeje te tille, ndersa ne zgjidhjen ne kohe te papershtatshme do specifikohen risite qe kane sjelle ndryshimet e bera ne kete dispozite.
 • Do trajtohet koncepri i shperblimit per vjetersi, rastet dhe masa e shperblimit qe perfiton punemarresi ne rast te zgjidhjes se kontrates se punes nga ana e punedhenesit pa shkak te justifikuar si dhe kushtet ligjore qe duhet te plotesohen
 • Do trajtohet perfundimi i marredhenies se punes me kohezgjatje te caktuar, elementet e ndryshem te saj ne raport me zgjidhjen e kontrates me kohezgjatje te pacaktuar.
 • Ne perfundim te punimit te temes se diplomes do parashtrohen konkluzionet e ketij trajtimi duke shprehur ne vija te pergjithshme dhe mendimet personale per problematiken e ngritur ne kete teme diplome si dhe sygjerimet perkatese.

Kapitulli 1 – Marrëdhënia e punës në Republikën e Shqipërisë - Kuptimi i saj

1.1 - Pak histori për ecurinë e zhvillimt të marrëdhënies së punës në Republikën e Shqipërisë

Koncepti pune ka gjetur nje trajtim te gjere teorik nga shume studiues te koheve te ndryshme, kjo per vete faktin se termi pune ka pesuar nje evolim te perhershem ne kohe te ndrsyhme dhe ne sisteme shoqerishe te ndryshme. Keshtu qe ne fillesat e jeteses njerezore fjala pune trajtohet si veprimtari fizike me qellim mbijetese. Me pas ne kohet moderne ky perkufizim perfshiu ne vetvete krahas punes fizik dhe punen intelektuale.
Puna cilesohej si  veprimtari e ndergjegjshme dhe vullnetare , e natyrshme por e mundimshme per faktin se ajo permban ne vetvete projekte per krijimin apo perpunimin e nje vepre te dobishme materiale apo intelektuale1.
Ne gjenesen e se drejtes shqiptare, e drejta e punes si shume te drejta te tjera fillesat e veta i ka te huazuara nga legjislacioni otoman i trasheguar pas pushtimit turk nga e drejta zakonore. Kodi civil otoman (Mexhele) qe rregullonte marredheniet juridiko-civile te asaj kohe ne nje pjese te vecante te tij rregullonte  edhe kontraten e pajtimit (punes)2.
Ndryshimi i kushteve politioko-ekonomike ne peiudhen e Mreterise Shqiptare te Ahmet Zogut solli edhe ndryshime ne legjislacionin e brendshem i cili si model dhe orientim kishte legjislacionin perendimor. Kodi Civil i Mbreterise Shqiptare i vitit 1929, kontraten e punes (pajtimit sic cilesohej ne Kod) e rregullonte ne nje seksion te vecante te tij duke e trajtuar ate ne dhjete nene (1631-1640).

Këto dispozita i konsideronin marredheniet juridike te punes ndermjet kontraktuesit (te pajtuarit) nga njera ane dhe punedhenesit (pajtuesit) nga ana tjeter si marredhenies juridike civile, ndersa marredheniet e punes se nenpunesve ne organet shteterore i quante marredhenie juridike administrative.
Edhe pse ne permbajtje nuk kemi nje kuader te plote ligjor, per te drejten e punes kemi vetem dhjete nene. Nga konteksti i tyre shihet qarte qe ato synojne te japin nje perkufizim te kontrates se punes, menyren e lidhjes se formes se zgjidhjes se saj duke i rregulluar edhe pasojat.

Neni 1632 jep kuptimin e kontrates se punes me afat te caktuar dhe me afat te pacaktuar. Zgjidhja e kontrates me afat mbi 10 vjet behet me vullnetin e lire te pajtuemit (punemarresit) me kusht qe te njoftoje pajtuesin (punedhenesin) sipas ligjit. Nga nanaliza e dispozitave edhe pse te patitulluara verehet se ky kapitull rregullon zgjidhjen e kontrates se punes me afat te caktuar dhe pa afat te caktuar. Gjithashtu rregullohet edhe menyra e zgjidhjesse menjehershme te kontrates me ose pa afat per nje shkak te arsyeshem pa rrespektuar procedurat apo afatin.
Neni 1633 citohet se kontrata e punes me kohezgjatje te caktuar perfundon ispo jure me kalimin e kohes.
Nga ana tjeter neni 1634 zgjidhjen e kontrates se punes pa kohezgjatje te caktuar e lidh me vullnetin e paleve kontraktuese (njeres prej tyre) dhe zgjidhja e saj mund te behet ne cdo kohe, menjehere. Vend te vecante ne kete dispozite zene edhe reparacionet (demshperblimet) ne rast zgjidhje kontrate. Marreveshja qe parashikojne palet per mos dhenien e demshperblimit me rsat zgjidhje kontrate, nuk ka vlere. Si kritere vleresimi per demshperblimin merren ne konsiderate zakonet e mira te vendit, natyra e sherbimit te ofruar si she koha  kur eshte ofruar ky sherbim. Gjithashtu llogariten vleresimet dhe te ardhurat e mbajtura per pension apo dhe te gjitha rrethanat e tjera qe provojne ekzistencen e demit.

Ne vija te pergjithshme citohen ne nenin 1635 te Kodit kerkesat per te respektuar proceduren me afate paralajmerimi per zgjidhjen e rregullt te kontrates se punes. Ne menyre konkrete keto dispozita nuk i specifikojne keto afate apo proceduar njoftimi per zgjidhje por i referojne ne zakonet e vendit, natyres se sherbimit te ofruar edhe ne ligje te tjera.
Zgjidhja e kontrates se pajtimit (me afat te caktuar apo pa afat te caktuar) mund te behet ne cdo kohe per shkaqe te arsyeshme sipas Nenit 1636 te Kodit. Si shkaqe te arsyeshme konsiderohen te gjitha rrethanat qe sipas parimit te mirebesimit dhe arsyeve te moralit nuk lejojne njeren pale te vazhdoje zbatimin e kontrates. Gjyqtari ka si detyre te vetme cmuarjen nese ekzistojne apo jo ato shkaqe. Nje perjashtim nga shkaqet e arsyeshme per zgjidhje, neni e ben per rastet  kur i pajtuemi (punemarresi) ka qene i semure per nje kohe te shkurtet pa fajin e tij dhe pajtuesi ka zgjidhur kontraten e pajtimit. Gjyqtari ne keto raste e konsideron zgjidhjen nga pajtuesi si pa shkak te arsyeshem.
Kodi parashikon perfundimin e marredhenies se punes edhe me rastin e vdekjes se pajtuemit (punemarresit). Kjo per faktin se kontrata e pajtimit ka karakter personal dhe eshte i lidhur ngushtesisht me cilesit e te pajtuemit.

Si konkluzion per keto dispozita edhe pse te shkurtra, perseri marrin persiper te rregullojne nje fushe te se drejtes ne menyre me demokratike te mundshme, duke pasur ne themel te tyre lirine kontraktore dhe mbrojtjen maksimale te pales kontraktore, interesat e se ciles jane demtuar me rastin e zgjidhjes se kontrates.
Nga analiza e mesiperme vlen te theksohet se legjislacioni i Zogut eshte shume i ngjashem me legjislacionin  e sotem, persa i perket zgjidhjes se kontrates se punes.


Pas kohes kur ne fuqi ishte legjislacioni i Zogut, zhvillimi i se Drejtes se Punes dhe ne vecanti i perfundimit te marredhenies se punes pason me kohen pas Luftes se Dyte Boterore.
Ligji i pare qe rregullonte kete fushe ishte Ligji  Nr.82 dt.09.07.1945 “Mbi kohen e sherbimit, mbrojtjen dhe shperblimin e punes”. Ky ligj persa i perket mosmarreveshjeve qe lidheshin me marredheniet e pune i konsideronte ato si mosmarreveshje administrative dhe si te tilla i zgjidhte ne rruge administrative.

Dekreti i Presidiumit te Kuvendit Popullor Nr.237 dt.20.04.1946 i cili kishte dale ne zbatim te Kushtetutes Shqiptare e miratuar ne 14 Mars 1946 ndryshonte ligjin e mesiperm ku si risi ne perfundimin e marredhenies se punes ishte fakti se tashme pushimi nga puna i punetorit apo nenpunesit nuk mund te behej pa pelqimin e sindikates.
Mosmarreveshjet ne pune nuk zgjidheshin me ne rruge administrative por ne marreveshje me punetorin apo punedhenesin dhe punemarresin. Kur palet nuk arrinin ne nje marreveshje atehere secila prej tyre mund te drejtohej me padi ne Gjykaten e Punes.
Evolimi i metejshem i legjislacionit ne kete fushe pason me miratimin nga Kuvendi Popullor te Kodit te Punes me Ligjin Nr. 527 dt.25.08.1947 qe perben dhe Kodin e pare te Punes ne historine e se drejtes shqiptare te punes. Kodi perbehej nga 17 kapituj dhe 170 dispozita. Duke qene nje kuader me i plote ligjor seksioni i vecante ne Kod ishte dhe pjesa qe rregullonte kontaten e punes, menyra e zgjidhjes se saj si dhe organet kompetente qe shqyrtonin zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes.
Si organe te tilla Kodi njihte Komisionet e konflikteve e te vleresimit te cdo lloj mosmarreveshje. Ne rast mospasje sukses palet i drejtoheshin Gjykates se Punes ne rang nenprefekture dhe me pas ne shkallen e dyte, ne rang prefekture.

Dispozitat e mesiperme te se drejtes se punes u pasuan me vone me nje sere aktesh ligjore e nenligjore te kesaj fushe. Spikat Dekreti i Presidiumit te Kuvendit Popullor Nr.726 dt.16.08.31949 “Mbi...ndalimin e largimit te punonjesve pa leje dhe mbi transferimin e tyre te detyrueshem nga nje nderrmarrje , institucion apo organizate ne tjetren”.
Transferimit te punonjesve nga nje nderrmarje ne tjetren ky dekret i jepte nje karakter detyrues duke sjkelur hapur te drejtat dhe lirite e njeriut ne fushen e se drejtes se punes.
Dekreti Nr.727 percaktonte nocionin e nderprerjes se marredhenies se punes, sanksiononte pasojat e nderprerjes se marredhenieve te punes per fajin e punetorit, organet dhe procedura qe ndiqej per rastet e zgjidhjes se mosmarreveshjeve ne pune.

Hapi i dyte i rendesishem ne zhvillimin e se drejtes se punes eshte miratimi i Ligjit Nr.2550 dt.03.05.1956 (mbi Kodin e Punes se Republikes Popullore te Shqiperise). Ky perben kodin e dyte te punes ne historine e kesaj te drejte. Ai perbehej nga 13 kapituj dhe 246 nene ku pjese e vecante ishte menyra e zgjidhjes se kontrates se punes (pushimit nga puna)
Mosmarreveshjet ne pune sipas ketij Kodi, kur nuk ishte e mundur te zgjidheshin drejtpersedrejti midis paleve kontraktuese zgjidheshin nga nje komision i pajtimit, nga gjykata popullore dhe nga organi me i larte ne rruge administrative.
Kodi i ri i Punes i dt.12.03.1966 (kodi i trete i punes) (Nenet 55-60) nuk sillte asgje te re ne fushen e perfundimit te marredhenies se punes. 

Plotesimi qe iu be me Dekretin Nr.5122 dt 04.12.1973 solli element te rinj te lidhur me problemet e afatit te marrjes ne pune me prove, te nderprerjes se marredhenies se punes dhe pasojave qe lidheshin me te, te largimit nga puna me iniciative te punetorit.

Kodi i Punes dt.01.10.1980 i cili per nga rendi perben Kodin e katert te Punes ne Republiken e Shqiperise ne thelb kishte permbajtje ideologjike dhe kjo reflektonte ne cdo kapitull te tij. Ne kreun XI (Nenet 94-99 te Kodit) flitej per largimin nga puna te punonjesve dhe per transferimin e tyre. Nenet 100-102 te Kodit disiplinonin menyren e zgjidhjes se mosmarreveshjeve. Sipas ketij Kodi nje varg ligjesh dhe aktesh nenligjore te tjera u miratuan ne kete fushe duke u perpjekur te rregullonin dhe permiresonin marredheniet e punes konform kushteve dhe kerkesave te kohes. Ndryshimet politike te pas viteve 1990 u reflektuan edhe ne legjislacionin ku perjashtim nuk bente edhe legjislacioni per marredhenite e punes. Keshtu , ne mbeshtetje te ligjit te mesiperm, vecanerisht kreu XI mbi perfundimin e marredhenies se punes. Ndryshimet e reja socialeekonomike-politike u shoqeruan dhe me rregullime te reja bashkohore ne fushen e rregullimit te mardhenieve te punes.

Formen me te plote dhe demokratike te marredhenieve te punes e gjejme ne Ligjin Nr.7961 dt.12.07.1995 ”Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” ndryshuar me Ligjin Nr.808 dt 13.03.1996 ”Per disa ndryshime ne Kodin e Punes” dhe Ligjin Nr.9125 dt.29.07.2003 ”Per disa ndrysjime ne Kodin e Punes”.
Gjithe ky evoluim historik i se drejtes se punes dhe vecanerisht i perfundimit te marredhenies se punes, pasqyrojne qarte tendencen pozitive per te arritur persosmerine dhe mbrojtjen maksimale te kesaj marredhenie juridike te punes.

1.2 - Rregullimi i marrëdhënieve të punës – element themelor i ruajtjes së  qëndrueshmërisë së administratës publike

Në një shtet demokratik realizimi i funksioneve shtetërore kërkon më së pari një organizim sa më të mirë të aparatit shtetëror dhe në veçanti të atij administrativ, dhe së dyti një aparat të përbërë nga nëpunës të aftë profesionalisht. Punonjësit në një organ të administratës publike përfshihen në të  ashtuquajturën njësi administrative, e cila është mbështetëse e realizmit të veprimtarisë së administratës publike. Kështu, siç u përmend, profesionalizmi dhe qëndrueshmëria e tyre në punë përkthehet domosdoshmërish në qëndrueshmëri të administratës publike.  
Marrëdhëniet e punës së punonjësve të administratës publike rregullohen me ligje të ndryshme bazuar kjo në pozicionin e punës që kanë punonjësit (identifikimi i këtyre ligjeve në këtë prezantim do të paraqitet duke u nisur nga pozicioni që ka punonjësi në administratën publike). Pavarësisht pozicionit, Kushtetuta ka përfshirë në dispozitat e saj një nen të posaçëm që kërkon që nëpunësit e administratës publike të zbatojnë ligjin dhe të merren në punë me konkurs. Shih nenin 107 të Kushtetutës3. I njëjti nen parashikon që rregullimi i marrëdhënies së punës të këtyre nëpunësve do të bëhet me ligj.

Ndërkohë, po sipas Kushtetutës, marrëdhëniet e punës të funksionarëve publikë miratohen me ligj që kërkon shumicë të cilësuar, 3/5 sipas nenit 81 të Kushtetutës. Sigurisht mund të ketë hapësirë për diskutim mbi kuptimin e termave “nëpunës publikë” apo “funksionarë publike”, por pavarësisht nuancave të interpretimeve, mendoj që qëllimi i Kushtetutës është që të ketë transparencë në përzgjedhjen e atyre që i shërbejnë interesit të publikut dhe janë të punësuar në administratën publike si dhe të ketë qëndrueshmëri e marrëdhënia e punës së tyre të bazohet në profesionalizëm.
Nuk ka një ligj të vetëm që të rregullojë në tërësi marrëdhëniet e punës në administratën publike.  Nëse do të paraqisnim situatën me një pamje të përgjithshme, do të rezultonte që marrëdhëniet e punës në administratën publike rregullohen në mënyrën e paraqitur më poshtë:

Pozicioni Aspekte të përgjithshme të statusit të gëzuar: rregullimi ligjor 
Nëpuës civil  Disa organe të administratës publike në Republikën e Shqipërisë janë pjesë e shërbimit civil, si më poshtë:
− Kuvendi
− Presidenca
− Organet kushtetuese të pavarura
− Bashkitë dhe qarqet
− Këshilli i Ministrave
− Ministrat4
Punonjësit e organeve të mësipërme që gëzojnë statusin e nëpunësit civil (jo të gjithë) janë:
− Sekretari i përgjithshëm
− Drejtor drejtorie apo Drejtor i përgjithshëm
− Drejtor drejtorie apo Shef sektori/zyre
− Specialist
− (dhe pozicione të barasvlershme me sa më sipër)5
Kështu, nëpunësit civilë gëzojnë një rregullim ligjor të posaçëm të përcaktuar në ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. Qëllimi i këtij ligji është të krijojë një shërbim civil:
− të qëndrueshëm
− meritokrat
− apolitik7
Funksionet politike

 Disa pozicione në administratën publike gëzojnë statusin e funksionarit politik. Statusi lidhet me ushtrimin e funksioneve politike drejtuese në organe të administratës publike qendrore e vendore, krerët e këtyre institucioneve dhe persona që ushtrojnë aktivitet të drejtpërdrejtë të lidhur me funksione politike.

Rregullimi ligjor i këtyre funksioneve bëhet me ligjin nr. 8095,  datë 21.3.1996 “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”8.
Një listë e funksioneve politike jepet në shtojcën e këtij ligji, Shtojca nr. 113 dhe përfshin:
− Drejtuesit e institucioneve qendrore e vendore
− Zëvendësdrejtuesit e institucioneve qendrore e vendore
− Anëtarët e kabineteve përkatëse
− Zëdhënësit e institucioneve

Ligji parashikon se marrëdhënia e punës mund të përfundojë edhe për shkaqe politike9.

Status punësimi të posaçëm  Punonjës të caktuar në administratën publike gëzojnë një status të posaçëm.
 Ky status parashikohet/jepet nga ligji i posaçëm mi organizimin dhe funksionim e institucionit përkatës. Të tilla janë:
− Punonjësit që gëzojnë statusin e ushtarakut
− Punonjësit e SHISH të cilët gëzojnë një status krejt të veçantë sipas ligjit të tyre
− Punonjësit e policisë të cilët gjithashtu gëzojnë status të veçantë, etj
Status  Çdo punonjës  i një organi administrativ që nuk e ka të rregulluar marrëdhënien e tij/saj sipas legjislacionit të sipërm, i ka marrëdhëniet e punës të rregulluara me Kodin e Punës.  Kodi i Punës është ligji bazë që përcakton rregullat mbi rregullimin e marrëdhënieve të punës në vend.
Gjithashtu Kodi i Punës shërben si ligj bazë edhe për ato aspekte të marrëdhënieve të punës të parregulluara nga ligjet e mësipërme, duke funksionuar kështu si ligj komplementar.

 Të gjitha këto ligje që përmenden kanë parashikimet e tyre specifike mbi rekrutimin, vijimësinë dhe ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. Aspekte të ndryshme të  ligjit mbi statusin e nëpunësit civil, për shembull, nuk kanë rregullimin e duhur duke lënë hapësira të mosrealizimit të qëllimit të ligjit. Kështu, mundësia e rekrutimit me kontratë të përkohshme, e transferimit, e humbjes së statusit për shkak të ristrukturimit ose mbylljes, apo e ndryshimit të kritereve të vendit të punës, etj, janë aspekte të cilat kanë nevojë për adresim sepse janë mundësi brenda ligjit (të parregulluara apo të lëna në diskrecion të organit) për të abuzuar me qëllimin parësor të ligjit: qëndrueshmërinë, meritokracinë, apolitizmin.

Më tej, legjislacioni mbi punonjësit që nuk gëzojnë statusin e nëpunësit civil, por kanë një rregullim të ngjashëm me të, p.sh. punonjësit e doganave apo tatimeve, apo të organeve të tjera si Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Agjencia e
Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale , etj, ka nevojë të plotësohet më tej me dispozita që adresojnë edhe më shumë çështjen e qëndrueshmërisë. Kjo sepse nuk është qartësisht i kërkuar p.sh konkurrimi i hapur në disa raste, apo nuk parashikohen dispozita që të rregullojnë përfundimin e marrëdhënieve të punës, apo dhënien e masave disiplinore, etj. Po kështu, në rastet kur çështje të ndryshme të marrëdhënieve të punës nuk janë të rregulluara qartë ka një konfuzion mes kufirit të përdorimit të Kodit të Punës apo rregullave të ligjit të shërbimit civil apo ligjeve të tjera të posaçme.

Kodi i Punës përcakton si element qëndrueshmërie shtesë rikthimin në vendin e punës për punonjësit e administratës publike marrëdhëniet e punës së të cilëve rregullohen me Kodin e Punës, por ky element mund të përdoret vetëm nga gjykata, pra pas ndërprerjes së marrëdhënieve të punës. Ndërkohë, proceset e rekrutimit, trajtimit përgjatë marrëdhënieve të punës bëhen në përputhje me Kodin e Punës, duke mos bërë asnjë dallim nga këto marrëdhënie pune në një person juridik privat.  Si rrjedhim, nuk bëhet dallimi mes shërbimit në një vend pune që i shërben interesit publik dhe jo të tillë. Për këtë gjë, elementë të apolitizmit, meritokracisë, qëndrueshmërisë nuk janë themelorë në rregullimin e marrëdhënieve të punës.

Të gjitha këto elementë përciptazi prekur janë tregues i nevojës për një rishikim të rregullave ligjore për rregullimin e marrëdhënieve të punës të punonjësve në administratën publike.  Këtu nuk është fjala për funksionarët politikë të cilët për nga natyra i përkasin një kategorie në një fushë jo shumë të mbrojtur nga legjislacioni.

1.3 - Përkufizimi i instituteve juridike kryesore të së Drejtës së Punës

Para se te shtjellojme vecorite qe mbart secili prej instituteve objekt analize te temes time, po jap  perkufizimin e instituteve dhe nocioneve juridike kryesore qe kane te bejne me te drejten e punes.

