Vendi i të drejtës së punës në sistemin juridik

Lidhur me vendin e të drejtës së punës flitet për tri teori: 1. në periudhën fillestare të zhvillimit të së drejtës së punës, kur marrëdhëniet e punës rregulloheshin me kontrata individuale, e të cilat janë konsideruar si kontrata juridiko-civile, e dr e punës hynte në kuadër të së dr private; 2. me zhvillimin e së dr së punës, kur u bë intervenimi i shtetit në fushën e marrëdhënieve të punës, e dr e punës hynë në të dr publike; 3. sipas disa autorëve e dr e punës e rregullon materien e cila njëkohësisht hynë në të dr private (kur përmban norma mbi raportet individuale që rregullohen me kontrata) por edhe të drejtën publike kur rregullon mbrojtjen e të punësuarve, sigurimin e tyre, etj.). Sipas kësaj e dr e punës hynë edhe në të dr private por edhe në atë publike. Sot gjithnjë e më shumë flitet për të ashtuquajturën të drejtë autonome, të lirë, kolektive të punës, e cila krijohet dhe zhvillohet pavarësisht nga legjislacioni imperativ i shtetit në fushën e punës.

  • 5 vota. Mesatarja e 3.80 të 5.

Shto një koment