Créer un site internet

Statusi i personave pa shtetësi

juridiksi Nga Më 17/10/2013 comment 23

folder_openAnaliza dhe Opinione

Hyrja

Endrit LazerajNe që jemi qytetarë të një vendi zakonisht i marrim të mirëqena të drejtat dhe detyrimet që qytetaria vendos mbi ne. Shumica prej nesh mund t’i regjistrojmë fëmijët në shkolla, të kërkojmë kujdes shëndetësor kur jemi të sëmurë, të aplikojmë për punë kur kemi nevojë dhe të votojmë për të zgjedhur përfaqësuesit tanë në qeveri. Ne ndiejmë se kemi një interes në vendin ku jetojmë; ne ndiejmë një ndjesi të thellë të përkatësisë tek diçka më e madhe se vetja jonë. Por si është jeta për njerëzit të cilët nuk kanë nacionalitet, të cilët janë pa shtetësi? Pa pasur qytetarinë një person nuk mund të regjistrohet për të votuar në vendin ku ai/ajo jeton, nuk mund të aplikojë për dokument udhëtimi, nuk mund të regjistrohet për martesë.

Në disa raste individët që janë pa shtetësi dhe janë jashtë vendit të tyre të origjinës, ose vendit të mëparshëm të banimit, mund të mbahen të ndaluar për periudha të gjata nëse ato vende refuzojnë t’i lejojnë atyre rihyrjen në territoret e tyre. Shpesh edhe të drejtat më bazike - të drejtat për arsimim, kujdes shëndetësor dhe punësim - u mohohen individëve të cilët nuk mund të provojnë një lidhje ligjore me një vend.

Anketa mbi pashtetësinë e zhvilluar nga UNHCR në 2003 konfirmon se asnjë rajon në botë nuk është i çliruar nga problemet që çojnë tek pashtetësia. Megjithatë numri i saktë i personave pa shtetësi kudo në botë është i panjohur. Shtetet shpesh nuk kanë vullnet ose nuk janë në gjendje të ofrojnë të dhëna të sakta e pak kanë mekanizma për regjistrimin e personave pashtetësi.
Në të vërtetë nuk ka ndonjë kërkesë të qartë për shtetet për të raportuar numrin e personave pa shtetësi që jetojnë në territoret e tyre. UNHCR-ja vlerëson se miliona njerëz kudo në botë jetojnë pa një shtetësi efektive.

Pashtetësia, e cila fillimisht është njohur si problem global gjatë gjysmës së parë të shek. XX, mund të vijë si rezultat i mosmarrëveshjeve mes shteteve në lidhje me identitetin juridik të individëve, suksedimit të shtetit, margjinalizimit të zgjatur i grupeve specifike brenda shoqërisë ose i heqjes së shtetësisë nga individë apo grupe individesh.
 
Pashtetësia normalisht shoqërohet me periudha të ndryshimeve të thella në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ridefinimi i kufijve ndërkombëtarë, manipulimi i sistemeve politike nga udhëheqësit kombëtarë me qëllim arritjen e rezultateve politike të diskutueshme, dhe/ose mohimi ose privimi i shtetësisë për të përjashtuar dhe margjinalizuar minoritete jo të popullarizuara raciale, fetare ose etnike kanë rezultuar me mungesën e shtetësisë në çdo rajon të botës.
Gjatë 20 viteve të fundit një numër në rritje njerëzish janë privuar nga shtetësia e tyre ose nuk kanë qenë në gjendje për të fituar një qytetari efektive. Nëse këto situata lejohen të vazhdojnë ndjenja e thellë e privimit nga një e drejtë midis popullsisë së prekur mund të çojë eventualisht tek shpërngulja e tyre.

Ç’është shtetësia dhe mënyrat e fitimit të sajë

Shtetësia për një person, për një familje ose për një grup, është fakti i të qënurit anëtar i një Shteti, në të cilin ata dëshirojnë të marrin pjesë në mënyrë aktive.
Në terma juridike, shtetësia është gjëndja e personit fizik (i quajtur shtetas) në të cilën ligjet e një shteti i njohin plotësisht të drejtat civile dhe politike. Shtetësia mund të shihet si një status i shtetasit, por edhe si një raport juridik midis shtetasit dhe shtetit.
 
Te huaj quhen te gjith ata persona që nuk kanë shtetësinë e një shteti ose jane pa shtetesi dhe ata qe i perkasin nje shteti tjeter.
Në ligjin “Për Shtetësinë shqiptare“, Shtetësia shqiptare përcaktohet si “një lidhje e qëndrueshme juridike, që shprehet në të drejtat dhe detyrat e në ndërsjellta të personit fizik dhe të shtetit shqiptar.
 
Shtetësia shqiptare fitohet  në përputhje me dispozitat e këtij ligji, i cili respekton normat e parimet e njohura të së drejtës ndërkombëtare në fushën e shtetësisë të pranuara nga Republika e Shqipërisë”. Ligji rregullon te gjitha procedurat e fitimit apo lenies se shtetesise shqiptare. Ne nenin 19/2 te Kushtetutes se Shqiperise sanksionohet qe ‘‘Shtetasi shqipetar nuk mund ta humbase shtetesine, pervecse kur ai heq dore prej sajë.’’
 