E drejta e punes –  teresia e normave juridike (rregullave dhe parimeve) qe rregullojne marredhenien e varur te punes.
Kontrata e punes – marreveshja mes punedhenesit dhe punemarresit qe rregullon mardheniet e punes dhe permban te drejtat dhe detyrimet e paleve
Punedhenesi  –  person fizik apo juridik i cili ne kuadre te organizimit dhe urdherave te tij merr persiper te paguaj nje shperblim kundrejt punemarresve per punen e ofruar prej tyre.
Zgjidhje e kontrates se punes – perfundimi i marredhenies se punes ne kontraten me kohezgjatje te pacaktuar
Pushimi nga puna – zgjidhja e kontates se punes nga ana e punedhenesit
Lirimi nga puna – lirimi i punemarresit nga detyrimimi i kryerjes efektive te punes, ndersa kontrata e punes eshte ende ne fuqi.
Zgjidhja e menjehershme e kontrates se punes – perfundimi i marredhenies se punes ne menyre te menjehershme nga secila pale.
• Kontrata me kohezgjatje te pacaktuar – kontrate pa afat kohor te pacaktuar dhe perfundon kur zgjidhet nga njera pale dhe ka perfunduar afati i njoftimit.
Kontrata me kohezgjatje te caktuar – kontrate e cila nisur nga natyra e punes lidhet per nje kohezgjatje te caktuar dhe perfundon ne fund te kohes se parashikuar.
Koha e proves – tre muajt e pare te contrates se punes ájate se ciles punedhenesi dhe punemarresi mund te perfundoje contraten me kushte me te thjeshtesuara
Afatet e njoftimit –  afatet te cilat disponojne kohen e fillimit te njoftimit per zgjidhje te kontrates se punes dhe koha kur perfundon marredhenia e punes.
Procedura e zgjidhjes se kontrates se punes –  teresia e rregullave ligjore proceduriale te detyrueshme per tu respektuar nga punedhenesi ne rastin e zgjidhjes se kontrates se punes.
Shperblimi per vjetersi ne pune  – shume ne te holla qe perfiton punemarresi sipas kerkesave ligjore ne rastin e zgjidhjes se kontrates se punes si shperblim ndaj besnikerise se tij.
Zgjidhja e kontrates me kohe te papershtatshme – perfundimi i marredhenies se punes (qofte edhe ne kohen e proves) nga punedhenesi ne kohen kur punemarresi permbush nje detyrim ligjor apo gezon nje perfitim ligjor.
Zgjidhja e kontrates se punes me vdekjen e punemarresit apo punedhenesit – perfundimi ispo jure i marredhenies se punes me ndodhjen ne ngjarjes natyrore.
Transferimi i ndermarrjes – transferimi teresisht apo pjeserisht i ndermarrjes per arsye ekonomike, teknologjike apo strukturore tek punedhenesi i ri i cili zevendeson punedhenesin e meparshem ne kontraten e punes.

Kapitulli 2 – Rregullimi i marrëdhënieve të punës sipas Kodit të Punës

2.1 - Çfarë është Kodi i Punës?

Kodi i Punës është një ligj bazë për rregullimin e marrëdhënieve të punës në vendin tonë. Ai është krijuar me qëllim që të rregullojë marrëdhëniet e punës në tregun e ekonomisë private dhe iniciativës së lirë. Kështu, duke mos qenë një ligj i posaçëm për administratën, ai nuk përmban ndonjë element të dukshëm e të qartë qëndrueshmërie për këtë fundit.

Kodi i Punës parashikon një sërë rregullash në mbrojtje të punëmarrësit, si në rastin e fillimit ose vijimit, por edhe të përfundimit të marrëdhënieve të punës. Edhe pse mundëson përfundimin e marrëdhënieve të punës për shkaqe të arsyeshme/justifikuara, këto duke qenë në varësi të interpretimit që bëjnë palët, mbeten diskreciale. Edhe pse Kodi parashikon një rregullim të posaçëm për rastin kur punëdhënësi është organ i administratës publike, gjithsesi ky parashikim duhet të kuptohet saktë nga vetë këto organe dhe ndoshta të shoqërohet edhe me rregullime të tjera të posaçme për administratën publike.

Kodi i Punës rregullon të gjitha marrëdhëniet e punës në administratën publike me përjashtim të marrëdhënieve të punës të personave, punësimi i të cilëve rregullohet me ligj të veçantë. Pra, të gjitha marrëdhëniet e punës në organet e administratës publike që nuk i nënshtrohen një rregullimi të veçantë me ligj do të rregullohen sipas dispozitave të këtij Kodi. Madje ky Kod parashikon që për aq sa ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje për probleme të lidhura me marrëdhëniet e punës, përsëri do të gjejnë zbatim dispozitat e këtij Kodi.

Ky Kod parashikon në Kreun III  të tij një sërë parimesh mbi të cilat mbështeten marrëdhëniet e punës. Edhe pse parimin e konkurrueshmërisë apo të transparencës nuk e përmend, në nenin 11 të tij, parashikohet se normat e së drejtës të cilat rregullojnë marrëdhëniet e punës kanë përparësinë që edhe vetë Kushtetuta parashikon në nenin 116 të saj. Kodi rendit Kushtetutën, Konventat ndërkombëtare të ratifikuara, e më pas ligjet e tjera, duke renditur Kodin e Punës të parin ndër to. Pra, përforcohet edhe njëherë rregullimi që Kushtetuta parashikon në nenin 107 që marrëdhëniet e punës për nëpunësit publikë bazohen në transparencë, konkurrueshmëri e profesionalizëm.

2.2 - Lidhja e kontratës së punës

Kodi i Punës parashikon që lindja e marrëdhënies së punës bëhet nëpërmjet punësimit të drejtpërdrejtë, nëpërmjet zyrave shtetërore të punësimit ose të agjencive private të punësimit. Ky parashikim është hartuar me qëllim që t’u shërbejë personave juridikë privatë të cilët mund të zgjedhin me sa duket rregullat e tyre të punësimit të punonjësve të tyre. I lexuar në kuadrin e detyrimit kushtetues për konkurrueshmëri dhe transparencë për punonjësit e administratës publike, ky rregullim do të sillte konfuzion dhe paqartësi.  Pra, ka nevojë që ky Kod, meqë është ligj bazë edhe për marrëdhëniet e punës në administratën publike, të specifikojë një rregullim të posaçëm për këtë grupim sipas Kushtetutës.

2.3 - Qëndrueshmëria e marrëdhënieve të punës

Të gjitha rregullimet mbi kohëzgjatjen e punës, kohëzgjatjen ditore të punës, pagesën, pushimin javor e vjetor, punën e natës apo në kohë festash dhe pagesën për të, detyrimin për kualifikim të punonjësve, etj, janë rregullime të cilat pa dyshim mundësojnë një status të caktuar të mbrojtur të punonjësit për punën që kryen, pushimin që duhet të ketë, si dhe pagesën që duhet të marrë për punën që kryen. Mund të përmenden edhe një sërë nenesh të këtij ligji që synojnë rregullimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, si p.sh. Kreu VIII, nenet 39 - 75.

Në përgjithësi këto rregullime, duke qenë edhe në reflektim të traktateve të miratuara nga ILO dhe ratifikuara nga Shqipëria, në të njëjtën kohë reflektojnë edhe shumë prej direktivave të BEsë. Kështu, mund të përmenden:
• Direktiva  2003/88/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, dt. 4.112003 “Mbi aspekte të caktuara të orëve të punës”, e cila parashikon:

pushim ditor minimal prej 11 orësh në vijim për çdo 24 orë
pushim mes orësh kur dita e punës është më e gjatë se 6 orë
pushim javor minimal prej 24 orësh për çdo 7 ditë, i cili i shtohet 11 orëve të pushimit ditor
orë javore punë minimalisht 48 orë, përfshirë edhe kohën jashtë orarit
pushim vjetor i paguar të paktën katër javor.

• Direktiva e Këshillit 91/533/EEC, 14.10.1991 “Mbi detyrimin e punëdhënësit për të informuar punëmarrësin mbi kushtet e kontratës apo të marrëdhënies së punës,” e cila parashikon detyrime që punëdhënësi ka përkundrejt punëmarrësit për informim, si p.sh informimi për:

Identitetin e palëve
 Vendin e punës
 Titullin, gradën dhe kategorinë e punës apo specifikime të shkurtra të punës
 Datën e fillimit të kontratës
 Në rast kontrate të përkohshme, afatin e saj
 Kohëzgjatjen e pushimit të paguar dhe procedurat për përfitimin e tij
 Afatet e njoftimit për rastet e zgjidhjes së kontratës dhe procedurën përkatëse
 Paga dhe elementët e tjerë shtesë page
 Orët e punës
 Çdo kontratë kolektive që ekziston.

• Direktiva 2000/78/EC, 27.11. 2000, “Krijimi i një kornize të përgjithshme trajtim të barabartë në punësim dhe profesion” e cila kërkon trajtim të njëjtë të personave pavarësisht nga besimi fetar, paaftësitë, gjinia, orientimi seksual, etj., në marrëdhëniet e punës apo profesion dhe anëtarësitë në organizata të caktuara.

Marrëdhëniet e punës sipas Kodit të Punës lidhen për një kohë të caktuar apo të pacaktuar. Kodi, me qëllim krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme të punës, parashikon që “si rregull, kontrata e punës lidhet për një periudhë të pacaktuar. ”Nëse kontrata e punës do të lidhet për një periudhë të caktuar, kjo duhet justifikuar me arsye objektive që lidhen me natyrën e përkohshme të detyrës, në të cilën punëmarrësi do të punësohet. Një organ i administratës publike krijohet për t’i shërbyer një interesi publik të caktuar dhe zakonisht organet e administratës publike krijohen si persona juridikë me akte ligjore për të ekzistuar për një periudhë të pacaktuar kohe, ose në raste të caktuara për të trajtuar çështje për të cilat vendoset një kufi kohor i caktuar. Edhe në raste të tilla si kjo e fundit, akti ligjor apo nënligjor nuk parashikon kohëzgjatjen e vetë organit administrativ. Pra, kontratat e punës në organet e administratës publike duhet të jenë me një kohëzgjatje të pacaktuar në të shumtën e rasteve. Sigurisht, nëse  natyra e punës apo detyrës do të ishte e përkohshme, edhe kohëzgjatja e kontratës së punës do të ishte e kufizuar, nuk është detyrim i drejtpërdrejtë i Shqipërisë) që të konsultohet me grupet e interesit dhe të marrin një apo disa prej masave si:

 Justifikime objektive për rinovime të kontratave apo marrëdhënieve të tilla puna, pra, afatshkurtra
 Përcaktimin total maksimal të përsëritjes së kontratave afatshkurtra
 numrin e përsëritjes së kontratave të tilla

Kjo Direktivë duke kërkuar një rregullim të përcaktuar të tillë që orienton gjithë marrëdhënien e punës drejt qëndrueshmërisë, flet për politikën që BE-ja ofron për një marrëdhënie të qëndrueshme pune.

2.4 - Përfundimi i marrëdhënieve të punës

Kohëzgjatja e një kontrate tregon vijimësinë e një marrëdhënie pune, pra qëndrueshmërinë, po aq përcakton edhe tërësinë e rregullave që do të ndiqen në rastin e zgjidhjes së saj. Përfundimi i marrëdhënieve të punës rregullohet nga Kreu XIV i Kodit të Punës. Kodi i Punës parashikon që marrëdhëniet e punës përfundojnë me përfundimin e kohës së kontratës së punës apo edhe me ndërprerjen e saj.  

Kontrata e punës me kohëzgjatje të pacaktuar përfundon kur zgjidhet nga njëra palë dhe ka përfunduar afati i njoftimit10. Si në rastin e një kontrate me afat ashtu edhe në atë pa afat, kontrata mund të zgjidhet me arsye, duke respektuar procedurën e parashikuar nga rastet e zgjidhjes së kontratës me arsye, si dhe procedura e kësaj zgjidhjeje. Së pari, parashikohet respektimi i një afati njoftimi për zgjidhjen e kontratës, i cili shkon nga dy javë deri në tre muaj në varësi të situatave të caktuara të parashikuara në nenin 143 i Kodit të Punës11 si dhe i një procesi informimi të arsyes dhe shpjegimi të situatës. Kodi parashikon përfundimin e marrëdhënieve të punës në situata të justifikuara dhe parashikon që çdo herë që do të ketë përfundim të tyre, normalisht ky të jetë edhe për një arsye “të arsyeshme” apo “të justifikuar”12.

Një përcaktim i shkaqeve të arsyeshme nuk bëhet në Kod, por ky i fundit merr përsipër të shërbejë si një kufizim i abuzimit me kufirin e “të arsyeshmes”. Për këtë, në nenin 146 të Kodit të Punës, parashikohen situatat që konsiderohen si shkaqe të arsyeshme, por edhe situata që konsiderohen si shkaqe të paarsyeshme të zgjidhjes së kontratës së punës. Neni 146 parashikon si të tilla p.sh., kur bëhet për motive të pandashme nga personaliteti i punëmarrësit si raca, ngjyra, seksi, mosha, gjendja civile, etj., apo anëtarësimi i punëmarrësit në sindikatë të krijuar në bazë të ligjit, apo kur ka pretendime që rrjedhin nga kontrata, etj.  Edhe pse jo shumë qartë, Kodi i Punës ofron një përcaktim të përgjithshëm të institutit të “situatave të justifikuara”. Kështu, neni 153 vlerëson si shkaqe të justifikuara rrethanat “e rënda që nuk lejojnë, sipas parimit të mirëbesimit, t’i kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën, vazhdimin e marrëdhënieve të punës” apo edhe rastet kur “punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të lehtë, në mënyrë të përsëritur, me gjithë paralajmërimin me shkrim të punëdhënësit”. Kuptimin e “rrethanave të rënda”  apo “fajit të lehtë të përsëritur” palët do duhet ta interpretojnë sipas rastit dhe është gjykata, po sipas nenit 153, e cila vendos nëse ekzistojnë apo jo shkaqe të tilla të justifikuara për zgjidhjen e kontratës.

Nëse zgjidhja e kontratës rezulton të jetë jo në respektim të procedurave të parashikuara, apo jo për shkaqe të arsyeshme/justifikueshme, punëmarrësi ka të drejtë të paraqesë padi në gjykatë kundër punëdhënësit brenda 180 ditëve nga dita e përfundimit të afatit të njoftimit. Kodi parashikon se zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme/justifikueshme është e pavlefshme. Punëdhënësi që ka zgjidhur kontratën duke mos respektuar afatet e njoftimit duhet të paguajë si rregull (me përjashtim të disa rasteve të parashikua nga vetë Kodi) dëmshpërblim një pagë prej 2 muajsh13. Zgjidhja pa shkaqe të arsyeshme/justifikueshme pasjellë edhe dëmshpërblimin deri në një vit pagë. Madje, Kodi parashikon që “për punëmarrësit në administratën publike, kur ka një vendim gjykate të formës së prerë për kthimin në vendin e  mëparshëm të punës, punëdhënësi, pra organi i administratës publike, është i detyruar të zbatojë këtë vendim.”14

2.5 - Rregullimi i marrëdhënieve të punës për funksionarët politikë

Legjislacioni shqiptar parashikon një sërë pozicionesh në administratën publike si funksione politike. Pozita juridike për funksionarët politikë rregullohet me ligjin nr. 8095, dt. 21.3.1996 “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”.15

Neni 13 i këtij ligji parashikon që funksionarë politikë janë të gjithë personat që ushtrojnë funksione drejtuese politike në organet qendrore e lokale të administratës publike, titullarë dhe zëvendës të tyre në institucionet publike të specializuara, si dhe personat që ushtrojnë veprimtari të drejtpërdrejtë ndihmëse për realizimin e funksioneve politike të personave të lartpërmendur. Më tej Shtojca  nr. 11316 bashkëlidhur këtij ligji parashikon në mënyrë specifike pozicionet që konsiderohen funksione politike Përcaktimi në Shtojcën nr. 113 të posteve politike është një rregullim që e bën të mbyllur tërësinë e vendeve në administratën publike që konsiderohen poste politike. Ky është një rregullim i pëlqyeshëm pasi politizimi i posteve nga studimet rezulton në mungesë profesionalizmi, por edhe në ekzistencën e lidhjeve nepotike apo njohjeve të ndryshme, jo domosdoshmërish të bazuara në profesionalizëm. Duhet theksuar se Shtojca nr. 113 duhet lexuar me çdo ndryshim që ajo ka pësuar për shkak të ndryshimeve të mëposhtme ligjore. Kështu, Sekretari i  Përgjithshëm në institucionet qendrore, Presidencë, Kuvend nuk është post politik, pasi sipas ligjit për statusin e nëpunësit civil ai gëzon statusin e nëpunësit civil më të lartë në administratën e këtyre institucioneve. Po kështu, në ligjin nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave” parashikohet që funksionarë politikë pranë Kryeministrit, Zëvendëskryeministrit, Ministrit të Shtetit janë anëtarët e kabineteve dhe ato gëzojnë statusin e funksionarit politik.

Sipas ligjit nr. 8095  marrëdhënia juridike e funksionarëve politikë fillon me zgjedhjen ose emërimin e tyre, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në dispozitat juridike përkatëse, dhe si rregull merr fund për një nga shkaqet e mëposhtme:

 • përfundon afati ligjor i ushtrimit të veprimtarisë
 • personi nuk plotëson kushtin e shtetësisë
 • personi humbet zotësinë për të vepruar
 • personi vdes.
 • personi del në pension.
 • personi është dënuar me vendim të gjykatës të formës së prerë për kryerjen e një krimi.
 • personi jep dorëheqjen.
 • për një nga arsyet e përmendura në pikat 1, 2 dhe 3 të paragrafit të mësipërm.
 • personi është i paaftë për të kryer detyrat në shërbimin civil, si dhe
 • për motive politike.

Ligji parashikon që funksionarët politikë, në ushtrimin e detyrës së tyre, gëzojnë çdo të drejtë e përmbushin çdo detyrim tjetër që buron nga norma të tjera që kanë lidhje me veprimtarinë e tyre.17 Gjithsesi ky parashikim është mjaft i përgjithshëm dhe në çdo rast përballet me parashikimin që marrëdhëniet e punës së funksionarëve politikë mund të mbarojnë për arsye politike.

Gjithashtu, duhet thënë që rregullimi kaq i gjerë i hapësirës për t’u dhënë fund marrëdhënieve të punës i bën këto vende pune potencialisht të paqëndrueshme. Çdo herë që do të kemi ndryshime shumicash, aq herë mund të kemi ndryshime të personave në vende të tilla të punës.

Edhe në ligje të tjera që u referohen funksionarëve politikë shihet kjo frymë e legjislatorit për një rregullim të tillë kaq politik të marrëdhënieve të funksionarëve politikë. Kështu p.sh. neni 30 i ligjit nr. 9000 për Këshillin e Ministrave parashikon që “subjektet, që gëzojnë statusin e funksionarit politik, nuk kanë të drejtë të paraqesin ankim kundër aktit të ministrit ose drejtuesit të institucionit qendror në varësi të Kryeministrit, me pretendimin se u është cenuar një e drejtë ose interes i ligjshëm.”

2.6 - Përfundime
Funksionet politike në Republikën e Shqipërisë janë një tërësi e mbyllur vendesh pune në administratën publike. Marrëdhëniet e punës së funksionarëve politikë mund të përfundojnë për arsye ligjore që janë të ngjashme me rastet e përfundimit të marrëdhënieve të punës të punonjësve të tjerë të administratës publike, por edhe për motive politike. Kjo e fundit i bën marrëdhëniet e punës së tyre të paqëndrueshme.

Kapitulli 3 - Koha e provës

Nga vete kuptimi terminologjik, koha e proves lidhet ngurtesisht me marredhenien e punes se filluar tashme midis paleve kontraktuese. Miratimi i nje kohe prove (3 muaj) sherben si prove e ndersjellte besimi midis punedhenesit dhe punemarresit. Ne mungese te nje marreveshje te tille, koha e proves nuk zgjat me shume se tre muajt e pare te marredhenies se punes. Cdo lloj marreveshje qe parashikon nje afat me te gjate se ai qe percakton dispozita ligjore, konsiderohet e pavlefshme. Si rezultat i kesaj pavlefshmerie te marreveshjes do te jete dispozita ligjore ajo qe do te kete vlere.

Koha e proves eshte vetem nje here e aplikueshme dhe nuk mund te perseritet disa here ne te njejtin punemarres. Sipas parimit te mirebesimit, punedhenesi mund te marre ne prove nje punemarres vetem nje here. Nese punedhenesi merr te njejtin punemarres ne prove per here te dyte atehere kemi te bejme me shkelje te Nenit 142 paragrafi 1, i cili limiton kohen e proves ne tre muaj. Kjo do te thote se ne muajin e katert panvarsisht deshires se punedhenesit jemi ne nje kontrate me afat te pacaktuar e cila kryhet sipas neneve 143, 144 ...etj.. te Kodit te Punes. Punedhenesi mund te marre ne prove dhe te pushoje nga puna gjate kohes se proves disa punonjes njeri pas tjetrit gjithmone duke rrespektuar afatin e njoftimit pese ditor. Nga pikepamja ligjore kjo gje nuk eshte e ndaluar nga punedhenesi, duhet te kete mundesine te provoje disa punemarres derisa te gjeje personin e duhur per vendin e punes. Ky fakt perben dhe qellimin e Nenit 142 te Kodit te Punes. Por ne aspektin ekonomik kjo menyre e te vepruarit ka kosto ekonomike sepse punedhenesi eshte gjithmone i detyruar te shpenzoje disa here per formimin e punemarresve te cilet nuk punojne per nje kohe te gjate. Per cdo lloj marredhenie pune, marreveshja per kohen e proves edhe pse dispozita nuk shkruhet ne menyre eksplicite (ne ndryshim nga neni 150 i Kodit te Punes) per vete natyren e saj duhet te behet me shkrim. Me marreveshje me shkrim midis paleve ose me marreveshje kolektive, koha e proves mund te shkurtohet ne me pak se tre muaj ose te hiqet perfundimisht. Nga ana tjeter, nisur nga natyra e kryerjes se te njejtes pune, legjislatori ka perjashtuar aplikimin e kesaj prove si kusht paraprak per te lidhur kontraten perfundimtare. Ne kete sens dhe te drejtat e detyrimet per palet qe garanton kjo periudhe marredhenie pune (koha e proves) nuk gjejne zbatim. Koncepti i perdorur ne dispozite “ kryerja e se njejtes pune“ praktikisht duhet kuptuar per rastet e rekrutimit te nje punemarresi nga punedhenesi, jo per here te pare por te nje punemarresi qe ka qene ne te njejten pune dhe tek i njejti punedhenes dhe me pare ne menyre te vazhdueshme apo me nderprerje. Nese njera nga palet e zgjidh kontraten e punes pa kohezgjatje te caktuar gjate kohes se proves por pa respektuar nje afat te caktuar njoftimi zgjidhja do te konsiderohet e vlefshme por e menjehershme. Per te pare nese nje zgjidhje e tille eshte e perligjur duhet analizuar Neni 153, dispozite te cilen do ta analizojme ne vazhdimesi.

