Ku po shkon Bota Perëndimore?

juridiksi Nga Më 24/12/2011 comment 20

folder_openAnaliza dhe Opinione

Alban Daci

Ku po shkon Bota Perëndimore, e cila po kalon një krizë të thellë me identitetin e saj? Demokracia e përfaqësuar nuk mjafton në një botë gjithnjë e më globale, ajo nuk mund të jetë e eksportuar në një botë, e cila akoma nuk ka vlera universale dhe modele uniforme. Ku po shkon Bota Perëndimore, e cila model bazë ka pikërisht shtetin nacional, i cili tashmë për shkak të faktorëve kohë ndodhet në një krizë të thellë. Ku po shkon Bota Perëndimore, e cila po kalon një krizë të thellë ekonomike, e cila lidhet me vizionet dhe modelet që duhet të aplikohen. Bota Perëndimore, po ec përpara, por nuk e dimë nëse drejt një të ardhme të njohur dhe të mirë, apo drejt një të ardhme të panjohur dhe të rrezikshme.
Krizë e shtetit nacional

Shtetit nacional po përballet me një krizë reale, sepse po mbaron “civilizimi” i punëtorëve dhe shteti keynesian. Shoqërimi i këtyre dy elementeve po prodhon fenomene perverse. Nga njëra anë ato prodhojnë hijen e tyre në luftërat e ndryshme që po zhvillohen nëpër botë dhe nga ana tjetër po ndihmojnë rilindjen e nacionalizmave (siç janë rasti i Francës, Gjermanisë, Ballkanit e në plot vende të tjera të botës) dhe të tribalizmave etnikë.
Demokracia në krizë

- Në krizë demokracia përfaqësuese. Zhvillimi i teknologjisë moderne të komunikimit ka bërë të mundur që demokracia përfaqësuese të jetë gjithnjë e më shumë në krizë. Deri tani, le të themi, është krijuar një “demokraci virtuale”, kryesisht në socialnetëork, ku qytetarët jo vetëm shkëmbejnë mendime e kritika, mendime, por duan sa më shumë të marrin pjesën në jetën aktive politike. Ky kozmos i vogël virtual, është i mjaftueshëm për të joshur kërkesat modeste të shumë qytetarëve, por në një të ardhme jo shumë të largët qytetarët do të kërkojnë që ata jo vetëm të konsultohen, por edhe të marrin pjesë në vendimmarrjet politike.
- Në krizë eksportimi i demokracisë. Formula e Virilio-s ‘fundi i gjeografisë’. Fundi i gjeografisë nuk prek vetëm fushën ekonomike, por edhe fusha të tjera më të gjera. Ky fund i gjeografisë prek idetë, mënyrat e të menduarit, traditat kulturore, politike dhe fetare. Për shkak të globalizimit njeriut po ndjehet gjithnjë e më shumë ‘qytetar i botës’. Demokracia historikisht është paraqitur si një nevojë, para se të bëhej një e drejtë. Duhet të pyesim nëse demokracia perëndimore – e cila insistoj, nuk ka akoma konture unike- përbën me të vërtetë një vlerë universale, e për këtë arsye mund të eksportohet edhe drejt popujve që i mbështetin rrënjët e tyre kulturore e fetare në kontekste të ndryshme. Mjafton të mendojmë se demokracitë perëndimore janë fryt i një eksperience shekullarizimi, ku ka pasur një rëndësi të veçantë kontrasti kundrejt feve. Siç dimë, demokracitë janë ndërtuar duke kundërshtuar Kishën. Pra, si formë lirie kundër pushtetit të Kishës. Prandaj, kjo lloj forme është e konsideruar e papranueshme në ato shoqëri si ato islamike, ku feja zë një valore komplesive dhe domosdosmërisht të përzier me zgjedhjet temporale.
Kriza ekonomike

Duke u nisur që nga viti 2007 sistemi financiar ndërkombëtar u përfshi në një krizë sistemi që në mënyrë progresive u rrit derisa arriti në ditët e sotme duke u përkeqësuar gjithnjë e më shumë. Kjo lloj krize ekonomike, bëri që shtetet t’i riktheheshin rritjes së pranisë të sektorit publik në sferën ekonomike, pas një periudhe të gjatë kohe ku ka mbizotëruar- përtej diferencave të dukshme mes SHBA dhe Europës- një kulturë e bazuar mbi besimin në treg dhe në mekanizmat e auto-rregullimit. Është kthyer kështu shikimi tek Shteti si një disiplinues kundrejt tregjeve. Megjithatë, qeveritë dhe studiuesit ekonomisë të nivelit ndërkombëtar, akoma nuk kanë gjetur formulën e duhur, jo vetëm për të dalë nga kriza aktuale, por për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë.

