Vështrim krahasues i hartimit të akteve normative (Shqipëri-SHBA)

Nga Sonila Rrahmani

HYRJE

Zakonisht te berit krahasime midis shteteve eshte nje proces i veshtire, pasi kerkon njohuri mbi shume aspekte qe jane te ndertuar keto shtete, megjithate kur flasim per akte normative koncepti qe presim te trajtojme eshte me I ngushte. Zgjedhja e kesaj teme perkon pikerisht me faktin se gjendemi perballe dy sistemeve me te njohura te se drejtes Comon Law dhe Civil Law. Pikerisht mu duk interesante ti vija perballe keto dy sistemi ne aspektin e hartimit te akteve normative, duke e perfaqesuar te parin me nje shtet te sukseshem ne fushen legjislative dhe nga ana tjeter duke e krahasuar me vendin tone.

Lidhur me kete do te shqyrtojme nivele te njepasnjeshme te hartimit te akteve normative, kalimi i tyre nga nje projektligj ne nje ligj funksional. Gjithashtu do te shohim edhe diferencat midis orgaveve qe kane kompetenca per nxjerrjen e akteve normative, ku gjejne zbatim, dhe cilat jane problematikat

Pra ne vija te pergjithshme kjo eshte ajo cka mundohet te trajtoje ky punim, ku pavarsisht informacionit te paket do te japim se paku nje pasqyrim krahasues.


Burimet e akteve Normative (Nisma Legjislative)

Perpara se te hyjme ne trajtimin e posacem te temes se pari le te bejme nje paranteze ne lidhje me se kush e ka te drejten per te ushtruar pushtetin legjislativ. Keshtu le ti referohemi kushtetutave te shteteve perkatese per te ngritur konceptin themelor mbi ate cka do te trajtojme. Kushtetuta e Republikes se Shqiperise nuk jep nje shprehimisht percaktimin se kush e ushtron pushtetin legjislativ ashtu sikurse ben Kushtetuta e SHBA ne nenin 1/1 ku thote “I gjithe pushteti  legjislativ qe caktohet ketu do te ushtrohet nga Kongresi I Shteteve te Bashkuara, I cili perbehet nga Senati dhe Dhoma e Perfaqesuesve”.

Ndersa ne Kushtetuten tone do te shohim disa nene qe shprehin karakterin legjislativ te parlamentit sic eshte neni 1/1 dhe e gjithe pjesa mbi Kuvendin. Megjithe diferencave ne shprehi te dyja shtetet e ushtrojne pushtetin legjislativ ne Parlament.

Interesante do te ishte pjesa e shqyrtimit se cilat jane ato burime te ndertimit te akteve normative?  Kushtetuta e RSH shprehet per kete ne nenin 81/1 ku si burime cilesohen 3:

 1. Propozimi i Keshillit te Ministrave
 2. Propozimi nga çdo deputet
 3. Propozimi nga 20 mije zgjedhes

 

Keto tre subjekte cilesohen burimi i vetem per nxjerrjen e akteve normative me fuqi te ligjit. Nuk mund te ndodhe qe subjekte te tjere te pacilesuar ne kete nen te kushtetutes te paraqesin vullnetin per nisme legjislative dhe ai te pranohet nga kuvendi, pervec rasteve te siperpermendura pasi do te binte drejtperdrejt ndesh me Kushtetuten.

Ne SHBA funksionon ndryshe. Burimet e ideve per legjislacione te ndryshme jane te pakufizuara, keshtu propozimet per projektligje e marrin fillesen ne sfera nga me te ndryshmet. Nga keto sfera e para dhe me e rendesishmja cilesohet ideja dhe projekti nga nje Anetar i Kongresit. Kjo pike eshte e njejte me te drejten qe ka ne RSH çdo deputet per te propozuar ligje.

Pervec kesaj, edhe zgjedhesit e elektoratit te Antarit, qofte si individe qofte si grup dhe veprimtari, shoqata etj, mund te perfitojne nga e drejta qe kane per peticione, e drejte kjo qe iu eshte garantuar nga Amendamenti i Pare i Kongresit. Kjo mund te ngjasoje me burimin e trete te 20 mije zgjedhesve por dallon ne dy vecori kryesore:

Se pari, nuk kerkon nje numer te cilesuar zgjedhesish, mund te jete dhe nje i vetem.

Se dyti, eshte kusht qe ky individ ose grupim tia transmetoje propozimin e tij Anetarit te Kongresit.

Praktika ne ShBA ka treguar  se shume ligje te shkelqyera jane filluar pikerisht ne kete menyre, ndryshe nga cndodh ne Shqiperi ku raste te propozimit nga 20 mije zgjedhes ka mbetur vetem nje alternative qe nuk ka patur pothuajse kurre praktike, vetem me dy raste ku njera mbeti thjesht projektligj dhe tjetra e dekretuar se fundi nga Presidenti I RSH.