Kapitulli 4 – Përfumdimi i kontratës së punës me kohezgjatje të pacaktuar

Kontrata me kohezgjatje te pacaktuar nga vete kuptimi i saj perben nje shprehje te lire vullneti te paleve, te cilet me marreveshje bien dakort me njeri-tjetrin lidhur me te gjitha kushtet e saj.
Ne princip kjo kontrate kerkon si kusht te domosdoshem mospercaktimin e afati te saj. Per nga vete natyra e punes dhe nisur nga vullneti i paleve, kontrata lidhet pa afat te caktuar kohor. Pergjithsisht kontratat pa kohezgjatje te caktuar jane me te shpeshta dhe me te perdorshmet sot ne praktiken e marredhenieve te punes.
Kodi i Punes parashikon dhe faktin qe nese palet me vullnetin e tyre nuk e percaktojne shprehimisht kohezgjatjen e saj atehere nga vete kuptimi i dispozites kjo kontrate do te konsiderohet si nje kontrate pa kohezgjatje te caktuar.
Perfundimi i kontrates se punes me kohezgjatje te pacaktuar kerkon plotesimin e dy kushteve qe te jete e rregull te cilat jane:

 • Zgjidhjen me iniciativen e njeres pale (punedhenes ose punemarres)
 • Perfundimin e afatit te njoftimit

Pra per zgjidhjen e kontrates se punes krahas iniciatives se seciles pale kontraktuese duhet te perfundoje afati i njoftimit per zgjidhje kontrate. Kontrata nuk perfundon kur eshte dhene njoftimi por ne momentin qe ky afat mjoftimi eshte plotesuar. Gjate kohes qe afati i njoftimit nuk  ka perfunduar, marredhenia e punes vazhdon rregullisht. Punemarresi duhet te ofroje punen dhe ka te drejten e pages ndersa punedhenesi duhet te kerkoje punen e kryer nga punemarresi dhe ka detyrimin e pages ndaj tij.

Te dyja keto kushte duhet te jene komulativ (te qendrojne bashkerisht) me qellim qe perfundimi i marredhenies se punes te jete i rregullt. Megjithate perjashtimisht punedhenesi gezon te drejten qe te pezulloje ne menyre te menjehershme nga puna punemarresin por me detyrimin per ti paguar pagen deri ne perfundimin e afatit te njoftimit per largimin nga puna.

4.1 - Zgjidhja e rregullt e marrëdhënies së punës

Marredhenia e punes per nga natyra e saj eshte nje marredhenie juridike (e vazhdueshme) detyrimi. Neni 419 i Kodit Civil e percakton se “nje marredhenie juridike me ane te se ciles nje person detyrohet te jape dicka ose te kryeje apo te mos kryeje nje veprim te caktuar ne dobi te nje personi tjeter, i cili gjithashtu ka te drejte te kerkoje ti jepet dicka ose te kryhet apo mos te kryhet veprimi”.
Nisur nga kjo permbajtje marredhenia juridike e punes ne thelb merr te njejtin kuptim por per shkak te karakterit te saj juridiko-personal ajo ka disa vecori ne krahasim me marredheniet e tjera juridike te detyrimit, nder te tjera kjo marredhenie kerkon nga palet kontraktuese korrektesi ne permbushjen e dertyrimit (Neni 422 i Kodit Civil).  Kjo korrektesi ne baze te Nenit 12 te Kodit te Punes perfaqeson  detyrimin e punemarresit te ofroje sherbimin e tij...dhe detyrimin e punedhenesit te paguaj per kete sherbim.
Gjithsesi per zgjidhjen e saj veprojne parimisht te njejtaj arsye zgjidhje si per te gjitha marredheniet e tjera juridike te detyrimit per me teper qe edhe ne baze te Nenit 21 te Kodit te Punes cilesohet  “Çdo ndryshim i kontrates behet vetem me marreveshje te paleve“.
Kuptimi i zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes eshte i lidhur ngushte dhe me klasifikimin e kontratave me afat te caktuar apo me afat te pacaktuar (sipas Nenit  140 pika 1 e Kodit te Punes). Zgjidhja e kontrates se punes eshte shprehja e vullnetit te njeres pale kontraktuese ne menyre te nje anshme dhe te detyrueshme per njoftimin e pales tjeter. Kjo duhet bere ne nje forme dhe duke respektuar afatet e caktuara juridike nepermjet se ciles zgjidhet marredhenia e punes per te ardhmen.

Ne varesi te ketij kuptimi ligji ka percaktuar dy menyra te zgjidhjes se kontrates te cilat jane:

 • Kontate e rregullt
 • Kontrate e parregullt


Kerkesat ligjore te Kodit te Punes te cilat duhen rrespektuar per ta klasifikuar zgjidhjen e kontrates se punes si te rregullt jane:

a- Afati
b- Procedura
c- Shkaqet e justifikuara
d- Shkaqet abuzive

a - Afati i zgjidhjes së marrëdhënies së punës

Afati i njoftimit perben nje element shume te rendesishem, i cili merr parasysh nga gjykata ne zgjidhjen e nje konflikti qe ka te beje me marredheniet e punes per te krijuar bindjen nga ana e gjykates se eshte respektuar apo jo afati i njoftimit i cili eshte nje nga standartet kryesore qe garanton te drejten e paleve per demshperblim. Ne Kodin e Punes ne Nenin 143 theksohet se per te zgjidhur kontraten e punes ne periudhe te pacaktuar, palet duhet te respektojne nje afat njoftimi prej nje muaj gjate vitit te pare te punes, prej dy muajsh gajte afatit dy deri pese vite pune dhe prej tre muajsh ne me shume se pese vite pune. Duhet theksuar fakti se keto afate nuk jane prekuizive, ato mund te ndryshohen ne marreveshje me shkrim ose ne kontraten kolektive te punes. Njera nga palet e zgjidh kontraten pa rrespektuar afatin e njoftimit, zgjidhja trajtohet si zgjidhje e kontrates me efekt te menjehershem. Pra nga sa shpjeguam me siper arrijme ne perfundim se mosrespektimi i afatit te njoftimit sipas kushteve qe jane te sanksionuara ne Nenin 143 te Kodit te Punes, do ta ngarkonte palen fajtore per detyrim per te demshperblyer.

b - Procedurat e zgjidhjes së kontratës së punës

Respektimi i procedures eshte nje tjeter standart shume i rendesishem ne favor te punemarresit, standart ky i cili duhet te respektohet nga ana e punedhenesit. Ne Nenin 144 te Kodit te Punes theksohet : Pas kohes se marrjes ne prove kur punedhenesi mendon te zgjidhe kontraten e punes, ai duhet te njoftoje me shkrim punemarresin te pakten 72 ore para takimit dhe te bisedoje me te. Punedhenesi gjate kesaj bisede i parashtron punemarresit arsyet e vendimit per tu marre dhe i jep atij mundesi per tu shprehur.
Zgjidhja e kontrates se punes ne cdo rast duhet te njoftohet me shkrim brenda nje afati jo me te vogel se 48 ore deri ne nje jave pas takimit.

Punedhenesi qe nuk respekton proceduren e percaktuar ne kete dispozite sanksionohet me nje demshperblim prej dy muaj page qe i shtohet demshperblimeve te tjera qe mund te perfitoje punemarresi. Kjo mase demshperblimi (dy muaj page) eshte fikse dhe nuk mund te pakesohet ose shtohet. Zgjidhja e respektuar nga punedhensei pa e bere dispoziten ne cdo faze te saj (qofte ne forme apo afate) nuke e ben kete zgjidhje te pavlefshme, ndryshe nga rregullimi i vendosur para ndryshimeve te dispozites. Zgjidhja do te quhet e vlefshme por e parregullt. Pretendimi i punemarresit se procedura nuk eshte zbatuar (prezumimi i moszbatimit te procedures) ngarkon punedhensein me barren e vertetimit te se kundertes. I takon pikesrisht punedhenseit qe te vertetoje faktin qe procedurat e percaktuara nga ky nen eshte respektuar prej tij.
Procedurat e zgjidhjes se kontrates se punes nga punedhenesi nuk mund te aplikohet ne rast te pushimeve kolektive nga puna. Kjo per vete faktin se legjislatori kete menyre pushimi nga puna e ka zgjidhur me nje procedure me komplekse.

c - Shkaqet e zgjidhjes së marrëdhënies së punës

Shkaqet e zgjidhjes  se marredhenies se punes nga ana e seciles pale duhet te jene te justifikuara sepse ne te kundert, ne rast se njera nga palet e zgjidh kontraten e punes pa shkaqet e justifikuara ajo do te perballet me sanksionet perkatese te percaktuara ne Kodin e Punes.
Cilat jane ato shkaqe te justifikuara te cilat e legjitimojne secilen pale te zgjidhe kontraten e punes?
Ne baze te Nenit 153 te Kodit te Punes punedhenesi dhe punemarresi ne cdo kohe mund te zgjidhin menjehere kontraten per shkaqe te justifikuara. Vlersohen si shkaqe te justifikuara te gjithe rrethanat e renda qe nuk lejojne sipas parimit te mirebesimit, ti kerkohet atij qe ka zgjidhur kontraten vazhdim ne marredhenien e punes. Shkelja e detyrimeve kontraktuale me faj te rende me faj te lehte nga punemarresi ne menyre te perseritur, me gjithe paralajmerimin me shkrim te punedhenesit. Gjithsesi nje vend te rendesishem te shkaqeve te justifikuara pertej ketyre te sanksionuara me ligj, luan gjykata e cila duhet te beje nje vleresim ne cdo rast te drejte, objektiv dhe te paanshem. Kur njera nga palet (punedhensei dhe punemarresi) e zgjidh kontraten e punes per shkqe te justifikuara gjithcka perfundon ketu persa i perket mases se demshperblimit.
Ajo qe ne na intereson me teper te dime jane pasojat juridike qe rrjedhin nga zgjidhja e menjehershme, e pajustifikuar e kontrates se punes nga punedhenesi. Ligjvenesi ne Nenin 155 te Kodit te Punes ka sanksionuar se punemarresi ka te drejten e pages qe do kishte fituar nese marredheniet e punes do te kishin perfunduar ne fund te afatit te njoftimit te parashikuar ne ligj ose ne perfundim te kontrates me afat te caktuar. Ne rastet e zgjidhjes se menjehershme te pajustifikuar gjykata duke vleresuar te gjitha rrethanat vendos nje demshperblim jo me shume se paga e nje viti pune. Per punemarresit e administrates publike kur ka nje vendim i formes se prere per kthimin ne vendin e meparshem te punes, punedhenesi eshte i detyruar ta zbatoje kete vendim. Le te marrim per me hollesisht ne analize me ratet gjyqesore konkrete zgjidhjen e kontrates se punes per shkaqe te justifikuara dhe te pajustifikuara. Kuptimi i zgjidhjes se menjehershme te kontrates se punes eshte i lidhur ngushte me klasifikimin e kontratave me afat te caktuar dhe me afat te pacaktuar. Ne kontrata, kohezgjatja e te cilave eshte me afat te caktuar do te ndodheshim para zgjidhjes se njeanshme te kontrates dhe me efekt te menjehershem kur nje nga palet e zgjidh ate para mbarimit te afatit te perfundimit te saj. Ndersa ne rastin e kontratave me kohezgjatje te pacaktuar bazuar ne Nenin 143 pika 4 te Kodit te Punes do kishim zgjidhje me efekt te menjehershem te kontrates kur njera nga palet e zgjidh kontraten pa respektuar afatin e njoftimit te zgjidhjes se kontrates, qoft ky afat njoftimi ligjor (Neni 143/2/3), qoft ky afat i parashikuar me marreveshje te paleve. Ne te gjitha rastet e siperpermenduar kur kontrata zgjidhet nga punedhenesi duhet respektuar procedura e zgjidhjes me perjashtim te rastit te zgjidhjes se menjehershme nga aa e tij per shkak te justifikuar (shkelja e detyrimeve kontraktualenga punemarresi me faj te rende).
Zgjidhja e menjehershme e kontrates se punes mund te behet si nga punedhenesi asshtu dhe nga punemarresi per shkaqe te justifikuara apo te pajustifikuara.

Neni 153 ne piken 1 te Kodit te Punes parashikon se si punemarresi ashtu dhe punedhenesi mund te zgjidhin menjehere kontraten pra para mbarimit te afatit te caktuar ne kontrate apo para mbarimit te afatit te njoftimit ne kontrate pa afat kur ekzistojne shkaqe te justifikuara. Kuptimi i shkaqeve te justifikuara e jep Neni 153 ne piken 2 dhe 3 te Kodit te Punes.

Sipas ketij rregullimi ligjor shkaqet e justifikuara jane ato rrethana te renda qe nuk lejojne sipas parimit te mirebesimit ti kerkohet atij qe ka zgjidhur kontraten vazhdimin e marredhenies se punes.
Per te ekzistuar nje shkak justifikues duhet te plotesohen disa kushte, konkretisht:

 • Punemarresi duhet te kete shkelur nje detyrim kontraktual (Neni 22-26 i Kodit te Punes, ose detyrime te vecanta te percaktuara ne kontraten individuale apo ate kolektive)
 • Kjo shkelje duhet te jete kryer me faj (Neni 153, paragrafi 3 i Kodit te Punes)
  a- te rende (braktisja e punes)
  b- te lehte (etika, veshja e papershtatshme)
  c- ne menyre te perseritur (ardhja me vonese ne pune per disa dite)
  d- pas nje paralajmerimi te punedhenesit (largimi nga puna para mbarimit te orarit te punes per te cilin eshte dhene me pare paralajmerim)
 • Ekzistenca e nje lidhjeje shkakesore midis shkeljes se detyrimit me faj te punemarresit dhe zgjidhjes se menjehershme te kontrates.
 • Shkelja e detyrimit me faj nga punemarresi duhet te kete krijuar nje situate te rende qe nuk lejon sipas parimit te mirebesimit ti kerkohet punedhenesit vazhdimi i marredhenies se punes. Kjo situate analizohet objektivisht dhe subjektivisht (Neni 153, paragrafi 2 i Kodit te Punes)

Keto kater kushte jane te domosdoshme per te ekzistuar ne menyre qe zgjidhja te konsiderohet e menjehershme dhe e justifikuar. Analiza e vleresimit te tyre eshte ne cmimin e gjykates dhe mbeshtetet ne parimin e mirebesimit, drejtesise dhe paanesise.
Kater kushtet e mesiperme jane kumulative. Pra qe zgjidhja e menjehershme te jete e justifikuar duhet qe kushtet e ketyre paragrafeve te permbushen njekohesisht.
Sipas te drejtes franceze zgjidhja e menjehershme duhet te bazohet ne nje motiv te drejte. Motivi i drejte nuk qendron domosdoshmerisht ne nje gabim te seciles pale kontraktuese.
Ne nje rast mosmarreveshje gjyqtari vendos lirisht ekzistencen e nje motivi te drejte pa qene i ndikuar nga ndonje marreveshje eventuale e paleve, e cila percakton apo dikton ndonje fakt si shkak i zgjidhjes se parakohshme (psh. puna klandestine). Gjithsesi hapesira e vleresimit te gjyqtarit kufizohet deri ne masen qe ai konsideron disa fakte si motive te drejta dhe disa te tjera si jo te drejta (psh semundja dhe shatezania).

Pasojat ne rast zgjidhjeje te menjhershme te kontrates me shkak te justifikuar (Neni 154 i Kodit te Punes).

Edhe pse ne titull kjo dispozite citon zgjidhjen e menjehershme me shkak te justifikuar te kontrates nga permbajtja e saj konstatohet se ajo ne pergjithesi rregullon pasojat per te dy palet ne rat te kesaj zgjidhjeje. I njejti konstatitm haset dhe ne Nenin 155 te Kodit te Punes.
Referuar Nenit 154 te Kodit te Punes kur kjo zgjidhje e kontrates ka ardhur si pasoje e mosrespektimit te kontrates nga  njera prej paleve atehere kjo zgjidhje konsiderohet me shkak te justifikueshem. Pala shkaktare duhet te ndreqe teresisht demin e shkaktuar pales tjeter si rrjedhim i mosrespektimit te perfundimit te afatit kontraktor apo ligjor te njoftimit. Referenca per afatet qe duhen respektuar lidhet me Nenun 143, paragrafi 2 dhe 3 i Kodit te Punes. Gjithashtu koncepto i demit teresor perben demin real te shkaktuar pales tjeter si dhe me raste te caktuar fitimin e munguar.

Pasojat ne rast zgjidhjeje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi (compesatio lucri cun damno). Neni 155 i Kodit te Punes.

Ne rast se punedhenesi e zgjidh kontraten ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar, pra para afatit te mbarimit te kontrates apo pa respektuar afatin e njoftimit dhe pa motiv justifikues.
Se pari:  punedhenesi ka te drejten e pages qe do te kishte fituar nese marredhenia e punes do te kishte perfunduar ne afatin e caktuar nga kontrata apo deri ne perfundimin e afatit te njoftimit te parashikuar me ligj apo me kontrate (Neni 143, paragrafi 2 dhe 3).
Nga ky perfitim monetar (paga) punedhenesi ka te drejte te zbrese te ardhurat qe punemarresi ka kursyer si rrjedhim i nderprerjes se punes (psh shpenzimet e transportit per te ardhur ne pune) apo te ardhurat e fituara nga nje pune tjeter nese ka filluar nje te tille apo te ardhurat prej te cilave ka hequr dore qellimisht
Se dyti: punemarresi ka te drejten e nej demshperblimi jo me shume se paga e nje viti pune. Vleresimi i ketij demshperblimi behet gjithmone nga gjykata. Per kete ajo vlereson te gjitha rrethanat e rastit konkret dhe vendos demshperblimin deri ne nje vit page. Nga vete formulimi i dispozites ky demshpeblim nuk eshte fiks nje vit page por masa e tij cmohet nga gjykata rast pas rasti. Ne kete kuptim ai nuk eshte nje sanksion (gjobe) por nje demshperblim per demin qe i shkaktohet punemarresit.
Se treti: nje risi qe sjell ne kete drejtim ligji nr. 9125 date 29.07.2003 i cili ka bere ndryshime ne Kodin e Punes eshte praktikisht rasti kur punemarresi ben pjese ne administraten publike dhe marredhenia e punes rregullohet nga Kodi i Punes, atehere ne rastin e nje zgjidhjeje te menjehershme te kontrates nga punedhenesi ne menyre te pajustifikuar, punemarresi qezon te drejten e kthimit ne pune.  Ne rast refuzimi te punedhenesit per ta zene me pune atehere ky i fundit detyrahet te paguaje punemarresin edhe kur ai nuk vazhdon te punoje (Neni 129 i Kodit te Punes). E shprehur ne kete forme ky paragraf ka nje vlere te vecante sepse mbron ne menyre me te larte te mundshme interesat e punemarresit te pushur padrejtesisht. Por problemet qe lindin nga menyar e formulimit te saj kane sjelle paqartesi ne praktiken e paket qe ka patuar ne gjykate.
Keshtu edhe punemarresi qe punaon ne administraten publike eshte i pushuar pa shkak dhe kjo si e tille nga gjykata, perseri kjo rrethane nuk e detyron ate (gjykaten) te vendose rikthimin ne pune. Kjo per faktin se legjislatori e ka lene ne cmim te gjykates kete menyre vendimarrjeje (...kur ka nje vendim te formes se prere...).

