MASH: Normat e reja mësimore për parauniversitarët

juridiksi Nga Më 25/12/2010 11

Arsimi

EGLANTINA BARDHI -03/12/2010 Ministria e Arsimit, me anë të një udhëzimi, ka përcaktuar normat mësimore të stafit pedagogjik parauniversitar.
Ja të gjitha normat e reja

Ministria e Arsimit me anë të një udhëzimi ka përcaktuar normat e punës mësimore- edukative të mësuesve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar. Kështu, në bazë të këtij udhëzimi, duke filluar nga viti shkollor 2010-2011, normat e punës mësimore edukative do të ndryshojnë nga një vit më parë. Madje, do të ketë edhe norma të veçanta për mësuesit kujdestar, mësuesit që merren me bibliotekat e shkollave, mësuesit që merren me ekipet sportive të shkollave dhe norma të tjera.
Gazeta "Shekulli" publikon të gjitha normat mësimore për të gjithë kategoritë e stafit pedagogjik parashkollor dhe parauniversitar. Udhëzimi i MASH-it ka përcaktuar orë mësimore fikse për stafin pedagogjik. Kështu, vihet re se për mësuesit e ciklit fillor do të kenë 24 orë në javë, ndërsa mësuesit e ciklit të lartë, si mësuesit e matematikës, fizikës, biologjisë, kimisë, informatikës do të kenë 22 orë në javë. Ndërsa për mësuesit e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë 20 orë në javë. Sa i takon mësuesve të shkollave të mesme të Letërsisë dhe të Matematikës do të kenë 20 orë në javë, ndërsa mësuesit e lëndëve të tjera 22 orë në javë. Norma të veçanta Norma vjetore e mësuesit, sipas udhëzimit të MASH, quhet prodhimi i numrit më të madh të javëve mësimore të planit mësimor me normën vjetore të mësuesit. Kështu, mësuesi që drejton bibliotekën në shkollë dhe punon me librin, i ulet norma mësimore me 3 orë në javë, ndërsa mësuesi i shkollës së mesme që merret me veprimtaritë artistike dhe kryen detyrën e koordinatorit me qeverinë e nxënësve për shkollat me mbi 700 nxënës i ulet norma me 4 orë mësimore. "Puna e mësuesit kujdestar në shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm barasvlerësohet me një orë mësimore në javë. Duke filluar nga viti shkollor 2010-2011, normat e punës mësimore edukative I. Arsimi parashkollor 1. Drejtore kopshti 18/24 orë në javë 2. Edukatore kopshti 30 orë në javë 3. Norma e kontrollit të drejtores së kopshtit 6 orë në javë. II. Arsimi bazë 1. Mësues në ciklin fillor 24 orë në javë 2. Mësues në ciklin e lartë a) Mësues i gjuhës shqipe dhe letërsisë 20 orë në javë b) Mësues i matematikës, fizikës, biologjisë, kimisë, informatikës dhe gjuhës së huaj 22 orë në javë c) Mësues i lëndëve të tjera 24 orë në javë d) Mësues në institutet e fëmijëve me aftësi të kufizuara 22 orë në javë e) Edukatorë (ndihmës mësues) të instituteve të fëmijëve me aftësi të kufizuar 30 orë në javë 3. Drejtues a) Drejtor i shkollës me 81-300 nxënës 8 orë në javë b) Drejtor i shkollës me 301-700 nxënës 6 orë në javë c) Zëvendësdrejtor i shkollës me 301-700 nxënës (përgjigjet për amzën dhe për inventarin e shkollës) 8 orë në javë d) Drejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 4 orë në javë e) Zëvendësdrejtor i shkollës me mbi 700 nxënës i) Një zëvendësdrejtor 8 orë në javë ii) Një zëvendësdrejtor (përgjigjet për amzën dhe për inventarin e shkollës) 6 orë në javë 4. Norma e kontrollit a) Drejtor i shkollës, 2 orë mësimore në javë (pa llogaritur testet me shkrim) b) Zëvendësdrejtor i shkollës, 4 orë mësimore në javë (pa llogaritur testet me shkrim). III. Arsimi i mesëm 1. Mësues a) Mësues i letërsisë dhe i matematikës 20 orë në javë b) Mësues i lëndëve të tjera 22 orë në javë c) Mësues i praktikave profesionale 30 orë në javë 2. Drejtues a) Drejtor i shkollës me 81-300 nxënës 8 orë në javë b) Drejtor i shkollës me 301-700 nxënës 6 orë në javë c) Zëvendësdrejtor i shkollës me 301-500 nxënës 8-10 orë në javë d) Drejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 4 orë në javë e) Zëvendësdrejtor i shkollës me mbi 700 nxënës 8 orë në javë f) Drejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 301-500 nxënës 6 orë në javë 825 2 g) Zëvendësdrejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 301-500 nxënës 8-10 orë në javë h) Drejtor i shkollës profesionale me status kombëtar me 501-700 nxënës 4 orë në javë i) Zëvendësdrejtor i shkollës profesionale me status kombëtar 501-700 nxënës 8 orë në javë 3. Norma e kontrollit a) Drejtor i shkollës, 2 orë mësimore (pa llogaritur testet me shkrim) b) Zëvendësdrejtori i shkollës 4 orë mësimore (pa llogaritur testet me shkrim) 4. Norma të tjera Elemente të tjera përbërëse (të llogaritura me konvertim) që do të përfshihen në normën mësimore janë: a) Orë për provimet me shkrim, semestrale dhe vjetore, të klasave të korrespondencës, për çdo mësues, llogariten: 10 provime me shkrim =1 orë mësimore b) Orë për shoqërimin dhe drejtimin e nxënësve (klasës) në praktikat profesionale mësimore 1.5 orë=1 orë mësimore c) Konsultim për sistemin e shkollave të mesme me kohë të shkurtuar të nxënësve për klasë, si më poshtë: - për provimin e matematikës 10-15 orë në vit - për provimin e gjuhës dhe letërsisë 10-12 orë në vit - për lëndët shkencore 8-10 orë në vit - për lëndët shoqërore 8 orë në vit IV. Norma të veçanta 1. Normë vjetore e mësuesit quhet prodhimi i numrit më të madh të javëve mësimore të planit mësimor me normën javore të mësuesit. 2. Mësuesit, që drejton bibliotekën në shkollë dhe punon me librin, i ulet norma mësimore 3 orë në javë. 3. Mësuesi i shkollës së mesme që merret me veprimtaritë artistike dhe kryen detyrën e koordinatorit me qeverinë e nxënësve për shkollat me mbi 700 nxënës, i ulet norma 4 orë në javë. 4. Puna e mësuesit kujdestar në shkollat e arsimit bazë dhe të mesën barasvlerësohet me një orë mësimore në javë. Mësuesi fillimisht ngarkohet me normë të plotë mësimore, ndërsa kjo orë paguhet si orë suplementare mbi ngarkesën mësimore mujore ose vjetore. 5. Mësuesve që stërvitin ekipet e shkollave, jo më shumë se në dy lloje sporti për femra dhe meshkuj, i ulen nga ngarkesa mësimore 3 orë në javë për shkollat me mbi 700 nxënës, nëse ato kanë palestër. 