SHBA dhe Europë Formula e Virilio-s Bota Perëndimore

 • Asnjë vlerësim. Bëhu i pari që e jep atë!

Komentet

 • loui vuitton taschen

  1 loui vuitton taschen Më 10/02/2014

  In regul?ren Pressekonferenz am gestern, in Antwort auf die Southern Reporte ob in Hong, wenn Sanya wieder antwortete: " PortFlugzeugtr?ger} hat damit begonnen, eine Bedingung haben."
 • Buy Neopoints

  2 Buy Neopoints Më 19/05/2012

  This is a wonderful article, you have a way with words. I find myself agreeing with a lot you have brought up. You have definitely earned yourself another reader! <a href="www.NeopointWarehouse.com">Buy Neopoints</a> , <a href="www.NeopointWarehouse.com">Neopoints For Sale</a> , <a href="www.NeopointWarehouse.com">Buy Neopets Neopoints</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Buy Website Traffic</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Website Hits</a>, <a href="www.mytraffichits.com">Increase Website Traffic</a>
 • gioco online

  3 gioco online Më 15/05/2012

  This page is very informative and fun to read. I appreciated what you have done here. I enjoyed every little bit part of it. I am always searching for informative information like this.
 • www.imexstone.net

  4 www.imexstone.net Më 03/05/2012

  Nicely explained. It's indeed an art to stop new visitors with your attractive writing style. Truly impressive and nice information. Thanks for sharing.
 • PSYCHIC

  5 PSYCHIC Më 30/04/2012

  Nicely explained. It’s indeed an art to stop new visitors with your attractive writing style. Truly impressive and nice information. Thanks for sharing.
 • meet singles

  6 meet singles Më 29/04/2012

  Nice discussion here,you are doing a great job. i was looking for this information. i found it on your page it's really amazing. I like that information.
 • cyprus company formation

  7 cyprus company formation Më 25/04/2012

  This is just perfect blog! Thanks man, i like it, please contact me at my website! I like this article, it’s amazing, i will link to your site.
 • Kreditrechner auf

  8 Kreditrechner auf Më 22/04/2012

  Great stuff here. The information and the detail were just perfect. I think that your perspective is deep, its just well thought out and really fantastic to see someone who knows how to put these thoughts down so well. Great job on this.

 • organogold

  9 organogold Më 21/04/2012

  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • Injurylawyers

  10 Injurylawyers Më 11/04/2012

  I visited this page first time and found it Very Good Job of acknowledgment and a marvelous source of info.........Thanks Admin!
 • slip and fall

  11 slip and fall Më 10/04/2012

  I really enjoyed exploring your site. good resource ... thanks for sharing the info, keep up the good work…
 • raspberry ketones

  12 raspberry ketones Më 04/04/2012

  I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. I think it may be help all of you.
 • check engine light on

  13 check engine light on Më 04/04/2012

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.
 • rocks2010

  14 rocks2010 Më 27/03/2012

  Awesome content.Its really products or assistance of content. It gives me a lot of satisfaction and interest.
  restaurant address
 • annakhan

  15 annakhan Më 27/03/2012

  Awesome Post. highly useful, Thank you so much for sharing it with all.
  <a href="http://www.reallyhungry.com">restaurant address</a>
 • Ultrasound

  16 Ultrasound Më 27/03/2012

  This page is very informative and fun to read. I appreciated what you have done here. I enjoyed every little bit part of it. I am always searching for informative information like this.
  Ultrasound
 • Ultrasound

  17 Ultrasound Më 27/03/2012

  I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike additional blogs I have read which are really not that good. I also found your posts very interesting.
 • Network Camera

  18 Network Camera Më 27/03/2012

  This is a nice post in an interesting line of content, great way of bring this topic to discussion.
  Network Camera
 • Research Paper

  19 Research Paper Më 27/01/2012

  Find some fotos in <a href="http://www.besttermpaper.com/services/research-paper.html">Research paper</a> of my college.
 • Research Paper

  20 Research Paper Më 27/01/2012

  His look like Mafiosi))

Shto një koment