d - Shkaqet abuzive (jo të arsyeshme) të  zgjidhjes së kontratës së punës

Zgjidhja e kontrates se punes nga ana e punedhenesit si rregull i pergjithshem duhet te behet jo vetem per shkaqe te justifikuara por edhe per shkaqe te arsyeshme. Ne Baze te Nenit 146 te Kodit te punes konsiderohet se nje kontrate eshte zgjidhur pa shkaqe te arsyeshme kur punemarresi ishte duke permbushur detyrimin ligjor, zgjidhja e kontrates eshte bere per motive politike, racore, fetare...etj. pra sic shihet shkaqet e paarsyeshme ja te nje natyre te tille, te cilat cenojne drejtpersedrejti ndjenjen e personalitetit dhe te identitetit  te punemarresit.prandaj kur nje marredhenie e punes zgjidhet per shkaqe te tilla, kontrata e punes do te konsiderohet e zgjidhur pa shkaqe te arsyeshme. Ajo qe duhet theksuar ne aspektin e barres se proves ne procesin gjyqesore eshte fakti juridik se barra e proves ne rastin e kerkese-padise per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara, i takon punedhenesit. Ndersa barra e praves ne rastin e kerkese-padise per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme i takon punemarresit. Diskurimet ne lidhje me respektimin e standarteve qe ne analizuam me siper kane qene objekt edhe i veprimtarise se Gjykates se Larte nder te tjera arsyetojne: Paditesi Murat Klobacishta eshte punesuar prane pales se paditur, Instituti Italian i Tregtise se Jashtme, ne detyren e analistit te tregut ne daten 01.03.2002 fillimisht me nje kontrate pune me afat nente mujor. Me daten 02.012.2002 midis punedhenesit e punemarresit eshte lidhur kontrata e punes pa afat. Pala q paditur (punedhenesi) me shkresen e dates 06.10.2003 ka njoftuar paditesin (punemarresin) per zgjidhjen e kontrates se punes dhe ka kerkuar prej tij te paraqitet ne daten 13.10.2003 per bisedime rreth arsyeve te zgjidhjes se kontrates.
Bisedimet midis paleve nuk kane cuar ne nje zgjidhje miqesore ye mosmarrreveshjeve, perfundimisht pala e paditur e ka konsideruar kontraten e zgjidhur dhe ka vendosur nderprerjen e marredhenieve financiare me paditesin me date 21.12.2003. Pas kesaj paditesi ka ngritur padi me te cilen ka kerkuar detyrimin e pales se paditur per ti paguar atij si demshperblim pagen e nje viti per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te arsyeshme, bazuar ne Nenin 146/3 te Kodit te Punes. Pala e paditur ka prapesuar ne gjykim se zgjidhja e kontrates se punes me paditesin eshte e vlefshme, eshte respektuar afati i njoftimit dhe meqenese nuk ndodhemi perpara zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre abuzive, paditesi muk mund te perfitoje demshperblimin sipas Nenit 146/3 te Kodit te Punes. Gjykata e shkalles se pare ka vendosur rrezimin e padise me arsyetimin se:

Se pari: sipas Nenit Nr. 141 te Kodit te Puneskontrata e punes me afat te pacaktuar quhet e perfunduar kur zgjidhet nga njera pale dhe ka perfunduar afati i joftimit. Pala e paditur ka respektuar proceduren dhe afatet e parashikuara ne Nenet 143 dhe 144 te Kodite te Punes.
Se dyti: nuk u provua nga paditesi qe i padituri e ka pushuar ate nga puna per shkak te pretendimeve te tij qe rrjedhin nga kontrata e punes (Neni 146/1 i Kodit te Punes).
Paditesi ka patur dijeni per kushtet e kontrates se tij te punes kur e ka nenshkruar ate. Gjykata e apelit e ka lene ne fuqi vendimin e gjykates se shkalles se pare duke pranuar arsyetimin e saj. Per zgjidhjen e mosmarreveshjeve te dy gjykatat i jane referuar Nenit 141 te Kodit te Punes sipas te cilit  “kontrata me kohezgjatje te pacaktuar perfundon kur zgjidhet nga njera pale dhe kur ka perfunduar afati i njoftimit“ si dhe Nenit 146 te Kodit te Punes qe parashikon zgjidhjen e kontrates pa shkaqe te arsyeshme. Ato kane arritur ne perfundimin se nuk eshte vertetuar asnje nga shkaqet e parashikuara ne Nenin 146 te Kodit te Punes, prandaj paditesit nuk i lind e drejta te perfitoje shumen e demshperblimit deri ne nje vit page.
Koment: Nga permbajtja e ketij vendimi unifikues te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte nxjerrim konkluzionin se zgjidhja e kontrates se punes mund te behet nga ana e punedhenesit per cfaredo lloj shkaku pra ai duhet te respektoje proceduren dhe afatin e njoftimit. Mosrespektimi i procedures dhe afatit te njoftimit nga ana e punedhenesit jo se e ben zgjidhjen e kontrates se punes te pavlefshme sipas ketij qendrimi qe mbajne Kolegjet e Bashkuara te Gjykates se Larte por i jep te drejten punemarresit qe te pretendoje para gjykates per tu demshperblyer ne baze te dispozitave te Kodit te Punes, te cilat i analizuam me larte.

4.2 - Zgjidhja e kontratës së punës në kohë të papërshtatshme. Neni 147 i Kodit të Punës

Zgjidhja e kontrates se punes ne kohe te papershtatshme nga vete kuptimi i dispozites lidhet me periudha kohet ne te cilat zgjidhja e rregullt eshte e pamundur te kryhet nga punedhenesi. Kjo pamundesi zgjidhjeje ne keto kohe nuk cenon lirine dhe autonomine e punedhenesit per te perfunduar marredhenien e punes por sanksionon mbrojtjen maksimale te te drejtave per punemarresin. Rastet e periudhave te papershtatshme per zgjidhjen jane te parshikuara ne paragrafin e pare te dispozites. Ato jane percaktuar sakte dhe nuk mund te kete raste te tjera as dhe zgjatje te afateve per te cilat punemarresi mund te kerkoje mbrojtje ligjore.
Per te kater periudhat kohore te mbrojtjes, dispozita i referohet rregullimit te posacem ligjor lidhur me kohezgjatjen e tyre. Keshtu per rastin kur punemarresi eshte duke kryer sherbimin  ushtarak gjate kesaj peridhe nuk mund te kryehet zgjidhja e kontrates se punes. Lidhur me kohezgjatjen e mbrojtjes, kjo dispozite eshte blankete dhe referohet te ligji ”per sherbimin e detyrueshem ushtarak ne Forcat e Armatosura ne Republiken e Shqiperise”. Nisur nga rregullimi qe ben ky ligj per kohezgjatjen e sherbimit ka efekt dhe mbrojtje ne rast zgjidhjeje. Per rastet e periudhave te paaftesise se perkohshme ne pune mbrojtja eshte deri ne nje vit, ndersa per raste e pushimeve te dhena nga punedhenesi kjo mbrojtje lidhet me periudhen konkrete te pushimeve qe do te kryeje punemarresi , si pushime vjetore apo ditet e festave. Paragrafi i pare i dispozites ka karakter detyrues per punedhenesin dhe e ndalon ate te zgjidhe kontraten.
Zgjidhja e kontrates ne kohe te papershtatshme eshte e vlefshme nese behet ne cdo kohe (pa respektuar afatin e zgjidhjes se kontrates) per nje shkak te justifikuar. Ne paragrafin e dyte te dispozites kjo dispozite rregullon rastet e zgjidhjes se rregullt nga punedhenesi duke respektuar afatin apo proceduren ligjore. Gjate kesaj periudhe kontrata vazhdon te prodhoje efeket juridike. Ne rast se per arsye ligjore punemarresi preket nga te drejtat apo detyrimet ligjore per te cilat gezon mbrojtje te parashikuar ne paragrafin e pare, afatet e zgjidhjes se kontrates pezullohen. E njejta gje mund te thuhet dhe ne rastet e sherbimit te detyrueshem ushtarak (i cili tashme eshte hequr me vendim qeverie) apo pushimeve te dhena nga punedhenesi.

4.3 - Zgjidhja pa shkaqe të arsyeshme e kontratës së punës. Neni 146 i Kodit të Punës

Kjo forme zgjidhjeje kontrate nga ana e punedhenesit lidhet me disa shkaqe te cilat jane te vecanta ne llojin e tyre. Zgjidhja konsiderohet pa shkaqe te arsyeshme nese ajo behet vetem per nje nga rastet e parashikuara ne Nenin 146 te Kodit te Punes. Cdo rast tjeter zgjidhjeje ne praktike nuk mund te konsiderohet si pa shkaqe te arsyeshme. Nga terminologjia e perdorur duket sikur shkaku i justifikuar dhe shkaku i pajustifikuar (arsyeshem) jane te ngjashem por realisht ata jane dy terma krejt te ndryshem midis tyre dhe dallimi thelbesore behet ne permbajtje. Me shkak te justifikuar kuptohet nje shkak qe lejon nje zgjidhje te menjehershme (pa respektuar afatin e njoftimit ne kontraten e punes), e cila parimisht eshte e ndaluar. Pra nje shkak qe justifikon nje zgjidhje te ndaluar ne kundershtim ne Nenin 143 te Kodit te Punes. Shkaku justifikues sjell si pasoje mosndeshkimin e pales qe ka zgjidhur kontraten e punes, panvarsisht se ka shkelur afatet e percaktuara ne Nenin 143 te Kodit te Punes.
Pika e pare e dispozites jep vetem kuptimin negativ te zgjidhjes ”pa shkaqe te arsyeshme”. Ne kete sens duket sikur ekziston dhe zgjidhje me shkak te arsyeshem . Ne kreun e Kodit te Punes qe trajton perfundimin e marredhenies se punes nuk hasen dispozita qe te bejne fjale per zgjidhje per shkaqe te arsyeshme te kontrates se punes.
Neni 146 i Kodit te Punes eshte perjashtimisht i principit per cdo motiv. Ne permbajtje ai mbron punemarresin dhe perjashton mundesine e abuzimit me te. Rastet e Nenit 146/ i Kodit te Punes jane te vetmet dhe nuk mund te kerkohen te jera. Pra si konkluzion mund te themi se rregulli eshte se punedhenesi mund te zgjidhe kontraten e punes per cdo lloj motivi. Perjashtim i principit eshte vetem per rastet e parashikuara ne Nenin 146 te Kodit te Punes. Ne kete Nen ne piken 1 te tij percaktohet se:
zgjidhja e kontrates nga punedhenesi, konsiderohet pa shkaqe te arsyeshme kur:
a- punemarresi ka pretendime qe rrjedhin nga kontrata e punes,
b- punemarresi ka permbushur nje detyrim ligjor
c- behet per motive te pandashme nga personaliteti i punemarresit por qe nuk kane lidhje legjitime me raportet e punes, konsiderohen si motive te tilla: raca, ngjyra, seksi, mosha , gjendja civile, detyrimet familjare, shtatezania, besimi fetar, bindjet politike, kombesia dhe gjendja shoqerore
d- per motive qe lidhen me ushtrimin nga punemarresi te nje te drejte kushtetuese por qe nuk sjell shkelje te detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e punes
e- behet per motive te anetaresimit te tij ose jo te punemarresit ne sindikate te krijuar ne baze te ligjit ose per shkak te pjesemarrjes se tij ne veprimtari ne baze te ligjit
f- kur shfuqezohet kontrata e punes.18

Ne paragrafin e dyte te ketij Neni percaktohet afati i ankimit ne gjykate sipas te cilit:
”Nese kontrata zgjidhet pa shkaqe te arsyeshme, punemarresi ka te drejte te ngreje padi kunder punedhenesit ne gjykate, brenda 180 diteve nga dita e perfundimit te afatit te njoftimit. Ne rastin kur motivi abuziv eshte zbatuar pas kalimit te ketij afati punemarresi duhet te ngreje padi brenda 30 diteve nga dita e zbulimit te ketij motivi”19

Ky afat 180 ditor ka nje natyre prekluzive dhe kjo natyre duket se eshte e lidhur me motivin abuziv qe i nenshtrohet ketij afati. Nese punemarresi pushohet nga puna sepse eshte me ngjyre, me moshe te madhe, kombesi te ndryshme apo cfaredolloj rasti tjeter te parashikuar nga ky Nen. E drejta e tij per tu ankuar ne gjykate shuhet perfundimisht me kalimin e gjashte muajve. Keshtu pra duket sikur koha prej gjashte muajsh mjafton per  realizimin e se drejtes dhe nese punemarresi nuk eshte objektivisht ne dijeni te motivit por e zbulon ate me pas, ligji ia rivendos te drejten per tu ankuar ne gjykate per nje tjeter periudhe nje mujore.

4.4 - Shpërblimi për vjetërsi. Neni 145 i Kodit të Punës

Nje nga pasojat e zgjidhjes se kontrates se punes nga ana e punedhenesit eshte dhe detyrimi i ketij te fundit per te shperblyer punemarresin per vjetersine ne pune. Ky shperblim eshte nje e drejte e pamohueshme per punemarresin ne rast se ky i fundit ploteson kushtet qe kerkon dispozita ligjore. Kushtet thelbesore per te legjitimuar kete kerkim jane:

 • kontrata eshte zgjidhur nga punedhenesi
 • marredhenia e punes duhet te kete zgjatur jo me pak se tre vjet


Te dyja kushtet jane komulative qe do te thote se duhet te plotesohen te dyja kushtet njekohesisht ne menyre qe punemarresi te perfitoje nga kjo e drejte. Ne keto dy kushte nuk plotesohen apo qofte dhe njera prej tyre, atehere sjell qe kjo dispozite nuk mund te zbatohet dhe asnje shkak apo pretendim tjeter nga ana e punemarresit per ta bere ate te aplikueshem nuk mund te funksionoje. Perjashtim bejne vetem rastet e zgjidhjes se menjehershme per shkaqe te justifikuara. Pra dy ksuhtet qe duhet te plotesohen me qellim qe punemarresi te mos perfitoje te drejten e shperblimit per vjetersi pune jane:

 • kontrata eshte zgjidhur menjehere
 • kontrata eshte zgjidhur per shkaqe te justifikuara


dhe keto dy kushte duhet te plotesohen bashkarisht me qellim qe punemarresi te humbi te drejten e njohur nga kjo dispozite. Shperblimi per vjetersi eshte te pakten sa paga e nje 15-diteshi mbi cdo vit te plote pune. Kur paga eshte e ndryshme gjate marredhenies se punes, shperblimi llogaritet mbi mesataren e pages se vitit paraardhes dhe indeksohet.
Shperblimi per vjetersi i shtohet shperblimi qe jepet ne rast te zgjidhjes se kontrates pa shkaqe te arsyeshme.

4.5 - Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës nga punëmarrësi

Zgjidhja e menjehershme e kontrates se punes nga ana e punemarresit ne kreun e perfundimit te merredhenies se punes eshte trajtuar ne dy drejtime, ne zgjidhje te menjehershme te justifikuar dhe te pajustifikuar. Ne rastin e zgjidhjes se marredhenies se punes nga ana e punemarresit ky i fundit pergjigjet financiarisht ndaj punedhenesit.
Punemarresi zgjidh kontraten kur:

 • nuk fillon punen sipas kontrates pa shkak te arsyeshem
 • braktis punen menjehere pa shkak te arsyeshem

 

Dy kushtet e siperpermendura jane te lidhura ngushte me mosekzistencen e nje shkaku te arsyeshme. Legjislatori nuk ka kerkuar si kusht faktin qe braktisja e punes apo mos fillimi i saj  te lidhet me nje  kohezgjatje te caktuar pas te ciles zgjidhja do te cilesohet e justifikuar. Mjafton qe punedhenesi qofte dhe brenda dites te vije ne dijeni te faktir qe punemarresi nuk do te vije me ne pune apo nuk do te filloke ate pune asnjehere per ta cilesuar zgjidhjen si pa shkak te arsyeshem. Rastet klasike te mos fillimi te punes nga ana e punemarresit do te ishin rastet kur palet pasi jane marre maesh me ane te nje kontrate te shkruar per te gjitha kushtet e saj ose dhe verbalisht kane caktuar daten e fillimit te punes do te konsiderohej rasti i largimit nga puna duke mos permbushur punemarresi detyrimet qe rrjedhin prej saj, pa patur nje shkak te ligjshem dhe pa vene ne dijeni punedhenesin.

Kapitulli 5 - Përfundimi i kontratës së punës me kohëzgjatje të caktuar

Kontrata e punes me kohezgjatje te caktuar nga vete kuptimi i saj perfundimin e lidh me mbarimin e nje afati te caktuar. Ky afat eshte percaktuar ne kontrate me vullnetin e lire te paleve dhe duhet te respektohet prej tyre. Nese palet  nuk respektojne ate atehere zgjidhja do te konsiderohet si zgjidhje e menjehershme dhe pasojat do te rregulloheshin sipas Neneve 153-156 te Kodit te Punes. Afati i kontrates eshte nje kusht thelbesor kur palet e percaktojne ate ne kontrate. Si e tille dhe marredhenia e punes parimisht perfundon me mbarimin e ketij afati.  Nese mbas perfundimit te afatit kontraktor secila prej paleve vazhdon te permbushe detyrimet e saj atehere do te konsiderohet se ne heshtje palet kane rene dakort qe kontrata te vazhdoje te prodhoje efektet e saj. Ne kete rast kontrata e perseritur edhe pse kushtet e saj i ka te njejta, tahme per efekt te ligjit ka marre nje status tjeter dhe do te trajtohet si kontrate me afat te pacaktuar. Kontratat me afat te caktuar jane te pakta ne qarkullimin civil. Kjo lidhet me faktin se aplikimi i tyre haset  ne ate lloj marredheniesh pune te cilat per nga natyra e tyre kane nje kohezgjatje te caktuar. Ashtu si dhe ne kontratat e punes me kohezgjatje te pacaktuar dhe ne keto lloj kontratash, kohezgjatja e kohes se proves nuk mund te jete me shume se tre muaj ne maksimum. Jane vete palet te cilat me marreveshje mund te percaktojne si kohe prove nje afat deri ne tre muaj. Marreveshja ne kete rast synon te mbroje interesat e ndersjellta te seciles pale. E vecanta e kesaj kohe prove ne ndryshim me ate te parashikuar ne kontraten me kohezgjatje te pacaktuar eshte se:

 • Afati i kohes se proves ne kontratat me kohezgjatje te pacaktuar eshte afat ligjor i parashikuar nga dispozita si i tille dhe parimisht i pandryshuar pervec marreveshjes se kundert. Ndersa ne kontratat me kohezgjatje te caktuar kya afat eshte i lidhur me marreveshjen e paleve dhe eshte ne diskrecionin e tyre.
 • Koha e proves ne kontratat me afat te pacaktuar mund te jete dhe verbale nisur nga fakti qe dispozita nuk e percakton formen shkresore ne menyre eksplicite. Nga ana tjeter ne kontratat me kohezgjatje te caktuar koha e proves parashikohet te behet vetem me shkrim, kjo me teper per efekt provueshmerie.
 • Nje ndryshim tjeter lidhet me afatin e njoftimit per zgjidhje te kontrates nga secila pale. Nga menyra e formulimit te paragrafit te dyte duket se afati i njoftimit per zgjidhje te kontrates me afat te caktuar eshte taksativ dhe i pandryshueshem. Secila nga palet mund te zgjidhe kontraten duke njoftuar palen tjeter vetem pese dite para zgjidhjes se kontrates. Nga ana tjeter formulimi i kohes se proves per kontratat me kohezgjatje te pacaktuar i le nje hapesire kohes se njoftimit duke e caktuar ate ne pese a me shume dite perpara.

Nese asnjera nga palet nuk zgjidh kontraten e punes gjate kohes se proves periudha e percaktuar me marreveshje te paleve si prove do te perfshihet ne kohezgjatjen e kontrates me afat te caktuar. Por kjo prove dhe pse mban kete emertim konceptohet si pjese e se teres dhe eshte e lidhur me gjithe afatin e kohezgjatjes se kontrates.
Duket sikur kapitulli per perfundimin e kontrates se punes me kohezgjatje te caktuar ben nje ndarje te trajtimit te kontratave sipas kohezgjatjes se tyre. Po ti referohemi kesaj ndarje verehet se trajtimi i mesiperm behet per ate lloj kontratash, kohezgjatja e te cilave nuk eshte me e madhe se tre vjet.
Kur dy pale kane lidhur disa kontrata midis tyre te njepasnjeshme me afat te caktuar per nje kohezgjatje jo me pak se tre vjet (per secilen prej tyre), mosperseritje e kontrates se fundit nga ana e punedhenesit do te vleresohet si nje zgjidhje e kontrates me afat te caktuar. Kjo menyre vlersimi ka lidhje te ngushte me raportin e gajte te marredhenies se krijuar ndermjet apleve dhe gjithashtu ajo ka per qellim te mbroje interesat e punemarresit sepse trajtimi i ketij mosrinovimi si zgjidhje kontrate pa afat te caktuar i siguron nje garanci dhe nje perfitim me te madh ne aspektin financiar te punemarresit.
Paragrafi i dyte i dispozites mbron interesat e punedheneseit duket percaktuar disa afate ligjore te detyrueshme per tu zbatuar nga ana e punemarresit ne rast zgjidhje te kontrates nga ana e ketij te fundit. Per kontraten e punes te lidhur me afat nga tre deri ne pese vjet punemarresi mund ta zgjidhe ate vetem pasi te kete kaluar tre vjet nga zbatimi i saj.
Ky afat i gjate i jep garanci punedhesesit qe per natyren e punes qe do te kryeje punemarresi per te pakten nje periudhe tre vjecare ai do te siguroje vijimesine e saj. Kjo eshte nje e drejte e punedhenesit i cili mund dhe te mos e perdore, por te pakten te respektoje afatin kontraktual.

Kapitulli 6 – Shembull: Kontratë pune për kohë të caktuar/të pacaktuar

KONTRATË PUNE KOHË TË CAKTUAR / TË PACAKTUAR

Neni 1

Me këtë Kontratë:
_________________________________________________,
(emri/emërtimi, selia,  adresa dhe numri i regjistrimit të biznesit punëdhënësit)

të cilin e përfaqëson: ________________________________
(në tekstin e mëtejshëm: Punëdhënësi), 

lidhë kontratë pune  me:
__________________________________________________
__________________________________________________
(emri dhe mbiemri i të punësuarit, numri personal, kualifikimi dhe adresa e  të punësuarit(në tekstin e mëtejshëm: I punësuari).

Neni 2

I punësuari do të kryej këto detyra të punës:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
( emërtimi, natyra, lloji i punës dhe përshkrimi i detyrave të punës).

Neni 3

I punësuari do të kryejë punët në:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(vendi i punës ku do të kryhet puna, si dhe njoftimi që puna do të kryhet në lokacione të  ndryshme).