Megjithate ne SHBA propozimi I bere nga zgjedhesit nuk mbetet ne ate stad, perkundrazi eshte detyra qe ka Anetari per ta keshilluar me Keshilltarin Juridik te Dhomes, ose Senatit per ti dhene idese paraqitje gjuhesore dhe juridike te pershtatshme para paraqitjes.

Meqe nje projektligj mund te paraqitet vetem nga nje Anetar I Kongresit, ky njoftim i dergohet me pas komitetit te perhershem qe e ka ne juridiksionin e vet ceshtjen e perfshire ne propozim.

Nje sere departamentesh te deges ekzekutive kane stafe me keshilltare juridike te specializuar.

Rruga qe ndjek SHBA ne krijimin e nje nisme legjislative sic e pame eshte e gjate dhe kjo sepse hartimi I ligjeve eshte nje “art” qe kerkon mjeshteri te larte, dije dhe pervoje.

Per kete arsye koha qe duhet per marrjen e nje projektligji mund te jete nje vit dhe per raste si procedurat penale dhe ato gjyqsore jane dashur edhe deri ne disa vjet.

Edhe Shqiperia ndjek nje kohe te caktuar megjithate nuk mund te mohojme qe ligjet paraqiten ne formen e projektligjeve me shpejt nga cduhet, dhe kjo behet shkak per ndryshime te mevonshme sepse hasim gabime ne hartim dhe formulimin e normes.

Aspekte të projektligjit

Ne SHBA projektligjet ndahen ne dy tipe:

 1. Projektligje Publike
 2. Projektligje Private

 

Ne vendin tone nuk behet nje percaktim i tille por vete natyra e projektligjeve tregon qe kane ekzistuar keto dy tipe. Sigurisht eshte evidente qe projektligjet me te shumta jane ato me karakter publik, megjithate kjo nuk eshte e prere. Mund te ndodhe qe rendesia e nje projektligji te marre karakter te gjere dhe rendesia e tij te kaperceje rendesine e projektligjeve me karakter publik.

Shqyrtimi

Ne sistemin tone ligjor eshte percaktuar qe shqyrtimi I projektligjeve te behet ne menyre me te vecante nga paralamenti, I cili eshte hallka e fundit e shqyrtimit. Themi se eshte I fundit pasi para tij nje projektligj shkon per shqyrtim ne komisione te ngritura posacerisht per kete mission. Karakteristike e shqyrtimit ne Parlament eshte edhe ngritja e nje komisioni te perbere nga dy forcat politike madhore, mazhorance dhe opozite te kryesuar nga Kryetari I Kuvendit.

Ndryshe ndodh ne SHBA, ku pavarsisht se shqyrtimi ndodh ne Asamble ka disa karakteristika kyce. Tradia demokratike qe perfaqeson SHBA prej kohesh kerkon qe projektligjet te shqyrtohen nga te gjithe anetaret, me mundesi te plota per debate dhe propozime amendamentesh.

Faza e Pare

Per te lehtesuar shqyrtimin e projektligjeve I jepet mundesia Dhomes te veproje me nje kuorum jo me te vogel se shumica e domosdoshme prej 218 vetesh. Per te Shqyrtuar nej Projektligj Dhoma kthehet ne Komunitetin e te gjithe Dhomes ne gjendjen e Bashkimit. Te gjitha propozimet qe ndodhene ne Kalendarin e Bashkimit, qe kane te bejne me taksat, caktimin e fondeve, duhet te shqyrtohen te parat nga Komiteti I gjithe Dhomes. Komiteti raporton nje “rregull” te posacem ne menyre qe te lejohet shqyrtimi I menjehershem I nje projektligji nga Komiteti I te Gjithe Dhomes. Sigurisht qe cdo shqyrtim ka ne thelb te tij debatin qe behet ne Asamble. Rregulla qe folem me siper percakton edhe kohezgjatjen e debatit, kohezgjatje e cila varet nga lloji I rendesise qe shfaq projektligji. Zhvillimi I debatit behet kryesisht mbi bazen e rregullave te dhomes qe jane miratuar ne kohen e hapjes se cdo Kongresi. Duke qene se legjislacioni amerikan I takon tradites Cammon Law, sigurisht qe menyra e shqyrtimit eshte e bazuar ne precedente te meparshem qe ne vija te pergjithshme mund te ishin: Manuali i Xhefersonit, Precedentet e Haindsit dhe Kenonit etj.

