Marrëdhëniet e punës

E drejta e punës është disiplinë e veçantë juridike, e cila përfshinë tërësinë e normave juridike, të cilat rregullojnë fushë të caktuar të marrëdhënieve shoqërore – marrëdhëniet e punës.

Paraqitja dhe zhvillimi i marrëdhënieve të punës në periudha të ndryshme kohore

Kontrata mbi punën ka një historik të gjatë dhe është e pandashme nga marrëdhënia e punës. në sistemin skllavopronar procesi i prodhimit karakterizohej nga skllavërimi. Skllavi ka qenë prodhuesi kryesor i të gjitha vlerave materiale në bujqësi dhe në artizanate, ai është trajtuar si send, dhe kur i jepej personit tjetër, atëherë ekzistonte një kontratë mbi shërbimin, qiranë, apo shitjen në mes të skllavopronarit dhe personit që i vihej në dispozicion skllavi. Në shoqërinë romake kanë ekzistuar edhe disa raporte tjera të cilat janë krijuar në mes të skllavopronarëve dhe një shtrese të popullatës të njohur si njerëz të lirë. Ata njerëz që kishin talent dhe njohuri të veçanta për art, aktrim, kuzhinë, etj., i vënin në dispozicion skllavopronarit shërbimin e tyre dhe për këtë shërbim lidhnin kontratë me skllavopronarin (locatio – conductio operaruma). Në sistemin feudal poashtu nuk kishte marrëdhënie të punës. Në këtë periudhë paraqiten dy lloj të raporteve: 1. raporti në mes të feudalëve dhe bujkërobërve; dhe 2. raporti në mes të zejtarëve dhe tregtarëve si dhe ndihmësve të tyre (kallfët) dhe nxënësit (shegërtët). Marrëdhëniet shoqërore në fshat i karakterizonte varëshmëria e bujkrobit nga feudali. Bujkërobërit ishin të lidhur për tokën e feudalit, i cili kishte të drejtë ta shes ose ta blejë bujkërobin bashkë me tokën. Me zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore (shek. XIV) dukshëm fillon të ndryshon pozita e ndihmësve dhe e nxënësve të zëejtarëve, ku vjen deri të transformimi i lidhjeve personale, përkatësisht lojalitetit në mes të feudalëve dhe pasardhësve të tij, sepse gjithnjë e më shumë vjen në shprehje elementi obligativ. Me kalimin e kohës vjen deri të transformimi i këtyre raporteve në marrëdhënie të punës me meditje. Shikuar juridikisht, kur raportet statusore të nënshtrimit dhe raportet personalo-juridike u ngriten në raporte pronësore dhe obligative. Konsiderohet se transformimi i këtyre raporteve ka bërë që të shfaqen kontratat e para mbi punën. Shpikja e makinave të reja, veçanarisht makinës me avull, ndikojë që të kalohet prej sistemit feudal në atë kapitalist. Me këtë transformim, edhe marrëdhëniet shoqërore të punës të karakterit asnafo-statutor ndërrohen në marrëdhënie meditore. Fillimisht ishin marrëdhënie kontraktuese dhe të karakterit personal dhe radhiteshin në grupin e marrëdhënieve juridiko-civile të karakterit kontraktues (psh, qiraja, shitblerja, etj.). me qenëse se barazia juridike nuk nënkuptonte edhe barazinë ekonomike, periudha e liberalizmit të hershëm konsiderohej si periudha më e errët për të punësuarit, sepse aplikoheshin masa të ndryshme juridike dhe ekonomike të njohura si “legjislacioni i përgjakshëm”. Shteti i parë që intervenoi në rregullimin e marrëdhënieve meditore të punës ishte Anglia. Me këtë rast kontrata mbi shërbimin e fiton karakterin e ri dhe emërtimin e ri “kontratë e punës”.

