Nocioni i Pronësisë dhe Mënyrat e Fitimit të Saj

Pronësia është një institut i lashtë juridik i cili ka lindur me lindjen e vetë të drejtës. Pronësa paraqet njërin ndër institutet juridike të së drejtës civile në përgjithësi, respektivisht institutin më të rëndësishëm të së drejtës sendore në veçanti.
E drejta e pronësisë përkufizohet si e drejtë sendore që përmban në vete autorizime më të gjëra me rastin e shfrytëzimit dhe të disponimit me një send. Rëndësia e saj në krahasim me të drejtat tjera sendore qëndron në faktin se ajo është objekt regulliimi dhe mbrohet jo vetëm në aspektin ligjor por edhe kushtetues dhe ndërkombëtar. Kështu e drejta e pronësisë gëzon mbrojtje në aspektin nacional dhe ndërkombëtar.
  • 7 vota. Mesatarja e 1.71 të 5.