Faza e Dyte

Gjate debatit te pergjithshem koha e vene ne dispozicion te seciles pale respektohet me perpikmeri me te madhe edhe kur koha e caktuar ne baze te rregullave mbaron, Kryetari I jep fund debatit. Pas kesaj fillon faza e dyte e shqyrtimit te projektligjit, qe behet paragraf pas paragrafi, kohe gjate se ciles mund te propozohen amendamente per cdo paragraf qe lexohet. Cdo antar ka kohe 5 minuta per te argumentuar amendimin dhe po aq edhe kundershtari i tij ne debat. Kjo faze mbyllet me raportimin e dhomes se projektligji eshte shqyrtuar tashme paragraph pas paragrafi dhe amendimet e mundshme jane bere. Keshtu ska me vend per debat dhe mbyllet faza e diskutimit.

Votimi

Kur kemi folur per menyren se si miratohet nje projektligj sigurisht qe kemi parasysh menyrat se si ai eshte votuar. Ne Republiken e Shqiperise votimi i nje projektligji njeh keto 3 raste

 1. Votimi ne parim
 2. Votimi Nen per Nen
 3. Votimi ne teresi


Secila prej tyre lidhet me aspektin se kush eshte kriteri dhe sasia qe merret parasysh ne votim. Keshtu tek e para projektligji votohet nese parimisht eshte I pranueshem. Nese jo ai nuk mund tiu nenshtrohet fazave te tjera te votimit. Votimi nen per nen perfshin votimin qe I behet neneve qe perbejne projektligjin duke shikuar perputhjen e tyre me objektin e vete projektligjit dhe parimeve te tjera te se drejtes. E fundit ka te beje me miratimin e pergjithshem qe lidhet me objektin dhe formen e projektligjit. Votimi sic e cituam edhe me siper behet ne Kuvend dhe eshte percaktuesi I pare I fatit te projektligjit.

Ndryshe nga votimi qe i behet projektligjit ne Shqiperi, ne SHBA perdoren kater menyra votimi[1] te cilat jane:

 1. Votimi me Goje (Viva Voce)
 2. Votimi me Ndarje
 3. Votimi me numerues
 4. Votimi I regjistruar

 

Per votimin me goje Kryetari thote: “Ata qe jane ne favor te ceshtjes te thone Po, ata qe jane kunder te thone <<Jo>>” Dhe ne baze te po-ve dhe jo-ve vendoset rezultati. Kjo eshte forma qe aplikohet me se pari.

Nese eshte e veshtire te percaktohet rezultati me kete menyre, atehere zbatohet votimi me ndarje. Kjo realizohet me ngritjen ne kembe te atyre qe jane ne favor dhe behet numerimi I tyre ne kete menyre del rezultati.

 Votimi me numerues eshte nje votim I cili realizohet me kerkese dhe mbeshtetet nga nje e pesta e kuorumit. Ne kete votim kuvendi cakton 1 ose me shume persona si numerues te votave sipas gupeve politike te cilet raportojne ne asamble numrin e pergjithshem te votave.

Keto duken si metoda primitive dhe teper te pabesueshme per nje shtet si SHBA, por megjithate kane rezultuar te sukseshme. Kjo nuk do te thote qe nuk ekziston votimi elektronik. Perkundrazi, kjo perben menyren e katert te votimit, menyre e cila aplikohet me kerkese te nje antari dhe me mbeshtetje te nje te pestes se kuorumit. Ne kete rast votimi eshte elektronik, dhe per kryerjen e votes se tij cdo antar ka kartelen e vet te votimit.

Shpallja

Momenti definitive per te kuptuar qe nje projektligj ka mbaruar ciklin e tij , duke u shenderruar ne nje ligj eshte shpallja.

Mbas miratimit të projektligjit, ai i dërgohet Presidentit të Republikës, i cili duhet ta shpallë atë brenda 20 ditëve nga paraqitja e tij. Presidenti ka të drejtë ta kthejë për rishqyrtim ligjin vetëm një herë. Dekreti për rishqyrtimin e një ligji e humbet fuqinë, kur kundër tij votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në rast se Presidenti nuk e shpall ose nuk e kthen ligjin për rishqyrtim brenda 20 ditëve nga paraqitja e tij, atëherë ligji quhet i shpallur. Kur ligji kthehet për rishqyrtim, Kryetari i Kuvendit e kalon menjëherë atë për shqyrtim në komisionin përgjegjës, që e ka shqyrtuar fillimisht. Komisioni përgjegjës e shqyrton dekretin vetëm për cështjet e paraqitura nga Presidenti.

Ne SHBA cdo proektligj qe aprovohet nga Dhoma e Perfaqesuesve dhe Senati, perpara se te behet ligj, duhet ti paraqitet Presidentit te Shteteve te Bashkuara. Zakonisht kopjet e projektligjit te redaktuar Shtepia e Bardhe ua percjell departamenteve te ndryshme te interesuara per lenden ne menyre qe keta ta keshillojne Presidentin I cili, natyrisht nuk mund te njohe cdo aspekt qe ka projektligji.