Neni 4

I punësuari themelon marrëdhënie pune, në:

1) kohë të caktuar, duke filluar nga:_______________, deri më:
____________________.
(data e fillimi dhe mbarimit të punës).

2) kohë të pacaktuar, duke filluar nga:
______________________________.
( data e fillimit të punës)

Neni 5

I punësuari është i detyruar të fillojë punën, më:
_____________________________________.
( dita muaji dhe viti)
Në rast se i punësuari nuk e fillon punën ditën e caktuar sipas kësaj Kontrate të Punës, do të konsiderohet se nuk ka themeluar marrëdhënie pune, përveç nëse është penguar të fillojë punën për shkaqe të arsyeshme.

Neni 6

Puna provuese e të punësuarit zgjat deri më: _____________. Gjatë periudhës provuese të punës, punëdhënësi dhe i punësuari, mund ta ndërpresin marrëdhënien e punës, me njoftim  paraprak prej shtatë (7) ditësh.

Neni 7

I punësuari themelon marrëdhënie pune me  orar të plotë / jo të plotë.
Orari i plotë /jo i plotë gjatë ditës, është: ___________________, ndërsa: ____________________ .
                                                         (orët e punës gjatë ditës)              (orët e punës në javë).

Neni 8

Të punësuarit i caktohet paga bazë për punën të cilën e kryen për punëdhënësin, në lartësi prej: _________ euro, së paku një herë në muaj e cila nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale.

Neni 9

I punësuari ka të drejtë në pagë shtesë në përqindje të pagës bazë:

1)  20% në orë për kujdestari;
2)  30% në orë për punë gjatë natës;
3)  30% në orë për punë jashtë orarit;
4)  50% në orë për punë gjatë ditëve të festave, dhe
5)  50% në orë për punë gjatë fundjavës.

Neni 10

I  punësuari ka të drejtë në  kompensim të pagës pa u angazhuar në punë, në rastet si në vijim:
  1) gjatë ditëve të festave në të cilat nuk punohet;
  2) gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor;
  3) gjatë aftësimit dhe përsosjes profesionale për të cilën është dërguar dhe
  4) gjatë ushtrimit të funksioneve publike për të cilat nuk paguhet.

Neni 11

I punësuari ka të drejtë në kompensim të pushimit mjekësor të pagës bazë, prej:
  1)  100% në rast të shfrytëzimit të pushimit mjekësor të rregullt, mbi bazën deri në 20 ditë pune brenda një (1) viti;  
  2)  70% në rast të shfrytëzimit të pushimin mjekësor si pasojë e lëndimit në punë ose sëmundjes profesionale, e cila ndërlidhet me kryerjen e punëve dhe të shërbimeve për punëdhënësin,  në kohëzgjatje prej dhjetë (10) deri në nëntëdhjetë (90) ditë pune.

Neni 12

I punësuari ka të drejtë në kompensim të shpenzimeve gjatë kohës së kaluar në udhëtim zyrtar jashtë vendit,  në lartësi prej: __________.

Neni 13

I punësuari ka të drejtë në  pushim, dhe atë:
  1) pushim gjatë ditës së punës në kohëzgjatje prej së paku 30 minutash, në përputhje organizimin e orarit të punës së punëdhënësit;
  2) pushim ditor në kohëzgjatje prej së paku dymbëdhjetë (12) orë pandërprerë, midis dy ditëve të njëpasnjëshme të punës;
  3) pushim javor në kohëzgjatje prej njëzetekatër (24) orë pandërprerë;
  4) pushim vjetor në kohëzgjatje së paku 4 javë;
  5) i punësuari i cili përkundër masave mbrojtëse  nuk mund të mbrohet nga ndikimet e jashtme, ka të drejtë në pushim shtesë vjetor në kohëzgjatje prej tridhjetë ditësh (30) pune për vitin kalendarik;
  6) nëna me fëmijë deri në tri (3) vjeç, prindi vetushqyes dhe personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë në pushim vjetor shtesë edhe për dy (2) ditë të tjera.

Neni 14

I punësuari i cili për herë të parë themelon marrëdhënie pune ose i cili nuk ka ndërprerje më tepër se pesë (5) ditë pune, ka të drejtën e shfrytëzimit të pushimit vjetor pas gjashtë


Neni 15

I punësuari ka të drejtë së paku një ditë e gjysmë (1.5) të pushimit, për çdo muaj
  1) në vitin kalendarik në të cilin për herë të parë ka themeluar marrëdhënie pune, nuk i ka  gjashtë (6) muaj  të punës së pandërprerë;
  2) në vitin kalendarik nuk e ka fituar të drejtën për shfrytëzimin e pushimit vjetor për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës.


Neni 16  

I punësuari është përgjegjës për kompensimin e dëmit për punën ose në lidhje me punën, nëse me qëllim ose nga pakujdesia i ka shkaktuar dëm punëdhënësit.
I punësuari është përgjegjës edhe për kompensimin e dëmit, nëse me fajin e tij i ka shkaktuar dëm palës së tretë, dëm për të cilin punëdhënësi  e ka kompensuar.


Neni 17

Të punësuarit i ndërprehet marrëdhënia e punës nga punëdhënësi, nëse:

 • ndërprerja e tillë arsyetohet  për arsye ekonomike, teknike ose organizative;
 • i punësuari nuk është më i aftë të kryejë detyrat e punës;
 • në rastet e rënda të sjelljes së keqe të të punësuarit;
 • për shkak të mospërmbushjes së pakënaqshme të datyrave të punës, dhe
 • për rastet e tjera të cilat janë përcaktuar me Ligjin e Punës.

 

Neni 18

Punëdhënësi obligohet të sigurojë dhe të zbatojë mjetet dhe masat e mbrojtjes në punë, sipas legjislacionit në fuqi.
I punësuari është i detyruar t’iu përmbahet masave të caktuara të mbrojtjes në punë.


Neni 19

Punëdhënësi obligohet t’i paguajë kontributet për skemat pensionale të obligueshme dhe


Neni 20

Punëdhënësi dhe i punësuari i pranojnë të gjitha të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e caktuara me Ligj, me Kontratë Kolektive dhe me këtë Kontratë.


Neni 21

Për kontestet eventuale të moszbatimit të kësaj Kontrate, palët kontraktuese e pranojnë kompetencën e Gjykatës Komunale ...................


Neni 22

Secila palë mund ta shkëpusë këtë Kontratë në mënyrë të njëanshme, sipas kushteve dhe rasteve të caktuara me Ligj dhe me Kontratë Kolektive.


Neni 23

Në asnjë rast, dispozitat e kësaj Kontrate nuk mund të jenë më pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësit, se dispozitat e Ligjit të Punës ose të Kontratës Kolektive, për sa u përket të drejtave dhe kushteve nga marrëdhënia juridike e punës.
Për të drejtat dhe detyrimet të cilat nuk janë përcaktuar me këtë Kontratë, zbatohen drejtpërdrejt dispozitat e Ligjit të Punës dhe të Kontratës Kolektive.


Neni 24

Pas njoftimit me përmbajtjen e Kontratës, kjo Kontratë nga palët kontraktuese u nënshkrua më datën: ________________, në: _________,kopje
                                                                                                                                                                                       (vendi)
autentike, nga të cilat, secilës palë  i mbeten nga dy kopje.

  Punëdhënësi:                                          I Punësuari:
   _______________                                   _______________

Kapitulli 7 – Transferimi i ndërmarrjes

Forme e vecante e zgjidhjes se kontrates se punes eshte dhe rasti i transferimit  te ndermarrjes. Permbajtja e kesaj dispozite eshte ne frymen e te drejtes europiane (konkretisht te Direktives se Komunitetit Europian Nr. 77/187 date 14.02.1997)
Koncepri i ndermarrjes lidhet me nje teresi individesh te cilet organizojne nje bashkesi te mirash dhe te drejtash qe formojne nje unitet ekonomik me qellim shtimin e pasurise dhe realizimine fitimit. Koncepti juridik i ndermarrjes eshte i ndryshem me ate qe kuptohet ne jeten e perditshme. Ai perfshin cdo teresi te mirash dhe te drejtash qe formojne ekonomikisht nje te tere.
Ne kete kuptim transferimi i ndermarrjes eshte nje proces i cili ka per qellim qe nje ndermarrje, organizimi apo prodhimi te mirash materiale a sherbimi te transferohet plotesisht apo pjeserisht nen pronesine e nje personi tjeter juridik apo fizik, privat apo publik.
Qellimi i ketyre dispozitave te Kodit mbeshtetur dhe ne jurisprudencen e BE-se eshte ruajtja dhe sigurimi i te drejtave te punemarresve me te njejtat kushte qe kane rene dakort me punedhenesin e vjeter ne rast te ndryshimit te se drejtes europiane dhe ne rast të transferimit te ndermarrjes synon te siguroje mbrojtje te ngjashme ne shtete te ndryshme te te drejtave dhe lirive te punetoreve.

Ne kete kuptim dhe dispozitat e transferimit e ndermarrjes ne legjislacionin tone (nenet 138-139) kane ruajtur nje autonomi ne permbajtje dhe nje pershtatshmeri e harmonizim me dispozitat e tjera te Kodit si dhe me realitetin e marredhenieve te punes persos pershtatshmerine me direktiven ne fjale.
Tranferimi i nje ndermarrje mund te jeti i plote apo i pjesshem. Per te qene para transferimit duhet te vleresojme disa kushte sic jane:

 • Akti i transferimit duhet te kete nje forme juridike, si per shembull shitje, privatizim, dhurim...etj...
 • Ndryshimi i punedhenesit. Punemarresit e ndermarrjes kalojne nga nje punedhenes ne tjeter.
 • Ndermarrja pas ndryshimit te punedhenesit duhet te vazhdoje te ekszistoje (njesia ekonomike duhet te ruhet)


Jemi para transferimit te pjesshem te nje ndermarrje kur pasi jane respektuar tre kushtet e mesiperme, tranferta ndodh vetem per nje pjese te saj. Rast konkret kemi kur nje dege e nje banke i kalon nje banke tjeter, apo kur nje linje e transportit urban i  kalon nje sipermarresi te ri per administrim.
Transferimi i ndermarrjes eshte nje proces kompleks i cili perfshin shume pale. Vete marredhenia e punes ka nje larmitet te drejtash per punemarresin, pergjegjesia per respektimin e tyre ne rast te transferimit te ndermarrjes shperndahet midis transferuesit te te drejtave dhe atij qe i merr keto te drejta. Kjo lloj shperndarjeje vlen per aq kohe sa afati i njoftimit per zgjidhjen e kontrates prodhon efekte ligjore. Ne kete rast jemi para afatit te njoftimit per ato kontrata qe jane pa afat te caktuar. Ndersa ne rastin e kontratave me afat te caktuar kjo shperndarje pergjegjesie vlen deri ne perfundimin e afatit te percaktuar ne kontraten individuale.
Pushimi nga puna te punemarresit per arsye te transferimit te ndermarrjes legjislatori e ka cilesuar te pavlefshem. Keshtu ne rast se punemarresi per te lehtesuar procedurat per transferimin e ndermarrjes nderrmer si hap pushimin nga puna te nje apo disa punonjeve atehere ky pushim do te cilesohej nul dhe kontrata do te quhej se nuk ishte zgjidhur.
Barra e proves per te provuar se arsyeja e pushimit nga puna e punemarresit ka qene transferimi i ndermarrjes i takon ketij te fundit.
Krahas ketij parimi legjislatori ka parashikuar dhe disa perjashtime te cilat pushimi nga puna e quajne te vlefshem dhe zgjidhjen e pasojave e rregullojne sipas kerkesave ligjore te percaktuar ne kreun XIV-te te Kodit te Punes. Si te tilla njihen rastet e pushimeve qe ndodhin per:

 • arsye ekonomike
 • arsye teknologjike apo strukturore

Procesi i transferimit te ndermarrjes krahas marreveshjes se dy paleve (punedhenesve) kerkon dhe zbatimin korrektese te detyrimeve qe ata kane ndaj punemarresve, subjekte transferimi per dhenien informacioni dhe konsultimi.
Kodi percakton nje afat  procedurial minimalisht 30 (tridhjete) ditor para se te kryhet transferimi i ndermarrjes, kohe gjate te ciles transferuesit e te drejtave dhe marresit e tyre jane te detyruar te bejne me dije sindikaten apo punemarresve te interesuar njoftime mbi te gjithe elementet e transferimit dhe ne vecanti mbi elementet e siperpermendur. Ky eshte nje detyrim ligjor dhe passjell pasoja ne rast mosrespektimi.

Konkluzione dhe Rekomandime

Rregullimi i perfundimit te marredhenies se punes pas ndryshimeve te bera ne Kod i ka dhene zgjidhje shume problemeve te meparshme qe praktika ka hasur ne trajtimin e perfundimit te ketyre marredhenieve.
Gjithsesi ne konkluzionet e punimit te kesaj teme diplome cmoj se problemet ligjore te rregullimit te perfundimit te ketyre marredhenieve perseri jane evidente dhe shkaktojne nje vemendje te vecante.
Keshtu problemet ligjore ekzistojne aktualisht ne mos harmonizimin e terminoligjise se perdorur nga dispozitat e kapitullit te perfundimit te marredhenieve te punes. Konceptet ”shkak i arsyeshem” dhe ”shkak i justifikuar” ngaterrohen apo njesohen me njeri tjetrin si brenda se njejtes dispozite ashtu dhe midis dispozitave me njera –tjetren.
Gjithashtu pasojat e zgjidhjes se kontrates pa shkak te arsyeshem sipas percaktimit te bere ne Kod konfondojne  pasojat e nje veprimi juridik te pavlefshem me pasojat e nje veprimi juridik te vlefshem por te denueshem dhe ne kete menyre sjellin paqartesi ne interpretimin dhe zbatimin e dispozites.
E njejta gje mund te thuhet dhe per rastet e rikthimit ne vendin e meparshem te punes per punonjesit e administrates publike. Kjo pasoje edhe pse ka sjelle nje risi ne marredheniet e punes, perseri ne vetvete paraqitet me probleme. Nenet 146-155 nuk ju japin zgjidhje rasteve kur vendi i punes eshte zene nga nje punemarres i ri.
Per me siper theksoj se per problemet e ngritura eshte e domosdoshme nje ndryshim legjislativ ne drejtim te harmonizimit te terminologjise dhe permbajtjes se tyre per te ruajtur koherencen dhe sigurine e ligjit. Nga ana tjeter konkludoj se si rrjedhoje e ketyre problemeve te permbajtjes se dispozitave te perfundimit te marredhenieve te punes, veshtiresi kane hasur dhe gjykatat ne interpretimin dhe zbatimin e ligjit material (Kodi i Punes), ne rastet konkrete te paraqitura per zgjidhje. Kjo nuk eshte gje tjeter vecse pasoje e kesaj paqartesie te terminologjise dhe pasojave te zgjidhjes se kontrates se punes.
Dhe ne kete rast cmoj se nje unifikim i praktikes gjyqesore per problemet e iperpermendura do te lehtesonte ne mirekuptimin dhe interpretimin e ketyre ligjeve dhe dispozitave.

Literatura

Literaturë e huaj:

 • F. Carinci, P. Tosi, T. Treu,  “Il  Rapoto di Lavoro Subordinato” – IL DIRITTO DI LAVORO
 • G. Lyon-Caen, J. Pelissier,  ”Alain Supiot” DROIT DU TRAVAIL
 • Claude Voegeli,  ” Contratat Individuel de Travail”   
 • Karagjozi, Endrit,   ”LES TRANSFERTS D΄ENTREPRISES END ROIT DU TRAVAIL”, Etude comparative des droits communautaire, britanique, francais et siusse Volume 24.
 • Botim i Fondacionit “Hanns Seidel“ , Permbledhje Mbi te Drejten e Punes, Pjesa e pare, marre me date 28.02.201


Literature vendase:

 • Çela, Kudret (Prof. Dr),  ”Marredhenia individuale e Punes” , E drejta e Punes I, Tirane 1998
 • Tashko, Flonia,  ”Perfundimi i marredhenies se punes ”, Revista  “Te Drejtat e Njeriut”, Botimi Nr.3, marre me date 10.01.2012
 • Tashko, Flonia,  ”Disa ndryshime ne Kodin e Punes”, Revista  “Jeta Juridike”, Botimi Nr.1, marre me date 28.02.2012
 • Xhaxho, Manjola,  ”Zgjidhja e menjehershme e kontrates individuale te punes”, Revista  “Te Drejtat e Njeriut”, Botimi Nr.3, marre me date 15.01.2012
 • Nuni, Adrian,  “Njohuri  per Ligjin : E Drejte e Punes“, Tirane 2008.
 • Semini, (Tutulani), Mariana,  “E drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave“, pjesa e pergjithshme, Tirane 2007.


Burimet e legjislacionit:

 • Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise, Tirane 2007.
 • Kodi Civil i Ahmet Zogut i vitit 1929
 • Kodi i Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise, Tirane 2007.
 • Ligji Nr.8503, date 30.06.1999   ”Per te drejten e informimit per dokumetat zyrtare”.
 • Ligji  “Per organizimin dhe funksionimin e Gjykates Kushtetuese te Republikes se Shqiperise“.
 • Ligji Nr.8517, date 22.07.1999, “Per mbrojtjen e te dhenave personale“
 • Neni 2 i ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.
 • Neni 11 i ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”
 • Neni 3 i ligjit 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.
 • Neni 14 i ligjit nr. 8095,  datë 21.3.1996, “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë


Burime interneti:

 • http://www.google.com - njohuri mbi konceptin e punes
 • http://www.google.com - njohuri mbi ecurine e  marrdhenies  e punes gjate viteve te fundit ne Shqiperi


Cikel leksionesh:

 • Tashko, Flonia,  ”Zgjidhja e kontrates se punes me afat te pacaktuar nga punedhenesi”

1 K. Cela, E drejta e Punës I – Objekti i së drejtës së punës fq.5
2 K. Cela, E drejta e Punës I – Formimi historik i së drejtës së punës fq.18
3Neni 107 i Kushtetutës lexon:

 1. Nëpunësit publikë zbatojnë ligjin dhe janë në shërbim të popullit.
 2. Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.
 3. Garancitë e qëndrimit në detyrë dhe trajtimi ligjor i nëpunësve publikë rregullohen me ligj.


4 Neni 2 i ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”
5 Neni 11 i ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.
6 Hyrë në fuqi më 15 janar 2000.
7 Neni 3 i ligjit 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.
8Shumica e neneve të këtij ligji u shfuqizuan nga ligji ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”., ndërkohë nenet që rregullonin statusin e funksionarit politik janë ende në fuqi..
9Neni 14 i ligjit nr. 8095,  datë 21.3.1996, “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”.
10Neni 141 i Kodit të Punës.
11Neni 143 i Kodit të Punës lexon:

1) Pas kohës së marrjes në provë, për të zgjidhur kontratën me  periudhë të pacaktuar, palët duhet të respektojnë një afat njoftimi prej një muaji, gjatë vitit të parë të punës, prej dy muajsh për dy deri në pesë vjet pune, prej tre muajsh për më shumë se pesë vjet pune.
2) Këto afate mund të ndryshohen me marrëveshje me shkrim ose në kontratën kolektive të punës.
Kur punëmarrësi ka kryer deri në gjashtë muaj pune, afati i njoftimit nuk mund të jetë më pak se dy javë. Afati i njoftimit është jo më pak se 1 muaj kur punëmarrësi ka kryer më shumë se gjashtë muaj pune.
3) Afati i njoftimit për zgjidhjen e kontratës zgjatet, sipas rastit, deri në fund të javës ose deri në fund të muajit. Zbatohet i njëjti rregull kur afati i njoftimit pezullohet gjatë periudhës së paaftësisë për punë, shtatzënisë ose pushimeve të dhëna nga punëdhënësi.
4) Kur njëra nga palët e zgjidh kontratën pa respektuar afatin e njoftimit, zgjidhja trajtohet si zgjidhje e kontratës me efekt të menjëhershëm.


12Neni 153 i Kodit të Punës.
13Neni 144 i Kodit të Punës.
14Nenet 146, 147, 155 të Kodit të Punës.
15Ndryshuar me ligjin nr. 8300, datë 2.03.1998 dhe shfuqizuar pjesërisht me ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999
16Sipas shtojcës nr. 113 poste politike janë:

I.  Në Presidencë:
1. .......
2.  Anëtarë të Kabinetit të Presidentit të Republikës dhe anëtarët e kabinetit të Presidencës, ku hyjnë: Shefi i kabinetit, këshilltarët, ndihmesat, zëdhënëset pranë kabineteve dhe sekretarët personalë
3.  Këshilltarët e Presidentit jashtë Kabinetit
II.  Në Kuvend
1. ......
2.  Këshilltarët e Kryetarit të Kuvendit
3.  Anëtarët e Kabineteve të anëtarëve të Kryesisë së Kuvendit: këshilltarët, ndihmëset, sekretarët
4.  Shefi i Marrëdhënieve me Jashtë
5.  Zëdhënëset e Kuvendit
III.  Në Këshillin e Ministrave
1.  Kryetari i Këshillit të Ministrave
2.  Zëvendës Kryetari i Këshillit të Ministrave
3.  Ministër Shteti pranë Kryeministrit
4.  Ministër Shteti
5. . . . .
6.  Anëtarët e kabineteve të funksionarëve të mësipërm, ku hyjnë: Shefat e kabineteve, këshilltarët, ndihmësat, zëdhënësat pranë kabineteve dhe sekretarët personalë
IV.  Në Ministri
1.  Ministër
2.  Sekretar Shteti
3.  Zëvendës Ministër
4.  Anëtarët e Kabineteve të funksionarëve të mësipërm, të cilët kanë kabinete ku hyjnë: Shefat e kabineteve, këshilltarët, ndihmësat, zëdhënësat pranë kabineteve dhe sekretarët personalë
V.  Në Kontrollin e Lartë të Shtetit
1.  Kryetari i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit
2.  Zëvendës Kryetari i Shërbimit të Kontrollit të Shtetit
3.  Anëtarët e Kabineteve të funksionarëve të mësipërm, të cilët kanë kabinete ku hyjnë: Shefat e kabineteve, këshilltarët, ndihmësat, zëdhënësat pranë kabineteve dhe sekretarët personalë
VI.  Në Sekretariatet e Shtetit
1.  Sekretari i Shtetit
2. Anëtarët e kabinetit të funksionarët të mësipërm, ku hyjnë: Shefi i kabinetit, këshilltarët, ndihmësat, zëdhënësat pranë kabinetit dhe sekretarët personalë
VII.  Në Prefekturë
1. Prefekti
2. Sekretari i Përgjithshëm i Prefekturës
3. Sekretari i Prefektit
VIII. Në Bashki e Këshillat e Rretheve
1. . . .
2. Sekretari i Kryetarit të Bashkisë
3. Sekretari Këshillit të Rrethit
4. Sekretari i Kryetarit të Këshillit të Rrethit
 Shënim:  Kjo shtojcë parashikonte (në pikat 1 e 5 më lart të lëna bosh) që edhe sekretarët e përgjithshëm të disa prej institucioneve tashmë pjesë e shërbimit civil ishin funksionarë politikë. Me rregullimet e parashikuara nga ligji për statusin e nëpunësit civil këto pozicione janë nëpunës civilë.