Shtetësia është e lidhur ngushtë me demokracinë. Të qënurit shtetas presupozon pjesmarrjen aktive në jetën e një komuniteti politik, të një shteti, duke gëzuar të drejta dhe detyra. Në demokraci çdo qytetar është mbajtës i një pjese të sovranitetit politik. Në kushtetutën e çdo vendi demokratik përcaktohen tre aspekte të shtetësisë:

 • shtetësia civile, që i korespondon lirive themelore (liria e shprehjes, barazia para drejtësisë, e drejta e pronës).
 • shtetësia politike, e bazuar mbi pjesmarrjen politike ( e drejta e votës, e drejta për tu zgjedhur, e drejta për të patur funksione publike dhe e drejta për të qënë i mbrojtur nga shteti kur je jashtë) .
 • shtetësia sociale, rezultante e krijimit të të drejtave socio-ekonomike (e drejta e shëndetit, e drejta e mbrojtjes kundër papunësisë, e drejta sindacale).

Shtetësia simbolizon respektin ndaj të drejtave dhe detyrave të çdo shtetasi, që i lejon atij të ketë një jetë të harmonizuar dhe të qëndrueshme në komunitet. Secili qytetar ushtron në mënyrën e tij shtetësinë, por gjithmonë në mënyrën si ajo është vendosur prej ligjeve dhe integruar në tërësinë e zakoneve të shoqërisë së cilës ai i përket.

Kapaciteti i një personi për të ushtruar shtetësinë e tij varet nga shkalla e demokratizimit të sistemit politik dhe social në të cilin ai ndodhet. Në një shoqëri demokratike moderne lidhja midis njërzve nuk është fetare ose klanore, ajo është politike.
 
Të jetosh së bashku nuk do të thotë më të ndash të njëjtën fe, ose të
jetosh së bashku si subjekte të njëjtit monark, ose të nënshtruar prej të njëjtit autoritet, por kjo do të thotë të jesh qytetarë të nje shteti.
 
Ligji shqiptar ka percaktuar dy lloj menyra te fitimit te shtetesise shqipetare te cilat jane me ane te te lindjes dhe me ane te natyralizimit:
Me ane te lindjes i permbahen parimit te gjakut jus sanguine. Ne nenin 19/1 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise eshte e sanksionuar se femijet qe lindin nga prinder shqipetare pavarsisht vendit se ku ndodhen ne castin e lindjes se femijes ai merr vetiu shtetesine shqipetare. Pra kushdo qe lind duke pasur njerin prej prinderve shqipetare femija e fiton vetiu shtetesine shqipetare.
Mirpo kur prindërit kanë kombësi të ndryshme, fëmijës i shënohet kombësia e njërit prej prindërve, sipas marrëveshjes ndërmjet tyre. Fëmija i lindur jashtë martese, kur nuk dihet atësia, merr kombësinë e nënës. Kjo kombësi mund të ndryshojë me vërtetimin e atësisë. Ndersa fëmija me prindër të panjohur, i lindur në Shqipëri, prezumohet me kombësi shqiptare.
Me ane te natyralizmit kemi dy menyra te cilat jane me anen e gjere dhe me anen e ngushte. Natyralizmi i gjere behet me anen e marteses. I huaji qe ka lidhur nje martese me shtetas nje  shqipetare mund ta fitoje dhe ai kete shtetesi me ane te ketij parimi.
Biresimi eshte nje menyre tjeter e fitimit te shtetesise shqipetare. Ne rast se dy prinder me shtetesi shqipetare biresojne nje femije te nje shtetesie tjeter apo pa shtetesi, femija fiton menjehere shtetesine shqipetare. I mituri e fiton shtetesine shqipetare edhe kur njeri prej prinderve  biresues ka kete shtetesi. Mirpo kur ai arrin në moshë madhore, ka të drejtë të rimarrë kombësinë që kishte para birësimit, ose ta ndryshojë atë, sipas kombësisë që kanë prindërit biologjikë.
Natyralizmi ne menyren e ngushte : Ne kete menyre fitimi i shtetesise shqipetare behet vetem atehere kur kemi kerkesen e vete personit qe deshiron te marri shtetesine shqipetare dhe me vendim te organeve kopetente.
Per kete menyre fitimi personi i interesuar duhet qe se pari ai te beje nje lutje tek organet kopetente. Se dyti ai duhet te kete mbushur moshen 18 vjec, te kete banuar ne Republiken e Shqiperise jo me pak se 5 vjet, te kete banese dhe te disponoje te ardhura te mjaftueshme. Ai kurrsesi s’duhet te kete qene i denuar per nje veper penale ne shtetin e vet ose ne shtete te tjera, si dhe duhet te kete njohuri fillestare te gjuhes shqipe.

Personat pa shtetësi?