Ne qofte se Presidenti e aprovon projektligjin, ai e nenshkruan dhe zakonisht shkruan fjalen  “u aprovua”, megjithese kushtetuta vetem kerkon firmosjen e tij. Bazuar kushtetutes ne nje nen te saj nje projektligj mund te kthehet ligj edhe pa firmen e Presidentit. Kjo ndodh me veton pezulluese ashtu si edhe ne vendin tone, kur Presidenti nuk shprehet duke e cuar ligjin per rishqyrtim Brenda 10 diteve dhe as kur ai nuk e miraton ligji quhet I vetshpallur, dhe amenrikanet kete e quajne “veto xhepi”. Nje pyetje interesante lind ne kete pike “ A do ta miratoje Dhoma projektligjin pas rishqyrtimit, pavarsisht kundershtimit te Presidentit per te?” Sigurisht kjo ndodh kur miratohet nga shumica.

Hyrja ne Fuqi

Nje nga hapat e rendesishem ne nxjerrjen e nje ligji me fuqi vepruese eshte kerkesa qe ai ti behet I njohur popullit, I cili duhet ti bindet atij. Sigurisht, nuk do te kishte drejtesi nese shteti do ti bente njerezit pergjegjes perpara se tua bente te njohur paligjshmerine e nje sjellje te tille

 Ne Shqiperi ligji hyn në fuqi me kalimin e jo me pak se 15 ditëve nga botimit i tij në Fletoren Zyrtare, por në rastet e masave të jashtëzakonshme, si dhe në rast emergjence dhe nevoje, kur Kuvendi vendos me shumicën e të gjithë anëtarëve dhe Presidenti i Republikes jep pëlqimin, ligji hyn në fuqi menjëherë vetëm pasi të jetë njoftuar publikisht. Ligji duhet që të botohet në numrin më të parë të Fletores Zyrtare.

Pak a shume e njejta praktike zbatohet edhe ne SHBA por me keto ndryshime qe do ti paraqesim me poshte.

Praktika ka treguar se ligjet ne Amerike botohen menjehere pas dekretimit te tyre qe ti behen te njohura publikut. Nqs. Presidenti e aprovon nje projektligj, ose lejon qe ai te behet ligj pa e nenshkruar ate, ai pasi eshte redaktuar Shtepia e Bardhe ia dergon Arkivistit te SHBA-ve per botim. Nqs. Nje projektligj aprovohet nga te dyja dhomat megjithe vrejteve te Presidentit, ate e dergon per botim organi me I fundit qe kapercen veton.

Botimi I pare I ligjit behet ne formen qe pergjithesisht njihet si  “ligj i shkeputur”. Ne kete forme cdo ligj botohet me vete sin je pamflet I palidhur.

Me qellim qe te sigurohet nje permbledhje e perhershme e ligjeve, pergatiten vellimet e lidhura, dhe kjo I takon nje “botimi te dyte”. Kjo lidhje mund te arrije deri ne formimin e Kodit te SHBA-ve, I cili permban nje rregullim te konsoliduar dhe te kodifikuar te ligjeve te perhershme dhe te pergjithshme te SHBA-ve, te sistemuara ne baze te lendes ne 50 tituj sipas rendit alfabetik.

Konkluzion

Si perfundim, mund te themi qe keto shtete qe morem ne analize kane ndryshimet e tyre te dukshme per shkak qe sistemi legjislativ eshte I ndyshem ku sic thame me siper jane pjese e dy nenndarjeve te medha te se drejtes (Common Law dhe Familjes Romano- Gjermanike). Megjithate eshte e dukshme qe pershkak se te dy shtetet bazohen ne rendin demokratik edhe praktika e tyre e hartimit te akteve normative eshte teper e njejte. Fazat qe shqyrtuam me siper jane nje tregues I mire i nje krahasimi qe ndermerret rralle ne vendin tone, por ne mendojme qe duke trajtuar ne kete menyre, do te kuptojme me mire legjislacionin tone dhe poziten e tij qe per hi rte se vertetes eshte krejt i ri dhe ende i pakompletuar.[1] Si Behen Ligjet ne Amerike- EDUARD F. UILLIET I Riu; The Speaker, United States House of Representatives, Washington D. C

 • 2 vota. Mesatarja e 2.50 të 5.

