Pajtueshmeria e Nenit 75 te KPRC me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise

SuelaZenelaj Nga Më 12/01/2013 comment 0

folder_openPostime nga anëtarët

1. Hyrje Procedura civile ka per objekt tërësinë e akteve dhe formaliteteve, me kryrejen e të cilave një juridiksion zgjidh një problem juridik. Po ashtu ajo është e destinuar të shqyrtojë edhe tërësinë e organizatave dhe funskionin e shërbimit publik në drejtësinë civile. Pra perfshin teresinë e rregullave qe duhet të ndiqen nga palët dhe nga gjykata për të arritur një vendim të saktë dhe ekzekutimin e tij. Kjo tërësi rregullash përfaqëson edhe parimet qe karkaterizojnë pikerisht proceduren gjyqësore ne përgjithësi dhe procedurën civile në veçanti . Këto parime burojnë nga dokumenta ndërkombëtare ku Shqiperia është anëtarësuar , siç është “Konventa nërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politke” si dhe “ Konventa Europianepër të Drejtat e Njeriut dhe liritë Themelore” (KEDNJ).

Lexo të plotë...

  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Shto një koment