Nocioni i marrëdhënies se punës

Fillimisht marrëdhëniet e punës ishin të identifikuara me kontratën e punës, ndërsa është e njohur që definicionet për marrëdhëniet e punës nuk kanë përfshirë gjithmonë të gjitha elementet e marrëdhënieve të punës, sepse kanë përfshirë ose më shumë ose më pak nga ajo që i përket marrëdhënieve të punës. marrëdhëniet e punës ndryshe janë definuar në teorinë e sistemit socialist e ndryshe në atë kapitalist.marrëdhëniet e punës janë vullnetare të rregulluara me ligj, në të cilat punëmarrësi inkorporohet tek punëdhënësi në ndërmarrje apo institucion, lidhet për vendin e caktuar të punës, personalisht kryen punën e caktuar dhe për të merr shpërblim – pagën. Më herët, kontrata e punës (kontrata mbi shërbimin) ishte nocioni bazë dhe instrument themelor i rregullimit të raporteve në mes punëmarrësit dhe punëdhënësit. Pas luftës së dytë botërore, nën ndikimin e ndryshimeve në legjislacion, marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore e politike, forcimit të pozicionit të punëtorëve dhe presioneve të tyre, teoria fillojë të bëj ndryshime në mes të kontratës mbi punën dhe marrëdhënies se punës si status faktik. Marrëdhënia e punës bëhet nocion bazë i të drejtës së punës. ekzistojnë teori të ndryshme për marrëdhëniet e punës: teoria gjermane (lojaliteti) dhe teoria franceze (institucionale), e shpeshherë përpunohet edhe teoria kontraktuese.

Teoria kontraktuese – Mbështetet në faktin se marrëdhënia e punës është marrëdhënie juridiko-civile, sipas së cilës raportet në mes të punëmarrësit dhe punëdhënësit në të cilat punëmarrësi e shet fuqinë e tij punuese, kurse punëdhënsi paguan kompensimin për kryerjen e punës, punëmarrësit duhet të rregullohet me kontratë. Për shkak të këtij koncepti një kohë të gjatë e drejta e punës ka qenë pjesë e legjislacionit civil.

Teoria institucionale – franceze – Sipas kësaj teorie, marrëdhënia e punës shpreh bashkimin e atij që punon dhe të gjithë punëtorëve tjerë në një ndërmarrje me drejtorin e asaj ndërmarrjeje, dhe për këtë arsye marrëdhënia e punës është inkorporim apo ikuadrim në ushtrimin e veprimtarisë së caktuar si institucion. Me hyrje në këtë institucion (ndërmarrje, fabrika, etj.) subjekti bëhet punëtor dhe fiton të drejta të caktuara të cilat i kanë punëtorët në pajtim me dispozita dhe kontratë.

Teoria gjermane – e lojalitetit – Kjo teori u shfaq në periudhën e zhvillimit të fashizmit në Gjermani (1936 – 1945), ithtarët e kësaj teorie kishin për qëllim që të arsyetojnë botëkuptimet nacionaliste. Si e tillë e zhvillon tezën mbi shtetin dhe shoqërinë të mbështetur në bashkësinë punuese të ndërmarrjeve në të cilat edhe punëtorët edhe pronarët e mjeteve të prodhimit kanë obligim kryesor që të punojnë për më shumë qëllime të Rajhut të tretë, Gjermanisë Fashiste. Sipas kësaj, teorie punëtorët antarësohen në bashkësinë punuese, paraqesin bashkësinë për të cilën përcaktohen me vetëdije, grupin që ka për obligim të punojë, ndërsa, ndërsa punëdhënësi është udhëheqës i asaj bashkësie dhe ka obligim që të kujdeset për mbrojtjen e tyre. Mirëpo, në Gjermaninë fashiste realiteti ishte krejt ndryshe, përkundrazi, në këtë periudhë dominonte një marrëdhënie moderne robëruese me metoda më të egra të punës së dhunshme, nëpërmes frikës dhe poshtrimit, kurse çdo rezistencë shuhej me gjak.

