Fuqia juridike e aktit administrativ

Dr. Sokol Sadushi

A.  Kuptimi i fuqisë juridike të aktit

           Qëllimi i nxjerrjes së një akti administrativ është krijimi i efekteve juridike për subjektet të cilëve ai u drejtohet. Nuk mund të kuptohet nxjerrja e aktit administrativ nga një organ kompetent, pa fuqinë e tij juridike. Organet administrative, kur nxjerrin një akt juridik, kanë parasysh që vullneti juridik i pushtetit të gjej në të shprehjen e plotë dhe të qartë, si dhe sa do t’i shërbejë vetë akti nevojave të kohës. Këto kërkesa duhet të vlerësohen përpara ose gjatë nxjerrjes së aktit për arsye se deklarimi i vullnetit të pushtetit në akt është i lidhur ngushtë me krijimin, ndryshimin ose shuarjen e pasojave juridike.

            Akti administrativ, si rregull, lind të drejta e detyrime të caktuara, krijon dobi a favore, si dhe prek interesa të caktuara të personave që u drejtohet. Prandaj, krahas kërkesave për një përmbajtje ligjore që duhet të ketë akti administrativ, rëndësi paraqesin dhe çështjet që lidhen me fuqinë juridike të aktit.

            Fuqia juridike e aktit administrativ, ashtu si dhe për çdo akt legjislativ a gjyqësor, është e ndërvarur nga disa faza ose momente juridike të rëndësishme, mosrespektimi i të cilave sjell pafuqinë juridike të aktit. Fuqia juridike e aktit administrativ njësohet me terminologjinë e përdorur aq shpesh në praktikë, kur themi se akti ka hyrë në fuqi. Tri janë fazat në të cilat zbërthehet koncepti i fuqisë juridike të aktit administrativ.

            Faza e parë lidhet me momentin e nxjerrjes së aktit nga organi administrativ kompetent; faza e dytë është njohja e përmbajtjes së aktit nga subjektet e interesuara; faza e tretë lidhet me efektin e vonuar të fuqisë së aktit.

1.  Nxjerrja e aktit administrativ

            Me nxjerrjen e aktit, organi administrativ shpreh në mënyrë të qartë e të plotë vullnetin shtetëror. Organi administrativ nëpërmjet aktit shpreh vullnetin juridik, duke qartësuar se cilat janë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga përmbajtja e tij. Nxjerrja e aktit paraqitet e ndryshme në organe të administratës. Në këtë aspekt ndikon forma ose përmbajtja e aktit, si dhe elemente të tjera të veçanta që janë karakteristike për organin administrativ. Kështu, procedura që ndiqet nga organi monokratik nuk mund të jetë e njëjtë me atë të një organi kolegjial. Rregullat që zbatohen në procedurat e organeve kolegjiale janë më të hollësishme dhe më të ndërlikuara. Nuk mund të ketë thjeshtësinë dhe shpejtësinë e urdhrit të nxjerr nga Kryeministri, ministri ose kryetari i bashkisë një vendim i Këshillit të Ministrave ose i këshillit të bashkisë. Pra, struktura e organit, si dhe karakteri i përmbajtjes së vet aktit ndikojnë në këtë drejtim.

            Për nxjerrjen e aktit administrativ nga një organ individual mjafton formulimi dhe nënshkrimi i tij nga titullari, që akti të sjellë efekte juridike. Kështu p.sh., urdhri i Kryeministri për emërimin e një funksionari i fillon efektet juridike me nënshkrimin e tij, pa qenë i nevojshëm kalimi në të gjitha fazat. 

            Në rastet e organeve kolegjiale, si p.sh. të Këshillit të Ministrave ose të këshillit të bashkisë së një qyteti, miratimi i aktit kërkon një procedurë jo aq të thjeshtë sa në rastin e nxjerrjes së aktit nga organi individual. Nxjerrja e aktit kalon në një procedurë më të gjatë, e cila nuk mund të mënjanohet, sepse përndryshe sjell pasoja të pavlefshmërisë së aktit. Kështu, nxjerrja e aktit kalon në fazën përgatitore, ku kryhen veprime me karakter teknik ose material, bëhen studime, analiza, diskutime e redaktime të projektaktit, me qëllim që ai të bëhet sa më i saktë dhe i bazuar në ligj. Pas kësaj projektakti kalon për shyrtim në mbledhjen e organit kolegjial.

            Përpara se të marrë formën e aktit administrativ, është e detyrueshme që projekti të diskutohet nga të gjithë anëtarët e organit kolegjial, të cilët kanë të drejtë të shprehen për plotësimin, modifikimin ose edhe ndryshimin në dispozita të veçanta ose në tërësi të projektaktit konkret. Pas diskutimit, projektakti hidhet në votim. Votimi është momenti përfundimtar që e shndërron projektaktin në akt administrativ. Pra, pavarësisht se me hedhjen në votim dhe me miratimin e tij akti mund të mos paraqitet i plotë për arsye të mosformulimit të tij me të gjitha ndryshimet që mund t’i jenë bërë gjatë diskutimit, ai konsiderohet se është marrë. Momenti i votimit, i cili pasqyrohet në procesverbalin e mbledhjes së organit, është vendimtar për aktin. Kështu, p.sh., projektvendimet e Këshillit të Ministrave konsiderohen të miratuar si akte nga çasti që janë votuar dhe regjistruar në procesverbalin përkatës. 

            Marrja e formës juridike për aktin është momenti fillestar që duhet të pasohet nga faza të tjera, me qëllim që të prodhojë pasojat e dëshiruara. Megjithatë, duke kuptuar specifikën e aktit administrativ, si dhe veçoritë e organit nuk përjashtohen rastet që ai të fillojë të veprojë dhe të sjellë efekte juridike nga momenti i nxjerrjes, pa qenë nevoja e vënies në dijeni të përmbajtjes së tij personave të interesuar. Raste të tilla, të cilat nuk janë të pakta në praktikën administrative, përbëjnë një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit akti duhet të ndjekë të gjitha fazat, për të prodhuar efekte juridike. Të tilla janë si p.sh., aktet administrative në formën e gjobës që vendosen nga punonjësit e qarkullimit rrugor për drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk zbatojnë dispozitat e Kodit Rrugor. Gjoba në këtë rast, që është një formë e aktit administrativ, sjell efektin e saj juridik edhe pa qenë të pranishëm drejtuesit e automjeteve. Gjobat që vendosen në rastin e ndalimit a parkimit të automjeteve në trotuare a vende të ndaluara dhe të tjera raste të ngjashme me to, sjellin efekte, qoftë kur ato nxirren në prani të drejtuesve të automjeteve, ashtu dhe në mungesë të tyre. Në raste të tilla gjoba vendoset në pjesën e përparme të automjetit. Akti administrativ konsiderohet i nxjerrë pa qenë i nevojshëm kalimi në të tri fazat e fuqisë juridike.  Subjektit të cenuar nga një masë e tillë ndëshkimore i lind e drejta të ankohet në organet kompetente vetëm për paligjshmërinë e gjobës dhe jo për mënyrën e nxjerrjes së saj, sepse procedura prezumohet e ligjshme.

            Ka raste në praktikën administrative kur nxjerrja e aktit bëhet në moment, aty për aty dhe pa qenë i nevojshëm respektimi i procedurës ligjore. Kjo ndodh kryesisht në veprimtarinë e organeve monokratike, kur aktet janë të formës verbale. P.sh., kur ministri urdhëron një punonjës të aparatit të tij të ushtrojë një kontroll në një institucion ose hallkë që është në varësinë e tij, ose të kryejë një punë të caktuar. Në këtë rast akti administrativ quhet i nxjerrë menjëherë, sepse dhënia e urdhrit u bë në çast.

            Faza e parë që ka të bëjë me nxjerrjen e aktit administrativ nga organi kompetent, si rregull nuk përkon në kohë me dy fazat e tjera. Kjo është procedurë normale që ndjek akti për të fituar fuqinë juridike. Me qëllim që akti të bëhet i zbatueshëm, është e nevojshme që të kalojë një kohë e caktuar nga momenti i  nxjerrjes deri tek hyrja e tij në fuqi. Kjo kohë nevojitet për njohjen dhe kuptimin sa më të plotë të urdhërimeve që parashikon akti administrativ për subjektet e interesuara.

2. Njohja e përmbajtjes së aktit nga subjektet e interesuara.

           Akti administrativ nxirret me qëllim që të rregullojë marrëdhënie të caktuara juridike. Siç dihet marrëdhënia administrative juridike krijohet midis subjekteve të saj, ku nga njëra anë është organi i administratës publike që ka nxjerrë aktin dhe nga ana tjetër janë subjektet të cilave u drejtohen urdhërimet e tij. Me qëllim që të realizohen efektet e aktit juridik dhe që këto subjekte të bashkëveprojnë për përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin prej tij, është e domosdoshme të njihen me përmbajtjen e aktit. Ky është momenti i dytë i rëndësishëm që lidhet me fuqinë juridike të aktit administrativ.

            Legjislacioni e parashikon formën që duhet të marrë një akt administrativ. Sipas nenit 106 të Kodit të Procedurave Administrative, aktet kanë formë shkresore, me përjashtim të rasteve kur me ligj kërkohet një formë tjetër ose kur një gjë të tillë imponohet nga rrethanat. Kështu, sipas rasteve, një zyrtari ose organi administrativ i kërkohet të njoftojë me shkrim zbatuesin e vendimit. Aty ku nuk është bërë një parashikim i tillë, forma shkresore ose verbale që do të marrë akti juridik, ndryshon sipas kushteve dhe rrethanave në të cilat merret.

            Njihen disa mënyra për realizimin e fazës së dytë të marrjes së fuqisë detyruese të aktit. Aspekti më i rëndësishëm është njoftimi i përmbajtjes së aktit subjekteve që janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejt me të. Palët e interesuara duhet të njoftohen për aktet administrative. Nëpërmjet akteve administrative organet shprehin vullnetin e tyre për pretendimet që kanë patur subjektet konkrete, vendosen detyrime, ndëshkime ose shkaktohen dëme, krijohen, zhduken, zgjerohen ose kufizohen interesat ose të drejtat legjitime të palëve, ose preken në ndonjë mënyrë tjetër kushtet për ushtrimin e tyre etj.[1]

            Akti administrativ konsiderohet se i është njoftuar nga autoriteti shtetëror subjekteve të interesuar nga momenti i kryerjes së atyre veprimeve që kërkon ligji për t'u quajtur akti i shpallur. Kur një subjekt preket drejtpërdrejt nga veprimi administrativ, atij i duhet bërë njoftimi vetjak mbi veprimin e kryer. Njoftimi duhet të jepet në atë mënyrë që mendohet se është e sigurt dhe se atij do t'i shkojë ky njoftim.

            Momenti i njoftimit të aktit është një aspekt i rëndësishëm ligjor, sepse me të lidhen të drejta dhe detyrime njëkohësisht. Në qoftë se ligji nuk e lidh fuqinë juridike të aktit me ndonjë moment tjetër procedural, siç janë botimi, kundërfirmimi, efekti pezullues ose afati kohor, atëherë njoftimi bëhet momenti vendimtar që përcakton pasojat juridike të tij. Nga ky moment i kërkohet subjektit zbatimi i urdhërimeve të aktit dhe njëkohësisht i fillon atij përgjegjësia ligjore për moszbatim. Nga momenti i njoftimit subjektit i lind e drejta të ankohet ndaj aktit në organin më të lartë administrativ ose në gjykatë.

            Në Kodin e Procedurave Administrative janë parashikuar llojet e njoftimit të aktit si dhe afatet kohore për bërjen e tij. Në rastet kur aktet vendosin detyrime ose ndëshkime për palët njoftimi është i detyrueshëm. Mënyrat e kryerjes së njoftimit janë të ndryshme. Njihen dhe praktikohen njoftimet me anë të postës, me kusht që të ketë shërbim postar derë më derë në vendin e banimit ose qendrën e punës së palës që duhet të njoftohet, si dhe njoftimet vetjake, në rast se kjo formë e njoftimit nuk e kompromenton shpejtësinë e zhvillimit të procedimit, ose kur njoftimi me postë nuk është i mundur të kryhet. Forma të tjera njoftimi janë: me telegram, telefon, teleks ose faks në rastet e urgjencës, me lajmërim publik, i cili afishohet në vende publike, nëpërmjet një lajmërimi që botohet në gazetën e pushtetit vendor ose në dy gazetat më të lexuara në vendin e banimit ose të punës të palëve që duhen njoftuar, në rastet kur palët e interesuara janë të panjohura, ose në numër aq të madh saqë çdo formë tjetër njoftimi vlerësohet si e papërshtatshme.[2] Në rastet kur njoftimi bëhet me telegram, telefon, teleks ose faks, ai duhet të konfirmohet nga organi që bën njoftimin në ditën pasardhëse të punës, pavarësisht se si rregull njoftimi quhet se është bërë në datën e komunikimit të parë.  

            Lajmërimi i veprimit ose aktit administrativ mundet, sipas rëndësisë të mos përmbajë deklarimin e arsyeve mbi të cilat është bazuar. Përgjithësisht është e rëndësishme  të jepen detaje të mjaftueshme në lidhje me kuptimin dhe efektin e aktit, pasi në mungesë të tyre, ai mund të bëhet i pavlefshëm për pasaktësi. Nga ky këndvështrim, njoftimi do të konsiderohet i kryer kur ai të përmbajë tekstin e plotë të aktit administrativ, emrin e personit përgjegjës për aktin dhe datën e këtij të fundit, organin që ka juridiksion për të vendosur për apelimet kundër aktit dhe afatet kohore për këtë qëllim etj.

            Teksti i plotë i aktit mund të zëvendësohet me një përmbledhje të përmbajtjes dhe objektit të tij, në rastet kur i ka plotësuar kërkesat e formuluara nga palët e interesuara ose kur akti ka të bëjë me marrjen e masave procedurale. Në raste të veçanta nuk ekziston detyrim i administratës për të njoftuar në lidhje me aktet administrative. Kjo mënyrë është e pranueshme kur aktet administrative komunikohen verbalisht dhe në prani të palëve të interesuara ose kur pala e interesuar merr pjesë në zhvillimin e procedimit administrativ dhe shfaq njohuri të plota për aktin administrativ në fjalë.[3]  

            Në ndonjë rast fillimi i kryerjes së disa veprimeve konkrete nga organet e caktuara për zbatimin e aktit luan në të njëjtën kohë edhe rolin e njoftimit të përmbajtjes së tij personave të interesuar. Me kryerjen e këtyre veprimeve lind detyrimi për këta persona që të marrin masa për zbatimin e aktit: P.sh., inspektori i sigurimit teknik në një objekt ndalon punën e makinerive të caktuara, të cilat nuk kanë kushtet për specialistët për të kryer punë normale dhe pa rreziqe. Në këtë rast procesverbali që ai përpilon përmban detyrimin për subjektin që i drejtohet, që të marrë masat përkatëse për ndreqjen e gjëndjes. Pezullimi i punimeve në një objekt që ndërtohet pa leje ose në kundërshtim me rregullat urbanistike është njëkohësisht edhe njoftim i përmbajtjes së aktit dhe i zbatimit të urdhërimeve të tij.

            Kodi i Procedurave Administrative ka parashikuar edhe afatet kohore për njoftimet. “Përveç rasteve kur me ligj vendoset ndryshe, aktet administrative duhet të njoftohen brenda 8 ditësh. Afatet fillojnë të llogariten që nga data që pason ditën në të cilën nxirret akti ose data kur palët e interesuara marrin pjesë në procedimin administrativ"[4]. Respektimi i afateve kohore të njoftimit lidhet me realizimin e të drejtës së ankimit ndaj paligjshmërisë së aktit në organet kompetente. Prandaj, në llogaritjen e afateve kohore nuk përfshihet dita e nxjerrjes së aktit, si dhe ditët e pushimit (ditët e shtuna, të diela dhe festat zyrtare).  

            Një tjetër veprim procedural, që përdoret gjatë fazës së dytë të fuqisë juridike të aktit, është botimi i njoftimit, si dhe botimi i aktit. Këto dy forma njoftimi, si rregull nuk janë të njëjta dhe për këtë arsye janë parashikuar në dispozita të veçanta në Kodin e Procedurave Administrative. Neni 60 i Kodit të Procedurave Administrative e parashikon njoftimin e aktit nëpërmjet lajmërimit publik ose botimit të lajmërimit, ndërsa neni 114 parashikon botimin e plotë të aktit si një veprim i domosdoshëm që ai të marrë fuqinë juridike.

            Kështu, akti bëhet i njohur nëpërmjet lajmërimit publik. Ky lajmërim afishohet në vende publike dhe zakonisht përdoret për aktet që nxjerrin organet e pushtetit vendor ose të njësive më të ulta administrative operative në bazë. Ka një mënyrë tjetër të njoftimit nëpërmjet një lajmërimi që botohet në gazetën e pushtetit vendor ose në dy gazetat më të lexuara në vendin e banimit ose në vendin e punës së palëve që duhen njoftuar. Ky lloj njoftimi përdoret vetëm në rastet kur palët e interesuara janë të panjohura ose mund të jenë në numër aq të madh, sa çdo mënyrë tjetër njoftimi vlerësohet si e papërshtatshme. Kjo mënyrë njoftimi përfshin si bërjen publike nëpërmjet një lajmërimi ku thuhet se është nxjerrë një akt administrativ, ashtu edhe njohjen nga të interesuarit të përmbajtjes së plotë të aktit konkret.[5] Në praktikë një numër i madh lajmërimesh të organeve administrative botohen në gazeta, por megjithatë kjo nuk mund të jetë më shumë se sa një fraksion i vogël i akteve administrative që janë marrë në fakt.