Për t’u konsideruar shtetas në bazë të veprimit të ligjit do të thotë që një individ është automatikisht i quajtur qytetar sipas kushteve të parashtruara në instrumentet ligjore të miratuara të shtetit që lidhen me shtetësinë ose që individit i është dhënë qytetaria me anë të një vendimi të marrë nga autoritetet relevante.
Këto instrumente mund të jenë kushtetuta, dekreti i presidentit ose një vendim qytetarie. Shumica e njerëzve konsiderohen shtetas nga veprimi i ligjeve të vetëm një shteti - zakonisht ose nga ligjet e shtetit ku personi ka lindur (jus soli), ose ligjet e shtetit ku prindërit e personit ishin shtetas kur ka lindur personi (jus sanguinis).
Kurdo që një procedurë administrative lejon diskrecion në dhënien e qytetarisë, aplikantët për qytetari nuk mund të konsiderohen shtetas derisa aplikimet e tyre të jenë kompletuar dhe miratuar dhe shtetësia e atij shteti të jepet në pajtim me ligjin. Individët që duhet të aplikojnë për qytetarë dhe ata që ligji i përcakton që kanë të drejtë të aplikojnë, por aplikimet e tyre hidhen poshtë, nuk janë qytetarë të atij shteti me anë të veprimit të ligjit të atij shteti.
Individët të cilët nuk kanë fituar shtetësinë automatikisht ose me anë të një vendimi individual për shkak të veprimit të ligjeve të ndonjë shteti njihen si persona de jure pa shtetësi: persona të cilët janë pa shtetësi në lidhje me ligjin e aplikueshëm.
 
Supozohet se një individ ka shtetësi, përveç nëse ka prova për të kundërtën. Megjithatë disa herë shtetet me të cilat një individ mund të ketë një lidhje të pastër nuk mund të bien dakord në lidhje me atë se cili prej tyre është shteti që i ka akorduar qytetarinë atij personi. Individi pra nuk është në gjendje të tregojë se ai/ajo është de jure pa shtetësi, ndonëse ai/ajo nuk ka shtetësi efektive dhe nuk gëzon mbrojtjen e shtetasit. Ai/ajo konsiderohet se është de facto pa shtetësi.
Mirpo me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore një prej çështjeve më të ngutshme për shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara të krijuara rishtazi ishte trajtimi i nevojave të miliona individëve, të cilët lufta i kishte lënë si refugjatë, ose i kishte lënë pa shtetësi. Një rezolutë e 1949 e Këshillit Ekonomiko-Social të Kombeve të Bashkuara (ECOSOC) çoi drejt krijimit të një Komiteti Ad Hoc, detyra e të cilit ishte të shqyrtonte formulimin e një Konvente mbi statusin e refugjatëve dhe personave pa shtetësi dhe të shqyrtonte propozimet për eliminimin e pashtetësisë.
 
Në fund anëtarët e Komitetit hartuan një Konventë mbi statusin e refugjatëve dhe një Protokoll tek Konventa e propozuar që fokusohej tek personat pa shtetësi. Komiteti nuk e trajtoi plotësisht eliminimin e pashtetësisë, kjo në një masë të madhe për faktin se supozohej se Komisioni i formuar rishtazi i të Drejtës Ndërkombëtare (ILC) do të fokusohej në atë çështje.
 
Historikisht të dy grupet, refugjatët dhe personat pa shtetësi, kanë përfituar mbrojtje dhe ndihmë nga organizatat ndërkombëtare të refugjatëve që i kanë paraprirë UNHCR-së. Draft Protokolli mbi Pashtetësinë kishte si synim të reflektonte këtë lidhje mes refugjatëve dhe personave pa shtetësi.

Çfarë rregullojnë Konventat në lidhje me Statusin e Personave Pa Shtetësi?

Konventa e OKB për Statusin e Personave pa Shtetësi e vitit 1954 hyri në fuqi në 6 qershor 1960 me synimin për të rregulluar dhe përmirësuar statusin e personave pa shtetësi. Në përputhje me parimet e saj, hartohet Konventa e OKB për Reduktimin e Pashtetësisë e vitit 1961 e cila hyri në fuqi në 13 dhjetor 1975. Objektivi specifik i kësaj Konvente është të nxisë reduktimin e fenomenit të pashtetësisë nëpërmjet lehtësimit të natyralizimit në vendin e qëndrimit.
Qëllimi i dy konventave  është të sigurojnë ushtrimin sa më të gjerë të të drejtave dhe lirive themelore për personat pa shtetësi. Shqipëria ka aderuar në këto konventa respektivisht në 23 qershor 2003 dhe 9 korrik 2003.Në Shqipëri, regjimi i personave pa shtetësi nuk është rregulluar në mënyrë të plotë nga një ligj i vecantë.
 
Kushtetuta, Ligji për të Huajt dhe Ligji për Shtetësinë Shqiptare rregullojnë pjesërisht statusin e tyre në Shqipëri, por megjithatë nuk përcaktojnë një kuadër të qartë për mbrojtjen e personave pa shtetësi. Kushtetuta e Shqipërisë i jep personave pa shtetësi dhe të huajve në Shqipëri të drejta dhe liri themelore të barabarta me ato që gëzojnë shtetasit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe nga Kushtetuta.
 
Si rrjedhojë, të drejtat që gëzojnë personat pa shtetësi jo gjithmonë përputhen me ato që u jepen shtetasve. Duke mbajtur parasysh theksin që vënë instrumentat ndërkombëtarë në mbrojtjen e të drejtave të personave pa shtetësi, dhe faktin që Shqipëria i ka bërë tashmë Konventat pjesë të legjislacionit të saj të brendshëm, ky seksion synon të përcaktojë se cilat janë mangësitë dhe kondradiktat kryesore të kuadrit aktual legjislativ.
 