Elementet e marrëdhënieve të punës

Janë:

1. Vullnetarizmi – marrëdhënia e punës lind në bazë të vullnetit – dëshirës së lirë të subjekteve që e vendosin këtë marrëdhënie në pajtim me parimet e përgjithshme dhe universale. Punëdhënësi në mesin e më shumë punëtorëve lirisht zgjedh atë kandidat i cili me karakteristikat e tij më së miri i përgjigjet;

2. Lidhja personale-funksionale – ka të bëj me obligimin, që nga momenti i hyrjes në punë e deri të ndërprerja e marrëdhënies së punës të punëtorit që personalisht dhe vetëm ai të kryej punët dhe detyrat e caktuara, në kuadër të vendit të tij të punës/funksionit, dmth, ai nuk mundet ti bart obligimet e tij në personin tjetër. Nëse kemi të bëjmë me lidhjen e kontratës mbi veprën, atëherë kjo nënkupton se është fjala për një marrëdhënie tjetër juridike, sepse është në pyetje kryerja e një pune të caktuar dhe pagesa për atë punë, por jo pagesa e punëtorit konkret, por rezultati i cilitdo punëkryes. Të kontrata mbi veprën (shërbimin) është me rëndësi që të kryhet puna apo shërbimi sipas marrëveshjes, dhe pas përfundimit të punëve bëhet pagesa. Në parim nuk është me rëndësi kush është punëkryesi. Këtu kemi të bëjmë me marrëdhënie të pastër juridike-civile, e cila nuk ka karakteristika të marrëdhënies juridike të punës dhe si e tillë i nënshtrohet rregullave të së drejtës civile apo të së drejtës së detyrimeve;

3. Inkorporimi (hyrja në procesin e punës) – tregon se punëtori në punën e organizuar dhe të rregulluar të punëdhënsi ose në ndërmarrje është në vendin e caktuar të punës. Në praktikë, koha e saktë e fillimit të punës apo data konkrete e themelimit të marrëdhënies së punës është e një rëndësie të veçantë, sepse ka ndikim në procedurat e realizimit të të drejtave që rrjedhin nga ajo marrëdhënie (psh, të drejtës në pushim, në pagë, etj.). në teorinë e të drejtës së punës ceken dy karakteristika kryesore të këtij elementi të marrëdhënieve të punës: A) në çdo mjedis të punës ekziston një strukturë e brendshme, përkatësisht mekanizëm i organizimit funksional me të cilin përcaktohen vendet e punës, punët dhe detyrat e punës për ato vende të punës, sepse kjo është parakusht për funksionimin e drejtë dhe efikas të ndërmarrjes si dhe ushtrimit të veprimtarisë së saj të rregullt në pajtim me synimet për të cilat është themeluar; B) kyqja në punë e punëtorit në vendin e caktuar të punës si dhe kryerja e punëve dhe detyrave të punës në vendin e tij të punës, punëtorin e bën kuadër në ndërmarrjen konkrete apo të punëdhënësi konkret dhe si i tillë është i domosdoshëm për kryerjen e drejtë dhe të plotë të punëve të caktuara. Karakteristikë e këtij elementi është profesioni, sepse çdo punëtor ndryshe quhet edhe punëtor profesional, varësisht nga puna që kryen;

4. Paga – element esencial i marrëdhënies së punës është edhe paga. Për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës punëtori realizon pagën, dhe me rastin e themelimit të marrëdhënies së punës punëtori duhet të njoftohet për lartësinë e pagës, kohën e pagesës si dhe shtesat tjera nga paga. Paga duhet të jetë një stimulim për punë sa më kualitative, e jo bazë për realizimin e ekstra profiteve nëpërmjet të uljes së pagave.

Marrëdhënia faktike e punës

Në teorinë e të drejtës së punës, marrëdhënia faktike e punës konsiderohet si marrëdhënie e punës apo e punësimit e cila lind apo paraqitet nga ushtrimi faktik i punës së caktuar në ndërmarrje, institucion apo të personat tjerë juridik, në organet shtetërore, si punë e rregullt, shërbim apo funksion në formën dhe mënyrën e rregullt, me kusht që ajo marrëdhënie të mos jetë e paautorizuar dhe e themeluar me pushtet të vet. Marrëdhënia faktike e punës pra ekziston edhe në rastet kur nuk është themeluar marrëdhënia e punës, por kur në mënyrë të heshtur, tolerante ekziston marrëdhënia mbi baza të përmbushjes së punëve dhe detyrave të punës për vendin e caktuar të punës. marrëdhënia faktike e punës nuk themelohet në baza juridike, andaj kohëzgjatja e saj është e padrejtë dhe kundër ligjore. Ajo çka e bën të ngjashme marrëdhënien faktike të punës me marrëdhënien juridike të punës është se një person i kryen punët dhe detyrat e punës në formën dhe mënyrën e paraparë dhe mbi këtë bazë i realizon të drejtat e caktuara, duke filluar nga paga për punën që e kryen. Legjislacioni ynë që i referohet marrëdhënieve të punës nuk e njeh marrëdhënien faktike të punës. Marrëdhënia faktike e punës i ka disa elemente: 1. marrëdhënia faktike e punës nuk ka bazë juridike; 2. nuk ka uzurpim, mashtrim apo lajthim; 3. marrëdhënia faktike e punës i ka të gjitha elementet e marrëdhënies juridike të punës (vullnetarizmin, lidhjen personale funksionale, inkorporimin dhe pagën); dhe 4. punën e kryen vetë punëtori.