            Në praktikën administrative ka raste të cilat nuk kanë nevojë për botimin e njoftimit. Kjo ndodh kur nuk ka palë të treta të prekura në procedim administrativ. Zakonisht palët e interesuara janë në kontakt vetjak me organin që nxjerr aktin, për arsye se janë të interesuara për nxjerrjen e tij ose e kanë vënë vetë atë në lëvizje. Ashtu siç mund të ndodh që njoftimi i aktit ose botimi, në mënyrë të veçantë në rastet e emergjencës ose të gjendjes së jashtzakonshme, mund të mos jetë praktik. Ndonjëherë, aktet administrative, që prekin një numër të madh njerëzish, nuk mund të botohen, për arsye se botimi i tyre nuk paraqet ndonjë rëndësi. Ligji duhet vetë të parashikojë që për raste konkrete të lidhë detyrimin për botimin e këtij akti ose njoftimi me efektet juridike. Janë botimet e njoftimit që bëhen për zhvillimin e ankandit për një ose disa objekte, të cilat kalojnë në proces privatizimi ose për zhvillimin e prokurimeve me fonde publike (tenderat) etj. Këto njoftime duhet detyrimisht të bëhen publike në shtyp ose në media elektronike, sepse përndryshe akti administrativ konkret që është nxjerrë mbi një procedurë me mangësi të tilla ligjore mund të shpallet i pavlefshëm.

            Një tjetër formë për vënien në dijeni të të interesuarve për përmbajtjen e akteve administrative është botimi në Fletoren Zyrtare dhe në buletinet e posaçme. Data e hyrjes në fuqi të akteve administrative shpesh caktohet në vetë aktin administrativ dhe përcaktohet rast pas rasti nga karakteri i përmbajtjes së aktit, rëndësia e pasojave që krijon ai, rrethi i personave që u drejtohet etj.

            Botimi në Fletoren Zyrtare është një formë e veçantë e publikimit të aktit. Ky botim zbatohet për një kategori të caktuar aktesh juridike që nxjerrin organet e larta të administrates që përcaktohet nga rëndësia e aktit dhe e marrëdhënieve juridike që ai rregullon. Momenti i botimit është vendimtar për arsye se nga ky çast lindin për subjektet, të cilëve u drejtohet akti, të drejta dhe detyrime ligjore. Botimi në Fletoren Zyrtare nuk është i detyrueshëm për të gjitha aktet që nxjerrin organet e larta të administratës publike. Botimi i akteve administrative është i detyrueshëm vetëm kur një gjë e tillë kërkohet nga ligji.[6] Mosbotimi i aktit, kur kjo kërkohet nga ligji, shkakton moshyrjen në fuqi të tij.

            Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë këtë moment të rëndësishëm juridik e ka sanksionuar për një kategori të caktuara të akteve juridike. Sipas nenit 117 të Kushtetutës, aktet normative që nxjerr Këshilli i Ministrave, ministrat dhe institucionet e tjera qëndrore të administrates marrin fuqi juridike, vetëm pasi botohen në Fletoren Zyrtare. Për vetë rëndësinë që paraqesin aktet normative në dallim nga aktet individuale, kuptimi i të cilave është shtjelluar në kreun e klasifikimit të akteve, Kushtetuta i ka dhënë atyre fuqi të ndryshme juridike. Një vendim i Këshillit të Ministrave me karakter normativ, që parashikon rregulla të detyrueshme sjelljeje për subjekte të ndryshme, nuk merr fuqi juridike pa u botuar në Fletoren Zyrtare. Ndërsa për aktin individual ky rregull i botimit në Fletoren Zyrtare nuk parashikohet në Kushtetutë, por në ligj. Konkretisht në nenin 114, pika 3 të Kodit të Procedurave Administrative parashikohet se në rastet kur botimi i aktit është i detyrueshëm, ai botohet në Fletoren Zyrtare brenda 30 ditëve nga miratimi. Kjo dispozitë nuk qartëson se cilat akte individuale duhet të botohen në Fletoren Zyrtare. Kjo nënkupton se mbetet në diskrecionin e ligjvënësit përcaktimi i rasteve se kur akti individual domosdoshmërisht duhet të botohet në Fletoren Zyrtare. Kështu psh në ligjin për sigurimet dhe risigurimet është parashikuar se dhënia e licencës nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, si një akt individual, duhet të botohet në Fletoren Zyrtare. I njëjti formulim është edhe në ligjin për radiotelevizionet publike dhe private.   

            Akti ose veprimi administrativ sanksionon rregulla sjellje dhe vendos norma të detyrueshme për organet dhe shtetasit në përgjithësi. Prandaj ai duhet të botohet me qëllim që të mos mbetet i panjohur për ta. Në praktikën administrative ka akte, kryesisht normative, të cilat janë zbatuar dhe kanë krijuar pasoja juridike midis subjekteve të së drejtës, ndërkohë që nuk janë botuar në Fletoren Zyrtare. Mosplotësimi i një detyrimi të tillë kushtetues e bën atë të papajtueshëm me Kushtetutën dhe pa asnjë efekt ligjor.[7] Prandaj botimi i këtyre akteve në Fletoren Zyrtare nuk ka thjeshtë karakter teknik, por merr efektet e një detyrimi kushtetues dhe me pasoja juridike.

Fuqia detyruese e aktit administrativ ndaj subjekteve, të cilëve u drejtohet, është e lidhur me momentin se kur bëhet e zbatueshme kjo fuqi e aktit. Pra, pas kryerjes së njoftimit të aktit ose pas botimit, ai fillon të marrë fuqinë juridike. Mbi subjektet, të cilëve u drejtohet ky akt, rëndon detyrimi për zbatimin e urdhërimeve që parashikohen në të. Nga kryerja e këtyre veprimeve ekziston prezumimi ligjor se për përmbajtjen e aktit janë në dijeni subjektet e interesuara. Për rrjedhojë, ato nuk mund të përjashtohen nga përgjegjësia për mosplotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga akti, me pretendimin se nuk janë njoftuar për përmbajtjen e tij. Nga momenti ose data që vërtetohet se ekziston prezumimi ligjor, fillojnë efektet juridike dhe zbatimi i aktit administrativ bëhet i detyrueshëm. Prandaj hyrja në  fuqi e aktit administrativ paraqet rëndësi të veçantë për trajtimin teorik dhe praktik të fuqisë detyruese të aktit administrativ.  

3. Efekti i vonuar

             Krahas dy momenteve që u trajtuan më lart, sipas të cilave akti administrativ mund të marrë fuqi juridike, ekziston dhe një moment i tretë që lidhet me ekzistencën ose vërtetimin e disa rrethanave konkrete. Hyrja në fuqi e aktit administrativ mund të kushtëzohet edhe nga faktorë, ngjarje ose faza të ndryshme të procedurës, vërtetimi i të cilave pritet të realizohet detyrimisht në një kohë të ardhme. Pa u vërtetuar këto kushte, akti nuk mund të hyjë në fuqi. Sigurisht që këto kushte ose elemente që kushtëzojnë hyrjen në fuqi të aktit duhet të parashikohen nga ligji dhe nuk mund të vlerësohen ose të lihen në diskrecionin e organit administrativ.[8]

            Efekti i vonuar është një fazë e tretë që nuk kërkohet për të gjitha aktet, por vetëm për ato akte administrative që për nga natyra e tyre a specifika ligjore që paraqesin kërkojnë domosdoshmërisht një vonesë kohore për të marrë fuqinë juridike. Ky term përdoret për herë të parë në legjislacionin tonë administrativ. Sipas Kodit të Procedurave Administrative, aktet administrative mund të kenë efekt të vonuar në rast se hyrja në fuqi e tyre kushtëzohet nga miratimi ose kundërfirmimi i aktit, kur efektet juridike të aktit bëhen të pamundura për shkak të ndonjë pezullimi ose afati konkret, si dhe në rastet kur hyrja në fuqi e aktit varet nga vërtetimi i disa kushteve ose rrethanave, të cilat janë të domosdoshme për të.[9] I shohim me radhë të gjithë aspektet juridike të efektit të vonuar për një akt administrativ.          

- Miratimi i një akti është faza përfundimtare e nxjerrjes së aktit. Shumica e akteve administrative konsiderohen të nxjerrë dhe të miratuar nga organi që është caktuar sipas ligjit për të ushtruar një të drejtë të tillë. Kështu, p.sh., ministri nxjerr një urdhër për një çështje konkrete. Nxjerrja e urdhrit në këtë rast përputhet me miratimin që ai i bën atij. Megjithatë, fillimi i fuqisë juridike për aktin administrativ mund të kushtëzohet edhe nëpërmjet kryerjes së ndonjë veprimi konkret. Akti i nxjerr nga një organ administrativ, për të hyrë në fuqi mund të kërkojë njëkohësisht edhe miratimin formal nga një organ tjetër. Kështu, për analogji mund t’i referohemi dispozitave të ligjit “Për statusin e shërbimit civil”. Sipas nenit 13, pika 5, shkronja “c” të tij, eprori direkt, nën varësinë e të cilit është nëpunësi që do të punojë, si psh ministri, zgjedh një nga tre kandidatët e propozuar nga komitetet ad-hoc. Ky veprim i ministrit për përzgjedhjen e nëpunësit plotëson elementet e një akti administrativ në vetvete, sepse nga ky moment fillojnë të veprojnë disa efekte juridike për personin konkret. Ai konsiderohet se ka fituar të drejtën për tu pranuar në shërbimin civil me kryerjen e kësaj procedure. Megjithatë, nga pikëpamja formale akti përfundimtar i emërimit nuk ka marrë ende fuqi juridike, sepse sipas pikës 7 të këtij neni, marrëdhëniet juridike të nëpunësit fillojnë me nënshkrimin e aktit të emërimit nga Departamenti i Administratës Publike. Pra, akti i zgjedhjes që bën ministri nuk merr fuqi juridike pa miratimin e organit kompetent ligjor.

- Kundërfirmimi është një tjetër moment procedural me efekt të vonuar që i jep fuqi juridike aktit administrativ. Kundërfirmimi është nënshkrimi i aktit nga një organ, i ndryshëm nga organi kompetent i ngarkuar nga ligji për të nxjerrë aktin administrativ. Në praktikën administrative kundërfirmimin nuk e gjejmë dhe aq të zbatueshëm. Më tepër, kundërfirmimi ka gjetur zbatim në disa akte të natyrës kushtetuese. Kështu, sipas “Dispozitave Kryesore Kushtetuese” disa nga dekretet që nxirrte Presidenti i Republikës merrnin fuqi juridike vetëm pasi kundërfirmoheshin nga Kryeministri ose nga ministri përkatës. Një rregull i përafërt është parashikuar edhe në Kushtetutën aktuale. Kështu, në bazë të nenit 100, aktet e Këshillit të Ministrave nuk do të konsiderohen të vlefshme, dhe për rrjedhojë nuk duhet të sjellin efekte juridike, nëse ato nuk nënshkruhen nga Kryeministri dhe ministri propozues. Ky moment juridik, në dukje i njëllojtë me kundërfirmimin, pavarësisht se lidhet më tepër me vlefshmërinë e aktit, merr rëndësi nga pikëpamja e fuqisë juridike të aktit administrativ. Pa u kundërfirmuar akti në rastin konkret nuk duhet të sjellë efekte juridike.

            Ligji njeh raste kur akti administrativ, megjithëse është miratuar nga organi kompetent, nuk merr fuqi juridike pa rënë shkaqet që e kanë ndërprerë këtë fuqi. Dy janë shkaqet që e pengojnë dhe nuk e bëjnë të mundur hyrjen e menjëhershme në fuqi të aktit administrativ- pezullimi dhe afati.

- Pezullimi është një moment juridik që ndërpret në mënyrë të menjëhershme dhe për një kohë të caktuar fuqinë juridike të aktit. Fillimisht, akti administrativ nxirret nga organi administrativ, i komunikohet subjektit të interesuar nëpërmjet mënyrave që parashikohen me ligj dhe më pas mund të pezullohet. Pezullimi në kohë kryhet gjithnjë pasi është nxjerr akti. Pezullimi i hyrjes në fuqi të aktit kryhet me disa mënyra :

a) Pezullimi nga organi që ka të drejtë të shfuqizojë aktin e kundërshtuar për paligjshmëri. Organi që e shqyrton nga pikëpamja ligjore ligjshmërinë e aktit nuk mund të ndalohet që të pezullojë efektet juridike të tij. Kjo mënyrë realizohet kur organi që ka nxjerrë aktin, organi më i lartë që shqyrton ankimin administrativ ose gjykata që shqyrton konfliktin, me anë të një akti tjetër pezullojnë hyrjen në fuqi të aktit konkret[10].

b) Pezullimi për pamundësi ekzekutimi të aktit. Ndodh pezullimi i efekteve juridike të aktit në rastet kur objektivisht nuk ka mundësi që të ekzekutohet. Mund të ndodh që akti të jetë i pezulluar si për arsye të rrethanave që mund të varen nga organi apo subjektet përkatëse dhe që e bëjnë të pamundur ekzekutimin e tij, ashtu edhe për raste kur kërkohet nxjerrja e akteve të tjera juridike që lidhen me të dhe pa të cilat nuk mund të kryhet ekzekutimi[11].

c) Pezullimi si rrjedhojë e një ankimi me efekt pezullues. Në bazë të nenit 138 të Kodit të Procedurave Administrative, ankimi administrativ e pezullon zbatimin e aktit administrativ. Pra, ankimi ndaj aktit administrativ sjell automatikisht pezullimin e fuqisë juridike të aktit. Në këtë rast akti quhet i pezulluar derisa organi të shprehet për ankimin administrativ.

 - Afati është momenti tjetër procedural që lidhet me efektin e vonuar të fuqisë juridike të aktit administrativ. Akti nuk hyn në fuqi menjëherë në rast se ligji ka parashikuar ndonjë afat për fillimin e efekteve juridike të tij. Plotësimi i këtij afati i jep fuqi juridike aktit. Njihen dy mënyra për caktimin e afateve:

Afati i caktuar nga akti. Vetë akti administrativ mund të parashikojë në dispozitat e fundit se fuqia juridike e tij fillon me një datë të mëvonshme. Nga momenti që nxirret dhe deri në datën që do të hyjë në fuqi, akti nuk sjell asnjë efekt juridik. Gjatë kësaj periudhe kohe akti nuk është bërë ende pjesë e normave të detyrueshme të së drejtës. Afati i caktuar në akt është dhe data e hyrjes së tij në fuqi.

Afati i caktuar nga ligji. Ky paraqitet në dy raste :  

a) Afat i caktuar për ushtrimin e të drejtës së ankimit. Ky afat duhet të përcaktohet konkretisht në ligj. Afati në këtë rast lidhet edhe me pezullimin si moment juridik që bën të pamundur hyrjen në fuqi të aktit. Kur dikush kërkon të ankohet ndaj një akti që e ka cenuar në të drejtën e tij, ai duhet ta ushtrojë këtë të drejtë brenda afatit të përcaktuar me ligj. Pikërisht ky afat që parashikon ligji për ushtrimin e të drejtës së ankimit i alternuar dhe me efektin pezullues të ankimit administrativ, e bën të pamundur hyrjen në fuqi të aktit. Akti do të hyjë në fuqi kur subjekti konkret nuk e ushtron të drejtën e ankimit brenda afatit të caktuar ose kur organi shprehet përfundimisht për ligjshmërinë e vetë aktit. 

b)  Afat i caktuar për shkak të arsyeve objektive. Ky afat parashikohet në ligj për arsye të pamundësisë së palëve për të qenë në dijeni të marrjes së fuqisë juridike të aktit. Ligji bën një dallim ndërmjet subjekteve, duke patur parasysh vendndodhjen e tyre në momentin e hyrjes në fuqi të aktit. Nuk mund të ketë efekt të njëjtë juridik me subjektet e tjera kur akti administrativ u drejtohet subjekteve që banojnë ose gjenden përkohësisht jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë ose në zona të largëta të Republikës së Shqipërisë. Kodi i Procedurave Administrative[12] ka parashikuar se për këtë kategori personash efektet juridike të aktit administrativ fillojnë në afate të ndryshme. Kështu, kur palët e interesuara janë të vendosura në zona larg vendodhjes së organit administrativ, afati për krijimin e efektit ligjor të aktit mund të zgjatet 5 ditë nga momenti i hyrjes së tij në fuqi; kur palët e interesuara ndodhen në një shtet të Europës afati zgjatet me 15 ditë dhe kur palët e interesuara mund të jenë të vendosura në një shtet tjeter jashtë Europës, afati zgjatet 30 ditë.[13]

 - Vërtetimi i kushteve ose rrethanave të ndryshme që mund të parashikojë vetë akti, të cilat mund të lidhen me kohën, dukurinë, ngjarjen ose faktin që do të ndodhë, janë elementë thelbësore që kushtëzojnë hyrjen në fuqi të aktit administrativ. Mjafton ndodhja ose plotësimi i këtyre kushteve e rrethanave, pa qenë e nevojshme që organi të shprehet për hyrjen në fuqi të aktit administrativ, që ai të sjell efektet juridike. 

            Sipas Kushtetutës, hyrja në fuqi e akteve normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe drejtuesve të institucioneve të tjera qendrore është e kushtëzuar me botimin e tyre në Fletoren Zyrtare. Për hyrjen në fuqi të ligjeve, Kushtetuta në nenin 84/3 ka vendosur afatin prej jo më pak se 15 ditë nga dita e botimit në Fletoren Zyrtare, afat i cili mund të jetë dhe më i gjatë, ndërsa për aktin normativ nuk ka vendosur afat, por ka përcaktuar si moment të hyrjes në fuqi botimin e aktit në këtë Fletore. Gjithashtu, në rast se ligji e parashikon, botimi në Fletoren Zyrtare mund të jetë një moment përcaktues për hyrjen në fuqi, jo vetëm për aktet normative, por edhe për ato me natyrë individuale. Pikërisht botimi në Fletoren Zyrtare paraqitet si një rrethanë a kusht determinant që duhet të vërtetohet, me qëllim që akte të kësaj natyre të marrin fuqi juridike. 

4.   Hyrja në fuqi e aktit administrativ

            Tri fazat e trajtuara më sipër, në veçanti ose së bashku, përcaktojnë në mënyra të ndryshme marrjen e fuqisë juridike të aktit administrativ. Ka akte që e marrin fuqinë juridike duke kaluar në secilën fazë, ashtu siç mund të ndodhë që akti të kalojë domosdoshmërisht më shumë se një fazë. Kështu që secila prej këtyre fazave ka rëndësinë e vet për fuqinë juridike të aktit administrativ. 

