Përgjegjësia disiplinore e punëtorëve në punë

E drejta disiplinore ka të bëj me disiplinën e cila i referohet punës dhe sjelljeve të punëtorit në punë apo lidhur me punën. Në rastet kur punëtori bën shkeljen apo cënimin e detyrave të punës dhe sillet në kundërshtim me normat e disiplinës së punës, ai duhet ti nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore. Përgjegjësia disiplinore është përgjegjësia për shkeljen apo mosrespektimin e  e detyrave të punës dhe është një lloj i përgjegjësisë juridike që dallohet nga përgjegjësitë tjera (psh, penale, civile, etj).vepra disiplinore mund të definohet si vepër e cila supozon ekzistimin e disiplinës së caktuar të punës e cila është atakuar nga ana e personit i cili e ka statusin e të punësuarit. Për të ekzistuar vepra disiplinore, duhet të ekzistonin elementet qenësore si: 1. të ekzistojë sistemi i obligimeve të punës që duhet të kryhen në formën dhe mënyrën e paraparë; 2. të ekzistojë ataku në disiplinën e punës; dhe 3. ataku të jetë bërë nga personi i cili e ka statusin e të punësuarit. Dy elementet e para janë të karakterit objektiv, i treti subjektiv.

Organet disiplinore

Sipas legjislacionit të mëparshëm, organi kompetent për udhëheqjen e procedurës disiplinore, konstatimin e përgjegjësisë dhe shqiptimin e masave disiplinore ishte organi punëdrejtues, i cili kishte të drejtë që ndaj punëtorit që ka bërë shkeljen e detyrave të punës ti shqiptojë masën e vërejtjes publike dhe dënimin me të holla. Organi tjetër i autorizuar për udhëheqjen e procedurës disiplinore është komisioni disiplinor, i cili vendos për përgjegjësi për veprat e rënda disiplinore dhe ka të drejtë që ndaj punëtorit të shqiptojë masën më të rëndë disiplinore ndërprerjen e marrëdhënies së punës.

Procedura disiplinore dhe masat disiplinore

Inicimin e procedurës disiplinore mund ta bëj çdo punëtor i cili dyshon që ndonjë punëtorë tjetër ka bërë shkeljen e detyrave të punës, ndërsa të autorizuar janë: organi punëdrejtues i ndërmarrjes, punëdhënësi, punëtorët me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta si dhe punëtorët tjerë të përcaktuar me kontratë kolektive. Veprat disiplinore klasifikohen në vepra të rënda disiplinore dhe të lehta. Klasifikimi më i shpeshtë i masave apo sanksioneve disiplinore bëhet varësisht nga pasojat që i kanë këto sanksione në marrëdhëniet e punës. Sipas këtij kriteri masat disiplinore ndahen: në masa morale të cilat e godasin vetëm nderin apo autoritetin e punëtorit (vërejtja, vërejtja me shkrim, vërejtja publike, etj); në masa profesionale të cilat e godasin pozitën e punëtorit në marrëdhënie të punës (përcaktimi apo transferimi i punëtorit në vend të punës me pagesë më të ultë, ndërrimi i pozitës, ndalesa në avansim, etj); dhe masat materiale të cilat e godasin pasurinë e punëtorit (ndalesa e një përqindje të caktuar të të hollave nga paga e punëtorit, etj). Të gjitha masat në sistemin e proc. disiplinore janë të natyrës korrektuese, përveç përjashtimit.

Përgjegjësia materiale e punëtorëve

Është përgjegjësi për dëmin e shkaktuar në ndërmarrje, institucion apo të punëdhënësi. Në këtë kontekst punëtori i cili në punë apo lidhur me punën me qëllim apo nga pakujdesia i ka shkaktuar dëm ndërmarrjes është i obliguar që dëmin e shkaktuar ta kompensojë. Përgjegjësia materiale e punëtorëve në punë përfshinë: përgjegjësinë materiale të punëtorit ndaj punëdhënësit dhe përgjegjësinë materiale për dëmin që punëtori ia ka shkaktuar personit të tretë. Për të ekzistuar përgjegjësia materiale duhet të plotësohen disa kushte apo elemente, e ato janë: 1. përgjegjësia për dëmin e shkaktuar i referohet personit i cili e ka statusin e të punësuarit; 2. është përgjegjësi për dëmin që e ka shkaktuar punëtori në lidhje me kryerjen e punëve dhe detyrave të punës të lidhura për vendin e tij të punës; 3. duhet të ekzistojë faji i punëtorit për dëmin e shkaktuar; 4. dëmi duhet ti shkaktohet punëdhënësit apo personit të tretë. Në rastet kur dëmin e shkaktojnë më shumë punëtorë, përgjegjësinë do të ndajnë në mënyrë proporcionale, pra secili është përgjegjës për pjesën e dëmit që ka shkaktuar. Nëse punëtori nuk e kompenson dëmin në afatin e paraparë, inicohet procedura para gjykatës kompetente. Nëse punëtori pëson ndonjë dëm në punë, atëherë punëdhënësi është i obliguar që t’ia kompensojë dëmin.

  • 2 vota. Mesatarja e 3.50 të 5.