Komentet

 • we buy junk cars near me

  1 we buy junk cars near me Më 05/04/2021

  Get cash to your junk automotive in Denver immediately!
  Promote YOUR Automotive FOR Money In the course of the COVID-19 PANDEMIC!
  We purchase extra junk cars in Denver than anyone else which suggests we can pay essentially the most cash to your automobile and provide essentially the most
  knowledgeable, skilled junk automobile removing service
  in the realm. Sell us your used, wrecked, damaged,
  or rusted junk automotive and get cash! Perhaps your
  outdated clunker has a blown engine or a foul head gasket.
  You should use the cash we pay you in the direction of a sweet new experience, hit up a Broncos game at Mile High Stadium,
  or take the youngsters out to the Denver zoo. You’ve
  come to the correct place! We pay money for junk automobiles, trucks, SUVs, and extra!
  Or maybe your automotive or truck was concerned
  in an auto accident and it isn't value repairing at Addison's auto body shop.
  Are you in search of money for cars in Denver?
  We pay money for junk vehicles in Denver and give immediate provides as much
  as $10,000!
 • junk cars for sale

  2 junk cars for sale Më 31/03/2021

  That is very interesting, You're a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look ahead to looking for extra of your excellent post.
  Additionally, I have shared your web site in my social networks
 • junk car buyer houston tx

  3 junk car buyer houston tx Më 29/03/2021

  Thanks very interesting blog!
 • junk car buyer in houston

  4 junk car buyer in houston Më 19/03/2021

  I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!
 • junk cars for sale in houston

  5 junk cars for sale in houston Më 19/03/2021

  You really make it seem so easy with your presentation but I in finding this matter to
  be actually something that I believe I'd by no means understand.
  It sort of feels too complicated and extremely vast for me.
  I'm having a look forward for your subsequent publish, I will try to get the cling of it!
 • used car buyers houston tx

  6 used car buyers houston tx Më 17/03/2021

  What's up, its pleasant article concerning media
  print, we all be aware of media is a fantastic source of facts.
 • Stanley

  7 Stanley Më 15/01/2021

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful information particularly the remaining phase :) I maintain such info much.
  I used to be looking for this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.
 • Bobbye

  8 Bobbye Më 13/01/2021

  Hi friends, how is everything, and what you want to say
  about this article, in my view its actually amazing for
  me.
 • Tandy

  9 Tandy Më 12/01/2021

  There is certainly a lot to know about this issue.
  I like all the points you made.
 • link

  10 link Më 11/01/2021

  I do not even know how I ended up here, but I thought this
  post was good. I do not know who you are but certainly you are
  going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
 • Jarrod

  11 Jarrod Më 09/01/2021

  Someone essentially help to make significantly articles I would state.

  That is the very first time I frequented your website page
  and so far? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible.
  Great process!
 • Gerardo

  12 Gerardo Më 08/01/2021

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to
  trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
 • Susanna

  13 Susanna Më 08/01/2021

  Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided
  to browse your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you present here and can't
  wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!
 • we just did 46 hats

  14 we just did 46 hats Më 11/11/2020

  Hi this is kind of of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I
  wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!
 • we just did 46 hat biden

  15 we just did 46 hat biden Më 11/11/2020

  My brother suggested I might like this blog. He was once entirely right.
  This submit actually made my day. You cann't
  believe just how much time I had spent for this information! Thank you!
 • fill that seat

  16 fill that seat Më 28/09/2020

  Hi I am so grateful I found your blog, I really found
  you by error, while I was researching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for
  a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the minute but I have bookmarked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the awesome b.
 • black mass

  17 black mass Më 31/08/2020

  I absolutely love your site.. Excellent colors & theme.

  Did you develop this amazing site yourself? Please
  reply back as I'm hoping to create my own site and would love to find out where you got
  this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!
 • cheap flights

  18 cheap flights Më 27/08/2020

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
 • cheap flights

  19 cheap flights Më 26/08/2020

  Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all significant infos.

  I'd like to look more posts like this .
 • best web hosting 2020

  20 best web hosting 2020 Më 14/08/2020

  I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of net thus from
  now I am using net for articles or reviews, thanks
  to web.
 • web host

  21 web host Më 10/08/2020

  I was recommended this web site by my cousin. I'm not
  sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my
  difficulty. You are wonderful! Thanks!
 • kim bellotte houston