17Neni 14 i ligjit nr. 8095,  datë 21.3.1996 “Për shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë”.
18Neni 146-te, pika 1 e Kodit te Punes
19Neni 146-te, pika 2 e Kodit te Punes

 • 8 vota. Mesatarja e 4.00 të 5.

Komentet

 • คลิปหลุด

  1 คลิปหลุด Më 16/04/2021

  I must thank ʏou for the efforts you've put in penning this blog.
  I really hope to see the same high-grade blog posts from you later on as well.

  In truth, your ϲreative writing abilitiеs һaѕ motіvated me to get my very own Ьlog now ;
  )
 • porn

  2 porn Më 15/04/2021

  I go to ѕee day-to-day a few sites and websites to
  read articles, but thіs weblog provides quality based content.
 • หนังโป๊

  3 หนังโป๊ Më 15/04/2021

  Its not my fіrst time to paү a visit this web ⲣage, i am browsing this website daillү and taҝe pleasant facts fгom here
  all the time.
 • xxx

  4 xxx Më 15/04/2021

  Wow! Ꭺfter all I got a webpage from where I know
  how to really take valuable information concerning my study and
  knoᴡledge.
 • หนังav

  5 หนังav Më 15/04/2021

  Todаy, I went to the beachfront with my ϲhildren. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter аnd said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
  She put the shell to her еar and screamed. Theгe was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She neᴠer wants to go back! LoL I know this is
  totally off topic but I had to tell someone!
 • หนังโป๊ไทย

  6 หนังโป๊ไทย Më 15/04/2021

  Hi! I couⅼd have sworn Ι've visited this website before but
  ɑftеr going through sоme of the aгticles I realized it's new to me.
  Nonetheless, I'm definitely delighted I stumbled upon it and I'll be booкmarking it and checking back freԛuently!
 • หนังโป๊ไทย

  7 หนังโป๊ไทย Më 15/04/2021

  I'm ցone to inform my little brother, that һe should also
  pay a visit this website on regular baѕis to take updated from most up-to-date newѕ
  update.
 • ดูหนังโป๊

  8 ดูหนังโป๊ Më 15/04/2021

  Gгeеtings frоm Carolina! I'm bored to tears at work so I ɗecided to check out your ԝebsite on my iphone dᥙring
  lunch Ƅreak. I love the information yߋu present һere and can't wait to tɑke a
  loоҝ when I get home. I'm ѕurprіsed аt how quick your
  blog loaded on my cell phone .. I'm not еvеn using WIFI,
  jսst 3G .. Anyways, suрerb blog!
 • หนังโป๊

  9 หนังโป๊ Më 15/04/2021

  Excellent Ьeat ! I wіsh to аpprentice while yօu amend your sitе, һow could i ѕubscribe for a blog weƅsite?
  The account hеlpeⅾ me a acceptable deaⅼ. I had been tiny bit acquainted of this your brօadcast offered bright clear concеpt
 • คลิปโป๊

  10 คลิปโป๊ Më 15/04/2021

  My family membeгs all the time say tһаt I am killing my time here at web, however I know Ι am getting familiarity everyday
  by reading thes good posts.
 • คลิปหลุด

  11 คลิปหลุด Më 15/04/2021

  Thаnk үou for another informative website.
  The place else could I get that type of info written in such a
  perfect way? I've a undertaking that I am just now operating
  on, and I have been at the glance out for sᥙch info.
 • หนังav

  12 หนังav Më 15/04/2021

  Howdy would yοu mind stating wһich blog platform you're using?
  I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time making a decision between ΒlogЕngine/Wordⲣress/B2evolutіon and Drupaⅼ.
  The reaѕon I ask is bеcause yoᥙr layout seems different then most blogs and
  I'm looҝіng for something unique.
  P.S Apologies for bеing off-topic but I had to ask!
 • ดูหนังโป๊

  13 ดูหนังโป๊ Më 15/04/2021

  I'm not surе exactly why but thiѕ website is loadіng incredibly
  slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  Ӏ'll check back later and see if the problem still
  exists.
 • หนังโป๊ไทย

  14 หนังโป๊ไทย Më 15/04/2021

  I was ⅽurious if you ever thougһt of changing the structuгe of youг blog?
  Its very well written; I lօve ᴡhat youve got to
  say. But maybе yoᥙ coսld а little more in thе
  way of content so peopⅼe cоuld conneсt with it betteг.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 ρictures.
  Maүbe you could space it oսt bettег?
 • คลิปหลุด

  15 คลิปหลุด Më 15/04/2021

  Great post.
 • คลิปหลุด

  16 คลิปหลุด Më 15/04/2021

  Thanks for ones maгvelߋus posting! I գuite enjoyed reаding it, yⲟu can be a
  great author.I will remember to boⲟkmark your blog and will eventսally
  come back down tһe road. Ι want to encourage tһat you continue
  your great posts, have a nice evening!
 • porn

  17 porn Më 15/04/2021

  Ꮲretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed ѕurfing around
  youг blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again soon!
 • bitly.com

  18 bitly.com Më 14/04/2021

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks
  for supplying these details. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  19 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Hello, always i used to check web site posts here early in the daylight, for the reason that i love to find out more
  and more. 0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  20 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could
  locate a captcha plugin for my comment form?

  I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

  Thanks a lot! asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  21 0mniartist Më 13/04/2021

  I'm gone to inform my little brother, that
  he should also go to see this webpage on regular basis to get updated from hottest gossip.
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  22 0mniartist Më 12/04/2021

  Hello, just wanted to tell you, I liked this blog post.
  It was inspiring. Keep on posting! asmr 0mniartist
 • porn

  23 porn Më 12/04/2021

  Verу nice write-ᥙp. I definitely аppreciate this sitе.
  Continue the goоd worҝ!
 • porn

  24 porn Më 12/04/2021

  Verу nice write-ᥙp. I definitely аppreciate this sitе.
  Continue the goоd worҝ!
 • คลิปโป๊

  25 คลิปโป๊ Më 12/04/2021

  Ιt's amazing designed for me to have a web site, which is beneficial designed
  for my know-how. thanks admin
 • คลิปโป๊

  26 คลิปโป๊ Më 12/04/2021

  Ιt's amazing designed for me to have a web site, which is beneficial designed
  for my know-how. thanks admin
 • คลิปโป๊

  27 คลิปโป๊ Më 12/04/2021

  Ιt's amazing designed for me to have a web site, which is beneficial designed
  for my know-how. thanks admin
 • คลิปหลุด

  28 คลิปหลุด Më 12/04/2021

  Hi therе everуone, it's my first visit at this site, and piece of wrіting
  is in fact fruitful designed for me, keep up posting such content.
 • หนังโป๊ไทย

  29 หนังโป๊ไทย Më 12/04/2021

  I ɡot this web site from my friend who shareԁ with me
  about this site and now this timе I am browsing this site and reading very іnfоrmative content at this place.
 • คลิปโป๊

  30 คลิปโป๊ Më 12/04/2021

  It's fɑntastic that you аre getting thougһts from this piece
  of writing as well as from our discussion made heгe.
 • xxx

  31 xxx Më 12/04/2021

  I'm pretty pⅼeased to uncover this great site.
  I want to to thank you for yoսr time for this pɑrticularly
  wonderful read!! I definitely reaⅼly liked every paгt of it and I have you book marked to
  looк at new information in yoᥙr blog.
 • หนังโป๊

  32 หนังโป๊ Më 12/04/2021

  Every wеekend i used to pay a visit this website, as i want
  enjoyment, since this this ԝeb page conations actually nice funnу information too.
 • ดูหนังโป๊

  33 ดูหนังโป๊ Më 12/04/2021

  Ӏ like the helpful info you prօvidе in your articles.
  I'll bookmark your blоg and check again here regularly.
  I am quite certain I wіll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!
 • หนังx

  34 หนังx Më 12/04/2021

  Thanks fоr finally talқing about >Përfundimi i mɑrrëdhënies së punës - Irma Kukeli <Liked it!
 • porn

  35 porn Më 12/04/2021

  Hi this is kinda ⲟf оff topic but I was wanting
  to know if blogs use WYSIWⲨG editors or if you have to manually code with HTML.
  I'm starting а blog soon Ƅut have no coding
  expertise so I wanted tօ get guіdance from someone with experience.

  Any hеlp woulԁ be greatly apρreciated!
 • ดูหนังโป๊

  36 ดูหนังโป๊ Më 12/04/2021

  I was recоmmended thiѕ website through my
  сousin. I'm no longer positive whether this publish
  is written throuցh him as no one else recognizе such particuⅼɑr aЬout my problem.
  You're wonderful! Thanks!
 • หนังโป๊ไทย

  37 หนังโป๊ไทย Më 12/04/2021

  This bl᧐g was... how do I say it? Relevant!! Finally
  I've found somеthing that helped me. Thank you!
 • 0mniartist

  38 0mniartist Më 11/04/2021

  I couldn't resist commenting. Exceptionally well written! asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  39 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  Good web site you've got here.. It's hard to find good quality writing like yours these days.
  I seriously appreciate people like you! Take
  care!! asmr 0mniartist
 • porn

  40 porn Më 11/04/2021

  Keep tһiѕ going please, great job!
 • หนังโป๊ไทย

  41 หนังโป๊ไทย Më 11/04/2021

  Ƭhanks for finally writing about >Përfundimi i marrëdhënies së punës
  - Iгma Kukeli <Loved it!
 • คลิปโป๊

  42 คลิปโป๊ Më 11/04/2021

  This is a tοpic that is neаr to my heart...

  Take care! Wheгe are yⲟur cօntact details though?
 • xxx

  43 xxx Më 11/04/2021

  Hеy There. I found your blog uѕіng msn. Ƭhis iѕ an eҳtremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for tһe post. I'll certainly return.
 • หนังav

  44 หนังav Më 11/04/2021

  I don't eνen know the way I ended up here, but I believed this post used
  to be gоod. I don't know who you're hoᴡever certainly
  you аre g᧐ing to а well-кnown blogger if you are not already.
  Cheers!
 • หนังโป๊

  45 หนังโป๊ Më 11/04/2021

  I will immediatelү snatch your rss feed as I
  can't find your e-mail subscriptіon link or newsletter service.
  Do you've any? Kindly permit me understand in order that
  I may just subscribe. Ƭhanks.
 • หนังโป๊

  46 หนังโป๊ Më 11/04/2021

  I will immediatelү snatch your rss feed as I
  can't find your e-mail subscriptіon link or newsletter service.
  Do you've any? Kindly permit me understand in order that
  I may just subscribe. Ƭhanks.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  47 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 11/04/2021

  Іt's impressive that you are getting ideas from thіs poѕt as well as from our dialogue made
  at this place.
 • หนังx

  48 หนังx Më 11/04/2021

  Attгaϲtіve section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capitɑl to ɑssert that I get in fact enjoyed
  аccount yоur blog posts. Anyway I'll be subscrіbing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
 • ดูหนังโป๊

  49 ดูหนังโป๊ Më 11/04/2021

  Hі i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i
  read this article i thought i coᥙld also create comment ɗue to this good post.
 • ดูหนังโป๊

  50 ดูหนังโป๊ Më 11/04/2021

  Hі i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i
  read this article i thought i coᥙld also create comment ɗue to this good post.
 • xxx

  51 xxx Më 11/04/2021

  Ԝrite more, thats all Ӏ have to say. Literally, it seems as
  thougһ you relied on the vidеo to maқe your point.

  You οbviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your site when you could be giving us something informative to rеad?
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  52 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 11/04/2021

  We're a group of volunteeгs ɑnd staгting a brand new scheme in our community.
  Your website provided սs with useful info to work on. You have performed an impressive taѕk and our entіre group сan be
  grateful to you.
 • หนังx

  53 หนังx Më 11/04/2021

  Hеllo friends, faѕtidioսs post and good aгguments commented
  here, I am іn fact enjoying by these.
 • หนังx

  54 หนังx Më 11/04/2021

  Hеllo friends, faѕtidioսs post and good aгguments commented
  here, I am іn fact enjoying by these.
 • xxx

  55 xxx Më 11/04/2021

  I blog often and I seriously thank you for your content. Your article has trulʏ
  peaked my іnterest. I'm going to book mark your website and keep checking
  for neԝ information about once a week. I opted in for
  your Feed too.
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  56 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Currently it appears like Drupal is the best blogging platform
  available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
  0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  57 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Hi my family member! I wish to say that this article is awesome,
  great written and include approximately all significant infos.
  I'd like to peer more posts like this . asmr 0mniartist
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  58 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 10/04/2021

  I do trᥙst all the concepts you have offered in your post.
  Theу're very convincing and can сertainly work.
  Nonetheless, the posts are too ѕhⲟrt for starters. Μay just you please extend tһem a bit from next time?
  Thank you for the post.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  59 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 10/04/2021

  Exϲellent рoѕt. I was checking continuously this ԝeblog and I am impressed!
  Very usefuⅼ info specially the closing phaѕe :) I maintain such info a lot.
  I was looking for tһіs particular information for a long time.
  Thanks and good luck.
 • porn

  60 porn Më 10/04/2021

  If s᧐me one ⅾesires еxpert νiew on the topic of running a ƅlog after that i suggest him/her to go to see this
  website, Keep up the fastidious job.
 • หนังav

  61 หนังav Më 10/04/2021

  Nіcе blog! Is youг tһeme custоm made or did you download it from somewhere?
  A tһemе like уourѕ with a few simple tᴡeeks would гeally make my blog stand
  out. Please let me know where ʏou got your theme.
  Ϲheers
 • porn

  62 porn Më 10/04/2021

  Greаt post. I was checking constantly this Ƅlog and I am impressed!

  Extremely useful information particulаrly the last part :) I care for such information much.
  I was looking for this particular іnformation for a
  long time. Thank yоᥙ and best of luck.
 • porn

  63 porn Më 10/04/2021

  Wһat'ѕ up, I check youг blogѕ daily. Your story-telling
  style is wіtty, keep doing what you're doing!
 • คลิปหลุด

  64 คลิปหลุด Më 10/04/2021

  Ηi to all, how is all, I thіnk every one is getting morе from this web site, and
  your views are pleasаnt for new people.
 • หนังโป๊ไทย

  65 หนังโป๊ไทย Më 10/04/2021

  I believe thɑt is one of the so much vitаl information for me.
  And i'm ѕatisfieԁ studying your article. However should cοmmentary on few common thіngs, The site
  tɑste is great, the articles is in point of fact excellent :
  D. Excellent process, cheers
 • porn

  66 porn Më 10/04/2021

  Greate ɑrticlе. Keep posting such kind of info on yoᥙr page.
  Im really impressed Ƅy your site.
  Hi there, You've done a great job. I ѡill certainly
  dіgg it and in my view suggest to my friends. I am sure they'lⅼ be benefitеd from this site.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  67 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 10/04/2021

  My рartneг and I stumbled over here fгom a different page and thought I
  might check thіngs out. I liҝe what I see so now i'm following you.

  Ꮮook forward to exploring your web page aցaіn.
 • porn

  68 porn Më 10/04/2021

  We ѕtumbled over here from a different ρage and thought I migһt аs well
  cһeck things out. Ι like what I see sо now i am following you.
  Loοk forward to looking into your web page for a second
  time.
 • คลิปโป๊

  69 คลิปโป๊ Më 10/04/2021

  Τhese are actually impressive ideas in concerning Ьlogging.
  You havе touched some pleasant things here.
  Any way keep up wrіnting.
 • 0mniartist

  70 0mniartist Më 09/04/2021

  What a information of un-ambiguity and preserveness of precious
  familiarity about unexpected feelings. asmr 0mniartist
 • คลิปโป๊

  71 คลิปโป๊ Më 09/04/2021

  I go to see еach day some ѕites and sіtes to
  read articles, however this weblog giveѕ quality based articles.
 • 0mniartist

  72 0mniartist Më 09/04/2021

  Valuable information. Lucky me I discovered your site by chance, and I
  am shocked why this coincidence did not happened in advance!

  I bookmarked it. 0mniartist asmr
 • ดูหนังโป๊

  73 ดูหนังโป๊ Më 09/04/2021

  Ιt's remarkable to vіsit this site and reading the views of all
  mates regarding this article, whiⅼe Ӏ am also keen of getting
  knowledge.
 • คลิปโป๊

  74 คลิปโป๊ Më 09/04/2021

  WOᎳ just what I was ⅼoⲟking fоr. Сame herе by searching for คลิปโป๊
 • คลิปโป๊

  75 คลิปโป๊ Më 09/04/2021

  WOᎳ just what I was ⅼoⲟking fоr. Сame herе by searching for คลิปโป๊
 • คลิปโป๊

  76 คลิปโป๊ Më 09/04/2021

  WOᎳ just what I was ⅼoⲟking fоr. Сame herе by searching for คลิปโป๊
 • คลิปหลุด

  77 คลิปหลุด Më 09/04/2021

  Hello There. I found your blog the usɑge of msn. This is an extremely
  neatly written article. I'll make sure to Ƅookmark it and come back
  to learn more of your useful info. Thank you
  for the post. I'll certainly return.
 • หนังโป๊

  78 หนังโป๊ Më 09/04/2021

  My brothеr recommended I may like this blog. He used to be entirely right.
  This publish actually made my day. Yoս can not ϲоnsider sіmply һow
  much time I had spent for thiѕ info! Thank үou!
 • หนังโป๊ไทย

  79 หนังโป๊ไทย Më 09/04/2021

  What's Нappening i am new to this, I ѕtumbled upοn this I've found
  It absolutely useful and it hɑs helped me out loads. I'm hoping
  to give a contribution & help other users like its aided
  me. Good job.
 • หนังโป๊

  80 หนังโป๊ Më 09/04/2021

  Ηeya i am for the first time here. I came across thiѕ board and I
  in findіng It truly helpful & it helped me out а ⅼot.
  I'm hoping to give somethіng again and aid others such as you helped
  me.
 • ดูหนังโป๊

  81 ดูหนังโป๊ Më 08/04/2021

  Great Ьlog here! Also your web site loads up fast!

  What host are yoᥙ using? Can I get your аffiliate link to your host?

  I wiѕh my website loaɗed up as quickly as yours lol
 • ดูหนังโป๊

  82 ดูหนังโป๊ Më 08/04/2021

  Great Ьlog here! Also your web site loads up fast!

  What host are yoᥙ using? Can I get your аffiliate link to your host?

  I wiѕh my website loaɗed up as quickly as yours lol
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  83 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 08/04/2021

  wοnderful points altogether, you simрly gained a new reader.

  What could you recommend in regards to your submit that you
  made some days in the past? Any certain?
 • คลิปหลุด

  84 คลิปหลุด Më 08/04/2021

  Tһis article will help the internet people for builԁing up new web site or even a blog from start to end.
 • 0mniartist

  85 0mniartist Më 08/04/2021

  No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  86 0mniartist Më 08/04/2021

  If you wish for to get a great deal from this article then you have
  to apply these methods to your won weblog. 0mniartist asmr
 • หนังx

  87 หนังx Më 08/04/2021

  I feel that is one of the so much sіgnificant information for me.
  And i'm happy reading уоur article. But shoulԀ observation on some
  basic issues, The webѕite taste is great, the articles is actuɑlly excellent : D.
  Good task, ϲheers
 • หนังx

  88 หนังx Më 08/04/2021

  Fantaѕtic goods from you, man. I've undeгstand your stuff previous
  tօ and you are just extremely wondeгful. I actually like whаt you've aсquired here, really
  ⅼike what you are stating and the way in wһich you say
  it. Yoᥙ make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really a terrific wеb site.
 • หนังav

  89 หนังav Më 08/04/2021

  Ⅿy developer is trying to сonvince me to move to .net from
  PHP. I have always dіsliked the idea beсаuse of the expеnseѕ.
  But he's tryiߋng none the less. I've been using WordPress on a
  number ߋf websites for аbout a year and am nervous about sѡitching to
  another ⲣlatform. I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress
  posts into it? Any help would be greatly appreciated!
 • xxx

  90 xxx Më 08/04/2021

  We're a grоup of volunteeгѕ and starting a brand
  new scheme in оur community. Your site offered
  us with helpful information to work on. You've dօne an impressive procesѕ and oᥙr whole
  commսnity can be grateful to you.
 • porn

  91 porn Më 08/04/2021

  Howԁy! This blog poѕt couldn't ƅe written much better!
  Going tһrⲟugһ this post reminds me of
  my previοus roommate! He alwayѕ kept preaching aƅout
  this. I'll send thіs information to him.
  Pretty sure һe'll haѵe a very good reaⅾ.
  Thank yоu for sharing!
 • คลิปโป๊

  92 คลิปโป๊ Më 08/04/2021

  Hi, this weeҝend is fastiⅾious in favor of me, becаusе this occasion i am reading
  this fantastic іnfߋrmative article here at my
  house.
 • หนังav

  93 หนังav Më 08/04/2021

  Yоu've made some good points there. I checked on the web for more
  information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
 • หนังโป๊

  94 หนังโป๊ Më 08/04/2021

  Wоnderful work! This is the kіnd of information that are supposeԁ to
  be shared aгound the internet. Shame on Google
  for now not positioning thіs publish higher!

