Raporti i të drejës së punës me degë të tjera juridike

Ky raport nuk është statik, sepse në fakt, ato marrëdhënie për nga përmbajtja nuk janë të njëjta dhe të pandryshueshme. Raporti i të drejtës së punës me degët tjera juridike posaçërisht shprehet me të drejtën kushtetuese, civile, administrative, ekonomike, etj.

Raporti me të drejtën kushtetuese

E drejta e punës është në raport të drejtëpërdrejtë me të drejtën kushtetues. Me kushtetutë vëhen parimet nga fusha e marrëdhëieve të punës dhe ato zakonisht janë bazë për legjislacionin e punës, si dhe për rregullativën nënligjore dhe ato autonome. Me dispozitat kushtetuese zakonisht institucionalizohen këto parime: e drejta për punë, liria e punës (ndalimi i punës së dhunshme/detyruar), liria sindikale, barazia e personave në marrëdhëiet e punës, e drejta në sigurimin social, etj.

Raporti me të drejtën civile

E drejta e punës në fillim ishte nën ndikimin e të drejtës civile (parase gjithash asaj obligative). Më vonë e drejta e punës është ndarë nga e drejta civile dhe është formuar si degë e pavarur e sistemit juridik. Mirëpo, edhe pse është bërë kjo ndarje, raporti në mes tyre ekziston edhe sot. Pavarësisht se kontrata e punës sot i ka tiparët e instrumentit bazë për lidhjen e marrëdhënies se punës, e cila në tërësi hyn dhe rregullohet me normat apo legjislacionin e punës (në përjashtim Zvicra, ende është pjesë e legjislacionit civil), e drejta e punës ende shërbehet me disa institucione të se drejtës civile (psh, vlerësimi i vlefshmërisë se punës juridike, vlefshmëria e kontratës mbi veprën, parashkrimi i afateve për kërkesa, parimi i kompenzimit të dëmit për dëmin e shkaktuar material).

Raporti me të drejtën administrative

Objekt i të drejtës së punës janë marrëdhëniet juridike të punës që paraqiten në mes të punëtorëve dhe punëdhënësve, kurse objekt i të drejtës administrative është organizimi dhe funksionimi i administratës edhe në fushën e punës dhe marrëdhëniet e punës, ushtrimi i të drejtave të mbikqyrjes në fushën e punës, mbrojtjes dhe inspektimit të punës, si dhe disa procedura të veçanta administrative lidhur me to. Ndarja e të drejtës së punës dhe të drejtës administrative bëhet në sistemet administrative, në të cilat normat juridike mbi pozitën e nëpunësve publik hyjnë në të drejtën administrative.

Raporti me të drejtën ekonomike...

Para luftës së dytë botërore në disa vende e dr e punës është studiuar në kuadër të së dr ekonomike, mirëpo ende studiohet në disa fakultete (ekonomik, politikologjik, etj,). Ky studim rrjedh nga shkaku së ekzistojnë një mori institucionesh, apo çështjesh për të cilat janë të interesuara këto dy disiplina (organizimi i ndërmarrjes, kontratat afariste, subjektiviteti juridik, etj.) të cilat kanë edhe elemente të marrëdhënieve të punës por edhe të çështjeve tjera që shpesh janë ngushtë të lidhura.

  • 4 vota. Mesatarja e 5.00 të 5.