STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

MASH: Normat e reja mësimore për parauniversitarët

EGLANTINA BARDHI -03/12/2010 Ministria e Arsimit, me anë të një udhëzimi, ka përcaktuar normat mësimore të stafit pedagogjik parauniversitar.
Ja të gjitha normat e reja

Ministria e Arsimit me anë të një udhëzimi ka përcaktuar normat e punës mësimore- edukative të mësuesve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar. Kështu, në bazë të këtij udhëzimi, duke filluar nga viti shkollor 2010-2011, normat e punës mësimore edukative do të ndryshojnë nga një vit më parë. Madje, do të ketë edhe norma të veçanta për mësuesit kujdestar, mësuesit që merren me bibliotekat e shkollave, mësuesit që merren me ekipet sportive të shkollave dhe norma të tjera.
Gazeta "Shekulli" publikon të gjitha normat mësimore për të gjithë kategoritë e stafit pedagogjik parashkollor dhe parauniversitar. Udhëzimi i MASH-it ka përcaktuar orë mësimore fikse për stafin pedagogjik. Kështu, vihet re se për mësuesit e ciklit fillor do të kenë 24 orë në javë, ndërsa mësuesit e ciklit të lartë, si mësuesit e matematikës, fizikës, biologjisë, kimisë, informatikës do të kenë 22 orë në javë. Ndërsa për mësuesit e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë 20 orë në javë. Sa i takon mësuesve të shkollave të mesme të Letërsisë dhe të Matematikës do të kenë 20 orë në javë, ndërsa mësuesit e lëndëve të tjera 22 orë në javë. Norma të veçanta Norma vjetore e mësuesit, sipas udhëzimit të MASH, quhet prodhimi i numrit më të madh të javëve mësimore të planit mësimor me normën vjetore të mësuesit. Kështu, mësuesi që drejton bibliotekën në shkollë dhe punon me librin, i ulet norma mësimore me 3 orë në javë, ndërsa mësuesi i shkollës së mesme që merret me veprimtaritë artistike dhe kryen detyrën e koordinatorit me qeverinë e nxënësve për shkollat me mbi 700 nxënës i ulet norma me 4 orë mësimore. "Puna e mësuesit kujdestar në shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm barasvlerësohet me një orë mësimore në javë. Duke filluar nga viti shkollor 2010-2011, normat e punës mësimore edukative I. Arsimi parashkollor 1. Drejtore kopshti 18/24 orë në javë 2. Edukatore kopshti 30 orë në javë 3. Norma e kontrollit të drejtores së kopshtit 6 orë në javë. II. Arsimi bazë 1. Mësues në ciklin fillor 24 orë në javë 2. Mësues në ciklin e lartë a) Mësues i gjuhës shqipe dhe letërsisë 20 orë në javë b) Mësues i matematikës, fizikës, biologjisë, kimisë, informatikës dhe gjuhës së huaj 22 orë në javë c) Mësues i lëndëve të tjera 24 orë në javë d) Mësues në institutet e fëmijëve me aftësi të kufizuara 22 orë në javë e) Edukatorë (ndihmës mësues) të instituteve të fëmijëve me aftësi të kufizuar 30 orë në javë 3. Drejtues a) Drejtor i shkollës me 81-300 nxënës 8 orë në javë b) Drejtor i shkollës me 301-700 nxënës 6 orë në javë c) Zëvendësdrejtor i shkollës me 301-700 nxënës (përgjigjet për amzën dhe për inventarin e shkollës) 8 orë në javë d) Drejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 4 orë në javë e) Zëvendësdrejtor i shkollës me mbi 700 nxënës i) Një zëvendësdrejtor 8 orë në javë ii) Një zëvendësdrejtor (përgjigjet për amzën dhe për inventarin e shkollës) 6 orë në javë 4. Norma e kontrollit a) Drejtor i shkollës, 2 orë mësimore në javë (pa llogaritur testet me shkrim) b) Zëvendësdrejtor i shkollës, 4 orë mësimore në javë (pa llogaritur testet me shkrim). III. Arsimi i mesëm 1. Mësues a) Mësues i letërsisë dhe i matematikës 20 orë në javë b) Mësues i lëndëve të tjera 22 orë në javë c) Mësues i praktikave profesionale 30 orë në javë 2. Drejtues a) Drejtor i shkollës me 81-300 nxënës 8 orë në javë b) Drejtor i shkollës me 301-700 nxënës 6 orë në javë c) Zëvendësdrejtor i shkollës me 301-500 nxënës 8-10 orë në javë d) Drejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 4 orë në javë e) Zëvendësdrejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 8 orë në javë f) Drejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 301-500 nxënës 6 orë në javë 825 2 g) Zëvendësdrejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 301-500 nxënës 8-10 orë në javë h) Drejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 501-700 nxënës 4 orë në javë i) Zëvendësdrejtor i shkollës profesionale me status kombëtar 501-700 nxënës 8 orë në javë 3. Norma e kontrollit a) Drejtor i shkollës, 2 orë mësimore (pa llogaritur testet me shkrim) b) Zëvendësdrejtori i shkollës 4 orë mësimore (pa llogaritur testet me shkrim) 4. Norma të tjera Elemente të tjera përbërëse (të llogaritura me konvertim) që do të përfshihen në normën mësimore janë: a) Orë për provimet me shkrim, semestrale dhe vjetore, të klasave të korrespondencës, për çdo mësues, llogariten: 10 provime me shkrim =1 orë mësimore b) Orë për shoqërimin dhe drejtimin e nxënësve (klasës) në praktikat profesionale mësimore 1.5 orë=1 orë mësimore c) Konsultim për sistemin e shkollave të mesme me kohë të shkurtuar të nxënësve për klasë, si më poshtë: - për provimin e matematikës 10-15 orë në vit - për provimin e gjuhës dhe letërsisë 10-12 orë në vit - për lëndët shkencore 8-10 orë në vit - për lëndët shoqërore 8 orë në vit IV. Norma të veçanta 1. Normë vjetore e mësuesit quhet prodhimi i numrit më të madh të javëve mësimore të planit mësimor me normën javore të mësuesit. 