  22 kim bellotte houston Më 08/08/2020

  https://victims.wiki/index.php/Houston_Housing_Arena_Fares_Well_During_Mortgage_Turbulence short words with x https://8to80travel.org/index.php/Live_In_The_Historic_Houston_Galleria_Apartments 0-2 shirt https://osderby.com/wiki/User:RochelleEldredge 5sos shirt
  https://wikifintech.org/Houston_Dating_Services_-_And_Also_The_Selection_For_You dsquared shirt http://wiki.hnjhj.com/index.php?title=User:KattieBarragan jordan 9
  shirt https://my-lgbt.wiki/index.php?title=Benutzer:RositaGonzales shirt x words

  https://www.indianz.com/piki/index.php?title=A_Disappointing_2009_For_Your_Houston_Astros shirt
  and shorts set http://wikibase.plantdata.io/wiki/Houston_Vehicle_Accident_Claims short u words https://physioexrx.com/index.php/User:ClarkLedger t shirt maker
  http://soft.udm4.com/go/?go=https://memmart.com/kim-bellotte-houston-forgotten-city shirt brownsburg https://www.indianz.com/piki/index.php?title=Real_Estate_Agents_Can_Assist_You_Spot_Tons i-shirt cool https://www.indianz.com/piki/index.php?title=User:IrishEwart51690 k-shirt
  draggin
 • mobile legends hack cheat gems/crystals/ruby/energy/cash shop

  23 mobile legends hack cheat gems/crystals/ruby/energy/cash shop Më 20/10/2019

  excellent publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don't realize this.
  You must proceed your writing. I am sure, you've a huge readers' base already!
 • passivate

  24 passivate Më 27/04/2019

  Wⲟah! I'm really digging the template/thеme of this websitе.
  It's simplе, yet effective. A lоt of times it's tough to ɡet that "perfect balance" between user friendliness and visual aⲣрearance.

  Ӏ must say you have done a ѕᥙperb job with this.

  Also, the blog loads extremely fast for me оn Internet explorer.
  Superb Blog!
 • passivate

  25 passivate Më 27/04/2019

  Wⲟah! I'm really digging the template/thеme of this websitе.
  It's simplе, yet effective. A lоt of times it's tough to ɡet that "perfect balance" between user friendliness and visual aⲣрearance.

  Ӏ must say you have done a ѕᥙperb job with this.

  Also, the blog loads extremely fast for me оn Internet explorer.
  Superb Blog!
 • medium

  26 medium Më 23/04/2019

  It's nearly impoѕsible to find experienced peοple in this
  particulaг topic, but you sound like you know what уou're talking about!
  Thanks
 • dismaying

  27 dismaying Më 02/03/2019

  Vеry shortly this web page will be famous amіd aⅼl blog people, due to it's pⅼeasant posts
 • necessity

  28 necessity Më 28/01/2019

  Hi friends, its еnormous paragraph regarding tutoringand fully Ԁefined,
  keep it սp all the time.
 • swoon

  29 swoon Më 26/01/2019

  Ԝhen some one searcheѕ for his required thing, thus he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained
  over here.
 • diagram

  30 diagram Më 16/01/2019

  Valuable info. F᧐rtunate me I found your website unintentiօnally, and
  I'm shocked wһy this аϲcidеnt did not took place in advɑnce!
  I bookmarked it.
 • servant

  31 servant Më 06/01/2019

  Ι would ⅼike to thank you fοr the efforts
  you have put in penning this site. I am hoping to view the same high-gгade ϲontent
  by you in the future as well. In truth, yоur creative writing abilitiеs has encouгaցed me
  to get my very own website now ;)
 • servant

  32 servant Më 06/01/2019

  Ι would ⅼike to thank you fοr the efforts
  you have put in penning this site. I am hoping to view the same high-gгade ϲontent
  by you in the future as well. In truth, yоur creative writing abilitiеs has encouгaցed me
  to get my very own website now ;)
 • absentees

  33 absentees Më 05/01/2019

  I ɑm cᥙrioսs to find out what blog platform you have been ԝorking with?
  I'm having some small security issues with my latest website and I'd like
  to find something more ѕafe. Do you have any recommendations?
 • parkinson

  34 parkinson Më 05/01/2019

  Ι loved as much ɑs you'll rеceive carrieɗ out right
  here. The sketch is attractive, үoսr authored material stylish.
  nonethelesѕ, you command get got аn nervousneѕs over that yoս ᴡish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same
  nearly a lot often inside case you ѕhieⅼd this іncreаse.
 • pickett

  35 pickett Më 25/12/2018

  I would liкe to thank you for the efforts you have put іn writing tһis site.

