Mirësevini

Statusi Juridik i të Drejtave Ekonomike, Sociale dhe KulturoreDr. Jordan DACI

Shekulli i 20-të mund të konsiderohet si shekulli, ku të drejtat e njeriut filluan të njihen si vlera të përbashkta të njerëzimit. Nga ana tjetër ky shekull ka qenë dëshmitar i disa nga dhunimeve më të mëdha të të drejtave të njeriut. Këto dy zhvillime të ndryshme dhe të kundërta nga një ekstrem në tjetrin tregojnë thjesht natyrën e veçantë të të drejtave të njeriut dhe të luftës për mbrojtjen e tyre.

Lexo më shumë...

Aspekti etiologjik i kriminalitetit të organizuar me narkotikëDr.sc. Kadri BICAJ

Etiologjia e kriminalitetit të organizuar me narkotikë, në përgjithësi dhe tregtisë së palejuar të drogës ose pijeve të ndryshme narkotike në veçanti, paraqitet mjaft komplekse. Tregtia e palejuar e substancave narkotike manifestohet në radhë të parë kundër të mirave dhe vlerave materiale dhe vlerave kryesore të njerëzimit, siç janë nderi, shëndeti, miqësia, dija etj.

Lexo më shumë...

Mbrojtja e të drejtës për të jetuar – Si drejta më themelore e njeriut
Prof. Dr. Ismet EleziProblemi i mbrojtjes së jetës së njeriut nga vrasjet, në përgjithësi, dhe ato për hakmarrje e për gjakmarrje, në veçanti, paraqet rëndësi të madhe historike, politike-shoqërore, juridike e praktike.Vrasjet janë krime të rënda që prekin të drejtën për të jetuar, si e drejta  më  themelore  e  njeriut,  e  mbrojtur  në  Deklaratën  Universale  të Asamblesë  së  Përgjithshme  të  OKB  (1948),  me  Konventën  Europiane (1950) dhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni 21). Lexo më shumë...

Mbrojtja e të drejtës së jetës në Kodin Penal përballë dukurisë së gjakmarrjes
Prof.asc.Dr. Skënder Kaçupi Në një shoqëri demokratike vihet në plan të parë mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut e posacërisht e të drejtës për të jetuar, sepse jeta është e pakrahasueshme dhe e pazëvendësueshme me asgjë tjetër. Për këtë arsye Kodi Penal siguron mbrojtje juridiko-penale të të drejtës së njeriut për të jetuar, me anën e parashikimit të një varg dispozitash të llojeve të ndryshme të krimit të vrasjes dhe të dënimeve penale për secilën prej tyre.

Lexo më shumë...

Gjykata KushtetueseProcedura civile ka per objekt tërësinë e akteve dhe formaliteteve, me kryrejen e të cilave një juridiksion zgjidh një problem juridik.Po ashtu ajo është e destinuar të shqyrtojë edhe tërësinë e organizatave dhe funskionin e shërbimit publik në drejtësinë civile.

Lexo më shumë...
LawPronësia është një institut i lashtë juridik i cili ka lindur me lindjen e vetë të drejtës. Pronësia respektivisht e drejta e Pronësisë paraqet njërin ndër institutet juridike më të rëndësishme të së drejtës civile në pëgjithësi, respektivisht institutin juridik më të...

Lexo më shumë...
Gjykata e StrasburgutBashkëpunimi ndërkombëtar në fushën penale midis subjekteve të së drejtës ndërkombëtare ka njohur një stad të lartë zhvillimi; kjo sepse e drejta në përgjithësi dhe e drejta penale në veçanti karakterizohen nga dinamizmi çka do të thotë se me zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe...

Lexo më shumë...
Global WarmingNgrohja globale njihet edhe si efekti serë për shkak se gazet që grumbullohen mbi tokë e kthejnë planetin të ngjashëm me një serë. Duke e kllapuar nxehtësinë pranë sipërfaqes së tokës, efekti sere po ngroh planetin dhe po kërcënon mjedisin.

Lexo më shumë...

Postimet e fundit

Mesazhet e reja

 • Familja - Faktor me rëndësi në aftësimin e personalitetit kundër kriminalitetit

  Shkruan: Dr. sc. Kadri  BICAJ, prof

  Faktori i mjedisit familjar ka rëndësi themelore në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit, pasiqë familja në të vertetë ka karakter të”skenës së parë pedagogjike” të personaliteti në edukimin dhe formimin e anëtarëve të rinj të shoqërisë që merret si funksion kryesor social i saj.

  Abstrakt

  Familja në aspektin kriminologjik shumë shpesh vihet në lidhje me parandalimin e kriminalitetit dhe me dukurit e tjera të ndryshme të patologjisë sociale edhe pse hulumtimet për këtë çështje janë mjaftë të rralla. Faktorët mikrogruporë që ndikojnë në kriminalitetin e organizuar në forma të ndryshme kriminale dhe në dukuri të tjera të ndryshme të patologjisë sociale janë: familja, shkolla, lagjja, rruga, aventurizmat dhe dukuritë e ngjashme të patologjisë shoqërore familjare, ku familja është faktor me rëndësi në aftësimin e personalitetit kundër kriminalitetit.

  Vazhdo leximin

 • Stop vjedhjes me ligj në emër të ligjit

  Prof.  Asoc. Dr.  Jordan DACI 

  Në RSH, ligji, nga një mekanizëm që mbron interesin e përgjithshëm të shoqërisë, është kthyer shpesh herë në një mekanizëm për mbrojtjen e interesave të grupeve, apo edhe individëve të caktuar ose, shkurt, në një mekanizëm për të “lejuar” vjedhjen e pasurisë, apo të interesave të qytetarëve në favor të grupeve klienteliste, lobuese dhe qarqeve të caktuara.

  Vazhdo leximin