E Drejta Civile

 • Leksione

  Leksione mbi të drejtën civile...
 • Nocioni i Pronësisë dhe Mënyrat e Fitimit të Saj

  I. Pronësia është një institut i lashtë juridik i cili ka lindur me lindjen e vetë të drejtës. Pronësia respektivisht e drejta e Pronësisë paraqet njërin ndër institutet juridike më të rëndësishme të së drejtës civile në pëgjithësi, respektivisht institutin juridik më të rëndësishëm të të drejtës sendore në veçanti. Rë
 • Pajtueshmeria me Kushtetuten e Republikes së Shqipërisë e Nenit 75 Kodi i Procedures Civile (Analizë)

  Procedura civile ka per objekt tërësinë e akteve dhe formaliteteve, me kryrejen e të cilave një juridiksion zgjidh një problem juridik.Po ashtu ajo është e destinuar të shqyrtojë edhe tërësinë e organizatave dhe funskionin e shërbimit publik në drejtësinë civile.Pra perfshin teresinë e rregullave qe duhet të ndiqen nga
 • Vështrim Historik mbi Kodin Civil dhe Dispozitat e tij

  Deri ne 1912 kur ndodhi dhe akti i shpalljes se Pavarsise ne Shqiperi mbizoteronte E drejta Zakonore Shqiptare dhe E drejta Osmane. Keto dy burime te se drejtes sa vinin e modernizoheshin, pershtateshin me kohen dhe paraqiteshin me nje forme...
 • Fitimi i posedimit dhe llojet e tij

  Posedimi është i fituar kur poseduesi krijon pushtetin faktik mbi sendin, qoftë duke e themeluar me veprimin e njëanshëm (fitimi origjinar), ose i është bartur nga një person tjetër përmes ndonjë pune juridike (fitimi derivativ)....