STUDENTI I SË DREJTËS “ne jemi nën kushtetutën, por kushtetuta është ajo çfarë gjyqtarët thonë se është”. (charles evans hughes)
STUDENTI I SË DREJTËS

Doktoraturat, ndarja e 1266 kuotave të pranimit sipas programeve

Aplikimet bëhen pranë fakulteteve, tarifa e shkollimit 204 600 lekë
Rreth 1266 kandidatë do të mund të aplikojnë për ndjekjen e studimeve të larta në programet e doktoraturës për vitin akademik 2010-2011. Tashmë fakultet kanë çelur procedurat e pranimit të dosjeve për këto kuota pranimi, të ndara sipas programeve përkatëse në Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik, Universitetin Bujqësor, Qendrën e Studimeve Albanologjike, Universitetin “ Aleksandër Moisiu” të Durrësit, “ Ismail Qemali” të Vlorës si dhe Akademinë e Mbrojtjes “ Spiro Moisiu” . Bashkangjitur shkrimit do të gjeni të plotë shpërndarjen e kuotave për të gjitha programet që do të ofrojnë këtë cikël studimesh pranë fakulteteve publike. Vendimi i miratuar në qeveri përcakton se në kuotën e çdo programi studimi të doktoratës 10 për qind do të shkojë për kandidatët nga trojet shqiptare jashtë kufijve. Njëkohësisht janë përcaktuar edhe tarifat e studimit, të cilat do të afishohen pranë fakulteteve. Tarifa e shkollimit për çdo program të studimeve të doktoratës në institucionet publike të arsimit të lartë civil, si dhe për doktorantët nga jashtë Forcave të Armatosura në programet e studimeve të doktoratës në Akademinë e Mbrojtjes “ Spiro Moisiu” është 204 600 lekë, shumë e cila do të paguhet në këste, të përcaktuara nga institucioni përkatës i arsimit të lartë. Aktualisht pranë secilit fakultet është çelur faza e aplikimit, ku kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dosjen me dokumentacionin e kërkuar në bazë të kritereve të shpallura për secilën degë. Pas mbylljes së fazës së aplikimit komisionet e ngritura në secilin institucion me specialistë të fushës do të përcaktojnë edhe kandidatët që plotësojnë kriteret për të vijuar studimet e ciklit të tretë për këtë vit akademik.
Universiteti i Tiranës Biologji e ruajtjes 15 kuota Biologji molekulare 10 Fizikë 10 Bioteknologji bimore 10 Elektrokimi e zbatimit e Dukuri sipërfaqësore 10 Analiza kimike e lëndës dhe mjedisit 10 Teknologji dhe mikrobiologji ushqimore dhe Vlerësimi i sigurimit 10 Proceset e trajtimit kimik të lëndës paranatyrore 10 Analizë dhe Algjebër 10 Metodat probab. Statis. e met. e analiz. numerike 10 Sisteme të avancuara të informacionit 15 Shkenca gjuhësore 25 Letërsi botërore 10 Kërkime gjuhësore 25 Studime letrare 30 Histori 30 Gjeografi 30 Arkeologji 15 Trashëgimi kulturore 15 Marrëdhënie ndërkombëtare 25 Shkenca komunikimi 10 Pedagogji 20 Psikologji 20 Filozofi 20 Punë sociale 20 Sociologji 20 Shkencat juridike civile 30 Shkencat penale 30 E drejta publike 30 Ekonomiks 33 Menaxhim 32 Marketing 23 Metodat sasiore dhe të informacionit 34 Financë 33 Kontabilitet 25 Kirurgji e përgjithshme 6 Sëmundje e brendshme 9 Mjeku i familjes 3 Stomatologji 5 Anatomi patologjike - Mjekësi ligjore 4 Sëmundjet infektive - dermatologji 5 Obstetrikë-gjinekologji 3 ORL- okulistikë 4 Imazheri 2 Lëndët biomjekësore- eksperimentale 2 Kardiologji 3 Neuroshkencë 9 Farmaci 4 Morfologji kimike 4 Laborator 5 Pediatri 5 Shëndet publik 2 Lëndët klinike 40 Lëndë paraklinike 40 Universiteti Politeknik Automatizim i industrisë 2 Etektroteknikë 2 Elektroenergjetikë 2 Teknologji e informacionit dhe komunikimit 8 Ndërtim 14 Arkitekturë dhe urbanistikë 14 Gjeodezi 14 Gjeoshkencat, burimet dhe mjedisi 12 Inxhinieri matematike 14 Inxhinieri fizike 14 Universiteti Bujqësor Shkencat agronomike 14 Shkencat e prodhimit shtazor 8 Shkencat e hortikulturës 8 Shkencat mjedisore 14 Shkencat e mbrojtjes së bimëve 6 Drejtim agrobiznesi 10 Ekonomi dhe politikë agrare 10 Financë-kontabilitet 10 Shkencat dhe bioteknotogjia ushqimore 5 Qeverisja e qëndrueshme e burimeve pyjore 8 Teknologjia e drurit 7 Mjekësi veterinare 30 Qendra e Studimeve Albanologjike Studime letrare 15 Shkencat gjuhësore 15 Shkencat etnologjike dhe folklor 15 Shkencat historike 15 Shkencat arkeologjike 10 Universiteti i Durrësit Shkencat ekonomike 30 Universiteti i Vlorës Matematikë 30 Akademia e Mbrojtjes Siguria 30 Mbrojtja 20
  • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

  • Chicago cleaning service
    Nice discussion here,you are doing a great job. i was looking for this information. i found it on your page it’s really amazing. I like that information. I am sure that these are your own views. They are really awsome. You are really fantastic. thank.
  • mechanical aortic valve
    Thanks a lot for enjoying this warning compute with me. I am appreciating it unyielding oft! Unranked sassy to somebody hot penalisation. Echt acquisition to the communicator! all the humanlike!
  • wedding cards
    Confinement is nicely printed and it contains both beatific things for me. I am gratified to ascertain your magnificent way of encircling the canton. Now it meliorate cozie for me to ingeminate and get the pee. Thanks for transcription the act.