Metodologjia e shkrimit ligjor (Teknikat legjislative)

Metodologjia e shkrimit ligjor (Teknikat legjislative)

Prof. Dr. Kadri Bicaj

Edhe një libër interesant dhe mjaft i dobishëm, jo vetëm për studentët e fushës së drejtësisë, por edhe për një shtresë të gjerë studiuesish dhe lexuesish, është libri i prof. dr. Kadri Bicajt “Metodologjia e shkrimit ligjor me Teknikat Legjislative”. Libri, në fjalë është një tekst tepër i nevojshëm dhe shumë i domosdoshëm për studentët e arsimim universitar të shkallës së parë dhe të dytë(studime pasuniversitare), kryesisht të lëmit të drejtësisë.  Metodologjia e shkrimit ligjor – Teknikat legjislative, është lëndë e obligueshme mësimore, u dedikohet studentëve të Fakultetit Juridik, viti i parë, semestri i dytë. Është përpiluar në mbështetje të plan programit mësimor të Fakultetit juridik të Prishtinës dhe, duke u nisur nga lënda që përmban, ky tekst mund t’u hyjë në punë edhe studentëve të shkallës pasuniversitare.  Përpjekja e autorit në këtë fushë dhe jo aq të rrahur te ne, ka qenë që studentëve, po edhe të tjerëve që kanë interesim shkencat juridike, t’ua paraqes në mënyrë të përmbledhur metodologjinë dhe një sërë rregullash, nocionesh, teknikash e parimesh që duhet ndjekur me rastin e hartimit të një teksti ligjor. Pastaj,  në pika të shkurtra, i kemi hedhur një vështrim të kuptuarit të lëndës, përkufizimit të metodologjisë së shkrimit ligjor, si dhe zhvillimi historik të shkrimit ligjor. Libri është ndarë në dy pjesë kryesore me gjithsej dymbëdhjetë kapituj dhe shtatëdhjetë e një fusnota – referenca.                             

      Në pjesën e parë trajtohet metodologjia dhe shkrimi ligjor bashkë me teknikat legjislative, kurse në pjesën e dytë bëhet fjalë, po ashtu, për mënyrat dhe teknikat që duhet ndjekur për hartimin e akteve normative. Të gjitha problemet e shtruara janë shoqëruar në mënyrë të përmbledhur me shembuj konkretë dhe ilustrues, duke filluar nga akti më i lartë juridik i një vendi, kushtetuta, pastaj ligjet, e deri te normat më të vogla juridike, pra gjithë atë që përbën legjislacionin në përgjithësi. Autori ka vepruar kështu duke u nisur nga fakti se, megjithëse ekzistojnë një sërë rregullash, teknikash e parimesh të përgjithshme për hartimin e legjislacionit, megjithatë, secila pjesë e tij kërkon një mënyrë dhe gjuhë të veçantë shkrimi.    Lënda mësimore Metodologjia e shkrimit ligjor ka për qëllim t’u ofrojë studentëve njohuritë që kanë vlerën themelore të shkrimit dhe arsyetimit ligjor me varg mendimesh e gjykimesh të parashtruara në mënyrë logjike për të shpjeguar diçka ose për të arritur një përfundim.Metodologjia e shkrimit ligjor përqendrohet për një qëllim të caktuar, në mësimin, shpjegimin dhe udhëzimin mbi format e të shkruarit mirë dhe teknikat legjislative, pra, për  shkrimin  e mirë të ligjeve. Kjo sidomos vlen studentët me qellim që të shtytë në mënyrë më të suksesshëm studimin në mësim dhe të menduarit kur analizojnë një vepër shkencore. Pra, për t’i nxitur për të kryer një shkrim ligjor (juridik) që del me përfundim të mirë dhe ka sukses, meqë për studentët është më se e nevojshme që gjatë studimeve në nivelet universitare të dinë se si të shkruajnë dhe të shkruajnë mirë. Të shkruarit mirë është kushti thelbësor i suksesit të një studenti të drejtësisë, prandaj duhet t’ua mësojmë gjeneratave të reja shkathtësitë e duhura që lidhen me shkrimin ligjor (juridik). Për këto qëllime shihet e nevojshme të hartohet një material me ligjërata të autorizuara për lëndën Metodologjia e shkrimit ligjor, ku do të përfshihen çështjet teorike dhe praktike. Këto ligjërata janë  për shkrimin ligjor mbështetur në literaturën e mendjes juridike shqiptare dhe në literaturën amerikane.


Duke qenë se gjuha është bazë e çdo shkrimi, midis të tjerash, asaj në këtë libër i është dhënë një vend i veçantë, duke paraqitur një sërë rregullash dhe udhëzimesh që vlejnë për gjuhën normative, siç janë përdormi i kohëve dhe i mënyrave të foljeve, i foljeve ndihmëse, i formave aktive pasive të foljeve, struktura e fjalisë, stili e të tjera. Autori megjithatë, kam qenë i vetëdijshëm se bëhet fjalë për një fushë specifike dhe të ndërlikuar, sa praktike, aq dhe teorike, prandaj ky libër dhe mund të ketë mangësi. E para është se, ndoshta, për shkak të shumë problemeve specifike dhe të ndërlidhura dhe me gjendjen e sistemit të tanishëm juridik të Kosovës, nuk u jam përmbajtur në mënyrë të përpiktë vetëm problemit të shtruar dhe metodologjisë së shkrimit, në të vërtetë, teknikave legjislative.  Megjithatë, shpreson se ky tekst do t’u hyjë në punë studentëve, si atyre të shkallës së parë, si atyre të studimeve pasuniversitare, për të pasur një pasqyrë më të plotë dhe  të qartë për metodologjinë dhe teknikat për hartimin e legjislacionit. Duke shënuar një sukses të pamohueshëm në trajtimin e segmenteve të caktuar nga lëmi i Metodologjisë së shkrimit ligjor prof. dr. Kadri Bicaj, ka arritur t’ua afrojë studentëve, por edhe studiuesve të tjerë, madje edhe lexuesve të rëndomtë, një tekst referencial shumë interesant , në fushën e metodologjisë së shkrimit ligjor.

 • 7 vota. Mesatarja e 2.86 të 5.

Komentet

 • anaiseb
  • 1. anaiseb Më 07/02/2014
  nuk e di pse n gjilan nuk po e perdor prof. Flamuri librin tuaj...p.s nuk dim as cka t mesojm per prowim skemi material
 • Chaussures air max 90
  Duke shënuar një sukses të pamohueshëm në trajtimin e segmenteve të caktuar nga lëmi i Metodologjisë së shkrimit ligjor prof. dr. Kadri Bicaj, ka arritur t’ua afrojë studentëve, por edhe studiuesve të tjerë, madje edhe lexuesve të rëndomtë, një tekst referencial shumë interesant , në fushën e metodologjisë së shkrimit ligjor.
 • Islam Kadriu
  • 3. Islam Kadriu Më 09/05/2012
  Prof. të përgëzoj për këtë libër që e bëni për të miren e kosovës dhe të studentve,sikur të mendonin të gjithë njerzit për të miren e kosovës një soj si mendon ti do te ishte Kosova një Zvicërr e dytë.
 • fatlum xhaqkaj
  • 4. fatlum xhaqkaj Më 05/05/2012
  ky liber ka qan më se i nevojshem per mesimin e studenteve ne shkrim ligjor, si student, ju faleminderoj dhe ju deshiroj suksese.