Ai do të shërbejë si një udhëzues për masat e nevojshme që duhet të ndërmarrë Shqipëria në mënyrë që legjislacioni i saj të jetë në përputhje me Konventat e ratifikuara.
 
Pavarësisht sesa të gjera mund të jenë të drejtat që i jepen një personi pa shtetësi, ato nuk janë të barazvlefshme me fitimin e qytetarisë.
 
Megjithëse hartuesit e Konventës e ndienin të nevojshme të bënin një dallim mes personave pa shtetësi de jure (ata që nuk kanë fituar shtetësinë automatikisht ose nëpërmjet një vendimi individual në bazë të veprimit të ligjeve të ndonjë shteti) dhe personave pa shtetësi de facto (ata që nuk mund të krijojnë shtetësinë e tyre) ata i njohën ngjashmëritë e pozicioneve të tyre. Akti Final i Konventës trajton çështjen e personave pa shtetësi de facto me anë të një rekomandimi jo të detyrueshëm:
që çdo shtet palë, kur i njeh si të vlefshme arsyet në bazë të të cilave një person ka hequr dorë nga mbrojtja e një shteti, shtetas i të cilit është, e shqyrton me dashamirësi mundësinë e akordimit ndaj këtij personi të trajtimit që Konventa i akordon personave pa shtetësi.

Vendimi nëse një personi i takojnë përfitimet e Konventës merret nga çdo shtet palë në pajtim me procedurat e veta të vendosura. Nëpërmjet përfaqësive/zyrave të saj ose shërbimeve të saj në selitë qendrore, UNHCR është në gjendje të ofrojë këshillim sesi të krijohen dhe implementohen këto procedura, nëse kjo kërkohet.
Statusi juridik i personave pa shtetesi sipas ketyre Konventave:

 • Statusi personal i një personi pa shtetësi duhet të udhëhiqet nga vendi i tij/saj i qëndrimit dhe të drejtat e fituara më parë, në veçanti të drejtat që lidhen me martesën, duhet të respektohen.
 • Të drejtat e pasurisë së tundshme dhe të patundshme dhe e drejta e organizimit duhet të jenë sa më të favorshme dhe jo më pak të favorshme sesa ato të të huajve në përgjithësi.
 • Mbrojtja e të drejtave artistike dhe të pronës industriale duhet të jenë të njëjta me vendasit.
 • Personat pa shtetësi duhet të kenë mundësinë e shfrytëzimit të gjykatave të të gjitha shteteve kontraktuese dhe mundësinë e shfrytëzimit të gjykatave në vendin ku ka qëndrimin e tij/saj të zakonshëm me të njëjtën mënyrë si vendasit
 • Personave pa shtetësi që qëndrojnë në mënyrë të ligjshme në Shtetet Kontraktuese duhet t’u jepet trajtim i njëjtë me vendasit lidhur me asistencën publike,588 legjislacionin e punës dhe sigurimet  shoqërore.
 • Personat pa shtetësi që qëndrojnë në mënyrë të ligjshme në Shtetet Kontraktuese duhet të jenë trajtim sa më të favorshëm që të jetë e mundur, dhe jo më pak të favorshëm sesa të huajt në përgjithësi, lidhur me të drejtën për të kryer punësim të paguar, vetëpunësim dhe profesione të lira, të drejtën përstrehim, të drejtën për arsim publik përveç arsimit fillor, dhe njohjen e diplomave dhe çertifikatave të huaja.

Cilat janë të drejtat dhe detyrimet e personave që njihen pa shtetësi?

Ka disa të drejta themelore që zbatohen për të gjithë personat, pavarësisht statusit të tyre ose llojit të qëndrimit në një juridiksion të caktuar. Këto përfshijnë p.sh. ndalimin e torturës dhe parimin e mos diskriminimit. Në të vërtetë Konventa e 1954 pohon se dispozitat e saj aplikohen tek personat pa shtetësi “pa diskriminim race, besimi apo vendi të origjinës” (neni 3).
Çdo person pa shtetësi ka detyrimin të respektojë ligjet dhe rregulloret e vendit ku ai gjendet (neni 2). Duke supozuar që ky detyrim është plotësuar, neni 7 i Konventës parashtron nivelin bazë të mbrojtjes që i takon çdo personi pa shtetësi. Ai parasheh se, përveç rasteve kur Konventa shprehimisht përmban një trajtim më të favorshëm, “Shteti kontraktues duhet t’u japë personave pa shtetësi të njëjtin trajtim që u jepet të huajve në përgjithësi”.
 
Në lidhje me shumicën e të drejtave të renditura në Konventën e 1954, personat pa shtetësi duhet të kenë të paktën të njëjtën qasje në të drejta dhe përfitime si ato që u garantohen të huajve, veçanërisht në lidhje me fitimin e punësimit (nenet 17, 18 dhe 19), arsimin publik (neni 22), strehimin (neni 21) dhe lirinë e lëvizjes (neni 26).
 
Për të drejta të tjera specifike, palët kontaktuese janë të inkurajuara t’u japin personave pa shtetësi që banojnë në mënyrë të ligjshme në territorin e tyre një trajtim standard të krahasueshëm me atë që u jepet shtetasve të shtetit, sidomos liria për të praktikuar besimin fetar (neni 4), të drejtat artistike dhe të pasurisë industriale (neni 14), qasja në gjykata (neni 16), ndihma publike (neni 23) dhe legjislacioni i punës dhe sigurimi social (nenin 24). 