            Hyrja në fuqi e aktit administrativ është e ndërvarur nga çasti i fillimit të veprimit juridik të aktit dhe i shtrin efektet deri në mbarimin e këtij veprimi, pra deri në momentin kur aktit e humbet fuqinë juridike. Një akt administrativ hyn në fuqi në çastin që nxirret nga organi administrativ[14] dhe vazhdon të mbetet i tillë derisa të anulohet nga autoriteti administrativ ose nga gjykata. Akti e humbet fuqinë e tij juridike dhe me mbarimin e afatit, si dhe mënyrat e tjera që do të trajtohen në krerët në vazhdim. Sidoqoftë, një akt administrativ i pavlefshëm nuk hyn në fuqi.

            Një akt administrativ konsiderohet si një shpallje autoritare në interpretimin dhe zbatimin e ligjit, besueshmëria dhe ligjshmëria e të cilit duhet të pranohet nga kushdo në të mirë të parimit të sigurisë ligjore. Kur një akt administrativ hyn në fuqi, ai bëhet i detyrueshëm jo vetëm për palët, të cilëve u drejtohet, por edhe për autoritetin administrativ. Në këtë pikëpamje, akti ka fuqi stabilizuese dhe qëndron në nivelin e një vendimi gjyqësor. Efekti stabilizues i aktit paraqitet në dy forma: efekti stabilizues material dhe ai formal.

            Efekti stabilizues formal nënkupton moskundërshtimin e aktit nëpërmjet mjeteve të rregullta të ankimit para autoritetit administrativ ose para gjykatës. Ky efekt është i barasvlershëm me rishikimin. Kështu do të ndodhemi përpara këtij efekti në rastet kur ka kaluar afati për përdorimin e mjeteve ligjore, për arsye se nuk ekziston mjeti i ankimit, kur personi i interesuar heziton të kërkojë të drejtën e tij ose kur mjeti konsiderohet se është ezauruar plotësisht.

            Efekti stabilizues material është kur ndodhemi përpara parimit të gjësë së gjykuar (res judiciata). Sipas këtij parimi akti administrativ nuk mund t’i nënshtrohet procedurave rishikuese për arsye se ai është gjykuar më parë dhe si rrjedhojë e këtij gjykimi, ka mbetur i pacenuar. Prandaj detyrimi për zbatimin e aktit bie si ndaj personave që u drejtohet, ashtu edhe ndaj autoritetit administrativ. Një akt administrativ ka efekt faktik në kuptimin që të gjitha organet dhe autoritetet shtetërore duhet ta njohin atë. Megjithatë, autoriteti administrativ nuk ka ndonjë pengesë për të anuluar aktin e tij nëpërmjet revokimit ose me rihapjen e procedurave administrative. Sidoqoftë, një individ nuk mund të veprojë dot në këtë mënyrë. Ai vetëm mund t’i kërkojë autoritetit administrativ të marrë parasysh mundësinë e ushtrimit të pushtetit me anë të revokimit ose rihapjes së procedurave ligjore duke parashtruar shkaqe të reja për kundërshtimin e aktit. Nga kjo pikëpamje efekti i aktit administrativ ndryshon nga efekti i një vendimi gjyqësor, pasi gjykata nuk ka fuqi të revokojë ose rihap procedurat gjyqësore.  

            Data nga e cila akti administrativ bëhet detyrues merret si data e fillimit të tij. Data e fillimit është e rëndësishme, jo thjesht për arsye teorike e studimi, por për të llogaritur afatin, kohën që akti fillon të prodhojë efekte juridike për subjektet. Kështu, ky moment shërben për të llogaritur datën e mbarimit të afatit për depozitimin e ankimeve administrative në organet më të larta, të kërkesëpadive në gjykatë, të aplikimeve për rishikim, të veprimeve për dëmshpërblime dhe të çdo lloji kërkese tjetër që paraqet rëndësi për subjektin konkret. Data e fillimit të efekteve juridike për aktin varet nga Kushtetuta, legjislacioni në fuqi, si dhe nga vetë akti, kur ai e përcakton këtë moment fillimi.

            Në aktet administrative, zakonisht data e fillimit të efekteve ligjore të aktit është ajo kur nxirret akti nga organi kompetent. Hyrja në fuqi e akteve administrative me njoftimin e tyre subjekteve të interesuara është një moment tjetër që mund ta parashikojë ligji ose vetë akti. Në rastin e akteve normative, hyrja në fuqi nuk mund të jetë më parë se data e botimit të tyre në Fletoren Zyrtare.   

            Çështja e fillimit të efekteve juridike është e rëndësishme për t’u kuptuar drejt, sidomos për aktet normative. Siç u theksua më lart për hyrjen në fuqi të ligjeve, Kushtetuta ka vendosur afatin prej jo më pak se 15 ditë nga data e botimit në Fletoren Zyrtare, afat i cili mund të jetë dhe më i gjatë, ndërsa për aktin normativ nuk ka vendosur afat, por ka përcaktuar si moment të hyrjes në fuqi, botimin e aktit në Fletoren Zyrtare.

            Në një akt normativ duhet të ketë një interval kohor midis nxjerrjes, shpalljes së aktit fuqizues dhe fuqisë së tij detyruese. Kjo vonesë, ashtu si për ligjet është e domosdoshme, sepse shërben për t’i krijuar mundësi subjekteve të interesuar që të njihen me përmbajtjen e aktit, me të drejtat dhe detyrimet ose me sanksionet që mund të parashikojë ai. Kjo kohë u shërben atyre për të marrë të gjitha masat e nevojshme, që hyrja në fuqi e aktit (dhe në këto raste bëhet fjalë për aktet me karakter normativ) të mos i gjej të panjohur me urdhërimet e tij. 

            Nëse në zbatim të një ligji me karakter fiskal, p.sh. Këshilli i Ministrave nxjerr një vendim me karakter normativ, është e kuptueshme që ky akt nuk mund të ketë fuqi të menjëherëshme, sepse zbatimi i një mënyre të tillë të hyrjes në fuqi të aktit mund të shkaktojë vështirësi serioze për subjektet që veprojnë, si p.sh. në fushën e doganës ose të tatimeve, të cilat paraprakisht duhet të njihen me ekzistencën dhe me përmbajtjen e këtij akti. Prandaj lind detyrimi kushtetues i botimit të akteve me karakter normativ.

            Megjithatë nuk është i mjaftueshëm vetëm botimi i aktit, pasi rëndësi paraqet koha që i duhet lënë në dispozicion subjekteve të interesuara që të njohin me hollësi normat urdhëruese të aktit. Ky afat mund të paraqitet i ndryshëm, por ashtu si dhe për ligjet nuk mund të jetë më i vogël se 15 ditë, afat i cili është pranuar si më i përshtatshëm në praktikën legjislative dhe administrative.

            Paraqet rëndësi për trajtimin teorik dhe praktikë problemi se cili do të konsiderohet si momenti juridik më i përshtatshëm i hyrjes në fuqi të aktit normativ.  

            Në bazë të Kushtetutës, është pranuar rregulli se akti normativ, ashtu si dhe ligji hyjnë në fuqi në të njëjtën kohë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vetëm pas botimit të tyre në Fletoren Zyrtare. Pra, sipas këtij koncepti kushtetues mjafton botimi i një vendimi normativ të Këshillit të Ministrave, që rregullat dhe urdhërimet e detyrueshme që parashikon ai, të kenë efekte juridike për të gjitha ato subjekte të cilave u drejtohet. Kjo është e lidhur me parimin, sipas të cilit, askush nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia ligjore për padijeni të ligjit, sepse prezumohet se ekziston dijenia e ligjit për këdo. Sipas këtij parimi, subjekti, të cilit i drejtohet akti, prezumohet se ka marrë dijeni si për ekzistencën, ashtu dhe për përmbajtjen e një akti normativ. Vetë botimi apo shpalljet publike të aktit presupozojnë edhe marrje dijeni për të. Ky parim kërkon njëkohësisht zbatim të përpiktë të ligjit, si për organet e administratës publike që nxjerrin aktin normativ, ashtu edhe për subjektet e interesuara që ta zbatojnë atë. Megjithatë, një çështje e tillë nuk mund të trajtohet vetëm teorikisht, për arsye se në praktikë janë ndeshur vështirësi. Aktet, kryesisht ato me karakter normativ, kanë filluar të prodhojnë efektet e tyre ligjore shumë më herët në kohë se ato t’u jenë shpërndarë subjekteve të interesuara.

            Nisur nga këto, lind pyetja: A do të konsiderohet oportune që të pretendohet hyrja në fuqi e aktit normativ me botimin e tij në Fletoren Zyrtare, në një kohë kur ky botim dhe aq më tepër shpërndarja e tij bëhet shumë kohë pasi akti ka hyrë në fuqi? Mbi këtë bazë shtrohet pyetja tjetër:  A mund të kërkosh vënien përpara përgjegjësisë të subjektit konkret, kur objektivisht ai nuk ka patur asnjë lloj mundësie për t’u njohur me ekzistencën dhe përmbajtjen e një akti normativ që përcakton urdhërime për të? 

            Një praktikë e tillë që është ndeshur jo rrallë, kërkon, përveç rregullimit ligjor të momentit të botimit të aktit normativ edhe pasjen e një koncepti të drejtë dhe serioz nga organet administrative për informimin e shpejtë që i duhet dhënë publikut për procesin legjislativ dhe atë administrativ.

            Data e botimit të aktit normativ në Fletoren Zyrtare nuk duhet kuptuar si një procedurë e rëndomtë administrative, por si një moment tepër i rëndësishëm kushtetues, sepse që nga kjo datë fillojnë efektet juridike për aktin dhe për subjektet e interesuar. Kjo datë botimi presupozon se që nga ky moment publikut iu bë i njohur akti. Dalja nga shtypi e Fletores Zyrtare duhet të jetë data e prezumimit ligjor se me shpërndarjen e saj publiku mori dijeni për aktin juridik. Dhe që nga data e daljes nga shtypi të Fletores Zyrtare, do të pranohej si optimal një afat të paktën 15 ditor (ashtu si për ligjet) i njohjes me përmbajtjen e plotë të aktit nga subjektet e interesuara. Plotësimi i afatit të mësipërm garanton për këdo se akti ka hyrë në fuqi dhe konsiderohet i zbatueshëm nga subjektet.

            Hyrja në fuqi e akteve normative me botimin e tyre në Fletoren Zyrtare është një rregullim kushtetues dhe si i tillë nuk mund të mosrespektohet. Pengesat që haset në praktikën administrative për mosnjohjen në kohë të subjekteve juridikë me aktet normative, është një çështje që mbetet të zgjidhet nga organet shtetërore të ngarkuara me publikimin e tyre. Sidoqoftë, vështirësitë e hasura në vite për këtë çështje tashmë mund të konsiderohen të kaluara edhe për arsye të rregullimit me një ligj të posaçëm të mënyrës së botimit të akteve normative në Fletoren Zyrtare.[15]

            Në dallim nga aktet normative, aktet me karakter individual kanë një tjetër trajtim për momentin e hyrjes së tyre në fuqi. Akti administrativ individual, duke qenë konkret, për një problem të caktuar dhe për subjekte të individualizuara, nuk kërkon procedurën e hyrjes në fuqi të aktit normative. Me nxjerrjen e aktit individual, subjekti është vënë në dijeni menjëherë drejtëpërdrejt dhe nuk ka arsye që për hyrjen në fuqi të tij të kërkohet ndonjë afat i mëvonshëm. Praktika e hyrjes në fuqi menjëherë, që më parë zbatohej dhe për aktet normative, aktualisht njihet vetëm për aktet individuale. Ato hyjnë në fuqi  nga dita e miratimit të tyre, me përjashtim të rasteve kur ligji ose vetë akti mund t’i japin atij fuqi prapavepruese ose një efekt juridik të vonuar.

 

B. Efekti prapaveprues i aktit

            Teoria e së drejtës në përgjithësi (pothuajse çdo disiplinë shkencore e së drejtës, qoftë penale, civile, kushtetuese, e punës, familjare dhe administrative) e trajton konceptin e efektit prapaveprues të ligjit ose të aktit juridik.

            Prapaveprimi (retroaktiviteti), është një koncept me mjaft rëndësi për trajtimin e çështjeve që kanë lindur përpara hyrjes në fuqi të një ligji ose akti administrativ. Ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën nuk mund të ndryshohen, por marrëdhëniet ligjore që rrjedhin prej tyre mund edhe të rishihen ose rivlerësohen nëpërmjet vendimeve gjyqësore ose legjislacionit prapaveprues. Veprime të tilla me efekt prapaveprues, të krijojnë idenë e një paqëndrueshmërie juridike në marrëdhëniet e krijuara. Parimi i sigurisë juridike, i shprehur në parimin juridik të shtetit të së drejtës duket sikur vihet në dyshim. Nga ana tjetër, situatat mund të rrjedhin në atë mënyrë dhe të jenë të tilla që të kërkojnë domosdoshmërisht korrigjimin e padrejtësive të së shkuarës. Pikërisht riparimit të dëmeve të së kaluarës u vjen në ndihmë efekti prapaveprues i ligjit ose i aktit.

            Në teorinë e së drejtës ekziston rregulli se legjislacioni nuk është i paracaktuar që të veprojë me efekte prapavepruese, ose në një mënyrë të tillë sa të ndërhyjë në të drejtat dhe liritë ekzistuese. Ky rregull zbatohet njëlloj edhe në legjislacionin që autorizon nxjerrjen e akteve administrative. Për më tepër, aty ku ligji është shfuqizuar, ky shfuqizim nuk prek pasojat që rrjedhin si rezultat i një veprimi administrativ të marrë përpara se të shfuqizohej ky legjislacion. Kjo duhet kuptuar në atë mënyrë që, për çdo fakt, ngjarje ose marrëdhënie do të zbatohet ligji ose akti administrativ që ka qenë në fuqi në kohën që ka ekzistuar fakti ose marrëdhënia juridike konkrete.

            Akti administrativ përcakton rregulla të detyrueshme sjelljeje për subjektet dhe mbi këtë bazë lind detyrimi për ta që të njohin ligjet dhe aktet nënligjore, me qëllim që t’i zbatojnë sa më drejtë në praktikë. Prandaj, të gjitha marrëdhëniet që krijohen midis tyre do të rregullohen në bazë të atyre akteve ligjore e nënligjore, të cilat kanë qenë në fuqi në atë kohë. Në qoftë se do të mendohej se prapaveprimi i akteve do të ekzistonte si parim kryesor në legjislacion, kjo jo vetëm që do të binte ndesh me parimin e ligjshmërisë, por njëkohësisht do të çorodiste dhe nuk do të krijonte stabilitet në marrëdhëniet juridike që do të lindnin midis subjekteve, duke i bërë ato marrëdhënie juridike të paqëndrueshme dhe pa asnjë garanci për të ardhmen. Një situatë e tillë do të krijonte te subjektet mendimin se në të ardhmen këto marrëdhënie të krijuara do të rregullohen ndryshe me ligjet e reja që do të dalin. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, prapaveprimi i akteve është një koncept që pranohet në teorinë e të drejtës administrative, por si një përjashtim.

            Teoria e të drejtës administrative dhe në veçanti Kodi i Procedurave Administrative e njeh fuqinë prapavepruese të aktit. Aktet administrative mund të kenë fuqi prapavepruese vetëm në disa raste, të cilat konsiderohen si një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm.

            Kur akti administrativ interpreton një akt të mëparshëm, atij mund t’i jepet fuqi prapavepruese.[16] Interpretimi i aktit administrativ bën sqarimin e normës juridike, krahasimin e pjesëve të saj, si dhe krahasimin e aktit konkret me aktet e tjera ose ligjet në tërësi. Në përgjithësi akti juridik, duke parashikuar rregulla sjelljeje të përgjithshme, nuk është në gjendje të jap në detaje veçoritë e çdo rasti, fakti ose marrëdhënie të veçantë. Prandaj, zbatimi i normës juridike në çdo rast konkret mund të kërkoj sqarimin ose interpretimin e detyrueshëm të përmbajtjes së aktit. Akti administrativ, duke kryer një interpretim të një akti të mëparshëm, i jep normës juridike karakter prapaveprues, d.m.th, aktin e mëvonshëm e bën të zbatueshëm edhe për një kohë tjetër, kur ai nuk ishte nxjerr.  

            Karakteri prapaveprues i interpretimit të normës juridike është i zbatuar në raste të veçanta. Në teorinë e së drejtës penale njihet parimi kushtetues, sipas të cilit ligji penal favorizues ka fuqi prapavepruese, ndërsa nga e drejta kushtetuese evidentohet rasti kur vendimet e Gjykatës Kushtetuese bëjnë interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. Sipas nenit 79 të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetutese të Republikës së Shqipërisë”, vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që bën interpretimin e Kushtetutës, ka fuqi prapavepruese.