  Ι am hoping to check out the same high-gгade content from you in the future as well.
  Іn fact, your creative writing abilities has inspіreⅾ me to
  get my own webѕite now ;)
 • adjustors

  36 adjustors Më 30/11/2018

  Its ⅼike you read my mind! You aрpear to know so much about this,
  lіke you wrote tһe book in it or sоmething. I think
  that you could do with some pics to drive the message h᧐me a bit, but instead of that, this is wߋnderful blog.
  An excellent rеad. I'll definitely be bacк.
 • cyril

  37 cyril Më 28/11/2018

  Hell᧐ there, just became alert to your blog through Ԍoogle, and found thɑt it is reallу informative.
  I am going to watch out for brussels. I'll be grateful
  іf you continue tһis in future. Ꮮots of peoрle will be benefіtеd from your writing.
  Cheers!
 • dairy

  38 dairy Më 27/11/2018

  Helⅼo collеagues, nice post and fastidious arguments commented at tһiѕ place,
  I am truly enjoying by these.
 • dairy

  39 dairy Më 27/11/2018

  Helⅼo collеagues, nice post and fastidious arguments commented at tһiѕ place,
  I am truly enjoying by these.
 • smudge

  40 smudge Më 21/11/2018

  Howdү! I know this іs kinda off topіc however I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe gսest ᴡгiting a blog
  article or vice-versa? My website goes over a ⅼot of thе same subjects ɑs yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you migһt be intereѕted
  feel free to shoot me an e-mail. I look forward tⲟ heaгing from you!
  Great blog by the way!
 • smudge

  41 smudge Më 21/11/2018

  Howdү! I know this іs kinda off topіc however I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe gսest ᴡгiting a blog
  article or vice-versa? My website goes over a ⅼot of thе same subjects ɑs yours and I believe we could
  greatly benefit from each other. If you migһt be intereѕted
  feel free to shoot me an e-mail. I look forward tⲟ heaгing from you!
  Great blog by the way!
 • inclement

  42 inclement Më 21/11/2018

  I appreciate, cause I discovered exаctly what I
  was loߋking for. You have ended my 4 day lߋng
  hunt! God Blesѕ you man. Have a nice Ԁay. Bye
 • ridgway

  43 ridgway Më 02/11/2018

  Ԍreat post.
 • scriven

  44 scriven Më 02/11/2018

  At this time I am going to do my breaқfast,
  once having my breakfast coming yet again to read additional news.
 • sex

  45 sex Më 29/10/2018

  It is in point of fact a great and helpful piece of info.
  I am happy that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for
  sharing.
 • sex

  46 sex Më 20/10/2018

  If you desire to get a great deal from this piece of writing then you have to apply these techniques
  to your won webpage.
 • sex

  47 sex Më 16/10/2018

  Since the admin of this site is working, no doubt very quickly it will be
  well-known, due to its feature contents.
 • bailey

  48 bailey Më 10/10/2018

  Hi there i am ҝavin, its my first occаsion to commenting anywhere, when i гead
  tһis paragraph i tһought i coսld also maкe ϲommеnt duе to thiѕ brilliant post.
 • aped

  49 aped Më 03/10/2018

  Ӏt's remarҝabⅼe in support of me to have a web page,
  which is helpful for my knowledge. thanks admin
 • headed

  50 headed Më 21/09/2018

  Heⅼl᧐, I enjoy reading through yoᥙr article post.
  I wanted to write a little comment tօ suρport you.
 • dogmatic

  51 dogmatic Më 21/09/2018

  Thіs is a topic that's cloѕe to my heart...
  Take carе! Exactly where are your contact detaіls though?
 • admiralty

  52 admiralty Më 21/09/2018

  Everything is verу open with a precise explanation of the issues.
  It was really informative. Your site is very useful.
  Thank you for sharing!
 • impale

  53 impale Më 20/09/2018

  Veгy good article. I ϲertainly lօve this
  site. Thanks!
 • primal

  54 primal Më 15/09/2018

  Excellent post. Keep wгiting ѕucһ kind of information on yoսr blog.
  Im reaⅼly impressed by it.
  Hi there, Yօᥙ've done an excelⅼent job. I will definitely digɡ it and for my part recommend to my friends.
  I'm sure tһey'll Ƅe benefited frօm this site.
 • gown

  55 gown Më 06/09/2018

  Gгeetings! I've been following your web site f᧐r a lοng time now and finally
  got the bravery to ɡο aheаd and give you a
  shout out from New Caney Tx! Јust wanted to say keep up the good job!
 • peacetime

  56 peacetime Më 10/08/2018

  Goоd day! This іs kind of off topic but I neeԀ some
  help from an establishеd blog. Is іt tough to set up your own bⅼog?
  I'm not very techincal but I can figure things ᧐ut pгetty fast.

  I'm thinking about makіng my own but Ӏ'm not sure ѡhere to begin.
  Do yօu have any іԀeas or suggestions?
  Chеers
 • foregoing

  57 foregoing Më 02/08/2018

  Maցnificent goods from you, man. I have understand yoᥙr stuff previous to and you arе just
  too great. I гeally ⅼike what you've acquired hеre, certainly like what you are stating and the way іn which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of tⲟ keep it smart.
  I can't waіt to read fаr more from you.
  Ƭhis is actually a greɑt site.
 • squeal

  58 squeal Më 27/07/2018

  Нοwdy just wanted to give you a qᥙick heads up. Tһe words
  in your content seem to be running off tһe scгeen in Ie.
  I'm not sure if this iѕ a format issue or something to do with web Ƅrowser compatibility but I figured I'd ρost tⲟ
  let you know. The ѕtyle and deѕign look great tһօugh! Hope you get
  the problеm resolved soon. Many thanks
 • bagpipe

  59 bagpipe Më 02/07/2018

  I loved as much as үou'll rеceive carrieԀ out right here.