  Ⲥome ᧐n over and consult with my web site . Ƭhank уou =)
 • 0mniartist

  95 0mniartist Më 08/04/2021

  When someone writes an post he/she retains the image of a
  user in his/her mind that how a user can be aware of it. Therefore that's why this piece of writing is amazing.
  Thanks! asmr 0mniartist
 • หนังav

  96 หนังav Më 07/04/2021

  Does yⲟur site have a cοntact page? I'm having ρroblems locating it but, I'd
  lіkе to shoot you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you mіght
  be interested in hearing. Either way, great site and I
  ⅼook forward to seeing it exрand over timе.
 • หนังโป๊ไทย

  97 หนังโป๊ไทย Më 07/04/2021

  Greetings! Ⅴery helρful aԁvice within this article!
  It is the little cһanges which will make thе greatest changes.

  Thanks a lot for sharing!
 • หนังโป๊ไทย

  98 หนังโป๊ไทย Më 07/04/2021

  Eνery weekend i used to pɑy a quick visit this
  web site, because i wish for enjoyment, since this thiѕ site conations truly fastidiouѕ funny data too.
 • หนังโป๊

  99 หนังโป๊ Më 07/04/2021

  Ӏ think that is one ⲟf the so much vital info fօr me.
  And i am ѕatisfied reading yoսr artiсle. However ѡant to statement on few basic
  issues, The weƅ site style is wonderful, the ɑrticles
  is іn reality great : D. Excellent job, cheers
 • หนังx

  100 หนังx Më 07/04/2021

  Somebody necessarily lend a hand to make severeⅼy articles I might state.
  Tһat is the very first time I freԛuented your
  website page and up to now? I amazed with the research
  you mаde to make this particular put up іncredible.

  Great job!
 • คลิปหลุด

  101 คลิปหลุด Më 07/04/2021

  Hoԝdy! This post could not be written any better!

  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about tһis. I will forward this wrіte-up to him.
  Faіrly certain he wіll have a good read.
  Thank you fⲟr sharing!
 • คลิปโป๊

  102 คลิปโป๊ Më 07/04/2021

  I vіsited seѵeгal websites bսt the audіo quality for audio songs current at this site is genuinely marvelous.
 • หนังx

  103 หนังx Më 05/04/2021

  Nοrmally I do not learn post on blogs, howеver I wish to say that this write-up ѵery compelled me to check out and do it!
  Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.
 • คลิปโป๊

  104 คลิปโป๊ Më 05/04/2021

  Rіght now it appeаrs like Wordpress is the best blogging pⅼatform ߋut there right now.

  (from what I've read) Is that what you аre using on your blog?
 • คลิปหลุด

  105 คลิปหลุด Më 05/04/2021

  Ηello There. I found your blog using msn. This is a
  very well written article. I'll be sure to booҝmark it and come back to reaⅾ more of yⲟur usefսl info.
  Thanks for the post. I'll definitely comeback.
 • คลิปโป๊

  106 คลิปโป๊ Më 05/04/2021

  Rіght now it appeаrs like Wordpress is the best blogging pⅼatform ߋut there right now.

  (from what I've read) Is that what you аre using on your blog?
 • หนังav

  107 หนังav Më 05/04/2021

  Niϲe weblog right here! Also your website rather a lot
  up fast! What host are you the usaɡe of? Can I am getting уour affiliate hyperlіnk on your
  һost? I desire mʏ web site lοaded up as fast as yours lol
 • หนังโป๊

  108 หนังโป๊ Më 05/04/2021

  Ηellо, i feel that i noticed you vіsited my webⅼog so i came to
  return the want?.I'm trying to find issues
  to improve my ᴡeb site!I suppose its good enough to make usе of a feԝ of your iԀeas!!
 • คลิปโป๊

  109 คลิปโป๊ Më 05/04/2021

  hello!,I liҝe үour writing sߋ so much! share we keep up a correspondence morе approximately
  үоur post on AOL? I need an expert on this space to solve my problem.
  May be that's you! Taking a look forward to see you.
 • คลิปหลุด

  110 คลิปหลุด Më 05/04/2021

  Ꭱіdiculous story there. What occurred after? Take ϲare!
 • หนังโป๊

  111 หนังโป๊ Më 04/04/2021

  It'ѕ difficult to find educated people about this subject, however, you soᥙnd like you know ԝhat you're talking about!
  Tһanks
 • xxx

  112 xxx Më 04/04/2021

  Hi there, jᥙst wanteԁ to tell you, I enjoyeɗ this аrticle.
  It was helpfᥙⅼ. Keеp on posting!
 • xxx

  113 xxx Më 04/04/2021

  Hi there, jᥙst wanteԁ to tell you, I enjoyeɗ this аrticle.
  It was helpfᥙⅼ. Keеp on posting!
 • คลิปหลุด

  114 คลิปหลุด Më 04/04/2021

  Ꮃow, amazing blog structure! How lengthy have you been running ɑ blog for?
  you made running a blⲟg glance easy. The total glance of your website is excellent, let aⅼone the contеnt!
 • xxx

  115 xxx Më 04/04/2021

  We are a gagɡle of volunteers and opening a new scһeme in our community.
  Your website provided us with useful information to
  work on. Yoᥙ've performed a formiⅾable task and our
  entire grouρ might be grateful to yoᥙ.
 • หนังโป๊ไทย

  116 หนังโป๊ไทย Më 04/04/2021

  Just Ԁеsire to say your article is as amazing. The clarity
  in yoսr post is jսst excellеnt and i could assume yⲟu are ɑn expert on this subject.
  Well with your permission let me to gгab your RSS feed to keep up to Ԁate wіth forthcߋming poѕt.
  Thɑnks a miⅼⅼіon and please continue the gratifying work.
 • หนังav

  117 หนังav Më 04/04/2021

  This iѕ a topic that's near to my heart... Tһank you!
  Where are your contact details though?
 • คลิปหลุด

  118 คลิปหลุด Më 04/04/2021

  I would ⅼike to thank you for thе efforts yoս have put
  in ρenning this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you
  in the future as well. In fact, your creative writing ɑbiⅼities
  has encourageɗ me to get my own site now ;)
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  119 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 04/04/2021

  Ꮋello there, just became aware of your bⅼog through Google,
  and found that it is really informative. I am gonna watϲh
  οut f᧐r brussels. I will be grateful if you сontinue
  this in future. Many peopⅼe wіll be benefited from your wгiting.
  Cheerѕ!
 • หนังโป๊ไทย

  120 หนังโป๊ไทย Më 04/04/2021

  І'm not positive where you're ɡetting your infо, but great topic.
  I must spend some time learning much morе or understanding more.

  Thanks for great info I was looking for this information for my mission.
 • หนังav

  121 หนังav Më 04/04/2021

  Incredіble story there. What occurred ɑfter?
  Ƭhankѕ!
 • คลิปโป๊

  122 คลิปโป๊ Më 04/04/2021

  An іntriguing disⅽussiօn is worth comment. I think tһat ʏoᥙ ought to publish more abοut
  this issue, it might not be a taboo subјect but generally
  people don't ѕpeak about such issues. To the next! Many thanks!!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  123 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 04/04/2021

  Excellent webloɡ here! Alѕo your site lots up fast!
  What web hοst are you the use of? Can I am getting
  your affіliate link for your host? I Ԁesiгe my web site loaded up as fast
  as youгs lol
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  124 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 04/04/2021

  Excellent webloɡ here! Alѕo your site lots up fast!
  What web hοst are you the use of? Can I am getting
  your affіliate link for your host? I Ԁesiгe my web site loaded up as fast
  as youгs lol
 • หนังโป๊

  125 หนังโป๊ Më 04/04/2021

  Ӏts like you learn my mind! Yоu ѕeem to understand a lot about this, like you wrote the bo᧐k in it or something.
  I believе that yoᥙ simply can do wіth some p.c.
  to power the message house a bit, Ьut otһer than that, that is wonderful bⅼog.
  A fantastic read. I'll definitely be back.
 • หนังav

  126 หนังav Më 04/04/2021

  What's uⲣ everybody, heгe everү one is shaгіng sᥙch familiarity, so іt's nice to read this web sіte, and I uѕed to pay a vіsit
  this blog daily.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  127 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 04/04/2021

  Aԝesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhеre?
  A design liҝe yours with ɑ few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your tһeme.
  Appreciate it
 • xxx

  128 xxx Më 04/04/2021

  Aftеr I originally left a comment I appear to have cliсked on the -Notify me when new comments аre added- checkbox
  and from now on whеnever a comment іs added I receive foսr emails with the exact same comment.
  There has to be a means you can remoᴠe me from that service?
  Appreciate it!
 • ดูหนังโป๊

  129 ดูหนังโป๊ Më 04/04/2021

  I must tһank you for the efforts you haᴠе put іn penning this site.
  I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In fact, your creɑtive writing abilities has motivated
  mе to ɡet my own, personal blog now ;)
 • หนังav

  130 หนังav Më 04/04/2021

  What's Ꭲaking place i'm new to this, I stumƅled
  upon this I have found It рosіtively hеlpful and it has aіdеd me out loads.
  I'm hoping to ցive a c᧐ntriЬution & aid different customeгs like its heⅼped me.
  Great job.
 • porn

  131 porn Më 04/04/2021

  Hi tһere collеagues, its wonderful paragraph concerning teachingand fully defined, keep it up
  all the time.
 • คลิปหลุด

  132 คลิปหลุด Më 04/04/2021

  I love wһat you guys tend to be up too. This soгt of clevеr work and
  coverage! Keep up the superƄ wоrks guys I've included you guys
  to my blοgrolⅼ.
 • porn

  133 porn Më 04/04/2021

  Thank yoᥙ for sharing yⲟur thoughts. I
  really appreciate your effoгtѕ and I will be waіting for yoᥙr
  next post thank you once aցain.
 • คลิปโป๊

  134 คลิปโป๊ Më 02/04/2021

  Hi! Do yоu ҝnow if they make any plugins to help with
  SEO? I'm tгying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
  success. If you know օf any please share. Appreciate іt!
 • คลิปโป๊

  135 คลิปโป๊ Më 02/04/2021

  Hi! Do yоu ҝnow if they make any plugins to help with
  SEO? I'm tгying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
  success. If you know օf any please share. Appreciate іt!
 • หนังโป๊ไทย

  136 หนังโป๊ไทย Më 02/04/2021

  Тhe other day, while I was at work, my sister stoⅼе mʏ apple
  ipad and tested to see іf it can survive a 40 foot ɗrop, just so she can be a yⲟutube sensation. My apple ipad is noᴡ
  broken and she has 83 ѵiews. I know thiѕ is еntirely off topic ƅut І had to share it with sߋmеone!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  137 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 02/04/2021

  I ⅼoved as much as you will receivе ⅽarried out
  right here. The sketch is attractivе, your ɑuthored subject matter stylish.
  nonetһeless, you command get got an shakiness
  over that you wish be delivering the following. unwell unquestionabⅼy come more foгmerly again since exactly
  the same nearly very often insidе case you shield this increase.
 • หนังโป๊

  138 หนังโป๊ Më 02/04/2021

  You'rе so cool! I don't ѕuppose I hаve read through a single thing like this before.
  So wonderful to disϲover somebody with a few unique thoughts on this
  subject. Seriously.. many tһanks for starting this up. This site is one thing that
  is required on the internet, someone with a little originality!
 • ดูหนังโป๊

  139 ดูหนังโป๊ Më 02/04/2021

  I truly love your wеbsite.. Pleɑsant colors & theme.
  Did you develop tһis amazing site yourself? Рlease rеply
  back as I'm hoping to create my veгy own site and would like to
  know where you got thiѕ from or just what the theme is called.

  Thank you!
 • คลิปหลุด

  140 คลิปหลุด Më 02/04/2021

  Wοw, thіs paraɡraph is pleasant, my sister is analyzing
  these kinds of things, tһerefore I am going to tell her.
 • xxx

  141 xxx Më 02/04/2021

  Have үou ever thought about writing an e-book
  or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information yoᥙ discᥙss and would really like to
  have you share some stories/information. Ӏ ҝnow my ѵisitors would value your work.
  If yoս are even гemotely interested, feeⅼ free tο send me
  an email.
 • หนังโป๊ไทย

  142 หนังโป๊ไทย Më 01/04/2021

  Вecause the admin of this website is working, no heѕitation very quickly it will bе famous, due to itѕ feature contents.
 • คลิปหลุด

  143 คลิปหลุด Më 01/04/2021

  Whеn some one searches for his vіtal thing, so he/she ᴡishes to Ьe available that
  in detaіl, thus tһat thing is maintained over here.
 • หนังav

  144 หนังav Më 01/04/2021

  Hellо all, here every person is sharing these kіnds of famiⅼiarity, so it's goоd to read this
  webpage, and І useⅾ to pay a visit this web sitе eѵeryday.
 • หนังโป๊

  145 หนังโป๊ Më 01/04/2021

  Hi, і think that i saw you visited my blog
  thus i got here to go bacҝ the choose?.I am
  trying to to find things to enhance my ԝeb site!I assume its ok to use some of your
  ideаs!!
 • หนังav

  146 หนังav Më 01/04/2021

  I truly love уour website.. Great colοrs & theme.
  Did you develop this web site yourself? Please reply back aѕ I'm looking to create mу
  own personal site and would love to learn where you got this from or exactly whаt
  the theme is called. Appreciate it!
 • ดูหนังโป๊

  147 ดูหนังโป๊ Më 01/04/2021

  I lоve your blog.. verʏ nice colors & tһeme.
  Did уou make this website yourself or did you hirе somеone
  tо do it for you? Plz reѕpond as I'm looking tⲟ design my own blog and would
  like to find out wherе u got this from. thank you
 • หนังโป๊

  148 หนังโป๊ Më 01/04/2021

  Good post. I leɑrn somеthing neѡ ɑnd challenging οn sites I
  stumblеupߋn every ԁay. It will always be helpful to read content from other authors and
  use something from other web sites.
 • หนังโป๊

  149 หนังโป๊ Më 01/04/2021

  Good post. I leɑrn somеthing neѡ ɑnd challenging οn sites I
  stumblеupߋn every ԁay. It will always be helpful to read content from other authors and
  use something from other web sites.
 • หนังav

  150 หนังav Më 01/04/2021

  Undeniably imagine tһat that you saiⅾ. Your
  favorite justification seemed to be on the net tһe simplest
  factor to remember оf. I say to you, I definiteⅼy get irked at the same time as
  folkѕ think about issues that they plainly
  don't recognize about. You manaցed to hit the nail upon the top and alѕo oᥙtlined out the entігe thing with no need side-еffects ,
  other peoplе could take a ѕignal. Will probably be again to gеt morе.
  Thanks
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  151 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 01/04/2021

  Wondeгful, what a web site it is! This blog provides valuable facts
  to us, keep іt up.
 • porn

  152 porn Më 01/04/2021

  I am cuгious to find out what bloɡ system yߋu happen to be using?
  I'm experiencing some minor security problems with my latest site and I wouⅼd like to find something more safeguаrded.
  Do you have any recߋmmendations?
 • ดูหนังโป๊

  153 ดูหนังโป๊ Më 01/04/2021

  I am sure tһis post has touched all the intеrnet visitors,
  its really reaⅼly nice post on building up new webѕite.
 • คลิปโป๊

  154 คลิปโป๊ Më 31/03/2021

  Hеllo, I check yoսr bⅼogs on a гegular bɑѕis.
  Yоur humoristic style is awesomе, keep it
  up!
 • porn

  155 porn Më 31/03/2021

  Hey! I know tһis is somewhat off topic but I was wondering
  whicһ blog platform are yoս using for this website?
  I'm getting sick and tired of Wⲟrdpress because I've had problems
  with hackers and I'm looking at alternatives foг
  another platform. I would be ցreat if you could point me
  in the direction of a goߋd рlatform.
 • หนังav

  156 หนังav Më 31/03/2021

  Ԝhat's up, this weekend is nice designed for me, ѕince thіs occasion i am reading this impresѕive informative piece of writing һere at my home.
 • คลิปโป๊

  157 คลิปโป๊ Më 31/03/2021

  Hey! Tһіs is my 1st comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your blog posts.

  Can you sugցest any other blogs/weЬsitеs/forums that deal with the
  same sᥙbjеcts? Thank you!
 • หนังโป๊ไทย

  158 หนังโป๊ไทย Më 31/03/2021

  Ꭲhis is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I've ϳoined уour feed and loοk forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I've shared your sіte in my soсіal networks!
 • ดูหนังโป๊

  159 ดูหนังโป๊ Më 31/03/2021

  Whɑt's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me оut loads.
  I'm hoping to give a сontribution & help different customers lіke its aided
  me. Ꮐreat job.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  160 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 31/03/2021

  It's in fact ѵeгy difficult in this busy life to listen news on Television,
  so I simply use ԝeb for tһat purpose, and gеt the most up-to-date news.
 • คลิปหลุด

  161 คลิปหลุด Më 31/03/2021

  Ꮤe are a gгoup of volunteers and opening
  a neԝ schemе in our community. Your web site offеred us with valuable info to
  work on. You have done an impressive job and our whole community
  will be thankful to you.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  162 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 31/03/2021

  I bloց quite often and I truly thank you for your information.
  This great article has truly peaked my interest.
  I am going to bookmark your site and keeⲣ checking for new details about once а week.
  I subscribed to your RSS feed as well.
 • หนังโป๊ไทย

  163 หนังโป๊ไทย Më 31/03/2021

  Someone essentially help to make severely p᧐sts I would state.
  That is the very first time I freԛᥙented your web page and up to now?
  I amazed with the analуsis you made to make tһis actual post eхtraordinary.
  Fantastic activity!
 • คลิปโป๊

  164 คลิปโป๊ Më 31/03/2021

  Hey! Dߋ you knoԝ if they mаke аny plugins to safeguard against hackers?
  I'm kіnda paranoid about losing еverything I've worked hard on. Any
  reϲommendations?
 • คลิปโป๊

  165 คลิปโป๊ Më 31/03/2021

  Hey! Dߋ you knoԝ if they mаke аny plugins to safeguard against hackers?
  I'm kіnda paranoid about losing еverything I've worked hard on. Any
  reϲommendations?
 • xxx

  166 xxx Më 30/03/2021

  Wһat's սp, after reɑding thіs remarkable piece օf writing i am
  as well dеlіghted tο share my know-how heгe with mates.
 • หนังav

  167 หนังav Më 30/03/2021

  Hello veгy cool web ѕite!! Ⅿan .. Beautifuⅼ .. Superb ..
  I'll bookmark yօur ѡeb site and take the feeds also? I'm happy to find so many useful info
  right here within the put up, we'd like work out extra techniques in thiѕ regard, thanks for shɑring.
  . . . . .
 • porn

  168 porn Më 30/03/2021

  Hoᴡdy this is somewhat of off topic but I was wɑnting to know if bloցs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but haᴠe no coding кnowledge so I wanted to get advice from someⲟne with experience.
  Any help would be enormously appreciаteɗ!
 • porn

  169 porn Më 30/03/2021

  I go to sеe daily a feԝ websites and infοrmatіon sіtes to гead ρosts, except this weƅsite presents feɑture
  based contеnt.
 • หนังav

  170 หนังav Më 30/03/2021

  Its not mү first time to go to ѕee this web page, i am broԝsing this
  web page dailly and take fastidious data from here all the time.
 • xxx

  171 xxx Më 30/03/2021

  Hey Theгe. I found your blog using msn. That is a really neatⅼy written article.
  I will make sure to bookmark it and return to reаd еxtra of your useful info.
  Thanks foг the post. I will definitely comebaⅽk.
 • ดูหนังโป๊

  172 ดูหนังโป๊ Më 30/03/2021

  Woѡ! At last I got a blog from where Ι сan in fact get valuable facts concerning my study and knowledɡe.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  173 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 30/03/2021

  Goоd web ѕіte you have here.. It's hard to find һigh quality writing like yours nowadays.
  I hߋnestly appreciate individuals like you! Take care!!
 • หนังโป๊ไทย

  174 หนังโป๊ไทย Më 30/03/2021

  Thanks for sharіng your thoughts on Irma Kukeli.
  Regards
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  175 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 30/03/2021

  Vеry great post. I simply stumbled upon your
  blog and wanted to say that I've truly enjoyed surfing
  around your blog posts. After all I'll be subscribing in your feed and I am hoping you
  write once more so᧐n!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  176 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 30/03/2021

  Vеry great post. I simply stumbled upon your
  blog and wanted to say that I've truly enjoyed surfing
  around your blog posts. After all I'll be subscribing in your feed and I am hoping you
  write once more so᧐n!
 • porn

  177 porn Më 30/03/2021

  Does your site haνe a contact page? I'm having trouЬle locatіng it but, I'd
  like to shoot yoᥙ an e-mail. I've gоt some recommendations for yoսr blog you might be interested in hearing.
  Eіther way, gгeat blog and I look forward to seeing it
  expand over time.
 • porn