Personat jashtë marrëdhënies së punës

Gjatë procesit të punës, apo ushtrimit të shërbimeve dhe funksioneve të ndryshme, paraqiten disa raporte përkatësisht marrëdhënie të cilat e kanë për shkak punën, por që nuk mund të trajtohen si marrëdhënie pune, sepse kryerja e këtyre punëve apo shërbimeve rregullohet me dispozita juridike që nuk janë pjesë e të drejtës së punës, psh, 1. deputetët e Parlamentit të Kosovës, dhe të Kuvendeve Komunale, të komisioneve të ndryshme, etj.; 2. personat që kryejnë punë të rastit, të herëpas hershme dhe momentale në ushtrimin apo funksionimin e shërbimeve publike në mënyrë vullnetare apo obligative, me apo pa kompensim (gjyqtarët, ekspertët, dëshmitarët, interpretët, etj.); 3. personat që ushtrojnë veprimtarinë në mënyrë të pavarur (avokatët, zejtarët, artistët, taksistët, etj. Në këto raste nuk kemi të bëjmë me marrëdhënie të punës sepse në këtë rast për punën e bërë apo kryerjen e shërbimit nuk ka pagë por çmim të kontraktuar apo tarifë. Për këto raste nuk aplikohen dispozitat e të drejtës së punës, përveç dispozitave të sigurimit social, të cilat rregullohen në mënyrë të veçantë.

Kryerja e punëve të cilat sipas Rreg. 2001/2 për Ligjin themelor të punës në Kosovë nuk konsiderohen marrëdhënie pune

Marrëdhënie pune nuk konsiderohen këto punë ose shërbime vijuese: a) puna e herëpas hershme e bazuar në solidaritet familjar e cila nuk kryhet për përfitim dhe për kompensim të drejtpërdrejtë financiar; b) ofrimi i shërbimeve ose prodhimi i të mirave nga pala jo e varur për një palë tjetër në mbështetje të kontratës së lidhur në mes tyre; dhe c) puna me interes të përgjithshëm që nuk kryhet për përfitim ose kompensim të drejtpërdrejtë financiar.

SISTEMI I MARRËDHËNIEVE TË PUNËS NË KOSOVË

Shtetet me sisteme juridike bashkëkohore por edhe shtetet tjera në kushtetutat e tyre i kanë të përcaktuara dispozitat që kanë të bëjnë me parimet që i referohen fushës së punës. Çështja e punës dhe marrëdhënieve të punës rregullohet me Rregulloren për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë 2001/27. Kjo rregullore nuk i përmbush kriteret elementare për rregullimin e marrëdhënieve të punës, ka mangësi dhe nuk u ofron përspektivë punëtorëve, përkundrazi i vë në pozitë të nënshtrimit ndaj punëdhënësit. Në këtë rregullore nuk është paraparë mekanizmi i mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve në formën dhe mënyrën siç parashihet në legjislacionin e vendeve tjera. Shkaqet që ndikuan në këtë gjendje janë  të ndryshme, si kryesor është faktori subjektiv (mungesa e profesionalizmit).

 • 2 vota. Mesatarja e 2.50 të 5.