Parimi i procesit të drejtë kërkon që aplikantëve t’u jepen disa garanci përfshin:

 • e drejta për një shqyrtim individual të kërkesës në të cilën aplikanti mund të marrë pjesë;
 • e drejta për trajtim objektiv të kërkesës;
 • një afat kohor për kohëzgjatjen e procedurës;
 • qasja tek informacioni rreth procedurës në gjuhën që aplikanti mund ta kuptojë;
 • qasja tek këshillimi ligjor dhe tek një përkthyes;
 • e drejta e konfidencialitetit dhe mbrojta e të dhënave;
 • dhënia si e vendimit dhe e arsyeve që përshkojnë vendimin;
 • dhe mundësia e ankimimit të ligjshmërisë së atij vendimi.

Disa kategori të aplikantëve për statusin e pashtetësisë, veçanërisht fëmijët e pashoqëruar, kanë nevoja speciale që kërkojnë dispozita procedurale të veçanta. Këto dispozita mund të përfshijnë caktimin e një kujdestari për të përfaqësuar ose asistuar fëmijën gjatë procedurës administrative

A gëzojnë personat që njihen si pa shtetësi të drejtën e identitet dhe dokumenteve zyrtare?

Konventa parasheh që shtetet kontraktuese të lëshojnë dokumente identiteti tek çdo person pa shtetësi në territorin e tyre, i cili nuk posedon një dokument të vlefshëm udhëtimi. Neni 28 parasheh që palët kontraktuese duhet të lëshojnë dokumente udhëtimi tek personat pa shtetësi që banojnë në mënyrë të ligjshme në territorin e tyre, përveç nëse arsye mbizotëruese të sigurisë kombëtare dhe rendit publik kërkojnë të kundërtën.
 
Pjesa e dytë e nenit 28 i fton shtetet të lëshojnë dokumente udhëtimi tek çdo person pa shtetësi në territorin e tyre, edhe tek ata që nuk janë rezidentë të ligjshëm. Shteteve u kërkohet të shqyrtojnë lëshimin e Dokumenteve të Udhëtimit sipas Konventës tek personat pa shtetësi që janë në territorin e tyre dhe që nuk janë në gjendje të përfitojnë një dokument udhëtimi nga vendi i tyre ii rezidencës së ligjshme. Kjo dispozitë është veçanërisht e rëndësishme duke qenë se shumë persona pa shtetësi mund të mos kenë një vend të rezidencës së ligjshme. Një dokument udhëtimi ndihmon si në identifikimi e personit pa shtetësi, por edhe i lejon individit të kërkojë hyrje në një vend të përshtatshëm.
Dokumentet e udhëtimit janë veçanërisht të rëndësishme për personat pa shtetësi për lehtësimin e udhëtimit në vende të tjera për studim, punësim, kujdes shëndetësor ose rivendosje në një vend. Në pajtim me Skedulin e Konventës, çdo shtet kontraktues bie dakord të njohë vlefshmërinë e dokumenteve të udhëtimit të lëshuara nga shtetet e tjera palë. UNHCR mund të ofrojë ndihmë teknike në lëshimin e këtyre lloj dokumentesh.

A mundet një shtet të përzërë një person që njihet si pa shtetësi?

Sipas kushteve të Konventës, personat pa shtetësi që qëndrojnë në mënyrë të ligjshme në vend nuk mund të përzihen, përveç mbi baza të sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Përzëniet i nënshtrohen garancive të procesit të duhur ligjor, përveç nëse ka arsye mbizotëruese të sigurisë kombëtare. Pra garancitë procedurale duhet të jenë në vend për t’u lejuar personave pa shtetësi të përgjigjen dhe dorëzojnë dëshmi në lidhje me çdo akuzë, për t’u përfaqësuar nga një mbrojtës ligjor dhe për t’iu dhënë e drejta e ankimimit.
 
Akti Final i Konventës tregon se moskthimi është një parim i pranuar gjerësisht. Moskthimi, që është parimi i moskthimit të një personi në një territor ku ai/ajo do të ishin në rrezik nga persekutimi, është i mbështetur shprehimisht ose i interpretuar në dispozitat e disa traktateve ndërkombëtare, përfshi nenin 33 të Konventës së KB të 1951 në lidhje me Statusin e Refugjatëve, neni 3 i Konventës së KB kundër Torturës dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Degraduese, dhe neni 7 i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike dhe disa instrumente rajonalë mbi të drejtat e njeriut.
 
Duke qenë se ndalimi i kthimit është pranuar si parim i të drejtës ndërkombëtare hartuesit e Konventës menduan se ishte e nevojshme ta përfshinin atë në nenet e Konventës që rregullon statusin e personave pa shtetësi de jure.
Sapo merret një vendim final për përzënien, Konventa u kërkon shteteve t’i japin individit në fjalë kohë të mjaftueshme për të siguruar pranimin në një vend tjetër.

Eliminimi i Shkaqeve të Pashtetësisë

Pashtetësia mund të vijë nga rrethana të ndryshme. Disa prej shkaqeve kryesore të pashtetësisë dhe hapat praktike që shtetet mund të marrin për të evituar këto rrethana, veçanërisht gjatë shqyrtimit të shtetësisë, janë diskutuar më poshtë.