            Kur organi administrativ ose gjykata e zakonshme deklaron të pavlefshëm një akt administrativ, vendimi i shtrin efektet nga koha e daljes së aktit që u deklarua pa fuqi juridike. Plotësimi i zbrazëtisë ligjore të krijuar nga pavlefshmëria e aktit, me nxjerrjen e një akti të ri dhe të ligjshëm administrativ që do t’i shtrijë efektet e tij nga koha e daljes së aktit të shfuqizuar, i jep gjithashtu atij karakter prapaveprues. Pra ky akt i shtrin efektet juridike edhe për marrëdhëniet e krijuara përpara daljes së tij.[17] Akti administrativ mund të ketë fuqi prapavepruese edhe në rast se vetë ligji i jep këtij akti një fuqi të tillë.[18]

            Përveç rasteve të përmendura më lartë, nuk përjashtohen edhe rastet kur vetë organi administrativ kompetent mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit që ai nxjerr. Parashikimi i prapaveprimit të normës juridike është në çmimin e vet organit administrativ, sipas rrethanave ose kushteve konkrete të marrëdhënies juridike që akti rregullon, me përjashtim të rasteve kur ligji mund të parashikojë efektin prapaveprues të tij. Ky rregull zbatohet në raste të veçanta. Kjo e drejtë mund të përdoret nga organi kompetent kur efektet prapavepruese të aktit janë në favor të subjekteve të përfshira në akt dhe që janë të interesuara për të, me kusht që ky prapaveprim të mos dëmtojë interesat e ndonjë pale të tretë.[19] Gjithashtu, organi ka diskrecion të zbatojë efektin prapaveprues në ato raste kur akti shfuqizon një akt të mëparshëm së bashku me të gjitha aktet e tjera të nxjerra në zbatim të këtij të fundit. Ky moment duhet parë i lidhur me nenin 127 të Kodit të Procedurave Administrative, i cili parashikon ripërtëritjen e fuqisë ligjore të një akti të mëparshëm, si rrjedhojë e një shfuqizimi ose revokimi. Në kuptim të kësaj dispozite, revokimi ose shfuqizimi i një akti, i cili nga ana e tij ka revokuar/shfuqizuar një akt të mëparshëm, përtërin fuqinë ligjore të këtij të fundit vetëm në rastet kur ligji ose akti i fundit revokues/shfuqizues parashikon shprehimisht një gjë të tillë. Pra, lihet në të drejtën e organit që të parashikojë ose jo një efekt të tillë të aktit të shfuqizuar.

            Efekti prapaveprues i një akti administrativ do të jetë i pavlefshëm në rast se ligji e përjashton atë, ose në rast se akti i referohet një periudhe më përpara se të hynte në fuqi ligji, mbi bazë të të cilit akti nxirret, ose në rast se ai urdhëron a ndalon një veprim të së kaluarës. Megjithatë, përjashtimi nga kuptimi klasik i konceptit të efektit prapaveprues të aktit, si dhe nga rregulli i mësipërm, është zbatuar në vendin tonë, lidhur me procedurën e kthimit dhe të kompensimit të pronave ish-pronarëve, sipas të cilës akteve administrative iu dha efekt prapaveprues për një kohë, kur ligji specifik i kthimit të pronave nuk ekzistonte. Megjithatë ishte vetë ligji, i cili për problemet që ai trajtonte i njohu të drejtën aktit administrativ për të pasur fuqi prapavepruese.

            Konstituimi me ligj i komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronave ish-pronarëve, si dhe dhënia këtij organi nëpërmjet akteve që do të nxirrte, të të drejtës për të krijuar, ndryshuar ose shuar pasoja juridike për kohën përpara daljes së ligjit, është aspekt i pranimit të fuqisë prapavepruese të aktit. Pra, efektet juridike të vendimit të komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronave ish-pronarëve shtrihen që në momentin e kryerjes së shpronësimit, shtetëzimit ose konfiskimit të pronave nga pushteti i asaj kohe, duke i dhënë fuqi prapavepruese aktit administrativ përkatës.

            Megjithatë, efekti prapaveprues i akteve administrative i pranuar nga teoria e së drejtës në përgjithësi është një moment të cilit nuk i duhet dhënë rëndësi më shumë se sa paraqet në praktikë. Sidoqoftë, prapaveprimi është një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit zbatohet ligji që është në fuqi në kohën e lindjes së marrëdhënies juridike konkrete.


[1] Shih nenin 56 të Kodit të Procedurave Administrative.
[2] Neni 60, pika 1 i Kodit të Procedurave Administrative.
[3] Shih nenin 57 të Kodit të Procedurave Administrative.
[4] Neni 59 i Kodit të Procedurave Administrative.
[5] Në nenin 60, pika 1, shkronja “ç”, të këtij Kodi parashikohet:”Njoftimi bëhet:…ose nëpërmjet një lajmërimi që botohet në Fletoren Zyrtare, në gazetën e pushtetit vendor ose në dy gazetat më të lexuara në vendin e banimit apo të punës së palëve që duhen njoftuar, në rastet kur palët e interesuara janë të panjohura ose në numër aq të madh saqë çdo formë tjetër njoftimi vlerësohet si e papërshtatshme”.
[6] Shih nenin 114 të Kodit të Procedurave Administrative.
[7] Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 47 dhe nr. 53 të vitit 1999, sipas të cilëve ajo nuk mund të vendos për një akt që në bazë të Kushtetutës nuk ka marrë fuqi juridike, pasi ka të drejtë vetëm shfuqizimin e akteve që shqyrton, d.m.th. të akteve që kanë marrë fuqi juridike.
[8] Komentar Kodi i Procedurave Administrative, Botimet Toena, Tiranë 2004, Ribotim i plotësuar,faqe 257.
[9] Shih nenin 113 të Kodit të Procedurave Administrative.
[10] Neni 131, pika 2 e Kodit të Procedurave Administrative.
[11] Ky është një rast që më tepër lidhet me mosekzekutimin e aktit se me moshyrjen e tij në fuqi. Sidoqoftë, si rrjedhojë e këtij mosekzekutimi, akti është njëkohësisht edhe pa fuqi juridike. Në këtë drejtim, është me interes trajtimi i këtij rasti si aspekt i efektit të vonuar të fuqisë juridike të aktit.
[12] Shih nenin 63 të KPA-së që parashikon zgjatjen e afateve kohore.
[13] Ky rregull është i zbatueshëm kryesisht për aktet me natyrë individuale, sepse për aktet normative Kushtetuta ka parashikuar si afat të hyrjes në fuqi momentin e botimit të tyre në Fletoren Zyrtare, i cili është afat kushtetues që nuk mund të preket.
[14] Neni 111 i Kodit të Procedurave Administrative parashikon:”Aktet administrative hyjnë në fuqi nga dita e miratimit të tyre, me përjashtim të rasteve kur ligji ose vetë akti i jep atij fuqi prapavepruese ose të vonuar.”

[15] Në nenin 6 të ligjit nr. 8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin e qendrës së publikimeve zyrtare” është parashikuar se organet përkatëse janë të detyruara të paraqesin për botim në Qendër aktet normative brenda 3 ditëve nga miratimi i tyre dhe në raste të veçanta jo më vonë se 15 ditë. Qendra brenda 45 diteve nga marrja e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe akteve të tjera zyrtare me interes shtetëror e publik duhet të bëjë botimin dhe shpërndarjen e tyre. Ndërsa në nenin 7 të këtij ligji thuhet: “Fletorja Zyrtare botohet rregullisht një herë në dy javë, por në çdo rast, jo më vonë se 15 ditë nga ardhja për botim e një akti ligjor.”
[16] Shih nenin 112 pika 1 shkronja “a” të Kodit të Procedurave Administrative.
[17] Neni 112, pika 1, shkronja “b” i Kodit të Procedurave Administrative parashikon :”Aktet administrative kanë fuqi prapavepruese… kur akti nxirret në zbatim të një vendimi gjyqësor, i cili nga ana e tij ka deklaruar të pavlefshëm një akt administrativ.” 
[18] Shih nenin 112, pika 1 shkronja “b” dhe “c” të Kodit të Procedurave Administrative.
[19] Neni 112, pika 2 shkronja “a” e Kodit të Procedurave Administrative.

 • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.