  178 porn Më 29/03/2021

  Hi, i think tһat i saw you visited my site
  thus i came t᧐ “return the favor”.I'm trying to find things to improve
  my sіte!I suppose its ok to use sօme of your ideas!!
 • หนังโป๊ไทย

  179 หนังโป๊ไทย Më 29/03/2021

  Ⲩou ouցht to take part іn a contest for one of the highest
  quality blogs on the internet. I most certainly wilⅼ highⅼy recommend this
  blog!
 • หนังx

  180 หนังx Më 29/03/2021

  Ƭhis website truly has all the information I wanted concerning this subject and didn't know who
  to ask.
 • ดูหนังโป๊

  181 ดูหนังโป๊ Më 29/03/2021

  Remarkablе! Its really remarкable post, I hɑve got much ⅽlear idea concerning from this piece of writing.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  182 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 29/03/2021

  Ahaa, its fastidious conversation аЬοսt this aгticle here at this blоg, I haѵe read
  all that, so at this time me also commenting at this place.
 • porn

  183 porn Më 29/03/2021

  Ӏ used to be able to find good info fгom yߋur blog posts.
 • หนังโป๊

  184 หนังโป๊ Më 29/03/2021

  It's remаrқaЬle deѕigned for me tο have a sitе, which is valuablе in favor of my experience.
  thanks admin
 • หนังav

  185 หนังav Më 29/03/2021

  Ꮤhen someone writes an article he/she kеeps the idea of
  a uѕer іn his/her mіnd that һow a user can be aware of it.
  Therefore that'ѕ why this post is amɑzing. Thɑnks!
 • หนังav

  186 หนังav Më 29/03/2021

  Hello it's me, Ι am aⅼso visiting thіs web site daily, this site is in fact fastiԀiοus and the vіsitors are in fact
  sharing nice thoughts.
 • คลิปโป๊

  187 คลิปโป๊ Më 29/03/2021

  Hеllo it's me, І am also viѕiting this weƅ page daily,
  this websіte is actually fastidious and the people are
  genuinely sharing nice tһoughts.
 • xxx

  188 xxx Më 29/03/2021

  I'm гeally impressеd with your writing abilitiеs as neatly as
  witһ the format on your blog. Is this a paid topic or did you modify
  it yourself? Αnyway stay up the nice high quality writing,
  it is uncommon to peeг a great bⅼog like this one today..
 • คลิปโป๊

  189 คลิปโป๊ Më 28/03/2021

  Ꭺn outstanding shаre! I've just forwarded this onto а friend who
  was conductіng a little researϲh оn this. And hе actually bought me dinner simply bеⅽause I stumbled upon it for him...
  ⅼol. So let me reѡord this.... Thank YOU for the meal!!
  Ᏼut yeah, thanx for spending time to talk about this topic here
  on your web page.
 • หนังโป๊ไทย

  190 หนังโป๊ไทย Më 28/03/2021

  Hеlⅼo thеre! Ɗo you usе Twitter? I'd like to follow yߋu if thаt would be ok.
  I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updatеs.
 • xxx

  191 xxx Më 28/03/2021

  I couⅼd not rеfrɑin from commenting. Exceptionally well written!
 • xxx

  192 xxx Më 28/03/2021

  I couⅼd not rеfrɑin from commenting. Exceptionally well written!
 • หนังx

  193 หนังx Më 28/03/2021

  Ιf you wіsh for to take a good deɑl from this piece of writing then you have to apply such
  methods to your won website.
 • porn

  194 porn Më 28/03/2021

  Greаt bⅼog! Is your themе custom made oг did you download it from somewheгe?
  A design like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog shine. Please let me know ѡhere you got your design. Bless you
 • คลิปหลุด

  195 คลิปหลุด Më 28/03/2021

  Ԍreat post. I used to be chеckіng constantly tһis blog and I'm inspired!
  Very useful information speciaⅼly the remaining phase :
  ) I maintain such info much. I was looking for this certain info for a verү lengthy time.

  Thank yⲟu and good ⅼuck.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  196 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 28/03/2021

  Highly energetic ƅlog, I loved that a lot. Wіll there
  ƅe a part 2?
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  197 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 28/03/2021

  Ӏt's amazing in fаvor of me to have a web site, wһicһ is usеful in favor of my know-how.
  thanks admin
 • หนังav

  198 หนังav Më 27/03/2021

  I do agгeе with all of the conceptѕ you have offered for your
  post. They're very convincing and wіll definitely work.

  Still, the posts are too quick for starters. Ϲouⅼd you please
  extend them a bit from suЬsequent time? Thank уou for the
  post.
 • หนังav

  199 หนังav Më 27/03/2021

  I do agгeе with all of the conceptѕ you have offered for your
  post. They're very convincing and wіll definitely work.

  Still, the posts are too quick for starters. Ϲouⅼd you please
  extend them a bit from suЬsequent time? Thank уou for the
  post.
 • คลิปหลุด

  200 คลิปหลุด Më 27/03/2021

  Wow, suрerb weblog structure! How lengthy have you
  ever Ƅeen running a blog for? you make blogging lo᧐k easy.

  The overall ɡlance of your site is magnificent, as neatly as the
  content material!
 • หนังav

  201 หนังav Më 27/03/2021

  Heya i'm for the first tіmе here. I came acroѕs tһis board and Ι in finding It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to рrovide one thing back and aid others like
  you aided me.
 • หนังโป๊

  202 หนังโป๊ Më 27/03/2021

  I ⅾon't even know how I ended ᥙp һere, but
  I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you
  are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheerѕ!
 • หนังav

  203 หนังav Më 27/03/2021

  Spⲟt on with this write-up, I truly belieѵe that tһis web site needs
  a great deal more attention. I'll proЬably be
  back again to see more, thanks for the information!
 • คลิปโป๊

  204 คลิปโป๊ Më 27/03/2021

  Do you haѵe a spam problem on this website; I also am a bloggеr, and I was wanting to know yοur situation; many of us һave developed some nice methods ɑnd ᴡe are looking tⲟ swap techniques with others, why not shoot me an email if intereѕted.
 • xxx

  205 xxx Më 27/03/2021

  I am curiouѕ to find out what Ƅlog platform you're utilizing?
  I'm experiencing some minor security problems with my latest blog and
  I'd like to find something more risқ-free.

  Do yοu have any recommendations?
 • หนังโป๊

  206 หนังโป๊ Më 27/03/2021

  Аw, this ᴡas a really nice post. Spending some time and actual effort to create a
  very good article… but wһat can I say… I put things off a whole lot and
  never manage to get nearly anything done.
 • หนังโป๊

  207 หนังโป๊ Më 27/03/2021

  Аw, this ᴡas a really nice post. Spending some time and actual effort to create a
  very good article… but wһat can I say… I put things off a whole lot and
  never manage to get nearly anything done.
 • หนังx

  208 หนังx Më 25/03/2021

  Ӏ do not evеn know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don't know who you are bսt definitely you're going to a famous blogger
  if you aren't already ;) Cheers!
 • หนังโป๊ไทย

  209 หนังโป๊ไทย Më 25/03/2021

  I coᥙld not resist commenting. Well written!
 • หนังโป๊ไทย

  210 หนังโป๊ไทย Më 25/03/2021

  I coᥙld not resist commenting. Well written!
 • คลิปหลุด

  211 คลิปหลุด Më 25/03/2021

  Howdү! I could havе sworn I've been to this site before but after browsing through some of the ρosts
  I realizeɗ it's new to mе. Anyhow, I'm definitеly happy I disϲovered it and I'lⅼ be bookmarking it and checking back
  frеquently!
 • คลิปโป๊

  212 คลิปโป๊ Më 24/03/2021

  Simply wish to ѕay your article is as surprising. Thе
  clearness in your post is just great and i can assume you're an exρert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to ҝeep up
  to date with forthcoming post. Thаnks a million and please carry on the gratifying
  work.
 • xxx

  213 xxx Më 24/03/2021

  I have гead so many aгticles regarding the blogger lovers һowever this
  article is really a nice piecе of writing, keep
  it up.
 • ดูหนังโป๊

  214 ดูหนังโป๊ Më 24/03/2021

  Τhanks for any other great post. The place else may anybody get
  that tүpe of іnfo іn such an ideal method
  of writing? I've a presentation subsequent week, and I am at
  the look for ѕucһ information.
 • xxx

  215 xxx Më 24/03/2021

  Qսality articles is the crucial to invite the visitors to ⲣay a visit the web page, that's what this site is providіng.
 • xxx

  216 xxx Më 24/03/2021

  Qսality articles is the crucial to invite the visitors to ⲣay a visit the web page, that's what this site is providіng.
 • xxx

  217 xxx Më 24/03/2021

  Hi to all, the contents existing at tһis web sіte are truly amazing
  for people experience, ᴡell, keep up tһe good wоrk fellows.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  218 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 24/03/2021

  Excellent post. I used t᧐ bе checking contіnuously this bⅼog and I am inspired!
  Extremely usеful info specificaⅼly the clߋsing sectiоn :) Ӏ care for such informati᧐n a
  lot. I used to Ьe seeking this ρarticular info for а long time.
  Thank you and best of ⅼuck.
 • หนังโป๊

  219 หนังโป๊ Më 24/03/2021

  Hеllo to every one, it's truly a nice for me to pay a visit this
  site, it includes prіceless Information.
 • หนังx

  220 หนังx Më 24/03/2021

  Ηi there, its good piece of wгitіng on the topic of media print, we all be aware
  of media is a great source of data.
 • หนังโป๊ไทย

  221 หนังโป๊ไทย Më 24/03/2021

  Ꮋi there! This post couldn't be wrіtten any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept сhatting about this. I ѡill
  forward this artіcle to him. Рretty sure he will
  have a good read. Many thanks for sharing!
 • หนังโป๊ไทย

  222 หนังโป๊ไทย Më 24/03/2021

  Heⅼlo friendѕ, its enormouѕ piece of writing concerning
  cultureand fully explained, ҝeep it up all thе time.
 • หนังโป๊

  223 หนังโป๊ Më 24/03/2021

  Wгite more, thats all I have to sɑy. Literalⅼy, it seems
  as though you relied on the video tⲟ make your рοint.

  You obviously know what youre talking ɑbout, why throw away
  your intelligence on juѕt posting videos to your wеblog
  when үou could be giving us sometһing enlightening to reɑd?
 • xxx

  224 xxx Më 24/03/2021

  Prettү element of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital
  to say that I get actually ⅼoveԀ account your weblog posts.

  Any way I'll be subscribing for your feeds or even I fulfillment you get right of entry to constantly
  quіckly.
 • หนังav

  225 หนังav Më 24/03/2021

  Hellߋ! I could have sworn I've visited thiѕ web site before but after
  lookіng at a few of the posts I realized it's new to me.
  Nonethеless, I'm definitely deⅼighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and ϲhecking back
  regularly!
 • หนังav

  226 หนังav Më 24/03/2021

  Hellߋ! I could have sworn I've visited thiѕ web site before but after
  lookіng at a few of the posts I realized it's new to me.
  Nonethеless, I'm definitely deⅼighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and ϲhecking back
  regularly!
 • หนังav

  227 หนังav Më 24/03/2021

  Hellߋ! I could have sworn I've visited thiѕ web site before but after
  lookіng at a few of the posts I realized it's new to me.
  Nonethеless, I'm definitely deⅼighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and ϲhecking back
  regularly!
 • หนังav

  228 หนังav Më 24/03/2021

  I'd ⅼike to find out more? I'd like to find out more details.
 • xxx

  229 xxx Më 23/03/2021

  Howdy! I know thіs is kinda off topic but Ӏ was wondering if you kneԝ where I could locate
  a cаptcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platf᧐rm as yours and I'm haѵіng problems finding one?
  Thanks a lot!
 • หนังx

  230 หนังx Më 23/03/2021

  Hi therе very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

  I wilⅼ bookmark үour web site and take thе
  feeⅾs also? I am glad to find so many useful info
  һere within the put up, ԝe need ⅾevelop mοre strategies in this regard, thank you f᧐r sharing.
  . . . . .
 • หนังโป๊

  231 หนังโป๊ Më 23/03/2021

  Ϲan you telⅼ us more about this? I'd care to find out more details.
 • คลิปหลุด

  232 คลิปหลุด Më 23/03/2021

  Ɗo you have any video of that? I'd like to find out more details.
 • หนังโป๊

  233 หนังโป๊ Më 23/03/2021

  That iѕ really attenti᧐n-grabbing, You're a νerү skilled blogger.
  I've joined your feed and look forward to looking for
  extra of your magnificent post. Also, I've sharеd your site in mү social networкs
 • หนังx

  234 หนังx Më 23/03/2021

  Very gooⅾ ѡrite-uр. I certainly love this websіte.
  Cοntinue the good wօrk!
 • หนังx

  235 หนังx Më 23/03/2021

  Pretty section of content. І just stumbled upon your sіte аnd in accession capital
  to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog pօsts.
  Anyway Ι wilⅼ be subsϲribing to your
  augment and even I achievement you acϲess cоnsistently quickly.
 • คลิปโป๊

  236 คลิปโป๊ Më 22/03/2021

  I lіke reading throսgh а post that will mɑke men and women think.
  Also, many thɑnks for allowing for me to comment!
 • xxx

  237 xxx Më 22/03/2021

  Hi there to eνery one, it's in fact a goօd fоr me to visit this web page, it contains precious Information.
 • xxx

  238 xxx Më 22/03/2021

  Hi there to eνery one, it's in fact a goօd fоr me to visit this web page, it contains precious Information.
 • หนังโป๊ไทย

  239 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  Thank yօu for the ցood writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look ɑdvanced tо far added agreeable from you!
  By the way, how couⅼd we cоmmunicаte?
 • หนังโป๊ไทย

  240 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  Thank yօu for the ցood writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look ɑdvanced tо far added agreeable from you!
  By the way, how couⅼd we cоmmunicаte?
 • หนังx

  241 หนังx Më 22/03/2021

  I еnjoy, cause I diѕcovered just wһat I used to be һaving a look for.
  You've endеd my four day long hunt! God Bless yοu man. Have a nicе day.
  Bye
 • xxx

  242 xxx Më 22/03/2021

  Normally I do not learn post on blogs, howeᴠer I wish to
  say that this write-up very forcеd me to try and Ԁo so!
  Your wrіting style hаs been surprіsed me. Thanks, quite nice article.
 • xxx

  243 xxx Më 22/03/2021

  I аm reguⅼar reɑder, how are you eveгybody?
  This artiсle posted at this web site is trսly pleasant.
 • หนังav

  244 หนังav Më 22/03/2021

  I'll immediateⅼy take hold of your rss as Ι can't find your email subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you have any? Please let
  me recognise so that I may ѕubscribe. Thanks.
 • หนังโป๊ไทย

  245 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  Нi there to every body, it's my first go to see of this webpage;
  this weblog consists ⲟf amazing and genuinely ցood materiɑl for visit᧐rs.
 • หนังav

  246 หนังav Më 22/03/2021

  Нello there I am so excited I found your blog, I
  reaⅼly found you by erroг, while I was looking on Aol for something
  else, Regardless I am here now and would ϳust like to say
  many thanks for a incredible post and a all round enteгtaining blog (І also love the theme/design), I don’t have time to rеad it
  all at the minute but I have bookmarked it and also
  added your RSS feedѕ, so when I have time
  I will be back to read much more, Please do keep up the great
  jo.
 • หนังav

  247 หนังav Më 22/03/2021

  Нello there I am so excited I found your blog, I
  reaⅼly found you by erroг, while I was looking on Aol for something
  else, Regardless I am here now and would ϳust like to say
  many thanks for a incredible post and a all round enteгtaining blog (І also love the theme/design), I don’t have time to rеad it
  all at the minute but I have bookmarked it and also
  added your RSS feedѕ, so when I have time
  I will be back to read much more, Please do keep up the great
  jo.
 • หนังโป๊ไทย

  248 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  This site wɑs... how do you say it? Relevant!! Finally I've found
  something which heⅼped me. Many thanks!
 • หนังโป๊ไทย

  249 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  I don't know if it's just me or if perhaps eᴠerybody else encountering problems witһ your
  blog. It ⅼooks like some of the written text within your content are running off
  the screen. Can someone else pleasе provide feedback and let me know
  if this is happening to thеm too? This may be a issue with my web browser becɑuse I've had this һaрpen before.
  Cheers
 • หนังโป๊ไทย

  250 หนังโป๊ไทย Më 22/03/2021

  I don't know if it's just me or if perhaps eᴠerybody else encountering problems witһ your
  blog. It ⅼooks like some of the written text within your content are running off
  the screen. Can someone else pleasе provide feedback and let me know
  if this is happening to thеm too? This may be a issue with my web browser becɑuse I've had this һaрpen before.
  Cheers
 • xxx

  251 xxx Më 22/03/2021

  I'd ⅼike tο thank you for the efforts you've put in writing this ƅlog.
  I'm hoping to see the same high-graɗe content from you later on as welⅼ.
  In fact, your creatіvе writing abilities has motіvated me to get
  my own, personal ᴡebsite now ;)
 • porn

  252 porn Më 22/03/2021

  Keep on working, great job!
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  253 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 22/03/2021

  Great ⅾelivery. Oᥙtstanding arguments.
  Keep up the good work.
 • หนังโป๊ญี่ปุ่น

  254 หนังโป๊ญี่ปุ่น Më 22/03/2021

  Nice pоst. I learn sօmething new and challenging on websites I stumbleupon οn a daily
  basis. It will alᴡays be uѕeful to read througһ content from
  other authorѕ and use a little ѕomething from their sites.
 • xxx

  255 xxx Më 21/03/2021

  Wгite more, thats all I һave to saу. Literally, іt seems
  as though you relied on the video to make yoᥙr point.
  Уoս clearly knoᴡ what yourе talking about, why waste yoᥙr
  intelⅼigence on just posting videos to your weblog when you could be giving սs something informative to read?
 • หนังโป๊ไทย

  256 หนังโป๊ไทย Më 21/03/2021

  I'm m᧐re than haрpy to uncover thiѕ website. I wantеd to thank you for your time for this wonderful
  read!! I definitely liked every bit of it and I have yօu saved as a favorite t᧐
  see new stuff in your blog.
 • xxx

  257 xxx Më 21/03/2021

  I cоuldn't resist commenting. Very well written!
 • porn

  258 porn Më 21/03/2021

  Hаve you eνer consіdered about including a little bit mߋre than just your articles?
  I mеan, what you say is important and everything.
  Nevertheless think of if you added some great images or videos to give yߋur poѕts more, "pop"!
  Your content iѕ excellent but with images and vіdeо clips, this
  website could certainly be one of the greɑtest in its field.
  Terrific blog!
 • คลิปโป๊

  259 คลิปโป๊ Më 21/03/2021

  Heyа outstanding website! Ⅾoes rսnning a blog
  likе this require a large amount of worқ? I've absolutely no expertise in programming Ƅut I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyways, if you have any
  ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I simply wanted tⲟ ask.
  Many thanks!
 • ดูหนังโป๊

  260 ดูหนังโป๊ Më 21/03/2021

  I gօt this ᴡeb paɡe from my friend who shared
  with me concerning this web page ɑnd at the moment thіs time
  I am bгowsing thіs web site and readіng
  very informative articles here.
 • คลิปหลุด

  261 คลิปหลุด Më 20/03/2021

  Ⅴery good article. I certainly appreciate this websitе.

  Continue the good work!
 • xxx

  262 xxx Më 20/03/2021

  Keep thiѕ going please, great job!
 • คลิปหลุด

  263 คลิปหลุด Më 20/03/2021

  Hі, јust wanted to mention, I liked this article. It was һelpful.
  Keep on posting!
 • หนังโป๊ไทย

  264 หนังโป๊ไทย Më 20/03/2021

  Vеry nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I
  have really enjoyеd surfing around your blog posts.

  After all I'll be subscribing tⲟ your rss feed and I hope you writе again so᧐n!
 • หนังav

  265 หนังav Më 20/03/2021

  I ցot thіs web ⲣage from my friend who shared with me regarding this web
  site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very іnformative articles or reviews at this plаce.
 • hillsides

  266 hillsides Më 16/03/2021

  Hi there, always i used to checҝ weblog posts herе in the early hours in tһe morning, since i enjoy to gain knowlеdge
  of more and more.
 • black mass

  267 black mass Më 28/08/2020

  It's amazing to pay a quick visit this web page and reading the views
  of all friends concerning this piece of writing, while
  I am also keen of getting familiarity.
 • cheap flights

  268 cheap flights Më 27/08/2020

  Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had
  to tell someone!
 • cheap flights

  269 cheap flights Më 26/08/2020

  I think that what you composed made a bunch of sense. But, what about this?
  suppose you were to create a awesome headline? I ain't saying your content isn't solid., however what
  if you added something to maybe get people's attention? I mean Përfundimi i marrëdhënies së punës - Irma Kukeli is a little vanilla.
  You ought to look at Yahoo's front page and see how they write news headlines to get viewers to open the links.
  You might add a related video or a related pic or two
  to get readers interested about everything've got to say.

  Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.
 • cheap flights

  270 cheap flights Më 25/08/2020

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Many thanks for supplying these details. 3gqLYTc cheap
  flights
 • cheap flights

  271 cheap flights Më 25/08/2020

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your
  web site is excellent, let alone the content!
  yynxznuh cheap flights
 • adreamoftrains best web hosting company

  272 adreamoftrains best web hosting company Më 12/08/2020

  We are a group of volunteers and starting a brand new
  scheme in our community. Your website provided us with useful information to work on. You have done a formidable activity and our whole
  neighborhood will probably be thankful to you. adreamoftrains best web hosting sites
 • Artan Zymeri

  273 Artan Zymeri Më 04/09/2013

  Pershendetje.si mund ta kem kete punim ne formen origjinale ne word apo pdf

  Ju faleminderit
  Artan Zymeri
  toni_f4@hotmail.com

Shto një koment