Komentet

 • filofax week

  1 filofax week Më 16/04/2021

  Having check this out I believed it had been extremely enlightening.
  I appreciate you finding the time as well as to get this short article together.
  I once again find myself personally spending a great deal of time both reading and posting comments.
  But so what on earth, it was still worthwhile!
 • bitly.com

  2 bitly.com Më 14/04/2021

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your
  efforts and I am waiting for your next write ups thank
  you once again. asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  3 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better? 0mniartist
  asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  4 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 13/04/2021

  What's up it's me, I am also visiting this
  website regularly, this web site is actually pleasant and the viewers are in fact sharing good thoughts.
  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  5 0mniartist Më 13/04/2021

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?
  asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  6 0mniartist Më 12/04/2021

  I am sure this piece of writing has touched all
  the internet viewers, its really really fastidious piece of writing on building up new web
  site. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  7 0mniartist Më 11/04/2021

  Right now it looks like BlogEngine is the top
  blogging platform available right now. (from what I've
  read) Is that what you're using on your blog? asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  8 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  I read this paragraph completely about the difference of newest and preceding technologies, it's amazing article.
  asmr 0mniartist
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  9 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 11/04/2021

  With havin so much written content do you ever
  run into any issues of plagorism or copyright violation? My
  website has a lot of unique content I've either authored
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I'd truly appreciate it.
  0mniartist asmr
 • asmr https://0mniartist.tumblr.com

  10 asmr https://0mniartist.tumblr.com Më 10/04/2021

  Hey there would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
  I've loaded your blog in 3 completely different
  web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
  Thanks a lot, I appreciate it! 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  11 0mniartist Më 09/04/2021

  Hi it's me, I am also visiting this web page daily, this website is in fact fastidious and the users
  are genuinely sharing nice thoughts. asmr 0mniartist
 • 0mniartist

  12 0mniartist Më 09/04/2021

  At this time I am going to do my breakfast, when having my
  breakfast coming yet again to read further news. asmr
  0mniartist
 • 0mniartist

  13 0mniartist Më 08/04/2021

  What's up Dear, are you genuinely visiting this website daily, if so after that you will definitely get pleasant knowledge.
  0mniartist asmr
 • 0mniartist

  14 0mniartist Më 08/04/2021

  Heya exceptional website! Does running a blog such
  as this take a large amount of work? I've absolutely no knowledge of computer
  programming however I was hoping to start
  my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I know this is off topic but I
  simply needed to ask. Thank you! 0mniartist asmr
 • 0mniartist

  15 0mniartist Më 08/04/2021

  Thanks very nice blog! 0mniartist asmr
 • life fitness weight stickers

  16 life fitness weight stickers Më 05/04/2021

  Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be an excellent author.I will make sure you
  bookmark your blog site and can keep coming
  back later in life. I wish to encourage which you continue your great posts, possess
  a nice evening!
 • notebook a5 cover

  17 notebook a5 cover Më 30/03/2021

  Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
  be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to
  new posts.
 • credit card holder insert

  18 credit card holder insert Më 24/03/2021

  I just like the valuable information you provide within your articles.
  I will bookmark your weblog and check again below frequently.
  I'm rather sure I am going to learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!
 • filofax zipper wallet

  19 filofax zipper wallet Më 12/03/2021

  Awesome blog! Can be your theme personalized or have you download it from
  somewhere? A theme like yours by incorporating simple adjustements would actually make my blog shine.
  Please tell me in which you got your design. With thanks
 • theragun review

  20 theragun review Më 11/03/2021

  Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked while people consider issues that they just don't realize about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side effect , folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you|
 • sticker sheets

  21 sticker sheets Më 12/01/2021

  Quality posts is definitely the main to attract the people to head to see the website, that's what this site is
  providing.
 • atmospheric water generator price in india

  22 atmospheric water generator price in india Më 06/01/2021

  I read this paragraph fully regarding the comparison of most recent and preceding technologies, it's amazing article.|
 • zipper pocket insert

  23 zipper pocket insert Më 05/01/2021

  Having read this I think it is rather informative. I appreciate you finding the time as
  well as to place this article together. One time i again find myself spending too much time both
  reading and leaving comments. But just what exactly, it was still worthwhile!
 • thefeed

  24 thefeed Më 26/12/2020

  Your method of explaining the whole thing in this article is genuinely nice, all be able to without difficulty be aware of it, Thanks a lot.|
 • thefeed