Komentet

 • Selina
  Hence, the profits had been diminished dramatically as of today. The reason for a website is to realize the marketing goal of attracting visitors. By directing highly targeted traffic to your site you will be exposing prospects and a wider audience to your content and material.
 • Terese
  Thus, when you balance the probability of error versus the cost of a realtor it is generally worth that little extra bit to buy peace of mind. If you don't read your lease, you may not know that the blue wall you just painted is actually a violation of your agreement. Home furniture is the true reflection of the taste and style of the person living there.
 • Leta
  • 3. Leta Më 22/11/2016
  My partner and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over your web page again.
 • Wally
  • 4. Wally Më 22/11/2016
  Fantastic items from you, man. I've have in mind your stuff previous to and you're simply too wonderful. I actually like what you've bought right here, certainly like what you're stating and the best way in which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it wise. I can not wait to learn much more from you. That is really a terrific site.
 • Oliva
  • 5. Oliva Më 22/11/2016
  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless imagine if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this blog could definitely be one of the most beneficial in its niche. Amazing blog!
 • Claudio
  I believe what you said was very logical. But, what about this? suppose you were to write a killer post title? I am not suggesting your content is not solid, but what if you added a title that makes people desire more? I mean Fuqia juridike e aktit administrativ is kinda vanilla. You ought to peek at Yahoo's front page and note how they create article headlines to get people interested. You might add a related video or a pic or two to grab readers interested about everything've got to say. In my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.
 • Gus
  • 7. Gus Më 22/11/2016
  Hi there all, here every person is sharing these familiarity, thus it's nice to read this web site, and I used to visit this web site every day.
 • Audrea
  wonderful issues altogether, you simply won a new reader. What would you recommend about your publish that you simply made a few days ago? Any sure?
 • Tangela
  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i'm happy to express that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most unquestionably will make certain to do not forget this web site and give it a glance regularly.
 • Tangela
  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i'm happy to express that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most unquestionably will make certain to do not forget this web site and give it a glance regularly.
 • Jared
  • 11. Jared Më 22/11/2016
  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
 • Suzette
  Quality articles is the main to be a focus for the people to visit the web page, that's what this website is providing.
 • Kit
  • 13. Kit Më 22/11/2016
  Excellent article. I absolutely love this site. Thanks!
 • Elisa
  • 14. Elisa Më 22/11/2016
  The contrast between the illuminous bright colouring and classic typeface reaffirms the extravagant and impressive nature of the artist and his music.
 • Dale
  • 15. Dale Më 22/11/2016
  Musicians who want to cover somebody else's work should contact PRS for Music, which protects the interests of composers, writers and music publishers.
 • Phillipp
  Can I simply say what a relief to uncover a person that actually knows what they are discussing on the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you're not more popular since you surely have the gift.
 • Phillipp
  Can I simply say what a relief to uncover a person that actually knows what they are discussing on the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you're not more popular since you surely have the gift.
 • Andra
  • 18. Andra Më 21/11/2016
  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
 • Fern
  • 19. Fern Më 21/11/2016
  You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.
 • Tiffiny
  Excellent site. A lot of helpful information here. I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you on your sweat!
 • Ngan
  • 21. Ngan Më 20/11/2016
  Hi to every body, it's my first go to see of this website; this webpage contains amazing and genuinely fine material designed for readers.
 • Tina
  • 22. Tina Më 20/11/2016
  It's amazing to visit this web site and reading the views of all friends regarding this article, while I am also eager of getting knowledge.
 • Cleveland
  It's remarkable to pay a quick visit this web page and reading the views of all friends on the topic of this article, while I am also zealous of getting knowledge.
 • Bruno
  • 24. Bruno Më 20/11/2016
  Hi there everybody, here every person is sharing these experience, therefore it's good to read this web site, and I used to pay a quick visit this weblog everyday.
 • Karolin
  Excellent write-up. I definitely appreciate this website. Stick with it!
 • Crystal
  Very quickly this web page will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's pleasant articles
 • Lettie
  Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your blog. Im really impressed by it.
  Hi there, You've performed a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.
 • Freya
  • 28. Freya Më 19/11/2016
  Everything posted was actually very logical. However, what about this? what if you typed a catchier post title? I am not saying your information is not solid., however what if you added something that grabbed people's attention? I mean Fuqia juridike e aktit administrativ is a little plain. You could peek at Yahoo's home page and note how they create news headlines to get people to click. You might try adding a video or a picture or two to get readers excited about what you've written. In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.
 • Louanne
  N'hésitez pas à inscrire votre e-mail ici à droite pour bénéficier de mon premier article stratégique en format pdf ainsi que pour recevoir un e-mail lorsque je mettrais à jour mon weblog.
 • Lorene
  What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Great job.
 • Joanna
  It's not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this website dailly and get fastidious data from here everyday.
 • Marina
  Why people still use to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?
 • Rubin
  • 33. Rubin Më 19/11/2016
  Thank you for another informative website. Where else may just I get that kind of information written in such a perfect manner? I have a undertaking that I'm simply now running on, and I have been on the glance out for such information.
 • Anton
  • 34. Anton Më 18/11/2016
  Hey! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does managing a well-established website such as yours require a lot of work? I am completely new to blogging however I do write in my diary everyday. I'd like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!
 • Renato
  Hi! I know this is kind of off-topic however I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a lot of work? I am completely new to writing a blog but I do write in my diary daily. I'd like to start a blog so I can easily share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!
 • Alejandrina
  Thank you for the good writeup. It in reality was a amusement account it. Look complex to far added agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?
 • Anya
  • 37. Anya Më 18/11/2016
  We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to work on. You have done a formidable task and our entire community will probably be thankful to you.
 • Emmanuel
  Sweet internet site, super design, real clean and apply genial.
 • Eliza
  • 39. Eliza Më 18/11/2016
  Excellent blog you've got here.. It's difficult to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
 • Faustino
  Vous pouvez utiliser le money reçu en prime pour essayer tous les jeux disponibles.
 • Chelsea
  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly be one of the very best in its niche. Awesome blog!
 • Taylor
  Asking questions are really good thing if you are not understanding something fully, except this piece of writing provides pleasant understanding even.
 • Val
  • 43. Val Më 17/11/2016
  Hello to every body, it's my first visit of this webpage; this web site includes awesome and actually fine stuff in favor of readers.
 • Deidre
  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear concept
 • Ashleigh
  I'm really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?
 • Aline
  • 46. Aline Më 17/11/2016
  It's actually a cool and helpful piece of information. I'm satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
 • Aline
  • 47. Aline Më 17/11/2016
  It's actually a cool and helpful piece of information. I'm satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
 • Brady
  • 48. Brady Më 17/11/2016
  The appliances will surely tell a lot about the apartment too. Most of the villas and condos are non smoking and but facilities for smokers are available as well. Selling a property is a very intricate and complex process.
 • Mabel
  • 49. Mabel Më 17/11/2016
  If you desire to grow your experience only keep visiting this web site and be updated with the hottest gossip posted here.
 • Lou
  • 50. Lou Më 17/11/2016
  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
 • Korey
  • 51. Korey Më 17/11/2016
  I know this website gives quality based articles and extra stuff, is there any other web page which provides such data in quality?
 • Lara
  • 52. Lara Më 17/11/2016
  Yes! Finally something about naked girl.
 • Christena
  As you put money away, you need to be aware of the fact you will need extra cash to close the deal also. When this happens, it is a good idea to wait and repair your credit and pay down some of your debt. You would simply grab for the pepper spray and shoot a spray at the attacker's eyes and this would disable the intruder for approximately 45 minutes, allowing you to get away and call for help.
 • Reuben
  May I simply just say what a comfort to find somebody that actually understands what they are talking about over the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren't more popular because you definitely possess the gift.
 • Harriett
  Appreciation to my father who informed me on the topic of this web site, this web site is genuinely remarkable.
 • Manie
  • 56. Manie Më 16/11/2016
  Thanks , I have just been looking for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I have discovered so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the supply?
 • Chante
  If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this web site everyday for the reason that it gives quality contents, thanks
 • Hans
  • 58. Hans Më 16/11/2016
  En suivant l'analyse minutieuse de nos commentaires, vous serez en mesure d'identifier rapidement le site le plus attrayant qui répond à vos besoins.
 • Norberto
  The great thing about having renter's insurance is that even if everything you own is destroyed or stolen, you will be able to get it all again. Most of the villas and condos are non smoking and but facilities for smokers are available as well. Pragmatically speaking, taking out insurance will mean that you are ready for anything and will be able to replace everything in the case of a tragic incident,.
 • Kaylee
  The app that even should you play.
 • Bert
  • 61. Bert Më 15/11/2016
  Now just a caution regarding the plants that you bring into your home, there are those that are poisonous. If you plan on having an entertainment center, it will need to be near them. If availability is tight, having a quality interview for your next apartment home is key.
 • Callum
  Proper now it's showing three jackpot spins and it should be showing 5 of the eight wanted.
 • Justina
  La plupart des tournois freeroll offrent des heaps de $500 à $2500, et occasionnellement offre des gros tons, le plus gros étant le WCOOP Appréciation one hundred,000 FreeRoll.
 • Theo
  • 64. Theo Më 14/11/2016
  On-line entrepreneur and internet marketing and advertising expert Paul Ponna helps businesses and folks from all walks of life transform their revenue by strategizing and implementing the most recent cutting edge tools and sources.
 • Wilma
  • 65. Wilma Më 13/11/2016
  If some one desires expert view about running a blog afterward i suggest him/her to go to see this weblog, Keep up the pleasant work.
 • Kindra
  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.
 • Hunter
  We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive task and our whole neighborhood can be thankful to you.
 • Louisa
  I do not know whether it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your blog. It appears as though some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my browser because I've had this happen before. Appreciate it
 • Tonia
  • 69. Tonia Më 13/11/2016
  Hi every one, here every person is sharing these knowledge, so it's nice to read this webpage, and I used to go to see this weblog every day.
 • Tahlia
  It's hard to come by experienced people on this subject, however, you sound like you know what you're talking about! Thanks
 • Tahlia
  It's hard to come by experienced people on this subject, however, you sound like you know what you're talking about! Thanks
 • Jill
  • 72. Jill Më 13/11/2016
  Every weekend i used to visit this web site, because i want enjoyment, for the reason that this this web page conations in fact fastidious funny material too.
 • Shawnee
  Amazing! Its actually amazing paragraph, I have got much clear idea about from this piece of writing.
 • Rosetta
  Unquestionably believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the internet the simplest factor to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked even as other people consider worries that they plainly do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you
 • Janette
  Admiring the persistence you put into your website and detailed information you provide. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
 • Reynaldo
  Thank you for another informative site. Where else may I am getting that type of information written in such a perfect way? I've a challenge that I'm just now operating on, and I have been at the look out for such information.
 • Chauncey
  great points altogether, you simply won a emblem new reader. What may you suggest about your post that you simply made a few days in the past? Any certain?
 • Makayla
  Definitely believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get irked even as folks think about worries that they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you
 • Makayla
  Definitely believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get irked even as folks think about worries that they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you
 • Clifford
  Cela vous permettra également de pouvoir participer aux tournois à cagnotte garantie proposés par les meilleures (jusqu'à 200.000€).
 • Alison
  Vous saurez ainsi quel est pour vous le meilleur calculateur de poker / logiciel de poker / calculateur de cotes / calculateur de probabilités / logiciel de statistiques au poker, le moins cher doable et s'il est compatible avec votre salle enfr !
 • Alison
  Vous saurez ainsi quel est pour vous le meilleur calculateur de poker / logiciel de poker / calculateur de cotes / calculateur de probabilités / logiciel de statistiques au poker, le moins cher doable et s'il est compatible avec votre salle enfr !
 • Octavio
  Condo neighborhood associations generally charge dues and membership fees. Today they are either leftover laws from these time periods or have been reintroduced by a state according to need. Secondly, with regard to your job, you need to go somewhere that has enough opportunity for you to progress.
 • Deanne
  Customers should be no less than thirteen years age, to create their own accounts.
 • Denese
  When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Kudos!
 • Ingrid
  Au moment ou j'écris qui n'est pas l'heure de pointe, automotive sous sommes lundi à 14h heure de New York, il y a a hundred ninety.731 joueurs jouant à 28.257 tables.
 • Reva
  • 87. Reva Më 12/11/2016
  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
 • Gordon
  One essential detail here is that the shared liquidity can solely be with websites subject to approval” by an EU or EEA member nation. Learn that to mean regulated” by such a country. The EU consists of 28 nations, while the EEA includes the countries within the EU plus Iceland, Norway, and Liechtenstein.
 • Rose
  • 89. Rose Më 12/11/2016
  Player pools are expanded and players enjoy the protections of their particular person state rules. Due to the larger participant pools, there is additionally increased profitability for particular person poker websites.
 • Felicitas
  I've really gone out and purchased this immediately, as I've purchased some of Socrates products prior to and found them to be really very good merchandise packed with content and worth.
 • Casimira
  Working from and licensed and regulated in Gibraltar.
 • Sherri
  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
 • Lamar
  • 93. Lamar Më 12/11/2016
  Hey there I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.
 • Lori
  • 94. Lori Më 12/11/2016
  What's up, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that's really fine, keep up writing.
 • Ira
  • 95. Ira Më 12/11/2016
  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds and even I fulfillment you get admission to persistently quickly.
 • Chana
  • 96. Chana Më 12/11/2016
  You actually make it appear really easy along with your presentation but I to find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely large for me. I'm looking forward to your subsequent post, I'll attempt to get the cling of it!
 • Jenny
  • 97. Jenny Më 12/11/2016
  This paragraph offers clear idea designed for the new viewers of blogging, that really how to do blogging.
 • Jesus
  • 98. Jesus Më 12/11/2016
  Magnificent site. Plenty of helpful information here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your effort!
 • Dolly
  • 99. Dolly Më 12/11/2016
  There is certainly a lot to find out about this subject. I like all of the points you made.
 • Dolly
  • 100. Dolly Më 12/11/2016
  There is certainly a lot to find out about this subject. I like all of the points you made.
 • Helaine
  Hi to all, because I am in fact eager of reading this website's post to be updated on a regular basis. It carries pleasant data.
 • Natalie
  This paragraph will help the internet viewers for building up new weblog or even a weblog from start to end.
 • Maritza
  What's up every one, here every one is sharing these kinds of knowledge, thus it's nice to read this web site, and I used to pay a quick visit this web site all the time.
 • Dante
  • 104. Dante Më 11/11/2016
  I blog quite often and I really appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I'm going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.
 • Sonja
  • 105. Sonja Më 11/11/2016
  Hi there all, here every one is sharing these experience, thus it's fastidious to read this website, and I used to visit this weblog every day.
 • Luther
  Excellent web site you have here.. It's hard to find high-quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!
 • Craig
  • 107. Craig Më 11/11/2016
  You're so interesting! I don't believe I've truly read anything like that before. So good to find somebody with unique thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is something that's needed on the web, someone with a bit of originality!
 • Craig
  • 108. Craig Më 11/11/2016
  You're so interesting! I don't believe I've truly read anything like that before. So good to find somebody with unique thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is something that's needed on the web, someone with a bit of originality!
 • Marcos
  I know this site offers quality dependent articles or reviews and other material, is there any other web page which offers these kinds of things in quality?
 • Emilia
  If you desire to take much from this article then you have to apply these techniques to your won web site.
 • Lane
  • 111. Lane Më 11/11/2016
  Thanks in favor of sharing such a fastidious thinking, post is pleasant, thats why i have read it entirely
 • Trudy
  • 112. Trudy Më 11/11/2016
  This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!
 • Tabatha
  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd really appreciate it.
 • Tabatha
  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd really appreciate it.
 • Dennis
  I relish, lead to I discovered exactly what I was taking a look for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
 • Shaunte
  Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.
 • Fawn
  • 117. Fawn Më 11/11/2016
  each time i used to read smaller content that also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading now.
 • Modesto
  Fine way of telling, and nice article to take information regarding my presentation focus, which i am going to convey in college.
 • Callum
  Yes! Finally something about fat cock.
 • Adolph
  There is definately a lot to learn about this topic. I like all the points you have made.
 • Elvira
  This is very attention-grabbing, You're a very professional blogger. I've joined your feed and look ahead to in quest of extra of your magnificent post. Also, I've shared your website in my social networks
 • Mai
  • 122. Mai Më 11/11/2016
  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
 • Myra
  • 123. Myra Më 10/11/2016
  Poker Copilot utilise des données accumulées afin de trouver les erreurs mathématiques dans votre façon de jouer pour que vous puissiez supprimer ces erreurs répétées dans votre style de jeu.
 • Lela
  • 124. Lela Më 10/11/2016
  Mais il y a toujours des joueurs profitable jusqu'à NL5000, simplement de moins en moins comme l'air se raréfie.
 • Ila
  • 125. Ila Më 10/11/2016
  obviously like your web site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality on the other hand I will definitely come back again.
 • Annetta
  The sites with essentially the most players offer one of the best sport selection, permitting the participant to hunt for the very best game conditions 24 hours a day.
 • Cruz
  • 127. Cruz Më 10/11/2016
  The chrome, white or black color options also blend in well with any type of room d. This finish is most often specified for commercial installations with customer visibility and for its long term decorative appeal. Unlike wood that can warp over time, wire shelves will stay the course throughout their lifetime.
 • Florine
  Nous proposons également les plus grands tournois hebdomadaires, le Sunday Special et le Sunday Warm-Up, ainsi que des milliers de tournois tous les jours de la semaine.
 • Elsa
  • 129. Elsa Më 10/11/2016
  Restrict Mode is a extra informal model of No Limit Texas Maintain ‘em.
 • Rene
  • 130. Rene Më 10/11/2016
  I don't even understand how I finished up right here, however I thought this submit used to be great. I don't understand who you are but certainly you're going to a famous blogger should you are not already. Cheers!
 • Alvin
  • 131. Alvin Më 10/11/2016
  It's amazing to visit this website and reading the views of all colleagues about this paragraph, while I am also zealous of getting experience.
 • Rudolf
  Article writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is difficult to write.
 • Federico
  At the final check on 2016-06-02, we discovered 299 backlinks.
 • Lida
  • 134. Lida Më 09/11/2016
  However, the addition of different features makes it an multi functional, similar to different websites like YouTube, Pandora, with an interface that could be very reminiscent to Facebook, but in an easier and intuitive.
 • Desiree
  Toutes les formes de jeux d'argent en ligne, dont le poker en ligne, ont été légalisées en 2010 et sont régulées par l'organisme de réglementation ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne).
 • Wilda
  • 136. Wilda Më 09/11/2016
  Why users still use to read news papers when in this technological world all is presented on web?
 • Christian
  Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds also? I'm glad to seek out so many helpful info right here within the post, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .
 • Gia
  • 138. Gia Më 09/11/2016
  À vous de nous le prouver et ainsi remporter la cagnotte de PPA !
 • Augusta
  Hi there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!
 • Rodger
  Hello I am so happy I found your site, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb b.
 • Fatima
  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!
 • Marcy
  • 142. Marcy Më 08/11/2016
  Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a amusement account it. Glance advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we be in contact?
 • Marcy
  • 143. Marcy Më 08/11/2016
  Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a amusement account it. Glance advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we be in contact?
 • Margarito
  Genuinely no matter if someone doesn't be aware of then its up to other visitors that they will assist, so here it occurs.
 • Kenny
  • 145. Kenny Më 08/11/2016
  Donc, a priori, sous réserve de pouvoir de jouer en langue anglaise sur Sajoo, tous les calculateurs compatibles avec Bwin devraient fonctionner sur Sajoo.
 • Gavin
  • 146. Gavin Më 08/11/2016
  Jetez un coup d'œil à leur website pour la dernière offre de bonus de 25% pouvant aller jusqu'à one hundred$ et commencer à construite votre « bankroll » aujourd'hui même.
 • Gabriel
  Ces variantes de poker peuvent être joués sur PokerStars et autres salles de poker, mais il y a des centaines d'autres formes exotiques comme le poker chinois et le Poker Caribbean Stud.
 • Tracey
  Pour Paramétrer le logiciel, vous devez lui indiquer ou sont stockés vos historiques de mains (chaque salle peut avoir son lieu de stockage propre).
 • Ona
  • 149. Ona Më 08/11/2016
  It's actually very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use web for that purpose, and get the hottest information.
 • Connor
  Great site. A lot of useful information here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks in your sweat!
 • Ignacio
  Quality posts is the key to attract the users to pay a visit the web page, that's what this website is providing.
 • Jake
  • 152. Jake Më 08/11/2016
  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
 • Mckinley
  What's up, every time i used to check web site posts here in the early hours in the morning, because i love to find out more and more.
 • Anderson
  Nous commençons par un examen détaillé d'un website qui a été exploité depuis des années, mais qui a récemment reconçu le logiciel avec un nouveau look pour 2016.
 • Stacie
  If you wish for to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won website.
 • Stacie
  If you wish for to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won website.
 • Stephania
  I am actually pleased to read this webpage posts which contains plenty of valuable facts, thanks for providing these kinds of statistics.
 • Tom
  • 158. Tom Më 07/11/2016
  I blog quite often and I seriously appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.
 • Theresa
  Les logiciels assistants poker, aussi appelés calculateurs, vous aident à analyser votre jeu et celui de vos adversaires.
 • Clarissa
  Help consumer Social gathering Poker: par téléphone ou par mail 24h/24 et 7j/7.
 • Margie