  Ꭲhe sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheⅼеsѕ, yoս command get got an impatience over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly aցain since exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this increase.
 • bordeaux

  60 bordeaux Më 13/06/2018

  Ηi there would you mind letting mе know which hosting
  company you're using? I've loadеd your blog in 3 ԁifferent іntеrnet brօwsers and I must ѕay this blog loɑds a lot faster then most.
  Can you recommend ɑ good web hostіng provider at a honest price?

  Many thanks, І ɑppreciate it!
 • đau dạ dày

  61 đau dạ dày Më 17/05/2018

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I've been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.
 • cantonese

  62 cantonese Më 23/04/2018

  Ԍгeetings! I know this is kindɑ off topic but I was wondering which bⅼoɡ platform
  ɑre you using fߋr this site? I'm getting fed up of Wordpresѕ because I've
  had problems with hаckers and I'm looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
 • Emilia

  63 Emilia Më 07/10/2016

  Hello friends, how is everything, and what you wish for to say regarding this post, in my view its truly remarkable for me.
 • louis vuitton purse

  64 louis vuitton purse Më 24/09/2014

  Lee met that night with his top general, Stonewall Jackson. They discussed the best way to attack the Union force.
 • louis vuitton tote

  65 louis vuitton tote Më 23/09/2014

  In the early nineteen fifties, some companies were removing five tons of sand each day from the dunes. Scientists of the Indiana Geological Survey investigated the sand supply in nineteen fifty-two. They said that the dunes would be gone in fifty to one hundred years if companies continued to remove sand at that rate. The wind and waves of Lake Michigan created the dunes over thousands of years. Yet people could destroy the dunes in a lifetime.
 • jordan retro 6

  66 jordan retro 6 Më 23/09/2014

  The self-aggrandizing director of WorldCares/ChildrenFirst, the novel's fictional aid agency, is especially well drawn. The details of the CIA's operations and its bureaucratic infighting are also convincing, as is Wells' planning and execution of his mission. Berenson clearly has excellent contacts in the world of shadows.
 • jordan retro 11

  67 jordan retro 11 Më 23/09/2014

  Ray Charles taught himself to play the organ, alto saxophone, clarinet and trumpet. Yet there was a special relationship between him and the piano. Here is part of the song "Worried Mind." The style is country and western, with a heavy influence of blues. Listen to his work on the piano, an instrument he truly loved. You can almost see him smiling.
 • louis vuitton diaper bag

  68 louis vuitton diaper bag Më 23/09/2014

  From VOA Learning English, welcome to THE MAKING OF A NATION – American history in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the United States Constitution.
 • jordan 3

  69 jordan 3 Më 21/09/2014

  There are separate models for Apple devices depending on the type of charging port it has. For other devices, use the iTrip Auto Universal Plus, which uses the standard headphone jack. If youre getting Space Pack, youll want this universal version, too, as the case covers up the iPhones regular port. This model also has a USB port to charge gadgets while driving.
 • air jordan 3

  70 air jordan 3 Më 21/09/2014

  FAITH LAPIDUS: Ms. O'Herron says their vineyard is getting increasing attention for the quality of their wine. She says this is partly because people do not expect such great wine to be produced in a state that is relatively unknown for its wine traditions. Black Ankle Vineyards is a good example of how local winemakers are adding to the culture of wine production in the United States.
 • louis vitton

  71 louis vitton Më 21/09/2014

  Jackie Prosser is a determined mother. Working in fashion, she says she is highly exposed to the global recession, but plans to cut back on other treats to keep her seven-year-old son at his fee-paying school.
 • air jordan 4

  72 air jordan 4 Më 21/09/2014

  Mr. Obama and Congress will have to bury political differences to solve what is being called "the fiscal cliff." In his first official speech since being re-elected, the president said he is calling on congressional leaders for talks at the White House next week. They will discuss how to avoid the required spending cuts and tax increases that would affect all American workers on January first.
 • air jordan 4

  73 air jordan 4 Më 21/09/2014

  Richard Nixon chose him as vice president in October nineteen-seventy-three. That was when Nixon's former vice president, Spiro Agnew, resigned because of criminal charges that he failed to pay his taxes.

Shto një koment