Konflikti i ligjeve
 Probleme mund të dalin kur legjislacioni mbi shtetësinë në një prej shteteve bie në konflikt me atë të një shteti tjetër, duke e lënë një individ pa shtetësinë e asnjë shteti. Të dy ligjet mund të jenë hartuar si duhet, por problemet dalin atëherë kur ato implementohen së bashku. P.sh. shteti A, në të cilën ka lindur individi, e jep shtetësinë vetëm me trashëgimi (jus sanguini), por prindërit e individit janë shtetas të shtetit B. Nga ana tjetër, shteti B e jep shtetësinë vetëm në bazë të vendit të lindjes (jus soli), por individi ka lindur në shtetin A. Pra individi pra mbetet pa shtetësi.


Për të evituar këto probleme:
 Ashtu siç parashihet në Konventën e Hagës së 1930, secili shtet vendos sipas ligjeve të tij kush jane shtetasit e tij. Ky ligj i njohur nga shtetet e tjera duhet të jetë në pajtim me konventat ndërkombëtare, zakonet ndërkombëtare dhe parimet e njohura të së drejtës të aplikueshme për çështjet e shtetësisë. Shtetet pra duhet të posedojnë një përmbledhje të freskuar të ligjeve të shtetësisë dhe duhet të kuptojnë  implementimin e tyre në praktikë me qëllim zgjidhjen e konflikteve të shtetësisë.
 
Konventa e 1961 mbi Zvogëlimin e Pashtetësisë pohon se shtetësia duhet të jepet:

 • me lindje, me anë të veprimit të ligjit tek një person i lindur në territorin e shtetit
 • anë të veprimit të ligjit në një moshë të caktuar tek një person i lindur në territorin e shtetit në vartësi të kushteve të ligjit kombëtar
 • me aplikim, tek një person i lindur në territorin e shtetit (aplikimi mund të jetë në vartësi të një ose më shumë faktorëve në vijim: një periudhë e caktuar në të cilën aplikimi mund të parashtrohet, kërkesa të caktuara për rezidencën, mungesa e dënimeve penale të një natyre të treguar, dhe/ose që personi të ketë qenë gjithmonë pa shtetesi )
 • me lindje tek një fëmijë i ligjshëm, nëna e të cilit ka shtetësinë e shtetit ku ka lindur fëmija
 • me trashëgimi, nëse individi nuk ka mundësi të fitojë shtetësinë e shtetit kontraktues në territorin e të cilit ai/ajo ka lindur për shkak të moshës ose kërkesave për rezidencë (kjo mund të varet prej një ose më shumë faktorëve në vijim: një periudhë e caktuar në të cilën aplikimi mund të parashtrohet, kërkesa të caktuara për rezidencën; dhe/ose që personi të ketë qenë gjithmonë pa shtetësi);
 • tek fëmijët e braktisur të gjetur në territorin e shtetit kontraktues;
 • me lindje, me anë të veprimit të ligjit, tek një person i lindur diku tjetër nëse shtetësia e njërit prej prindërve në kohën e lindjes ishte ajo e shtetit kontaktues
 • Me aplikim, siç parashihet nga ligji kombëtar, tek një person i lindur diku tjetër nëse shtetësia e njërit prej prindërve në kohën e lindjes ishte ajo e shtetit kontaktues (aplikimi mund të jetë në vartësi të një ose më shumë faktorëve në vijim: një periudhë e caktuar në të cilën aplikimi mund të parashtrohet, kërkesa të caktuara për rezidencën, jo vepër kundër sigurisë kombëtare, dhe/ose që personi të ketë qenë gjithmonë pa shtetësi);

Shumica e shteteve i kombinojnë parimet e jus soli dhe jus sanguinis në legjislacionin e tyre të shtetësisë për të përcaktuar tërësinë fillestare të qytetarëve të një shteti dhe sesi qytetaria jepet me lindje. Ato shtete që nuk pranojnë shtetësisë e dyfishtë duhet të sigurojnë që në një moshë të caktuar, një individ ose prindërit e individit të kenë mundësinë të zgjedhin një shtetësi.

Konflikti i ligjeve të kanë të bëjnë me heqjen dorë

Disa shtete kanë ligje të shtetësisë që u lejojnë individëve të heqin dorë nga shtetësia e tyre pa fituar më parë ose t’u garantohet fitimi i një shtetësie tjetër. Kjo shpesh çon në pashtetësi. Konflikte të ligjeve mbi këtë çështje mund të dalin kur një shtet nuk e lejon heqjen dorë nga shtetësia derisa individi të ketë fituar fillimisht një shtetësi tjetër, ndërsa shteti tjetër i përfshirë nuk do ta japë shtetësinë e tij derisa individi të mos ketë hequr fillimisht dorë nga shtetësia e tij/e saj origjinale. Disa herë një individi mund t’i kërkohet të heqë dorë nga një qytetari e marrë diku tjetër, përpara se ai/ajo të mund të aplikojë për qytetarinë ku ai/ajo banon, pra duke e lënë personin pa shtetësi derisa të jepet shtetësia e re:
 
Për të evituar këtë problem:

 • Sipas Konventës së 1961, humbja ose heqja dorë nga shtetësia duhet të kushtëzohet me posedimin paraprak ose sigurinë për marrjen e një shtetësie tjetër. Një rast përjashtimor mund të jetë për personat e natyralizuar që, pavarësisht njoftimit për formalitetet dhe kufijtë kohorë, banojnë jashtë vendit për një numër të caktuar vitesh dhe nuk mbërrijnë të shprehin vullnetin për mbajtjen e shtetësisë. Personi i natyralizuar në këtë rast është personi që ka fituar shtetësinë me anë të aplikimit tek shteti kontraktues në fjalë, dhe që shteti kontraktues mund ta ketë refuzuar aplikimin. Humbja e shtetësisë mund të zërë vend vetëm në pajtim me ligjin dhe e shoqëruar nga garanci të plota procedurale, si e drejta për dëgjim të drejtë nga një gjykatë ose trup tjetër i pavarur.
 • Legjislacioni i qytetarisë duhet të parashohë që asnjë qytetarë të mos heq dorë nga qytetaria e tij/e saj pa fituar qytetarinë tjetër ose marrjen e garancive formale dhe me shkrim nga autoritetet relevante që ai/ajo do të fitojë qytetarinë tjetër.
 • Disa shtete kanë prezantuar dispozita që lejojnë për rifitimin e shtetësisë nëse individët e humbin ose nuk e fitojnë qytetarinë tjetër.
 • Për shtetet që nuk e pranojnë shtetësinë e dyfishtë ose të shumëfishtë, legjislacioni i qytetarisë duhet të sigurojë që kërkesa për heqjen dorë ose humbjen e shtetësisë si parakusht për fitimin ose mbajtjen e shtetësisë të hiqet kur kjo heqje dorë ose humbje nuk është e mundur. P.sh. për refugjatët nuk duhet të pritet të kthehen ose të kontaktojnë autoritetet e vendit të tyre të origjinës për të lënë qytetarinë e tyre.

Ligjet dhe praktikat që ndikojnë veçanërisht te fëmijët

Siç rregullohet edhe nga Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR) dhe Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës (CRC), të gjithë fëmijët, pavarësisht se ku kanë lindur, duhet të regjistrohen menjëherë sapo lindin. Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të fitojnë një shtetësi. Shtetësia e fëmijës do të përcaktohet sipas ligjeve të shteteve të përfshira dhe të gjitha shtetet kërkojnë sqarime se ku ka lindur fëmija dhe nga kush. Pa dëshmi të lindjes, që d.m.th. pa një regjistrim të njohur të lindjes, është pothuajse e pamundur për një fëmijë për të përcaktuar identitetin e tij/e saj dhe për rrjedhojë për të fituar një shtetësi.
 
Për të evituar këtë problem:

 • Shtetet duhet të ofrojnë burimet e nevojshme për administratën lokale relevante për të siguruar që regjistrimi i lindjes të kryhet në mënyrë sistematike në pajtim me nenin 7 të CRC dhe nenin 24 të ICCPR. Mbështetja nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos nëpërmjet UNICEF, duhet të kërkohet nëse është e nevojshme.
 • Kur regjistrohen lindjet shtetet duhet të identifikojnë rastet e shtetësisë së diskutuar dhe duhet të japin qytetarinë nëse fëmija përndryshe mbetet pa shtetësi. Dispozitat relevante të Konventës së 1961 mbi Zvogëlimin e Pashtetësisë duhet të inkorporohen në legjislacionin kombëtar pas aderimit në Konventë. Këto dispozita duhet të inkorporohen në legjislacionin e brendshëm edhe nëse shteti nuk ka aderuar në Konventën e 1961.
 • Duhet të ketë dispozita në legjislacionin mbi qytetarinë për fitimin e shtetësisë të vendit ku ka lindur fëmija. Kjo do të parandalonte pashtetësinë në rastet kur bëhet një gabim në përcaktimin e shtetësisë së fëmijës me lindje.
 • Fëmijëve të lindur nga marrëdhënia jashtëmartesore në masën që është e mundur u jepet e njëjta qasje në shtetësi me lindje si dhe fëmijëve të lindur nga prindër të martuar në pajtim me ligjin kombëtar.

Në shumë vende grave nuk u lejohet ta kalojë shtetësinë e tyre tek fëmijët e tyre, edhe kur fëmija lind në shtetin e shtetësisë së nënës dhe babai nuk është shtetas. Në këto raste fëmija është pa shtetësi:

Humbja automatike e shtetësisë
Disa shtete ia revokojnë automatikisht shtetësinë një individi, i cili ka lënë vendin e tij ose i cili banon jashtë. Revokimi i shtetësisë, që mund të ndodhë vetëm disa muaj pas largimit të individit, shpesh shoqërohet me praktika administrative me defekte, në të cilat personi në fjalë nuk vihet në dijeni që ai/ajo rrezikon humbjen e shtetësisë së tij/të saj nëse ai/ajo nuk regjistrohet rregullisht me autoritetet e vendit. Nëse individi është një qytetar i natyralizuar, dhe jo një që ka lindur në shtet ose që ka fituar shtetësinë me anë të trashëgimisë, edhe regjistrimi i rregullt mund të jetë i pamjaftueshëm për të garantuar që ajo shtetësi të mos revokohet. Pashtetësia shpesh është rezultat direkt i këtyre praktikave.
 