  A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo matter but typically people don't speak about such topics. To the next! Many thanks!!
 • Mauricio
  Vous pouvez en savoir plus sur l'utilisation des cookies, et comment les désactiver, dans notre Politique sur les cookies En utilisant nos websites net sans modifier vos paramètres, vous acceptez que nous placions ces types de cookies sur votre appareil.
 • Loreen
  Hello it's me, I am also visiting this web page regularly, this site is really nice and the viewers are truly sharing nice thoughts.
 • Alphonse
  Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back someday. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice evening!
 • Lola
  • 165. Lola Më 07/11/2016
  Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice day!
 • Catalina
  What i do not understood is in reality how you're no longer really a lot more smartly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You know thus significantly in the case of this topic, made me in my view imagine it from a lot of varied angles. Its like women and men aren't fascinated unless it's one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always care for it up!
 • Lorri
  • 167. Lorri Më 07/11/2016
  Great information. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon). I've bookmarked it for later!
 • Antoine
  Jetez un coup d'œil à leur site pour la dernière offre de bonus de 25% pouvant aller jusqu'à one hundred$ et commencer à construite votre « bankroll » aujourd'hui même.
 • Angelia
  I do not know whether it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site. It seems like some of the text in your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I've had this happen previously. Thanks
 • Clarence
  It's awesome to visit this web site and reading the views of all mates about this post, while I am also keen of getting knowledge.
 • Rhonda
  of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I'll definitely come back again.
 • Maritza
  Very rapidly this web page will be famous among all blogging and site-building viewers, due to it's good articles or reviews
 • Merry
  • 173. Merry Më 06/11/2016
  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Regards!
 • Sherlene
  After checking out a few of the blog posts on your website, I honestly like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know your opinion.
 • Shirley
  hello!,I love your writing so so much! percentage we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert in this house to solve my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.
 • Christena
  Hi to every , because I am genuinely keen of reading this web site's post to be updated daily. It consists of nice stuff.
 • Dorie
  • 177. Dorie Më 06/11/2016
  It's an amazing article designed for all the online users; they will obtain advantage from it I am sure.
 • Sherri
  Hello, after reading this awesome paragraph i am too glad to share my know-how here with mates.
 • Claribel
  Very shortly this web site will be famous amid all blogging people, due to it's pleasant posts
 • Lashawnda
  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read article!
 • Sterling
  Tous les nouveaux joueurs recevrons le bonus maximum de Poker qui soit proposé actuellement, qui comprend un bonus d'un alignement de one hundred% à hauteur de €500.
 • Fidelia
  That is really fascinating, You are an overly professional blogger. I've joined your rss feed and look ahead to in quest of more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks
 • Nicki
  • 183. Nicki Më 06/11/2016
  It's remarkable to pay a quick visit this web page and reading the views of all mates concerning this article, while I am also keen of getting know-how.
 • Retha
  • 184. Retha Më 06/11/2016
  We absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what I'm looking for. can you offer guest writers to write content in your case? I wouldn't mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web log!
 • Rayford
  I have read so many content on the topic of the blogger lovers however this piece of writing is really a nice piece of writing, keep it up.
 • Janie
  • 186. Janie Më 06/11/2016
  Greetings! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!
 • Russell
  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an email.
 • Nathaniel
  What's up colleagues, its impressive post about educationand fully explained, keep it up all the time.
 • Samara
  Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks
 • Krystal
  Simply desire to say your article is as astounding. The clearness on your put up is just nice and that i can think you're a professional on this subject. Well together with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.
 • Kandy
  • 191. Kandy Më 06/11/2016
  I was curious if you ever thought of changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?
 • Louie
  • 192. Louie Më 06/11/2016
  It is not my first time to visit this web site, i am visiting this web site dailly and get good data from here everyday.
 • Louie
  • 193. Louie Më 06/11/2016
  It is not my first time to visit this web site, i am visiting this web site dailly and get good data from here everyday.
 • Keeley
  Commencez dès aujourd'hui et voyez combien ces sites de poker en ligne sont amusants dès maintenant.
 • Wallace
  Hi there to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this blog carries remarkable and in fact good data in support of visitors.
 • Violette
  Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers
 • Jacquetta
  This piece of writing offers clear idea designed for the new viewers of blogging, that really how to do blogging.
 • Elena
  • 198. Elena Më 06/11/2016
  Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write otherwise it is complex to write.
 • Millie
  Hi there to all, as I am in fact eager of reading this website's post to be updated daily. It carries pleasant material.
 • Shayla
  Hello, this weekend is good in support of me, because this time i am reading this impressive informative piece of writing here at my house.
 • Rickie
  What's up all, here every one is sharing these kinds of experience, so it's nice to read this web site, and I used to pay a visit this webpage all the time.
 • Dotty
  • 202. Dotty Më 06/11/2016
  I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to obtain updated from most recent news update.
 • Vernita
  Hey there I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.
 • Gustavo
  What's up, after reading this awesome article i am as well cheerful to share my experience here with colleagues.
 • Damion
  I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers
 • Alda
  • 206. Alda Më 05/11/2016
  Hurrah! At last I got a webpage from where I be capable of actually obtain valuable facts regarding my study and knowledge.
 • Howard
  Fine way of telling, and pleasant paragraph to get information on the topic of my presentation topic, which i am going to present in university.
 • Benjamin
  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS. I don't know the reason why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!
 • Phillip
  We'll also invite you to €2,500 price of poker freerolls!
 • Jerilyn
  It's awesome to visit this web site and reading the views of all colleagues on the topic of this article, while I am also eager of getting experience.
 • Shirley
  whoah this weblog is wonderful i like studying your articles. Stay up the good work! You recognize, many individuals are hunting round for this information, you could aid them greatly.
 • Foster
  It's remarkable to visit this site and reading the views of all mates concerning this article, while I am also zealous of getting know-how.
 • Joni
  • 213. Joni Më 05/11/2016
  I was suggested this blog by my cousin. I'm no longer certain whether this submit is written by means of him as nobody else know such particular approximately my trouble. You're incredible! Thank you!
 • Gabriela
  Hello there I am so glad I found your site, I really found you by accident, while I was browsing on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent jo.
 • Chau
  • 215. Chau Më 05/11/2016
  I was suggested this blog by means of my cousin. I'm not positive whether or not this put up is written by means of him as no one else realize such certain approximately my trouble. You are wonderful! Thank you!
 • Augustus
  Just desire to say your article is as amazing. The clarity on your put up is simply nice and that i can think you're knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.
 • Margarito
  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
 • Laurinda
  Can I just say what a relief to find someone who really understands what they are discussing on the web. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of the story. I can't believe you are not more popular since you definitely have the gift.
 • Anastasia
  My relatives always say that I am killing my time here at net, except I know I am getting know-how daily by reading such pleasant content.
 • Keri
  • 220. Keri Më 05/11/2016
  Awesome things here. I am very happy to look your post. Thank you a lot and I am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?
 • Elisa
  • 221. Elisa Më 05/11/2016
  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
 • Jerald
  fantastic issues altogether, you just gained a new reader. What might you suggest in regards to your put up that you simply made some days in the past? Any sure?
 • Fredrick
  Mar 2013 belgium, estonia, hyperlink and secure deposit tracking quotes software program. Does must having a free pokerstars login.
 • Erik
  • 224. Erik Më 05/11/2016
  Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.
 • Barbra
  Thank you a lot for sharing this with all of us you really understand what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =). We can have a hyperlink alternate contract among us
 • Lien
  • 226. Lien Më 05/11/2016
  It's remarkable to go to see this site and reading the views of all mates regarding this paragraph, while I am also eager of getting experience.
 • Corrine
  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I am hoping you write once more soon!
 • Maurine
  When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!
 • Tracy
  • 229. Tracy Më 04/11/2016
  I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this website. I'm hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now ;)
 • Lyn
  • 230. Lyn Më 04/11/2016
  I believe this is one of the most significant information for me. And i am happy reading your article. But wanna observation on some normal things, The web site taste is wonderful, the articles is really excellent : D. Just right activity, cheers
 • Odell
  • 231. Odell Më 04/11/2016
  The ultimate desk was a combined bag.
 • Teddy
  • 232. Teddy Më 04/11/2016
  I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that's equally educative and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something concerning this.
 • Polly
  • 233. Polly Më 03/11/2016
  Great web site you've got here.. It's hard to find good quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!
 • Elden
  • 234. Elden Më 03/11/2016
  Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to create a great article… but what can I say… I put things off a whole lot and don't seem to get anything done.
 • Garnet
  À la fin de ces tours, la meilleure primary remporte le pot.
 • Rafaela
  Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks
 • Hassan
  Quality articles or reviews is the key to attract the people to go to see the site, that's what this website is providing.
 • Hassan
  Quality articles or reviews is the key to attract the people to go to see the site, that's what this website is providing.
 • Charley
  At this time I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read additional news.
 • Hassie
  Thanks for the good writeup. It in reality was a entertainment account it. Look advanced to far delivered agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?
 • Tayla
  • 241. Tayla Më 02/11/2016
  Useful information. Fortunate me I discovered your site unintentionally, and I am shocked why this twist of fate didn't came about earlier! I bookmarked it.
 • Blanca
  It's truly very difficult in this active life to listen news on TV, thus I only use the web for that reason, and obtain the most recent news.
 • Coral
  • 243. Coral Më 02/11/2016
  Assembling enforcement act of might play online bingo.
 • Leia
  • 244. Leia Më 02/11/2016
  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept
 • Jaxon
  • 245. Jaxon Më 02/11/2016
  I'm now not positive the place you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or figuring out more. Thank you for wonderful info I was looking for this information for my mission.
 • Lizzie
  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
 • Shelby
  Greetings! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!
 • Kristin
  After looking over a few of the articles on your website, I seriously appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me how you feel.
 • Tracee
  Thank you a bunch for sharing this with all people you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We could have a link exchange contract among us
 • Samuel
  Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!
 • Sienna
  Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks
 • Wallace
  My brother recommended I might like this blog. He used to be totally right. This submit truly made my day. You cann't imagine just how so much time I had spent for this info! Thanks!
 • Anderson
  Si vous avez des barbes peu fournies, le rasoir électrique à deux têtes est ce qu'il vous faut.
 • Nora
  • 254. Nora Më 01/11/2016
  Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!
 • Derrick
  I don't know if it's just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog. It appears as though some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I've had this happen previously. Thank you
 • Jayson
  Hey there, You have done an incredible job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.
 • Arlie
  • 257. Arlie Më 01/11/2016
  Good post! We will be linking to this great article on our website. Keep up the great writing.
 • Alana
  • 258. Alana Më 01/11/2016
  Tiger Gaming is one of those smaller online poker websites you won't have heard of however actually presents a reasonably spectacular poker experience. This isn't a hardcore grinders web site and, while the site visitors is small, there are some very mushy spots available. It is not a bunch of nits and bots attempting to grind out marginal income.
 • Terry
  • 259. Terry Më 01/11/2016
  I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers but this post is really a pleasant paragraph, keep it up.
 • Quinton
  If poker piques your curiosity and you should improve your game, Unibet is offering you the appropriate setting that will help you become familiar with on-line poker.
 • Gaye
  • 261. Gaye Më 01/11/2016
  Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for ages and yours is the best I've came upon till now. However, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the supply?
 • Mason
  • 262. Mason Më 01/11/2016
  If you are going for best contents like me, just go to see this web page all the time as it presents quality contents, thanks
 • Genie
  • 263. Genie Më 01/11/2016
  I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site. It seems like some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I've had this happen before. Thanks
 • Jeramy
  Hey! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours require a lot of work? I'm completely new to running a blog but I do write in my diary everyday. I'd like to start a blog so I can share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
 • Kazuko
  I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?
 • Jon
  • 266. Jon Më 31/10/2016
  Since video poker is a recreation of strategy, it positively pays to get some observe in earlier than you begin enjoying for actual. This isn't attainable in a brick-and-mortar casino, however on-line casinos provde the chance to play free of charge for as long as you want, studying the video games you're enjoying with out putting any of your cash in danger.
 • Latoya
  This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
 • Carrol
  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I'd truly appreciate it.
 • Jenifer
  Thanks in favor of sharing such a good thinking, piece of writing is pleasant, thats why i have read it entirely
 • Sherry
  Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you offer. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed information. Excellent read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
 • Mammie
  Quality posts is the crucial to be a focus for the visitors to pay a quick visit the website, that's what this web site is providing.
 • Alonzo
  This is really interesting, You're an overly professional blogger. I've joined your rss feed and look forward to in quest of more of your magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks
 • Maryellen
  Just desire to say your article is as astonishing. The clearness for your post is just excellent and that i can assume you're a professional in this subject. Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.
 • Brooke
  This Hack device could be very easy to utilize so that you're getting limitless Gems, for no effort at all.
 • Angela
  Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read further news.
 • Verona
  I think that what you typed was actually very reasonable. However, think on this, what if you were to write a killer headline? I ain't suggesting your information isn't solid, however what if you added a post title that makes people want more? I mean Fuqia juridike e aktit administrativ is a little plain. You ought to look at Yahoo's home page and note how they write news headlines to grab viewers interested. You might add a related video or a pic or two to grab people interested about everything've got to say. In my opinion, it might bring your website a little livelier.
 • Margarita
  Quality articles or reviews is the important to be a focus for the people to pay a quick visit the web page, that's what this site is providing.
 • Anke
  • 278. Anke Më 31/10/2016
  Hello it's me, I am also visiting this site regularly, this web page is genuinely fastidious and the users are in fact sharing fastidious thoughts.
 • Miranda
  Can I simply just say what a relief to uncover someone that really understands what they are talking about on the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you most certainly possess the gift.
 • Justina
  Howdy! I understand this is somewhat off-topic however I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I'm completely new to running a blog but I do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
 • Georgina
  If some one needs expert view regarding blogging and site-building then i propose him/her to go to see this web site, Keep up the fastidious work.
 • Patrick
  Pour désinstaller l'software, utilisez l'outil de suppression de programme de Home windows : cliquez sur « Démarrer », puis sur « Panneau de configuration » et sélectionnez « Désinstaller ou modifier un programme».
 • Burton
  You completely need to ensure you're taking part in on a protected site earlier than you put your laborious-earned cash on the line.
 • Rocky
  • 284. Rocky Më 30/10/2016
  whoah this weblog is wonderful i like studying your articles. Keep up the good work! You realize, a lot of people are searching round for this information, you can help them greatly.
 • Anke
  • 285. Anke Më 30/10/2016
  Paul Ponn is now promoting for $997 /go” that is the exact identical script he utilised for Site visitors Explosion X a year ago.
 • Drew
  • 286. Drew Më 29/10/2016
  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I'd really appreciate it.
 • Elyse
  • 287. Elyse Më 29/10/2016
  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
 • Stella
  He had A8o and drawing dead.
 • Jess
  • 289. Jess Më 29/10/2016
  Online poker and other forms of playing are a step nearer to becoming actuality in Pennsylvania because the House Gaming Oversight Committee has handed HB649.
 • Jesus
  • 290. Jesus Më 29/10/2016
  The app that even if you play.
 • Renaldo
  We absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write about here. Again, awesome web log!
 • Lachlan
  Wonderful items from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you are just too great. I actually like what you've obtained here, certainly like what you are saying and the best way through which you assert it. You're making it enjoyable and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to learn much more from you. That is really a tremendous site.
 • Trudy
  • 293. Trudy Më 28/10/2016
  This is my first time pay a visit at here and i am truly pleassant to read all at one place.
 • Alexandra
  What's up to every one, because I am truly eager of reading this web site's post to be updated regularly. It contains pleasant stuff.
 • Elton
  • 295. Elton Më 28/10/2016
  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
 • Franklyn
  Very nice blog post. I definitely appreciate this site. Thanks!
 • Gina
  • 297. Gina Më 28/10/2016
  What's up, yup this piece of writing is really fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.
 • Antonio
  hi!,I love your writing so so much! share we be in contact extra approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to resolve my problem. Maybe that's you! Taking a look forward to see you.
 • Harris
  I was wondering if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?
 • Carmine
  Thanks to my father who shared with me about this blog, this web site is really amazing.
 • Carmine
  Thanks to my father who shared with me about this blog, this web site is really amazing.
 • Ilene
  • 302. Ilene Më 28/10/2016
  L'une des raisons d'avoir un compte à PokerStars est l'action de fin de semaine avec les grands tournois et PokerStars est chief avec quelques autres salles pour offrir les meilleures opportunités de tournois.
 • Karina
  magnificent issues altogether, you just won a logo new reader. What could you suggest about your submit that you simply made a few days in the past? Any certain?
 • Aracely
  Great post.
 • Shannon
  Hi there everyone, it's my first go to see at this site, and post is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of articles.
 • Kathryn
  Hello, I want to subscribe for this web site to take latest updates, therefore where can i do it please help out.
 • Lynette
  I am genuinely thankful to the holder of this web site who has shared this impressive post at at this time.
 • Clifford
  It's hard to find educated people on this topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks
 • Carrie
  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I'd really appreciate it.
 • Margene
  Hello to every , as I am genuinely eager of reading this web site's post to be updated regularly. It includes nice material.
 • Gayle
  • 311. Gayle Më 28/10/2016
  Quality articles or reviews is the crucial to be a focus for the people to visit the website, that's what this website is providing.
 • Gabriella
  It's not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing this website dailly and take fastidious information from here daily.
 • Jessika
  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site? The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided bright clear concept
 • Chester
  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for supplying this information.
 • Shannon
  If some one desires expert view about blogging then i recommend him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the nice work.
 • Roslyn
  Also, Delaware Poker and in Nevada share participant pools, giving players much more alternatives for action.
 • Darla
  • 317. Darla Më 28/10/2016
  Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused .. Any tips? Many thanks!
 • Blondell
  Currently it sounds like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
 • Homer
  • 319. Homer Më 28/10/2016
  Hi there friends, its enormous paragraph regarding cultureand completely explained, keep it up all the time.
 • Florene
  What's up all, here every person is sharing these kinds of experience, therefore it's nice to read this website, and I used to go to see this blog all the time.
 • Emanuel
  Hello to every single one, it's genuinely a good for me to visit this website, it contains valuable Information.
 • Cerys
  • 322. Cerys Më 28/10/2016
  My brother recommended I may like this website. He was once totally right. This post truly made my day. You can not believe just how much time I had spent for this information! Thank you!
 • Kelli
  • 323. Kelli Më 28/10/2016
  An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who was conducting a little research on this. And he actually bought me lunch simply because I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your website.
 • Kareem
  hello!,I love your writing so so much! percentage we keep in touch more approximately your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. May be that's you! Having a look ahead to see you.
 • Karen
  • 325. Karen Më 27/10/2016
  Hey there! I know this is sort of off-topic but I had to ask. Does building a well-established website such as yours require a massive amount work? I'm completely new to running a blog however I do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!
 • Homer
  • 326. Homer Më 27/10/2016
  I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your website. It seems like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my internet browser because I've had this happen previously. Thank you
 • Kandice
  Wow! In the end I got a web site from where I be able to in fact take valuable information regarding my study and knowledge.
 • Claudette
  This is the perfect blog for everyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for decades. Great stuff, just excellent!
 • Bonnie
  Hi to every single one, it's truly a pleasant for me to pay a visit this site, it consists of important Information.
 • Katlyn
  I do trust all the concepts you have offered for your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.
 • Julienne
  Hi to every one, the contents present at this web page are truly amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.
 • Roslyn
  Generally I don't learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great post.
 • Britney
  Good blog post. I definitely appreciate this website. Stick with it!
 • Adriene
  How pokerstars in aug 2015 woche eine ziehungsassistentin.
 • Louanne
  Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
 • Louanne
  Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
 • Layla
  • 337. Layla Më 27/10/2016
  Thanks to my father who shared with me concerning this weblog, this web site is truly remarkable.
 • Zara
  • 338. Zara Më 27/10/2016
  Excellent website. A lot of helpful info here. I'm sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!
 • Zara
  • 339. Zara Më 27/10/2016
  Excellent website. A lot of helpful info here. I'm sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!
 • Tayla
  • 340. Tayla Më 27/10/2016
  Some poker sites offers you a small however rapid bonus.
 • Marvin
  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!
 • Gertie
  What's up everyone, it's my first pay a visit at this site, and piece of writing is really fruitful designed for me, keep up posting such articles.
 • Emely
  • 343. Emely Më 27/10/2016
  There is certainly a great deal to learn about this topic. I really like all the points you have made.