2. Mësuesit, që drejton bibliotekën në shkollë dhe punon me librin, i ulet norma mësimore 3 orë në javë. 3. Mësuesi i shkollës së mesme që merret me veprimtaritë artistike dhe kryen detyrën e koordinatorit me qeverinë e nxënësve për shkollat me mbi 700 nxënës, i ulet norma 4 orë në javë. 4. Puna e mësuesit kujdestar në shkollat e arsimit bazë dhe të mesën barasvlerësohet me një orë mësimore në javë. Mësuesi fillimisht ngarkohet me normë të plotë mësimore, ndërsa kjo orë paguhet si orë suplementare mbi ngarkesën mësimore mujore ose vjetore. 5. Mësuesve që stërvitin ekipet e shkollave, jo më shumë se në dy lloje sporti për femra dhe meshkuj, i ulen nga ngarkesa mësimore 3 orë në javë për shkollat me mbi 700 nxënës, nëse ato kanë palestër. 6. Përgjegjësi i bazës prodhuese në shkollat profesionale merr gjysmën e ngarkesës mësimore javore të mësuesit. 7. Për zhvillimin e praktikës në shkollat e arsimit profesional, gjuhës së huaj në shkollat e mesme të gjuhëve të huaja, lëndëve të specialitetit në shkollat koreografike dhe teori solfezhi në shkollat e muzikës, në qoftë se klasa ka mbi 20 nxënës, ndahet në dy grupe. 8. Specialistët që zhvillojnë orë të veçanta në institucionet e arsimit parauniversitar (shkolla) paguhen vetëm për orët e mësimit që zhvillojnë. 9. Numri i punonjësve mësimorë në ciklin fillor të shkollës 9- vjeçare të llogaritet një mësues për klasë. 10. Për efekt pagese, në ciklin fillor, orët suplementare në klasat kolektive llogariten mbi ngarkesën javore 24 orë, kur klasa kolektive ka mbi 10 nxënës. 11. Në ciklin e lartë, ora suplementare për mësuesit e klasave kolektive llogaritet mbi ngarkesën javore, sipas normës mësimore javore të përcaktuar në paragrafin II, pika 2, deri në 240 orë mësimore në vit. 12. Drejtuesi i shkollës që zhvillon mësim në ciklin e lartë me klasa kolektive, orët suplementare i llogariten mbi ngarkesën javore 14 orë, por jo më shumë se tri orë suplementare në javë. 8253 13. Mësimi i edukimit fizik zhvillohet i veçantë për djem e për vajza, kur numri i nxënësve në klasë është sipas kritereve të përcaktuara në paragrafin V, pikat 3, 4. 14. Në shkollat 9-vjeçare e të mesme, kur klasat kanë përbërje me më pak se 10 nxënës të një gjinie, mësimi i edukimit fizik bëhet duke bashkuar grupet e dy klasave paralele. Për shkollat me një paralele, kur klasa ka përbërje me më pak se 12 nxënës të një gjinie, mësimi i edukimit fizik të zhvillohet së bashku djem e vajza. 15. Për plotësimin e normës mësimore, mësuesi i shkollës 9- vjeçare ngarkohet edhe me orë mësimore të profileve të përafërta. 16. Masa e pagesës për çdo orë mësimore mbi normën e lejuar bëhet sipas tarifave të orës mësimore suplementare e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. 17. Kryetarit të sindikatës së arsimit në rreth me numrin më të madh të anëtarësisë me kuotizacion, i ulet norma nga 5 deri në 10 orë në javë. Në seksionet e qarqeve që kanë më shumë se 600 anëtarë, norma mesatare javore me 6-8 orë i reduktohet dhe një personi të dytë. 18. Në zbatim të strategjisë "Për riintegrimin e emigrantëve shqiptarë të kthyer 2010-2015" dhe planit të veprimit të saj, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.461, datë 9.6.2010, drejtoritë e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme hartojnë një plan të veçantë për këtë kategori nxënësish. Mësuesit që do t'u japin mësimin e gjuhës shqipe nxënësve të asaj kategorie, do të paguhen me orë shtesë, nëse orët e mësimit i tejkalojnë normat e përcaktuara me kreun II pikat 1 dhe 2, si dhe në kreun III, pika "a" dhe "b" të këtij udhëzimi.[shekulli]
  • 3 vota. Mesatarja e 2.00 të 5.

Komentet

  • apology quotes
    We ofttimes heard grouping aid during inform prisonbreak, but lately there had been a Inform temblor I unconsolidated the dictate intellection moldiness also be implemented. A horrific seism closest the rabid that desolated a infirmary, a sanctify and the statesmanly divulge shook Try