6. Përgjegjësi i bazës prodhuese në shkollat profesionale merr gjysmën e ngarkesës mësimore javore të mësuesit. 7. Për zhvillimin e praktikës në shkollat e arsimit profesional, gjuhës së huaj në shkollat e mesme të gjuhëve të huaja, lëndëve të specialitetit në shkollat koreografike dhe teori solfezhi në shkollat e muzikës, në qoftë se klasa ka mbi 20 nxënës, ndahet në dy grupe. 8. Specialistët që zhvillojnë orë të veçanta në institucionet e arsimit parauniversitar (shkolla) paguhen vetëm për orët e mësimit që zhvillojnë. 9. Numri i punonjësve mësimorë në ciklin fillor të shkollës 9- vjeçare të llogaritet një mësues për klasë. 10. Për efekt pagese, në ciklin fillor, orët suplementare në klasat kolektive llogariten mbi ngarkesën javore 24 orë, kur klasa kolektive ka mbi 10 nxënës. 11. Në ciklin e lartë, ora suplementare për mësuesit e klasave kolektive llogaritet mbi ngarkesën javore, sipas normës mësimore javore të përcaktuar në paragrafin II, pika 2, deri në 240 orë mësimore në vit. 12. Drejtuesi i shkollës që zhvillon mësim në ciklin e lartë me klasa kolektive, orët suplementare i llogariten mbi ngarkesën javore 14 orë, por jo më shumë se tri orë suplementare në javë. 8253 13. Mësimi i edukimit fizik zhvillohet i veçantë për djem e për vajza, kur numri i nxënësve në klasë është sipas kritereve të përcaktuara në paragrafin V, pikat 3, 4. 14. Në shkollat 9-vjeçare e të mesme, kur klasat kanë përbërje me më pak se 10 nxënës të një gjinie, mësimi i edukimit fizik bëhet duke bashkuar grupet e dy klasave paralele. Për shkollat me një paralele, kur klasa ka përbërje me më pak se 12 nxënës të një gjinie, mësimi i edukimit fizik të zhvillohet së bashku djem e vajza. 15. Për plotësimin e normës mësimore, mësuesi i shkollës 9- vjeçare ngarkohet edhe me orë mësimore të profileve të përafërta. 16. Masa e pagesës për çdo orë mësimore mbi normën e lejuar bëhet sipas tarifave të orës mësimore suplementare e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. 17. Kryetarit të sindikatës së arsimit në rreth me numrin më të madh të anëtarësisë me kuotizacion, i ulet norma nga 5 deri në 10 orë në javë. Në seksionet e qarqeve që kanë më shumë se 600 anëtarë, norma mesatare javore me 6-8 orë i reduktohet dhe një personi të dytë. 18. Në zbatim të strategjisë "Për riintegrimin e emigrantëve shqiptarë të kthyer 2010-2015" dhe planit të veprimit të saj, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.461, datë 9.6.2010, drejtoritë e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme hartojnë një plan të veçantë për këtë kategori nxënësish. Mësuesit që do t'u japin mësimin e gjuhës shqipe nxënësve të asaj kategorie, do të paguhen me orë shtesë, nëse orët e mësimit i tejkalojnë normat e përcaktuara me kreun II pikat 1 dhe 2, si dhe në kreun III, pika "a" dhe "b" të këtij udhëzimi.[shekulli]
 • 3 vota. Mesatarja e 2.00 të 5.