  25 thefeed Më 25/12/2020

  This paragraph will assist the internet viewers for creating new blog or even a weblog from start to end.|
 • the feed

  26 the feed Më 24/12/2020

  Hello mates, how is the whole thing, and what you wish for to say on the topic of this post, in my view its genuinely amazing in favor of me.|
 • feed

  27 feed Më 24/12/2020

  Hello! I've been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted to mention keep up the great work!|
 • ruled notebook paper for sale

  28 ruled notebook paper for sale Më 17/12/2020

  Someone necessarily lend a hand to create seriously articles I would state.
  That is certainly the first time I frequented your website page and thus far?
  I amazed using the research you made to create this actual publish extraordinary.
  Fantastic activity!
 • DawnaYWarrix

  29 DawnaYWarrix Më 14/12/2020

  Hmm it looks much like your website ate my first comment (it absolutely was super long) thus
  i guess I'll just sum it a few things i wrote and say, I'm thoroughly enjoying
  your site. I too am an aspiring blog writer but I'm
  still a novice to everything. Are you experiencing any
  points for beginner blog writers? I'd genuinely appreciate it.
 • camouflage phone case

  30 camouflage phone case Më 14/12/2020

  I have been surfing on-line greater than 3 hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content material as you did, the web shall be much more useful than ever before.|
 • square grid notebook a5

  31 square grid notebook a5 Më 01/12/2020

  Hi there, I wish for to subscribe for this webpage to get most up-to-date updates, thus where can i do it please
  help.
 • berkey

  32 berkey Më 27/11/2020

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.|
 • zipper wallet insert for travelers notebook 2020

  33 zipper wallet insert for travelers notebook 2020 Më 25/11/2020

  Our company is a gaggle of volunteers and opening a whole new scheme within our community.
  Your web site provided us with valuable information to work on.
  You possess done an impressive task and our entire group will likely be grateful to you personally.
 • HunterDRemer

  34 HunterDRemer Më 06/11/2020

  I visited multiple websites but the audio quality for audio songs existing around
  this site is genuinely marvelous.
 • personalised refillable notebook a5

  35 personalised refillable notebook a5 Më 03/11/2020

  Having read through this I believed it was actually really
  enlightening. I appreciate you spending some time as well
  as to place this content together. I remember when i again find myself
  spending lots of time both reading and leaving comments.
  But just what exactly, it had been still worth it!
 • TishaCSoto

  36 TishaCSoto Më 12/10/2020

  It is the ideal time for you to earn some plans for the future and
  it's time and energy to be happy. I've check this out post and in case
  I could I need to suggest you few interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles discussing this short
  article. I wish to read even more reasons for it!
 • website host

  37 website host Më 31/08/2020

  I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one
  or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
 • black mass

  38 black mass Më 28/08/2020

  What's up, just wanted to tell you, I loved this
  blog post. It was funny. Keep on posting!
 • cheap flights

  39 cheap flights Më 26/08/2020

  In fact when someone doesn't be aware of afterward its up to other viewers
  that they will help, so here it takes place.
 • cheap flights

  40 cheap flights Më 25/08/2020

  Hello there, I found your blog by way of Google at the same time as searching
  for a comparable topic, your web site came up, it looks great.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just was alert to your weblog thru Google, and located that it's really informative.
  I am gonna be careful for brussels. I'll be grateful if you happen to
  continue this in future. Lots of other people will probably be benefited from your writing.

  Cheers! 31muvXS cheap flights
 • cheap flights

  41 cheap flights Më 25/08/2020

  I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is
  needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or
  advice would be greatly appreciated. Thanks 32hvAj4 cheap flights
 • cheap flights

  42 cheap flights Më 24/08/2020

  We stumbled over here different web address and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over your web
  page again.
 • best web hosting company

  43 best web hosting company Më 14/08/2020

  Awesome! Its truly amazing article, I have got much clear idea about from
  this post.
 • best web hosting sites

  44 best web hosting sites Më 14/08/2020

  Thanks very nice blog!
 • adreamoftrains web hosting

  45 adreamoftrains web hosting Më 11/08/2020

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Very useful information specially the ultimate phase :) I handle such info much.
  I was looking for this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck. adreamoftrains webhosting

Shto një koment