Blog

Dokumente të panjohura mbi historinë e së Drejtës Shqiptare

Dr. Irakli Koçollari *

         Njeri njih vetveten!” – është ky një nga mesazhet profetike më të rëndësishme që vjen prej brumit të shkollave filozofike të antikitetit për t’i thënë botës moderne se identiteti i çdo individi apo shoqërie merr vlerën dhe vendin që i takon, kur ata vetë në radhë të parë, dinë mirë se kush janë, njohin profilin e tyre etnohistorik, njohin vlerat e tyre, njohin prurjet, kontributet, dimensionet, kufizimet dhe limitet e vërteta, që kanë mbartur dhe mbartin nëpër histori.

         Vetëm me këto standarte të identifikuara vërtetësisht, seriozisht, mund të qëndrosh si një partner serioz dhe i denjë në shkallaret e teatrit të madh të historisë, politikës, diplomacisë, drejtësisë, shkencës europiane dhe më gjerë, asaj botërore. Vetëm me këtë prezencë dhe saktësi shkencore mund dhe duhet të promovosh dhe provosh të vërtetat e “identitetit” tënd përpara dimensionit të kësaj bote që na rrethon, e cila pretendon dhe kundërshton, jo rrallë akuzon dhe kërcënon, por edhe pranon, bindet apo të paktën hesht kur vetënjohja dhe njohja jote është bindëse, pra e pakontestueshme. Vetëm në këto rrethana mund të pranohesh si partner serioz dhe konkurrues. Vetëm me këto standarte mund të përballesh denjësisht me rryma, tendenca dhe prirje pseudoshkencore, romantike apo më keq akoma shovinisto-ekspansioniste.
Asgjë nuk mund të pretendohet, aq më pak arrihet me thirrje patetike, dëshira voluntariste, me urdhra apo diletantizma. “Lënda, dija dhe provat bëjnë botën, historinë e vërtetë të saj!”

Vazhdo leximin

72 njerëzit më të fuqishëm për vitin 2013

Në renditjen e vitit 2013 të revistës prestigjoze "Forbes" si njeriu më i fuqishëm kryeson presidenti rus Putin, i cili ka kaluar atë amerikan Obama. Lista vijon me Sekretarin e Përgj. të PK të Kinës, Papa Françesku, kancelarja gjermane Merkel etj...

Vazhdo leximin

Studentët me medalje të artë

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës:

Studentë me medalje të artë:

Nr. Emëri Atësia Mbiemri Rrethi Programi i Studimit
1 Renis Xhezair Zaganjori Tiranë M. Shkencor në të dr. Publike
2 Enisa Jordhan Halili Elbasan M. Shkencor në të dr. Publike
3 Arbesa Halil Kurti Krujë M. Shkencor në të dr. Penale
4 Erisa Skënder Kaçupi Tiranë M. Shkencor në të dr. Civile
5 Adela Theodhori Sollaku Tiranë M. Shkencor në të dr. Civile
6 Endrit Agim Bokçiu (?/Durrës) M. Profesional në të dr. Publike

Vazhdo leximin

Statusi i personave pa shtetësi

Hyrja

Endrit LazerajNe që jemi qytetarë të një vendi zakonisht i marrim të mirëqena të drejtat dhe detyrimet që qytetaria vendos mbi ne. Shumica prej nesh mund t’i regjistrojmë fëmijët në shkolla, të kërkojmë kujdes shëndetësor kur jemi të sëmurë, të aplikojmë për punë kur kemi nevojë dhe të votojmë për të zgjedhur përfaqësuesit tanë në qeveri. Ne ndiejmë se kemi një interes në vendin ku jetojmë; ne ndiejmë një ndjesi të thellë të përkatësisë tek diçka më e madhe se vetja jonë. Por si është jeta për njerëzit të cilët nuk kanë nacionalitet, të cilët janë pa shtetësi? Pa pasur qytetarinë një person nuk mund të regjistrohet për të votuar në vendin ku ai/ajo jeton, nuk mund të aplikojë për dokument udhëtimi, nuk mund të regjistrohet për martesë.

Në disa raste individët që janë pa shtetësi dhe janë jashtë vendit të tyre të origjinës, ose vendit të mëparshëm të banimit, mund të mbahen të ndaluar për periudha të gjata nëse ato vende refuzojnë t’i lejojnë atyre rihyrjen në territoret e tyre. Shpesh edhe të drejtat më bazike - të drejtat për arsimim, kujdes shëndetësor dhe punësim - u mohohen individëve të cilët nuk mund të provojnë një lidhje ligjore me një vend.

Vazhdo leximin

Terminologjia juridike

Akte nënligjore - Vendime, rregullore, udhëzime të nxjerra nga organet ekzekutive ose organet lokale në bazë dhe për zbatim të ligjit. Këto akte kanë karakter normativ-janë të detyrueshme për të gjithë.

Akte normative - Kuptimi i gjerë: Akte të nxjerra nga organet ligjvënës, ekzekutive ose lokale që janë të detyrueshme për të gjithë. Kuptimi i ngushtë: Aktet normative të Këshillit të Ministrave, institucioneve të tjera qendrore ose organeve lokale - Akte të miratuara nga Këshilli i Ministrave, institucionet e tjera qendrore ose organet lokale, në rast nevoje dhe urgjence, të cilat e humbasin fuqinë që nga fillimi në rast se nuk ratifikohen nga Kuvendi brenda një afati të caktuar kohor.

Vazhdo leximin