 • Melisa
  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thank you!
 • Jessie
  you're really a just right webmaster. The website loading velocity is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a great activity on this matter!
 • Natalie
  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
 • Silas
  • 347. Silas Më 27/10/2016
  Thanks for finally talking about >Fuqia juridike e aktit administrativ <Liked it!
 • Noreen
  De plus, en effectuant votre achat stepper chez Cdiscount, vous aurez l'esprit tranquille grace aux nombreuses picks de paiement proposees.
 • Hilda
  • 349. Hilda Më 27/10/2016
  I do not know if it's just me or if everyone else encountering problems with your blog. It appears as though some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my browser because I've had this happen previously. Thank you
 • June
  • 350. June Më 27/10/2016
  Excellent items from you, man. I've take into account your stuff prior to and you're simply extremely great. I actually like what you have bought here, certainly like what you're saying and the way by which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can't wait to read much more from you. That is actually a terrific site.
 • Claudia
  I am really glad to read this weblog posts which consists of tons of valuable facts, thanks for providing these data.
 • Mohammed
  Quality posts is the key to interest the users to visit the website, that's what this web page is providing.
 • Aidan
  • 353. Aidan Më 27/10/2016
  you're actually a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a wonderful process on this subject!
 • Haley
  • 354. Haley Më 27/10/2016
  Hi there, this weekend is fastidious for me, because this occasion i am reading this enormous educational paragraph here at my residence.
 • Epifania
  Yes! Finally something about amateur bukkake.
 • Dora
  • 356. Dora Më 27/10/2016
  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I'd really appreciate it.
 • Tara
  • 357. Tara Më 27/10/2016
  Livraison sous 48 heures et suivi de mon achat precis grace au service clientele qui su. Si vous vous demandez si vous devez opter pour un stepper ou velo d'appartement, vous serez peut-etre tente, au vu des bas tarifs sur les comparateurs, de vous equiper avec les deux !
 • Lan
  • 358. Lan Më 27/10/2016
  This is the right webpage for everyone who would like to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been discussed for years. Wonderful stuff, just great!
 • Lettie
  Thank you for any other informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal method? I've a venture that I'm just now working on, and I've been at the glance out for such information.
 • Daniela
  I have read so many posts concerning the blogger lovers however this article is actually a nice paragraph, keep it up.
 • Philomena
  Hello, I wish for to subscribe for this web site to obtain most recent updates, thus where can i do it please help out.
 • Theron
  Le logiciel Flash s'exécute directement depuis le navigateur Internet et depuis la plupart des functions pour mobiles, tandis que HTML 5 est l'option préférée pour jouer à des jeux sur votre téléphone cell ou tablette.
 • Albertina
  Le logiciel peut se vanter d'être également fiable et sécurisé puisqu'il respect le norme de sécurisation imposée par la loi sur l'ouverture française des jeux en ligne et par ARJEL.
 • Tammara
  Pour le rendre lisible et qu'il ne ressemble pas à du simple code informatique, les convertisseurs de mains s'avèrent utiles.
 • Shannan
  Avec Celebration Poker tous les mois vous aurez droit à un tournoi avec Un million de dollars garantis, vous pourrez vous qualifier à des satellites a partir de 1€. Tous les dimanches un tournoi Get together poker de seventy five 000€ garanti.
 • Mariana
  S'il y a une selected que personne ne peut contester, c'est que le trafic est énorme et le plus grand sur PokerStars.
 • Theron
  An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little homework on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your website.
 • Serena
  Hurrah, that's what I was searching for, what a stuff! existing here at this website, thanks admin of this website.
 • Sheila
  Hello there I am so excited I found your blog, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.
 • Leslie
  C'est quelque selected que nous pouvons faire après une dure journée de travail dans nos pyjamas si on le désire.
 • Lorenzo
  If you cannot come to some type of agreement its time to bring in some others to help you out. If you are new to apartment living, you may be finding it hard to make your apartment feel like an actual home. Secondly, with regard to your job, you need to go somewhere that has enough opportunity for you to progress.
 • Lacey
  • 372. Lacey Më 26/10/2016
  I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?
 • Elise
  • 373. Elise Më 26/10/2016
  I know this web page gives quality dependent posts and other stuff, is there any other web page which provides these kinds of things in quality?
 • Angeles
  I think everything wrote was very reasonable. However, what about this? what if you were to write a awesome headline? I am not saying your content is not solid, but suppose you added something to possibly grab a person's attention? I mean Fuqia juridike e aktit administrativ is kinda vanilla. You might look at Yahoo's home page and see how they write article headlines to grab people to open the links. You might try adding a video or a pic or two to get people interested about what you've written. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.
 • Mammie
  I blog often and I seriously thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.
 • Bonny
  • 376. Bonny Më 26/10/2016
  This is my first time pay a visit at here and i am truly pleassant to read everthing at alone place.
 • Jeanett
  Great post.
 • Noah
  • 378. Noah Më 26/10/2016
  Nice response in return of this question with real arguments and telling the whole thing on the topic of that.
 • Elane
  • 379. Elane Më 26/10/2016
  hello!,I like your writing so a lot! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I require an expert on this house to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to look you.
 • Arnette
  What i do not realize is in reality how you are not actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this topic, made me for my part imagine it from so many numerous angles. Its like women and men aren't fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times take care of it up!
 • Arnette
  What i do not realize is in reality how you are not actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this topic, made me for my part imagine it from so many numerous angles. Its like women and men aren't fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times take care of it up!
 • Gabriella
  Thanks for finally writing about >Fuqia juridike e aktit administrativ <Liked it!
 • Arron
  • 383. Arron Më 26/10/2016
  I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing problems with your website. It appears as though some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser because I've had this happen previously. Appreciate it
 • Denisha
  Hello Dear, are you actually visiting this website on a regular basis, if so afterward you will without doubt get good knowledge.
 • Mack
  • 385. Mack Më 26/10/2016
  Nice weblog right here! Additionally your website rather a lot up fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol
 • Veta
  • 386. Veta Më 25/10/2016
  Wow, awesome weblog format! How long have you been blogging for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, as well as the content!
 • Mario
  • 387. Mario Më 25/10/2016
  May I just say what a comfort to discover somebody who truly understands what they are talking about on the web. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. I can't believe you're not more popular since you surely have the gift.
 • Renato
  PokerStars est généralement considéré comme une salle plus difficile que d'autres salles.
 • Myron
  • 389. Myron Më 25/10/2016
  you're in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you've done a excellent process in this subject!
 • Gisele
  If you would like to take much from this paragraph then you have to apply such techniques to your won blog.
 • Gisele
  If you would like to take much from this paragraph then you have to apply such techniques to your won blog.
 • Ashlee
  Hi there all, here every one is sharing these kinds of know-how, thus it's good to read this weblog, and I used to go to see this blog daily.
 • Flora
  • 393. Flora Më 25/10/2016
  If you desire to take a great deal from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won webpage.
 • Modesta
  Very good site you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I'd really like to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!
 • April
  • 395. April Më 25/10/2016
  It's actually very complicated in this active life to listen news on TV, therefore I only use web for that reason, and take the latest news.
 • Vernita
  I'm not certain where you're getting your info, however great topic. I needs to spend some time learning more or working out more. Thank you for great info I was on the lookout for this information for my mission.
 • Miguel
  Every weekend i used to pay a visit this web site, because i wish for enjoyment, since this this web site conations in fact good funny data too.
 • Susie
  • 398. Susie Më 25/10/2016
  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks!
 • Timmy
  • 399. Timmy Më 25/10/2016
  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don't know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!
 • Timmy
  • 400. Timmy Më 25/10/2016
  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don't know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!
 • Vanita
  This paragraph will help the internet users for setting up new web site or even a blog from start to end.
 • Blake
  • 402. Blake Më 25/10/2016
  After going over a handful of the articles on your web page, I honestly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and tell me how you feel.
 • Randal
  Sportingbet, Betfair , and William Hill have not applied for licenses and have restricted access to French clients. Microgaming's utility has not yet been approved.
 • Annette
  Hi there Dear, are you in fact visiting this web site regularly, if so then you will without doubt take fastidious knowledge.
 • Rae
  • 405. Rae Më 25/10/2016
  Browse people you fancy, get closer in a non-public chat or share your pursuits in our free chat rooms full of excellent and many-sided singles!
 • Evangeline
  Being all alone is often a good way to have a feeling of self-reliance and freedom but occasionally it could possibly feel a little lonesome in addition to terrifying. If you are unable to see the property a second or third time you still have ways of ensuring you're not walking into a lemon. Chances are you won't walk into parties and many social gatherings to you may sometimes need to force the issue with others.
 • Lizzie
  I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this information So i am satisfied to express that I've a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don?t fail to remember this website and provides it a glance on a continuing basis.
 • Maurine
  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
 • Janessa
  Hi there to all, it's genuinely a pleasant for me to pay a visit this website, it includes important Information.
 • Milagro
  Hey there! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!
 • Damian
  This is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger. I've joined your feed and look ahead to seeking extra of your great post. Also, I've shared your website in my social networks
 • Carroll
  For most up-to-date information you have to visit world-wide-web and on internet I found this web page as a finest site for most recent updates.
 • Charity
  Thank you a lot for sharing this with all people you actually understand what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We will have a hyperlink alternate agreement between us
 • Kristi
  It's great that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this time.
 • Crystle
  I like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!
 • Maggie
  Right now it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
 • Armand
  Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally? I'm satisfied to find so many helpful information right here in the put up, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .
 • Armand
  Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally? I'm satisfied to find so many helpful information right here in the put up, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .
 • Lowell
  After looking at a few of the blog articles on your web site, I honestly like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.
 • Adela
  • 420. Adela Më 24/10/2016
  If you are going for most excellent contents like I do, simply visit this website all the time since it provides quality contents, thanks
 • Sean
  • 421. Sean Më 24/10/2016
  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an email.
 • Marquis
  Grand amateur de frédéric delavier, surtout celui des mouvement de musculation, poucedant aussi le méthode delavier de musculation chez soi, je dirais que le guide des complément alimentaire est pas mal , il parle de tous les sport,il est asser complet, mais c'est vrai que ce livre reprend quand meme tous ce qu'il ya sur le net , mais dans un livre cela permet de l'avoir n importe tous.
 • Hugh
  • 423. Hugh Më 24/10/2016
  Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get anything done.
 • Will
  • 424. Will Më 24/10/2016
  When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Cheers!
 • Darrell
  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the remaining phase :) I handle such info much. I was seeking this certain info for a very lengthy time. Thanks and good luck.
 • Rodney
  Thank you for any other wonderful article. The place else may anybody get that type of information in such a perfect method of writing? I've a presentation next week, and I am at the look for such info.
 • Charline
  For most recent information you have to go to see world-wide-web and on the web I found this site as a most excellent site for most up-to-date updates.
 • Dollie
  This post will assist the internet viewers for creating new webpage or even a weblog from start to end.
 • Miquel
  I visit each day a few websites and blogs to read articles or reviews, however this blog presents feature based posts.
 • Kristan
  Hi, this weekend is good in favor of me, as this point in time i am reading this impressive educational article here at my house.
 • Dennis
  Hi to all, it's actually a nice for me to visit this website, it contains important Information.
 • Aurelia
  That is very attention-grabbing, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and stay up for looking for extra of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks
 • Shannon
  I do not even know the way I finished up here, but I believed this submit was once good. I don't know who you're but certainly you're going to a famous blogger if you happen to are not already. Cheers!
 • Hilda
  • 434. Hilda Më 23/10/2016
  Wonderful items from you, man. I've keep in mind your stuff prior to and you are simply extremely wonderful. I really like what you have obtained here, really like what you're stating and the way through which you say it. You make it enjoyable and you still care for to stay it smart. I can't wait to learn far more from you. That is actually a great web site.
 • Shanon
  Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any recommendations? Thank you!
 • Shawnee
  Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author. I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!
 • Patricia
  Currently it appears like BlogEngine is the top blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
 • Domenic
  Pretty component of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your weblog posts. Any way I'll be subscribing in your feeds or even I fulfillment you get entry to constantly fast.
 • Magdalena
  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a weblog site? The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent idea
 • Jame
  • 440. Jame Më 23/10/2016
  I am not positive where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent information I used to be searching for this info for my mission.
 • Jame
  • 441. Jame Më 23/10/2016
  I am not positive where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent information I used to be searching for this info for my mission.
 • Bert
  • 442. Bert Më 23/10/2016
  I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks
 • Crystal
  Hi there, all is going well here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely excellent, keep up writing.
 • Eli
  • 444. Eli Më 23/10/2016
  Helpful info. Fortunate me I found your site by chance, and I'm stunned why this coincidence didn't took place in advance! I bookmarked it.
 • Benedict
  It's genuinely very complex in this busy life to listen news on TV, thus I only use the web for that purpose, and obtain the newest information.
 • Julio
  • 446. Julio Më 23/10/2016
  Hi there, after reading this remarkable post i am also glad to share my know-how here with mates.
 • Winston
  I enjoy reading through a post that can make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment!
 • Elvira
  Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!
 • Tory
  • 449. Tory Më 23/10/2016
  Great article.
 • Julianne
  This post is genuinely a good one it helps new net people, who are wishing in favor of blogging.
 • Susana
  Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a great article… but what can I say… I put things off a lot and don't manage to get nearly anything done.
 • Philip
  What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity regarding unpredicted feelings.
 • Bell
  • 453. Bell Më 23/10/2016
  Hi there friends, nice post and fastidious urging commented at this place, I am in fact enjoying by these.
 • Ivan
  • 454. Ivan Më 23/10/2016
  Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the future. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice evening!
 • Ivan
  • 455. Ivan Më 23/10/2016
  Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the future. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice evening!
 • Hermelinda
  hi!,I love your writing very so much! percentage we keep in touch extra about your article on AOL? I require an expert on this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.
 • Modesto
  Nice weblog right here! Also your web site so much up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink for your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol
 • Madelaine
  Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write or else it is difficult to write.
 • Charlene
  My brother suggested I may like this web site. He was once totally right. This put up actually made my day. You cann't imagine just how a lot time I had spent for this info! Thanks!
 • Brenton
  If you desire to get a great deal from this piece of writing then you have to apply these methods to your won blog.
 • Gerardo
  I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except this article is in fact a good article, keep it up.
 • Connie
  fantastic issues altogether, you just won a emblem new reader. What could you recommend about your put up that you just made some days in the past? Any certain?
 • Mariana
  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.
 • Teri
  • 464. Teri Më 23/10/2016
  May I simply say what a relief to discover someone who truly knows what they are talking about on the web. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of your story. It's surprising you aren't more popular since you definitely possess the gift.
 • Twila
  • 465. Twila Më 23/10/2016
  I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
 • Dann
  • 466. Dann Më 23/10/2016
  It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!
 • Bettye
  Hey There. I discovered your blog using msn. That is an extremely neatly written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thank you for the post. I'll certainly return.
 • Susanna
  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Cheers!
 • Colleen
  May I simply just say what a relief to uncover someone that actually knows what they are talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. It's surprising you're not more popular given that you certainly have the gift.
 • Kennith
  Right here is the perfect webpage for anyone who wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for a long time. Great stuff, just great!
 • Katja
  • 471. Katja Më 22/10/2016
  Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't manage to get anything done.
 • Henry
  • 472. Henry Më 22/10/2016
  Amazing issues here. I am very happy to peer your article. Thanks a lot and I'm looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?
 • Jennie
  I do trust all of the ideas you have introduced on your post. They're very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for starters. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.
 • Cindy
  • 474. Cindy Më 22/10/2016
  What's up to every body, it's my first go to see of this website; this web site carries remarkable and truly good data designed for visitors.
 • Reagan
  What's up mates, pleasant article and pleasant urging commented here, I am genuinely enjoying by these.
 • Margo
  • 476. Margo Më 22/10/2016
  Hi friends, pleasant post and fastidious arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.
 • Ron
  • 477. Ron Më 21/10/2016
  Quality articles is the key to attract the visitors to visit the site, that's what this web page is providing.
 • Delmar
  whoah this blog is fantastic i really like studying your posts. Keep up the great work! You understand, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.
 • Delmar
  whoah this blog is fantastic i really like studying your posts. Keep up the great work! You understand, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.
 • Frances
  Hurrah! Finally I got a webpage from where I be capable of genuinely get helpful information concerning my study and knowledge.
 • Jeff
  • 481. Jeff Më 21/10/2016
  This is very attention-grabbing, You're an overly skilled blogger. I've joined your feed and look forward to in the hunt for more of your magnificent post. Also, I've shared your web site in my social networks
 • Caroline
  Brain games are activities that are designed to stimulate your mind with a variety of different skills. The online gaming is the act of playing Electronic games. Oklahoma, North Carolina, Utah, Nevada, Wyoming, Alaska, Alabama, Hawaii and Arkansas have no state lotteries.
 • Caroline
  Brain games are activities that are designed to stimulate your mind with a variety of different skills. The online gaming is the act of playing Electronic games. Oklahoma, North Carolina, Utah, Nevada, Wyoming, Alaska, Alabama, Hawaii and Arkansas have no state lotteries.
 • Bret
  • 484. Bret Më 21/10/2016
  All the rooms are about to be presented with also give you a very diverse range of various poker variants, and as such no matter whether you want to play the extra fashionable poker variants akin to Texas Hold'em or Omaha Poker, or some of the more exotic variants resembling Seven Card Hi/Low Poker, then you'll find exactly the poker web site at which to play.
 • Gregory
  Afin que les débutants puissent, rapidement, tout comprendre des sujets traités, je présente des synthèses.
 • Stepanie
  Hey there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. Many thanks!
 • Mark
  • 487. Mark Më 21/10/2016
  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I'm hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now ;)
 • Ruth
  • 488. Ruth Më 21/10/2016
  Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this website; this webpage carries awesome and in fact good information for visitors.
 • Bert
  • 489. Bert Më 21/10/2016
  Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely fantastic. I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.
 • Nelson
  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
 • Pauline
  Hello exceptional blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I've absolutely no understanding of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask. Thank you!
 • Pauline
  Hello exceptional blog! Does running a blog similar to this take a lot of work? I've absolutely no understanding of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask. Thank you!
 • Sharron
  you are in reality a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a excellent job on this matter!
 • Coy
  • 494. Coy Më 20/10/2016
  Great blog right here! Additionally your site so much up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink in your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol
 • Coy
  • 495. Coy Më 20/10/2016
  Great blog right here! Additionally your site so much up very fast! What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink in your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol
 • Penelope
  If some one desires to be updated with newest technologies after that he must be go to see this site and be up to date daily.
 • Terrell
  I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks
 • Kayleigh
  Your style is very unique in comparison to other people I've read stuff from. I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.
 • Kayleigh
  Your style is very unique in comparison to other people I've read stuff from. I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.
 • Warren
  Hello, i think that i noticed you visited my weblog so i got here to return the choose?.I'm attempting to to find issues to improve my site!I assume its good enough to use some of your ideas!!
 • Milford
  I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers
 • Rodger
  We're a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You have done an impressive task and our whole neighborhood will be grateful to you.
 • Cathern
  Why people still make use of to read news papers when in this technological globe everything is existing on web?
 • Ronnie
  You could definitely see your skills within the article you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. All the time go after your heart.
 • Branden
  Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's blog link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.
 • Janna
  • 506. Janna Më 20/10/2016
  That is really fascinating, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to searching for extra of your great post. Also, I've shared your site in my social networks
 • Marlon
  Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!
 • Harris
  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part :) I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.
 • Milagros
  My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting experience every day by reading such pleasant articles or reviews.
 • Johnnie
  It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this wonderful article to improve my know-how.
 • Halina
  Appreciating the time and effort you put into your blog and detailed information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
 • Halina
  Appreciating the time and effort you put into your blog and detailed information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
 • Roxie
