Créer un site internet

E Drejta Civile

Leksione

Leksione mbi të drejtën civile...

law.jpg

Nocioni i Pronësisë dhe Mënyrat e Fitimit të Saj

I. Pronësia është një institut i lashtë juridik i cili ka lindur me lindjen e vetë të drejtës. Pronësia respektivisht e drejta e Pronësisë paraqet njërin ndër institutet juridike më të rëndësishme të së drejtës civile në pëgjithësi, respektivisht institutin juridik më të rëndësishëm të të drejtës sendore në veçanti. Rë
Gjykata Kushtetuese e RSh

Pajtueshmeria me Kushtetuten e Republikes së Shqipërisë e Nenit 75 Kodi i Procedures Civile (Analizë)

Procedura civile ka per objekt tërësinë e akteve dhe formaliteteve, me kryrejen e të cilave një juridiksion zgjidh një problem juridik.Po ashtu ajo është e destinuar të shqyrtojë edhe tërësinë e organizatave dhe funskionin e shërbimit publik në drejtësinë civile.Pra perfshin teresinë e rregullave qe duhet të ndiqen nga
Zhvillimi historik i të dr. civile - Sonila Rrahmani

Vështrim Historik mbi Kodin Civil dhe Dispozitat e tij

Deri ne 1912 kur ndodhi dhe akti i shpalljes se Pavarsise ne Shqiperi mbizoteronte E drejta Zakonore Shqiptare dhe E drejta Osmane. Keto dy burime te se drejtes sa vinin e modernizoheshin, pershtateshin me kohen dhe paraqiteshin me nje forme...
Rexhep Zebica

Fitimi i posedimit dhe llojet e tij

Posedimi është i fituar kur poseduesi krijon pushtetin faktik mbi sendin, qoftë duke e themeluar me veprimin e njëanshëm (fitimi origjinar), ose i është bartur nga një person tjetër përmes ndonjë pune juridike (fitimi derivativ)....