Komentet

 • 或根据墒情和预计降水量干埋等雨播种

  1 或根据墒情和预计降水量干埋等雨播种 Më 06/11/2020

  右玉县降雨偏少,右玉县通过加强水库管理,科学调度水源,日前,出现了不同程度的旱情,对春播影响较大,
  在抓好常态化疫情防控的同时,该县积极开展抗旱工作,全力保障全年粮食生产安全,连日来,在田间地头,工作人员正认真查看农田受灾情况,将农田受灾情况详情进行登记;协调各乡镇各有关部门共同应对灾害,加强灾情动态管理;充分发市场机制作用,
  强化保险等市场机制在旱灾损失补偿方面的积极作用;修订抗旱预案,做好新打水井等准备,提前做好分析研判工作,同时加强宣传引导,
  指导群众开展生产自救,积极开展水利抗旱工作,做好水库蓄水工作,确保输水通畅、安全,指导农民做好田面工程,提高用水利用率,扩大灌溉面积,确保应浇尽浇,在抓好各大中型水利工程的挖潜配套工作的同时,着重抓好小水库、小塘坝、小水窖、小引潜、机电井等小型微型水利工程和田面节水工程建设,
  努力节约用水,建设集雨补灌设施,在干旱缺水、没有灌溉条件的丘陵山区,
  完善旱井、旱窖、蓄水池等小型集雨、蓄水设施,配置新型钦体集雨水窖和移动灌溉设备,蓄集和高效利用自然降水,进行集雨补灌,积极储备抗旱救灾种子,该县提前分析研判,掌握市场需求,积极联系供种企业,
  组织动员因干旱无法在适播期内完成播种的农户提早储备抗旱救灾种子,引导农民改种节水、耐旱、抗逆性强、生育期短的糜黍、莜麦、荞麦和燕麦草等作物,对农户因干旱改种的作物用种给予补贴,
  确保农民增产增收,积极推广抗旱播种技术,
  根据土壤墒情和降雨、温度等气象条件,采取相应的抗旱播种技术,利用雨后有效降水抢墒播种,或根据墒情和预计降水量干埋等雨播种,加快大田作物播神进度,实行免耕播种,尽可能减少翻动土壤,应用抗旱剂和植物生长调节剂,增施有机肥,增加土壤蓄水、保水能力,同时适当增施磷、钾肥,
  促进作物萌发生长、提高作物抗旱能力,推广有机旱作技术,加大病虫害防治力度,加强监测预警,抓好草地贪夜蛾防控,积极开展农作物保险,扩大玉米、马铃薯等农作物政策性保险覆盖范围,开展苜蓿、燕麦草、杂粮油料等保险试点,
  逐步建立健全农业巨灾风险分担机制和政银保担联动机制,政策性保险保费补贴资金按照有关政策,实行国家、省、市、县、农民按比例分担机制,试点开展的新险种实行市、县、农民按比例分担机制,与此同时,县财政拨付各乡镇和杀虎口风景名胜区100万元、应对旱情,努力做到将灾害损失降到最低,确保圆满完成抗旱保春播工作,通讯员|辛泰李洁军
 • los angeles moving company

  2 los angeles moving company Më 04/11/2020

  It's going to be ending of mine day, however before end I am reading this
  fantastic article to improve my experience. https://moverslosangeles.co
 • black mass

  3 black mass Më 31/08/2020

  Appreciating the commitment you put into your site and in depth information you offer.
  It's awesome to come across a blog every once in a while
  that isn't the same outdated rehashed material. Great read!
  I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
 • black mass

  4 black mass Më 28/08/2020

  I think the admin of this web site is actually working hard in favor of his web
  page, since here every information is quality based stuff.
 • black mass

  5 black mass Më 28/08/2020

  Thanks for one's marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.

  I will make certain to bookmark your blog and will often come
  back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your
  great writing, have a nice weekend!
 • cheap flights

  6 cheap flights Më 26/08/2020

  This is my first time pay a quick visit at here and i am actually happy to read all at alone place.
 • cheap flights

  7 cheap flights Më 25/08/2020

  I have learn a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you place to create this kind of
  magnificent informative website. yynxznuh cheap flights
 • cheap flights

  8 cheap flights Më 24/08/2020

  It is in point of fact a great and useful piece of info.
  I'm glad that you shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
  yynxznuh cheap flights
 • adreamoftrains hosting services

  9 adreamoftrains hosting services Më 12/08/2020

  I do consider all the ideas you've presented to your post.
  They're very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too
  quick for novices. Could you please lengthen them
  a little from subsequent time? Thanks for the post.
  adreamoftrains best web hosting
 • best web hosting sites

  10 best web hosting sites Më 11/08/2020

  This is a topic which is close to my heart... Take care!
  Exactly where are your contact details though?
 • apology quotes

  11 apology quotes Më 02/08/2011

  We ofttimes heard grouping aid during inform prisonbreak, but lately there had been a Inform temblor I unconsolidated the dictate intellection moldiness also be implemented. A horrific seism closest the rabid that desolated a infirmary, a sanctify and the statesmanly divulge shook Try

Shto një koment