Créer un site internet

Inspektorati i punës dhe mbrojtja e të drejtave të punëtorëve

Inspektorati i punës ka kompetencë mbikqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës duke filluar nga ligjet e punës, kontratat kolektive, aktet e tjera që i referohen fushës së punës dhe kontratës së punës. Çështja e mbikqyrjes së zbatimit të legjislacionit të punës nuk është vetëm objekt i normativës kombëtare por edhe i asaj ndërkombëtare.

Organizimi i inspektoratit të punës dhe funksionet e tij

Inspektorati i punës themelohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Inspektoratin e udhëheqë kryeinspektori të cilin e emëron Qeveria me propozim të MPMS. Inspektorati i punës përbëhet edhe nga inspektorët e punës të cilët i zgjedh Kuvendi Komunal. Me qëllim të ushtrimit të detyrave nga fushveprimtaria e tij, inspektorati i punës koordinon veprimet dhe bashkëpunon me qeveritë komunale, inspeksionet tatimore, shëndetësore dhe me autoritete tjera, si dhe me SHPK. Inspektorati i punës kryen këto funksione: 1. bën mbikqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë; 2. iu siguron informacione teknike dhe këshilla punëdhënësve dhe punëtorëve; 3. njofton MPMS apo ndonjë organ tjetër kompetent për ndonjë shpërdorim të ligjit, etj.

Të drejtat dhe detyrimet e inspektorit të punës

Inspektori i punës i ka këto të drejta: të hyjë lirisht në sëlinë e punëdhënësit me qëllim të inspektimit apo mbikqyrjes pa paralajmërim; të bëj egzaminime, inspektime dhe hulumtime të cilat janë të domosdoshme për tu siguruar zbatimi i ligjit; të bëj kontrollimin e të gjitha librave dhe dokumentave që i mban punëdhënësi në pajtim me ligjin; ti merr ekstraktet nga regjistrat dhe dokumentet; të merr mostrën e materialeve të përdorura me qëllim të analizave të caktuara, etj. Në kuadër të kompetencave të inspektorit hyjnë edhe:  dhënia e vërejtjeve me shkrim për parregullsitë e konstatuara dhe caktimi i afatit brenda të cilit duhet të eliminohen ato parregullësi; përgaditja e raportit zyrtar lidhur me mosrespektimin e ligjit në fuqi; urdhërojnë ndërmarrjen e masave të menjëhershme duke përfshirë edhe ndalimin e prodhimit, etj.

 • 4 vota. Mesatarja e 4.25 të 5.

Komentet

 • Zoja Ndou

  1 Zoja Ndou Më 05/05/2019

  Pershendetj
  Doja te denoncoja fabriken ne te cilen punoj pasi kemi dy jave qe nuk kemi marre rrogat dhe na jave vonuar dhe qe gjithashtu keqtrajtohemi ne pune.Punojme ore shtese pa deshiren tone dhe pa pagese ekstra dhe na hiqen ditet e punes sa here qe ndodh ndonje gabim gjate punes ose per gjera te tjera te ndryshme.
  Ju lutem me kontaktoni qe te marr nje zgjidhje.
  Nqs e le punen nuk me japin librezen e punes.
 • agim

  2 agim Më 15/02/2019

  pershedetje aka mundesi kur hin fuqi lixhi per orar te punes se namuten shefat shum gat ekemi orarin prej ores 9 deri nora 19

Shto një koment