  • 513. Roxie Më 19/10/2016
  Good information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have saved it for later!
 • Wilburn
  Hi to every one, the contents present at this website are actually remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
 • Gabriella
  I do consider all of the ideas you've introduced for your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for starters. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.
 • Gaye
  • 516. Gaye Më 19/10/2016
  I feel that is one of the most significant info for me. And i am glad studying your article. However want to commentary on few normal issues, The website style is great, the articles is in reality nice : D. Just right activity, cheers
 • Maggie
  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks
 • Michell
  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i'm glad to convey that I've an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a glance on a continuing basis.
 • Chauncey
  Very nice post. I definitely love this site. Continue the good work!
 • Jerold
  I know this website provides quality based content and additional information, is there any other web site which gives these things in quality?
 • Shayla
  It's remarkable to pay a visit this site and reading the views of all friends regarding this paragraph, while I am also keen of getting knowledge.
 • Merry
  • 522. Merry Më 19/10/2016
  Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.
 • Alena
  • 523. Alena Më 19/10/2016
  Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write or else it is complicated to write.
 • Travis
  Hello to every body, it's my first visit of this weblog; this webpage includes awesome and really excellent data in support of visitors.
 • Juan
  • 525. Juan Më 19/10/2016
  It's awesome in favor of me to have a site, which is helpful in favor of my knowledge. thanks admin
 • Anton
  • 526. Anton Më 19/10/2016
  No matter if some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
 • Lillian
  I have read so many posts concerning the blogger lovers however this paragraph is genuinely a good paragraph, keep it up.
 • Lidia
  • 528. Lidia Më 19/10/2016
  Hello, yeah this paragraph is truly fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
 • Elizbeth
  It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!
 • Heidi
  • 530. Heidi Më 19/10/2016
  The heavier the train, the better it will run on the track. Whether it is a hobby CNC router or a commercial grade CNC router or one of the many sizes in between, the CNC router can be handy in any shop. Look in the hotel or ahead of time on line for coupons for where you are going - every little bit helps.
 • Kaylene
  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!
 • Stanton
  Remarkable! Its genuinely amazing paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.
 • Luther
  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don't understand why I can't join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!
 • Skye
  • 534. Skye Më 18/10/2016
  An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your web page.
 • Skye
  • 535. Skye Më 18/10/2016
  An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your web page.
 • Georgina
  What's up to every body, it's my first visit of this website; this web site consists of amazing and really excellent information in support of visitors.
 • Shirleen
  Thanks for finally writing about >Fuqia juridike e aktit administrativ <Loved it!
 • Aundrea
  Hurrah, that's what I was looking for, what a information! present here at this website, thanks admin of this site.
 • Jeanne
  Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally? I am happy to seek out so many useful info right here within the post, we'd like work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .
 • Ina
  • 540. Ina Më 18/10/2016
  If you desire to increase your familiarity just keep visiting this site and be updated with the newest news update posted here.
 • Ina
  • 541. Ina Më 18/10/2016
  If you desire to increase your familiarity just keep visiting this site and be updated with the newest news update posted here.
 • Ina
  • 542. Ina Më 18/10/2016
  I don't know if it's just me or if everyone else encountering issues with your blog. It appears like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I've had this happen previously. Cheers
 • Gaston
  Hello, this weekend is good in favor of me, since this moment i am reading this fantastic informative article here at my house.
 • Stan
  • 544. Stan Më 18/10/2016
  Hello friends, how is all, and what you would like to say regarding this piece of writing, in my view its actually awesome in support of me.
 • Myron
  • 545. Myron Më 18/10/2016
  Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your weblog posts. Any way I'll be subscribing on your augment or even I success you get right of entry to consistently rapidly.
 • Myron
  • 546. Myron Më 18/10/2016
  Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your weblog posts. Any way I'll be subscribing on your augment or even I success you get right of entry to consistently rapidly.
 • Carri
  • 547. Carri Më 18/10/2016
  Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
 • Micah
  • 548. Micah Më 18/10/2016
  I'm very pleased to find this web site. I want to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you saved to fav to look at new stuff in your website.
 • Gudrun
  Fine way of telling, and nice paragraph to take information on the topic of my presentation subject matter, which i am going to present in institution of higher education.
 • Cleo
  • 550. Cleo Më 18/10/2016
  Good way of describing, and good paragraph to take data on the topic of my presentation subject, which i am going to present in institution of higher education.
 • Adrian
  always i used to read smaller articles that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this time.
 • Bessie
  It's awesome to go to see this website and reading the views of all friends concerning this paragraph, while I am also zealous of getting know-how.
 • Lila
  • 553. Lila Më 18/10/2016
  You should be a part of a contest for one of the best blogs on the web. I most certainly will highly recommend this website!
 • Roxanna
  What's up mates, its impressive piece of writing concerning tutoringand fully explained, keep it up all the time.
 • Brittany
  I am truly grateful to the holder of this web site who has shared this fantastic paragraph at here.
 • Joy
  • 556. Joy Më 18/10/2016
  I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and entertaining, and without a doubt, you've hit the nail on the head. The issue is something too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my hunt for something relating to this.
 • Harrison
  It's truly very complicated in this busy life to listen news on Television, therefore I simply use internet for that reason, and obtain the hottest news.
 • Elton
  • 558. Elton Më 18/10/2016
  I do not even understand how I finished up here, however I believed this publish was once great. I don't know who you might be however certainly you are going to a well-known blogger in case you aren't already. Cheers!
 • Della
  • 559. Della Më 18/10/2016
  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I don't know the reason why I can't join it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!
 • Teresita
  I love reading through a post that can make people think. Also, thank you for allowing me to comment!
 • Velda
  • 561. Velda Më 17/10/2016
  What's up, this weekend is good in favor of me, for the reason that this occasion i am reading this wonderful educational article here at my home.
 • Pauline
  Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
 • Mauricio
  Actually when someone doesn't know afterward its up to other users that they will assist, so here it occurs.
 • Stevie
  Thanks for finally writing about >Fuqia juridike e aktit administrativ <Loved it!
 • Sylvester
  No matter if some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
 • Matthias
  Quality articles is the crucial to attract the people to visit the site, that's what this site is providing.
 • Adele
  • 567. Adele Më 17/10/2016
  Fantastic website you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I'd really like to be a part of group where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!
 • Antoinette
  A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more about this issue, it might not be a taboo matter but usually people do not talk about these subjects. To the next! Cheers!!
 • Lauren
  Great post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Very helpful info specially the ultimate part :) I handle such information a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.
 • Dominick
  Everything is very open with a precise description of the issues. It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for sharing!
 • Sung
  • 571. Sung Më 17/10/2016
  Hello there I am so thrilled I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.
 • Mack
  • 572. Mack Më 16/10/2016
  Please let me know if you're looking for a author for your weblog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!
 • Clay
  • 573. Clay Më 16/10/2016
  Good web site you have got here.. It's hard to find high-quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
 • Jana
  • 574. Jana Më 16/10/2016
  If you are going for finest contents like I do, only go to see this web page everyday since it presents feature contents, thanks
 • Jana
  • 575. Jana Më 16/10/2016
  If you are going for finest contents like I do, only go to see this web page everyday since it presents feature contents, thanks
 • Joy
  • 576. Joy Më 16/10/2016
  If some one wants to be updated with latest technologies therefore he must be go to see this web page and be up to date all the time.
 • Rhea
  • 577. Rhea Më 16/10/2016
  Asking questions are actually nice thing if you are not understanding anything totally, however this piece of writing presents good understanding even.
 • Joeann
  Hi there! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I do write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
 • Joeann
  Hi there! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I do write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
 • Joeann
  Hi there! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I do write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
 • Cheryl
  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details.
 • Duane
  • 582. Duane Më 16/10/2016
  Fantastic website. A lot of helpful information here. I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!
 • Duane
  • 583. Duane Më 16/10/2016
  Fantastic website. A lot of helpful information here. I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your sweat!
 • Juliane
  It's an awesome piece of writing for all the online viewers; they will get advantage from it I am sure.
 • Gladys
  I'm not positive where you're getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thank you for wonderful info I used to be in search of this information for my mission.
 • Elva
  • 586. Elva Më 15/10/2016
  Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely confused .. Any suggestions? Thanks!
 • Winfred
  It's amazing to go to see this site and reading the views of all mates concerning this piece of writing, while I am also keen of getting knowledge.
 • Bonita
  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the remaining part :) I take care of such info a lot. I used to be seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
 • Lorrie
  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part :) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.
 • Lorrie
  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part :) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.
 • Merry
  • 591. Merry Më 15/10/2016
  Hi there Dear, are you in fact visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will definitely get pleasant knowledge.
 • Merry
  • 592. Merry Më 15/10/2016
  Hi there Dear, are you in fact visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will definitely get pleasant knowledge.
 • Kathie
  wonderful post, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector do not understand this. You must continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
 • Mabel
  • 594. Mabel Më 15/10/2016
  Once you may have begun using this hack instrument, you may be glad with an easy strategy to get probably the most anticipated resources.
 • Oliva
  • 595. Oliva Më 14/10/2016
  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear idea
 • Maryanne
  Nous observons rarement des soucis de purchasers avec les meilleurs websites de poker 2016 que nous recommandons, mais si vous veniez à rencontrer des problèmes avec l'un de nos sites, nous conseillons toujours de vous adresser d'abord directement à son département de service à la clientèle pour essayer de résoudre le problème.
 • Jolene
  Use the drawing to locate the extent of the building line within the mapped area and mark corners.
 • Lawerence
  I regard something truly special in this site.
 • Lawerence
  I regard something truly special in this site.
 • Bennie
  hello!,I really like your writing so much! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I require an expert on this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to peer you.
 • Rocco
  • 601. Rocco Më 11/10/2016
  If you want to obtain much from this paragraph then you have to apply these methods to your won web site.
 • Latanya
  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
 • Isabelle
  Condo neighborhood associations generally charge dues and membership fees. The primary aspect in choosing the right furniture is not to look only at the outer appearance before deciding. These tech advances have had the added affect of killing off newspaper readership as more and more of the population migrates to the Internet to get their "newspaper fix".
 • Regena
  You made certain good points there. I did a search on the subject matter and found the majority of people will have the same opinion with your blog.
 • Miriam
  The teams will be officially selected by the football committee of the Pasadena Tournament of Roses Association on Variety Sunday on December 4, 2016, based mostly on the ultimate rankings by the CFP committee.
 • Bryan
  • 606. Bryan Më 10/10/2016
  Une fois votre inscription effectuée, votre compte joueur ouvert et validé, vous vous connectez sur le logiciel, et à droite vous cliquez sur « argent fictif ».
 • Bernadine
  I do not even know the way I ended up here, however I assumed this submit used to be great. I don't recognize who you might be however certainly you're going to a well-known blogger for those who are not already. Cheers!
 • Brooke
  I instantly was approached by some young girl saying she was with loss prevention and to come with her!
 • Syreeta
  If you are going for most excellent contents like I do, simply pay a visit this site daily for the reason that it gives quality contents, thanks
 • Alda
  • 610. Alda Më 10/10/2016
  Strong food will encourage the digestive process to start once more and will make you hungry.
 • Lesli
  • 611. Lesli Më 09/10/2016
  Используя наши сценарии, Вы всегда сможете провести красивый и яркий праздник для 1, 2, 3, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класса школы, для начальных, средних и старших классов.
 • Joie
  • 612. Joie Më 09/10/2016
  Genuinely no matter if someone doesn't be aware of then its up to other visitors that they will assist, so here it happens.
 • Dorthy
  He acquired off to a red-scorching begin when the calendar flipped to 2016 as nicely, winning the Hyundai Tournament of Champions.
 • Harris
  This will be invaluable if you encounter any difficulties at a later date over money issues. The primary aspect in choosing the right furniture is not to look only at the outer appearance before deciding. Chances are you won't walk into parties and many social gatherings to you may sometimes need to force the issue with others.
 • Beryl
  • 615. Beryl Më 08/10/2016
  Sometimes, people get so excited about having their new place and new life that may be coming with it that they just smile and nod and sign on the dotted line. Today they are either leftover laws from these time periods or have been reintroduced by a state according to need. That should be enough to give the potential renter a solid idea of whether or not your unit is what they're looking for.
 • Garrett
  The sport affords a superb The Sims experience for Android and iOS units designed.
 • Mark
  • 617. Mark Më 07/10/2016
  IndianCupid is part of the nicely-established Cupid Media community that operates over 30 reputable niche relationship websites.
 • Jared
  • 618. Jared Më 07/10/2016
  I was pretty pleased to discover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to look at new information in your blog.
 • Jared
  • 619. Jared Më 07/10/2016
  I was pretty pleased to discover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to look at new information in your blog.
 • Edward
  Fantastic blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any tips? Kudos!
 • Adriene
  It's enormous that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this time.
 • Virgie
  Do not have any video production experience?
 • Erwin
  • 623. Erwin Më 04/10/2016
  Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice holiday weekend!
 • Sienna
  If you cannot come to some type of agreement its time to bring in some others to help you out. The primary aspect in choosing the right furniture is not to look only at the outer appearance before deciding. You may find that the cost of maintaining a co-operative is more than for a condominium as you will have to pay for all expenses relating to shared spaces.
 • Cynthia
  However, the new policy is limited in many respects.
 • Scott
  • 626. Scott Më 04/10/2016
  We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with useful information to work on. You have done an impressive task and our whole group might be grateful to you.
 • Betty
  • 627. Betty Më 03/10/2016
  Hi mates, its impressive article about cultureand fully explained, keep it up all the time.
 • Lois
  • 628. Lois Më 03/10/2016
  You made sure your credit was appropriate and then you began to search for the dream home. On the exterior, be sure and mow and trim any overgrowth to provide the appearance of a nicely maintained property. These tech advances have had the added affect of killing off newspaper readership as more and more of the population migrates to the Internet to get their "newspaper fix".
 • Retha
  • 629. Retha Më 03/10/2016
  If you cannot come to some type of agreement its time to bring in some others to help you out. If you are unable to see the property a second or third time you still have ways of ensuring you're not walking into a lemon. Chances are you won't walk into parties and many social gatherings to you may sometimes need to force the issue with others.
 • Jacques
  Of course I also pick up matching shower curtains and rugs. If you are unable to see the property a second or third time you still have ways of ensuring you're not walking into a lemon. Secondly, with regard to your job, you need to go somewhere that has enough opportunity for you to progress.
 • Carmella
  Quality content is the important to invite the users to go to see the site, that's what this web page is providing.
 • Maximilian
  Mechanic: Resurrection will debut in theaters on August 26, 2016.
 • Del
  • 633. Del Më 02/10/2016
  This will be invaluable if you encounter any difficulties at a later date over money issues. If you are taking this as a serious consideration, you may want to keep a few things in mind. That should be enough to give the potential renter a solid idea of whether or not your unit is what they're looking for.
 • Jeannine
  Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something totally, however this article presents nice understanding even.
 • Mitchel
  Sometimes, people get so excited about having their new place and new life that may be coming with it that they just smile and nod and sign on the dotted line. The primary aspect in choosing the right furniture is not to look only at the outer appearance before deciding. Pepper Spray is to be mounted next to one is bedroom bed where one sleeps in the event that someone enters into your personal space.
 • Chloe
  • 636. Chloe Më 01/10/2016
  Many critics and fans of the Twilight” actress alike repulse the production of the movie in speak, crediting the movie's achievement to Stewart's stardom.
 • Williams
  Simply a few months after buying iGaming license to operate in UK, Full Tilt Poker has now been granted permission to launch their product in Denmark.
 • Julienne
  Right now it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
 • Jade
  • 639. Jade Më 30/09/2016
  GameSense reinforces our concentrate on retaining it fun. GameSense entails studying how the video games work and the percentages of profitable and dropping. Using your GameSense means balancing the fun a part of gambling with the necessity to keep in management and inside your boundaries.
 • Harold
  Clients of the french room of these. Bank of in regards to the 3d croupier die download poker.
 • Larhonda
  Votre felin atmosphere tout le plaisir de s'amuser sur les 8 etages de l'arbre a chat Aruba.
 • Raphael
  Je ne recommande pas ce modèle, je trouve qu'elle n'est vraiment pas assez puissance, autant prendre un bon fer à repasser, ça fera le même effet.
 • Iva
  • 643. Iva Më 30/09/2016
  Hey there exceptional website! Does running a blog similar to this take a massive amount work? I have virtually no knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask. Cheers!
 • Monte
  • 644. Monte Më 29/09/2016
  Cdiscount vous tricks vous de des markets sur votre achat robot bebe Babycook first p BEABA + Notice comme pour vos achats Eveil & Puericulture bebe…!
 • Caleb
  • 645. Caleb Më 29/09/2016
  Bien que Poker Copilot soit une utility puissante, elle est facile à utiliser.
 • Agustin
  All you have to be committed to doing is lifting some items that may be a tad heavy and putting some elbow into it. Also if you can keep a binder that will hold all the information including brochures and online printouts, this will help you to stay organized. But isolation is not healthy over long periods of time.
 • Fallon
  Condo neighborhood associations generally charge dues and membership fees. On the exterior, be sure and mow and trim any overgrowth to provide the appearance of a nicely maintained property. But isolation is not healthy over long periods of time.
 • Amanda
  All the entertainment units like TV, DVD, remote and video games can be placed in a single unit and there are more and more types of furniture, coming into the market, every day. If you are unable to see the property a second or third time you still have ways of ensuring you're not walking into a lemon. Whether the property is taken care of by the owner or a property manager, open a conversation about how maintenance is handled.
 • Callum
  The problems I have are mostly the result of my expectations of an app made by a company which also makes tools for professional photographers.
 • Mittie
  Using the term Candy” to go up the evolution family ladder in Pokémon GO makes more sense now than shards, since the users are more familiar with evolution-inducing candies rather than shards.
 • Jamey
  • 651. Jamey Më 25/09/2016
  Un aspirateur robot de qualité, de celui qui n'est pas à jeter ou remisé au placard après quelques utilisations, an un coût, qui s'échelonne de 120€ pour les aspirateurs robot d'entrée de gamme, à 550€ et plus pour des robots à technologie de pointe.
 • Lincoln
  Specified the actuality that Pokémon Go now has millions of people and that it has presently attracted the interest of legislation enforcement , it looks most likely that at some point law enforcement will check out to get Niantic to hand in excess of consumer facts.
 • Marianne
  The Black & White set is simply bland; both Afterlight and VSCO Cam (especially VSCO Cam) have far better looks.
 • Merissa
  In quick, it enables its students to put ergonomic principles into practice, and as a result helps them minimize their threat of building a repetitive strain injury and other stress-connected injuries.
 • Numbers
  From beachside hangouts to stiff-drink happy-hour spots , LA's bars are filled with different singles ready to mingle.
 • Andrew
  Hi, its fastidious post about media print, we all understand media is a wonderful source of data.
 • Alysa
  • 657. Alysa Më 22/09/2016
  Someone dropped a Lure Module near the Digg office in Chinatown, and as we headed towards it, we ran into about 20-30 trainers in the area, all playing Pokémon Go (just look for people with their noses in their phones).
 • Ava
  • 658. Ava Më 22/09/2016
  You can generally signal up working with a Pokemon Coach account — other than the servers have been so slammed that lots of persons haven't had that possibility, and opted for Google alternatively.
 • Tessa
  • 659. Tessa Më 22/09/2016
  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
 • Sidney
  Hurrah! In the end I got a weblog from where I be capable of actually take helpful information concerning my study and knowledge.
 • Roger
  • 661. Roger Më 20/09/2016
  Even if you are just starting out, Paul Ponna is a wonderful way to go simply because all of his products have a wonderful assure you can rely on that show you the worth you are getting.
 • Kai
  • 662. Kai Më 20/09/2016
  PokerStars est bien connu pour ses méthodes bancaires rapides et faciles.
 • Wanda
  • 663. Wanda Më 20/09/2016
  Through the Newegg EggXpert Review Program, Newegg invites its best reviewers, known as EggXperts, to post opinions about new and pre-release products to help their fellow customers make informed buying decisions.
 • Tricia
  I think that is one of the most important info for me. And i'm satisfied reading your article. However wanna observation on few basic issues, The website style is wonderful, the articles is truly nice : D. Excellent task, cheers
 • Margarita
  Une grande partie de ces informations n'est pas disponible ou très compliquée à trouver chez les éditeurs de logiciel et les websites de poker en ligne.
 • Tyson
  • 666. Tyson Më 18/09/2016
  It's awesome to go to see this website and reading the views of all mates about this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.
 • Latonya
  Being all alone is often a good way to have a feeling of self-reliance and freedom but occasionally it could possibly feel a little lonesome in addition to terrifying. If you are new to apartment living, you may be finding it hard to make your apartment feel like an actual home. Whether the property is taken care of by the owner or a property manager, open a conversation about how maintenance is handled.
 • Heidi
  • 668. Heidi Më 16/09/2016
  Vous l'aurez compris, s'il existe bel et bien une reine dans le domaine de la valise rigide et bien des poursuivantes, il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses!
 • Dan
  • 669. Dan Më 16/09/2016
  The interface is simple and clear, within the current distribution of the patcher OdnoBot, which can be downloaded add-on (full version) from the official website without spending a dime, however you should patch only after the primary break.
 • Jaclyn
  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
 • Liam
  • 671. Liam Më 16/09/2016
  I am really delighted to read this web site posts which carries lots of useful data, thanks for providing these data.
 • Marita
  • 672. <