Për të evituar këtë problem:

 • Neni 7(3) i Konventës së 1963 mbi Zvogëlimin e Pashtetësisë parasheh që një individ të mos e humbasë shtetësinë e tij/e saj dhe të bëhet pa shtetësi në bazë të largimit, rezidencës jashtë vendit, mos regjistrimit ose ndonjë arsye tjetër të ngjashme. Konventa përfshin një përjashtim nga ky parim në lidhje me personat e natyralizuar që jetojnë jashtë për më shumë se shtatë vite radhazi. Këta individë duhet të shprehin tek autoriteti i duhur dëshirën e tyre për të mbajtur shtetësinë e tyre. Shtetet pra duhet të informojnë siç duhet qytetarët e natyralizuar mbi këtë politikë si brenda kufijve të tyre dhe jashtë vendit me anë të shërbimeve të tyre konsullore.
 • Instrumentet më të reja, si Konventa Evropiane mbi Shtetësinë, nuk u lejojnë shteteve të privojnë një person nga shtetësia e tij/e saj në bazë të faktit që individi zakonisht jeton jashtë vendit , nëse individi në fjalë do të bëhej kështu pa shtetësi.

Punoi: Endrit Lazeraj

drejtesi ligj endrit lazeraj vlore UNHCR shtetësia shqiptare ECOSOC Ad Hoc kushtetuta konventa konventa evropiane

 • 1 votë. Mesatarja e 5.00 të 5.

Komentet

 • mike tyson vs roy jones live stream

  1 mike tyson vs roy jones live stream Më 23/09/2020

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was
  super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say,
  I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the
  whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers?
  I'd certainly appreciate it.
 • coin master free coins link

  2 coin master free coins link Më 22/09/2020

  Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?

  I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

  Thanks!
 • free spins coinmaster

  3 free spins coinmaster Më 22/09/2020

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
  of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against
  hackers?
 • free robux no human verification

  4 free robux no human verification Më 22/09/2020

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I believe that you ought to write more about this subject,
  it might not be a taboo matter but typically folks don't discuss these
  topics. To the next! Kind regards!!
 • robux generator

  5 robux generator Më 19/09/2020

  Hi there to every , because I am really keen of reading this website's
  post to be updated on a regular basis. It includes pleasant material.
 • mike tyson vs roy jones online livestream

  6 mike tyson vs roy jones online livestream Më 17/09/2020

  First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd like to ask if
  you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before
  writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting
  my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Kudos!
 • bingo blitz cheats

  7 bingo blitz cheats Më 15/09/2020

  Very nice article, totally what I needed.
 • link tiradas coin master

  8 link tiradas coin master Më 07/09/2020

  It is really a nice and useful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
 • coin master links for free spins

  9 coin master links for free spins Më 07/09/2020

  I absolutely love your blog and find many of your post's to be what precisely I'm looking for.
  Do you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn't mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here.

  Again, awesome web site!
 • free avast internet security license key

  10 free avast internet security license key Më 06/09/2020

  If some one wants expert view regarding blogging and site-building then i suggest him/her to go to see this website, Keep up the pleasant job.
 • avast premier license key

  11 avast premier license key Më 06/09/2020

  If some one wishes to be updated with hottest technologies
  therefore he must be go to see this site and be up to date every day.
 • avast internet security serial key

  12 avast internet security serial key Më 06/09/2020

  I was able to find good information from your blog articles.
 • avast driver updater key

  13 avast driver updater key Më 06/09/2020

  I am no longer positive where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend a while studying much more or
  understanding more. Thanks for wonderful info I used to be in search of this information for
  my mission.
 • avast driver updater license key

  14 avast driver updater license key Më 06/09/2020

  Great blog here! Also your site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol
 • free coin master

  15 free coin master Më 06/09/2020

  Valuable information. Fortunate me I discovered your web
  site accidentally, and I'm surprised why this twist of fate didn't happened earlier!
  I bookmarked it.
 • avast driver updater license key

  16 avast driver updater license key Më 06/09/2020

  I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I'm experiencing some minor security issues with my latest website and I'd like to find something more
  safeguarded. Do you have any suggestions?
 • avast premier serial key

  17 avast premier serial key Më 06/09/2020

  You really make it appear really easy along with your presentation but I in finding this matter to be really one thing that I think I would by no means understand.
  It seems too complicated and very wide for me. I am looking forward for your next post, I will attempt to get the
  dangle of it!
 • free psn gift card codes

  18 free psn gift card codes Më 31/08/2020

  Fantastic website. Lots of helpful information here.

  I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.
  And certainly, thanks on your effort!
 • brawlstars hack

  19 brawlstars hack Më 31/08/2020

  Hi there, I enjoy reading through your article.
  I wanted to write a little comment to support you.
 • free xbox live codes

  20 free xbox live codes Më 31/08/2020

  Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm
  looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
 • coin master free spins

  21 coin master free spins Më 31/08/2020

  Hello! Quick question that's totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My web site looks weird when browsing from my iphone. I'm
  trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any recommendations, please share. Appreciate it!
 • how to hack pokemon

  22 how to hack pokemon Më 29/08/2020

  I used to be able to find good info from your content.
 • free vbucks

  23 free vbucks Më 24/08/2020

  What a information of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unexpected emotions.

Shto një koment